ביטוח לאומי פגיעה בבית

ביום 16.05.08 אירעה לתובע תאונה בביתו והוא נפגע ברגלו.
התובע הגיש לביטוח לאומי תביעה לתשלום דמי תאונה וזו נדחתה.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה בבית ביטוח לאומי / ביטוח לאומי פגיעה בבית:

1. לבית הדין הוגשה תביעת התובע כנגד החלטת הנתבע לדחות תביעתו לתשלום דמי תאונה בהתבסס על הוראת סעיף 155 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק")

2. ואלו העובדות כפי שהן עולות מתצהירי התובע ועדויות הצדדים בפני כמו גם המסמכים שצורפו לתיק בית הדין :

 1. התובע יליד שנת 1961. מאז שנת 1993 עובד כמנכ"ל שכיר בחברת "שמרד אלקטרוניקה (1977) בע"מ" (להלן: "החברה").
 2. ביום 16.05.08 אירעה לתובע תאונה בביתו והוא נפגע ברגלו. בעקבות התאונה אושפז התובע בבי"ח רבין מיום 16.05.08 ועד 25.05.08. התובע היה בתקופת אי כושר עד ליום 07.09.08.
 3. התובע הגיש לנתבע תביעה לתשלום דמי תאונה וזו נדחתה ביום 25.08.08 משני טעמים, האחד – התובע זכאי לדמי מחלה ממעסיקו ולפיכך אינו זכאי לדמי תאונה. הטעם השני לדחייה מתייחס לתקופת אי הכושר החל ב 15.08.08 ועד 07.09.08, תקופה זו חלה לאחר שחלפו 90 הימים ממועד התאונה והתובע אינו זכאי לדמי פגיעה ע"פ האמור בסעיף 152
 4. החברה לא ניהלה רישום של ימי היעדרות התובע בשל מחלה או "מחלת ילד".


3. לטענת התובע הוא ניצל את כל מכסת ימי המחלה שלו ואין ימי מחלה צבורים לזכותו ומשכך חלה על הנתבע חובה לשלם לו דמי תאונה.
הנתבע מצידו טוען כי התובע לא ניצל ימי המחלה ולזכותו צבורים 270 יום ומאחר והוא זכאי לתשלום על פי חוק דמי מחלה אין הוא זכאי לתשלום דמי תאונה.

העידו בפנינו התובע, גב' שרון זיו אשת התובע וגב' בשמת טוביס חשבת השכר בחברה.
דיון והכרעה
4. על פי האמור בסעיף 152 לחוק
"דמי תאונה ישולמו בעד תקופה שלא תעלה על 90 ימים רצופים החל ביום שלאחר יום התאונה, ובלבד שלא ישולמו בשנת כספים אחת בעד יותר מ-90 ימים." [ההדגשה הוספה]

יאמר בראשית פסק דין זה כי בדין דחה הנתבע את תביעת התובע לקבלת דמי תאונה בתקופה שלאחר 15.08.2008 באשר חלפו 90 ימים ממועד התאונה והנתבע אינו רשאי לשלם בעדם.

5. על פי סעיף 155 לחוק
"מבוטח הזכאי לתשלום על פי כל חיקוק – למעט פקודת הנזיקין – הסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 180 או הסדר קיבוצי אחר, תקנון של קופת גמל, חוזה עבודה או תקנון של קרן ביטוח או פנסיה, בעד תקופת אי כושר לעבודה או לתפקיד מטעמי בריאות, לא יהיה זכאי לגמלה לפי פרק זה לגבי התקופה שבה הוא זכאי לתשלום כאמור. "

6. לאור האמור חובה על הנתבע לברר האם עובד התובע דמי תאונה ניצל את כל ימי המחלה הצבורים לזכותו אצל המעסיק שכן עובד שזכאי לתשלום עבור ימי מחלה ממעסיקו אינו זכאי לקבל דמי תאונה מאת הנתבע.

הנתבע ביקש מהתובע להגיש דוחות ממעסיקו המעידים על מספר ימי המחלה אותם ניצל. התובע לא המציא לנתבע דוחות ולא אישור מעסיק המפרט את מספר ימי המחלה שניצל ומועדיהם, לפיכך ערך הנתבע חישוב והגיע למסקנה כי לזכות התובע עומדים אצל מעבידו 270 ימי מחלה. אלא שהנתבע טעה בהתעלמותו מהוראת סעיף 4 לחוק דמי מחלה תשל"ו -1976:

"(א) תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה החל מהיום שבו חל עליו חוק זה ולא יותר מ-90 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק זה." [ההדגשה הוספה].

