גירוש עובד זר מרומניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גירוש עובד זר מרומניה:

עתירה זו מכוונת כנגד של הרחקתו של העותר מישראל.

העובדות אשר בעיקרן אינן שנויות במחלוקת הן כלדקמן:


העותר, שהנו אזרח רומניה, הגיע לישראל בתאריך 21.10.02 באשרת ב' 1 לצורך העסקתו בעבודות בנין בחברת "ארמונות חן". תוקפה של אשרה זו פג ביום 31.3.03 ומאז שוהה העותר בישראל שלא כדין, ללא אשרה.נ
בתאריך 22.5.04 נעצר העותר על ידי מינהלת ההגירה והובא בפני ממונה ביקורת הגבולות אשר ערך לעותר שימוע שבעקבותיו הוצאו כנגדו צווי הרחקה ומשמורת.ב
בעת מעצרו, לא היה בחזקתו של העותר דרכון בר-תוקף; ובשל כך ניתן לא היה להפעיל לגביו את נוהל "שמים סגורים".ו
בתאריך 24.5.04 הובא בעותר בפני בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, אשר אישר את צו המשמורת, והמליץ להפעיל לגביו את נוהל "שמים סגורים" לכשימסר דרכונו לידי מנהלת ההגירה.נ
בתאריך 27.5.04 נמסר דרכונו של העותר לידי מינהלת ההגירה.
בעקבות מסירת הדרכון, נאותו המשיבים לאפשר החלת נוהל "שמים סגורים" לגביו. העותר רואיין בתאריך 2.6.04 על ידי מעסיק בשם א. אייל, אולם סרב לעבוד אצלו וטען כי ברצונו לעבוד אצל מעסיק מסוים שאת שמו לא ידע.ב
יצוין כי באותו מועד היה העותר מיוצג על ידי עורך דין, אשר הגיש את העתירה בתאריך 27.5.04.ו
העותר רואיין על ידי שלושה מעסיקים נוספים אולם אלה סרבו להעסיקו בשל חוסר התאמה.נ

המחלוקות בין הצדדים
בשל החלתו בתאריך 1.6.04 של נוהל חדש בכל הנוגע להשמתם של עובדים זרים נדחתה בקשתו של העותר להשמתו אצל מעסיק בשם אגבבה חברה לבנין בע"מ המבקשת להעסיקו.ב
לטענת ב"כ המשיבים, לאחר שהעותר רואיין על ידי ארבעה מעסיקים ולנוכח סרובו לעבוד אצל א. אייל אין לעכב עוד את הרחקתו בהסתמך על הוראות הנוהל החדש הקובעות בסעיף 21:
"יחידת האכיפה תציע עובדים כאמור, ככל שתהיה דרישה להעסקתם על ידי מעסיקים הזכאים לכך, אך בכל מקרה לא ירואיין עובד עלידי יותר משני מעסיקים, על מנת לאפשר הזדמנות שווה לאחרים. עובד כאמור יוצא מרשימת הניוד".ו

דיון
נוהל "שמים סגורים" המתוקן נועד בין היתר לשים קץ לתופעה, שנתקלנו בה רבות במהלך הדיונים בעניינם של עובדים זרים, לפיה עובדים שיוצגו על ידי עורכי דין, שחלקם נשכרו על ידי המעסיקים או חברות כח אדם, מצאו לעצמם אפיק לתעסוקה מחדש אצל מעסיק מסוים שבשירותו ביקשו לעבוד על חשבון עצורים אחרים שלא היו מיוצגים.
הפרקטיקה שנוצרה פתחה פתח למעשים בלתי תקינים; ולא אחת התעורר החשש כי לנגד עינינו מתפתחת "תעשיה" העושה רווחים על גב מצוקתם של העובדים המוכנים לכל התחייבות ובלבד, שיתאפשר להם להמשיך לעבוד בישראל.נ
הנוהל המתוקן נועד למנוע ניצול לרעה של העובדים מחד גיסא; ומאידך גיסא נותן הזדמנות שווה לכל העובדים שנמצאו מתאימים, למצוא מעסיק חלופי ולהאריך את תוקף אשרת שהייתם בישראל.
אני סבורה שגישה זו ראויה לכל שבח. וטוב עשו המשיבים שהכניסו תיקונים אלה במטרה לסתום את הפרצות שנתגלו בנוהל הקודם. אולם, אין לשכוח כי הנוהג מיושם על שוהים שלא כדין, שהינם זרים ולא תמיד מוצאים דרכם בסבך ההוראות והנוהלים. ובעניננו הדבר בולט יותר מאחר שאיתרע מזלו של העותר אשר נעצר מספר ימים עובר לשינוי הנוהל.

עורך דין גוטמן טען בפני, ברוב טעם וטעונו מקובל עלי. אף אני סבורה שאין לאפשר עקיפת הנוהל על ידי יצירת חריגים שיאפשרו לחלק מהעותרים והמעסיקים לעקוף את תור הממתינים להשמה מחודשת. אלא שבמקרה זה, לא היה מקום לנהוג בנוקשות כה רבה. כפי שציינתי לעיל, העותר נעצר לפני שנכנס לתוקפו הנוהל החדש ולא ניתן לזקוף לחובתו את העובדה שביקש להפנותו למעסיק מסוים. גם הטענה לפיה העותר לא ידע את שם המעסיק אצלו ביקש לעבוד אינה צריכה להיות בעוכריו.ב
מדובר בפועל בניין שעברית אינה שפתו ואיני משוכנעת שיש ביכולתו להציג את עמדתו בצורה רהוטה וברורה.ו
מכל מקום, בדיון שהתקיים בפני בתאריך 15.6.04 לאחר שהצדדים טענו את טענותיהם, הבהרתי בהחלטתי, כי אני סבורה שיש לנהוג בתקופת הביניים עד להפנמת הנוהל המתוקן בגמישות מסוימת ועל כן דחיתי את הדיון על מנת לאפשר לב"כ המשיבים לבחון אפשרות להשמתו של העותר בחברת אגבבה. למרבה הצער לא נעשה דבר בפרק הזמן שהוקצב על ידי. ומתעורר בלבי החשש שמא המשיבים מבקשים ליצור תקדים באמצעות ענינו של עותר זה "למען יראו וייראו".נ

למרות שאף אני סבורה, שיש למנוע אפליה פסולה בין עובדים. לא שוכנעתי שהעובדה שהעותר סרב להצעת המעסיק אייל קיפחה זכותו של עובד אחר.ב
היה על המשיבים לבדוק באופן כן ובתום לב את הצעת אגגבה ולא להמתין עד מועד הדיון כדי לשוב ולדרוש את הרחקת העותר.ו

לאור נסיבותיו המיוחדות של העותר שענינו נדון בתקופת הביניים שבין שני הנוהלים החלטתי לקבל העתירה ולהורות על עיכוב הרחקתו של העותר מישראל עד אשר תבחן באופן עניני הצעת חברת אגבבה להעסקתו.נ

העותר ישוחרר ממשמורת בכפוף להפקדת ערבות של 10,000 ₪ במזומן או ערבות בנקאית. דרכונו יוחזק במינהלת ההגירה, ועליו למסור כתובת מגורים בה ניתן יהיה לאתרו.ב
במידה ולא תתאפשר העסקתו אצל אגבבה יהיה עליו לעזוב את ישראל לא יאוחר מתאריך 1.7.04.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השאלת עובד זר

 2. הרחקת עובד זר

 3. גירוש עובדות זרות

 4. זכויות עובדים זרים

 5. גירוש עובד זר מסין

 6. מענק לידה עובדת זרה

 7. אשרת עובד זר מומחה

 8. עזרה בתשלום - העסקת עובד זר

 9. הפקדת ערובה עובד זר

 10. עורך דין עובדים זרים

 11. העסקת עובד זר בשמירה

 12. רישיון לעובד זר מומחה

 13. גירוש עובד זר מרומניה

 14. העסקת עובד זר במשק בית

 15. תביעה של עובד זר טורקי

 16. תאונת דרכים עובד זר

 17. מתורגמן סינית לעובד זר

 18. העסקה משותפת של עובד זר

 19. העסקת עובד זר במשק חקלאי

 20. זכויות עובדת זרה סיעודית

 21. נוהל תאגידים עובדים זרים

 22. רישיון תיווך עובדים זרים

 23. משכורת ברוטו עובדים זרים

 24. העסקת עובד זר תושב שטחים

 25. עובד זר מומחה - מס הכנסה

 26. ניכוי ממשכורת של עובד זר

 27. העסקה חד פעמית של עובד זר

 28. גביית עדות עובד זר בוידאו

 29. דמי פגיעה לעובד זר מהשטחים

 30. עדות מוקדמת של עובדים זרים

 31. חיוב עובד זר להפקיד ערובה

 32. עורך דין ויזות לעובדים זרים

 33. העסקת עובד זר בבית ללא היתר

 34. בקשה להפקדת ערובה עובדת זרה

 35. תמריץ אי היעדרות לעובדים זרים

 36. ערבות לשחרור עובד זר לא חוקי

 37. החלפת מקום עבודה ע''י עובד זר

 38. שלילת רישיון תיווך עובדים זרים

 39. עובד זר לא חוקי - תאונת עבודה

 40. עתירה מנהלית נגד גירוש עובד זר

 41. תנאים להעסקת עובדים זרים בבניין

 42. הארכת אשרת שהייה עובד זר סיעודי

 43. העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב

 44. זכויות עובדת זרה לא חוקית שילדה

 45. תביעה של עובד תאילנדי נגד המעסיק

 46. זיכוי מטעמי צדק העסקת עובדים זרים

 47. ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

 48. אי מתן מגורים הולמים לעובדים זרים

 49. פיצויים לעובד זר בגין כליאת שווא

 50. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 51. העסקת עובדים זרים ללא ביטוח רפואי

 52. העסקת עובדת זרה במשק בית בלי ביטוח

 53. זהות המעביד של עובד זר בענף הבנייה

 54. תביעת עובדת זר מבולגריה לתשלום שכר

 55. אישור תביעה ייצוגית של עובדים זרים

 56. פיצויי פיטורים לעובד זר בענף הבנייה

 57. הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל

 58. תביעה של עובד זר נגד משפחת אדם שנפטר

 59. תביעת עובד זר סיעודי נגד משפחת המטופל

 60. חיים משותפים עם עובדת זרה ללא נישואין

 61. העסקת עובדים זרים בעבודות שיפוץ דירה

 62. פגמים בהודעות קנס לפי חוק עובדים זרים

 63. הקצאת עובדים זרים בחקלאות מטעמי בריאות

 64. זיכוי מעבירת העסקת עובדים זרים ללא היתר

 65. מימון עובד זר ע''י קופת חולים בזמן אשפוז

 66. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 67. עובד זר לא חוקי שיש לו ילד מאישה ישראלית

 68. אחריות נושא משרה על הפרת חוק עובדים זרים

 69. אחריות מנהל חברה על העסקת עובד זר ללא היתר

 70. הוראת משרד התמ''ת בעניין תשלום לעובדים זרים

 71. חישוב פיצויים לעובדת זרה שנהרגה בתאונת דרכים

 72. יחסי עובד מעביד - העסקת עובדים זרים ללא היתר

 73. אי חידוש אשרה של עובד זר בגלל ויכוח על המשכורת ?

 74. ערובה להבטחת הוצאות תביעה של עובדת זרה פיליפינית

 75. עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

 76. האם נסיעת עובד זר לביקור בארצו מנתק את רצף העבודה ?

 77. כניסת מפקחים לבית ללא צו בית משפט / העסקת עובד זר ללא היתר

 