אם כך לזכותו של התובע עמדו לכל היותר תשעים ימי מחלה שנצברו בחמש השנים שקדמו לתאונה. התובע טוען כי ניצל את כל ימי המחלה הצבורים לזכותו, אלא שלא המציא כל ראיה לביסוס טענתו זו למעט אישור כללי בו נכתב "נכון לתאריך 16.05.08 לעובד שבנדון לא היו קיימים ימי מחלה צבורים במערכת השכר, וכמו כן גם כיום לא קיימים לו, שכן הוא מימש את כל ימי המחלה שלו".
אישור זה אותו מסר התובע לנתבע אינו מספק שכן כל הרשום בו הוא הצהרתה של חשבת השכר. לא ברור על מה מבססת חשבת השכר את קביעתה זו מאחר והעידה בפנינו כי לא מנוהל רישום ימי היעדרותו של התובע (ע' 8 ש' 6-10).

למרות העדר רישום הרי שחשבת השכר מעידה כי לא נותרו לתובע ימי מחלה וכן כי היא זוכרת שהתובע ניצל 18 ימי מחלה בכל אחת מהשנים (ע' 8 ש' 12-20) מצאתי את עדותה מגמתית ולא אמינה.

7. התובע עצמו העיד כי בחברה מנוהל מעקב ורישום של כל היעדרות של כל עובד (עמ' 3 ש' 15-21) אולם בשל מעמדו ותפקידו בחברה "לא דיווחתי על ימי חופשה וימי מחלה" (עמ' 4 ש' 5) התובע גם לא יכול היה להסביר את העובדה שבקופת החולים אין רישום של מחלה מאז שנת 2001. (עמ' 4 ש' 6-8) ובמקום אחר, לשאלת בית המשפט כיצד מנהלת החשבונות רושמת ימי מחלה לחובתו של התובע מבלי שניתן לה אישור מחלה, ענה התובע "אין לי ראיה אובייקטיבית" (ע' 4 ש' 28-31)

התובע מסר לבית הדין חומר רפואי להוכחת "ימי מחלה", אלא שבבחינת החומר הרפואי שהוגש עולה כי במהלך השנים 1996-12/2001 ניצל התובע 32 ימי מחלה. אך אין בחומר הרפואי עדות לימי היעדרות בשל מחלה ו/או מחלת ילד שנרשמו לתובע על ידי רופאיו התובע לא המציא ראיות אובייקטיביות המוכיחות כי ניצל ימי מחלה בין השנים 2002-2008 וטענתו נשארה עלומה וריקה מראיות, על כן אף עדותו של התובע נמצאה מגמתית ולא אמינה.

8. לא זו אף זו, התובע נמנע מלהציג תלושי שכר עבור חודשים 05.2008-09.2008 בהם נעדר מעבודתו, תלושים אלו יכלו לשפוך אור על סוגיית ימי המחלה הצבורים והאם שולם לו שכרו במלואו למרות היעדרותו מהעבודה.

כלל נקוט הוא שמעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר - ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת כנגדו. (ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ מד(4) 595). כך גם במקרה לפנינו, הימנעותו של התובע מהצגת תלושי השכר מעוררת ספק באשר לאמינות גרסתו.

9. לאור כל האמור, אני מקבלת את עמדת הנתבע כי לזכות התובע אצל מעסיקו עמדו 90 ימי מחלה. מאחר ועל פי סע' 152 לחוק מבוטח זכאי לכל היותר לתשלום דמי פגיעה בגין 90 ימי פגיעה בתאונה ומאחר ועל פי סעי 155 לחוק החברה הייתה חייבת על פי חוק לשלם לתובע בגין 90 ימי מחלה צבורים הרי שהוא אינו זכאי לתשלום דמי פגיעה מאת הנתבע.

10. סוף דבר
התביעה נדחית
משעסקינן בתביעה מתחום הביטחון הסוציאלי אין צו להוצאות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון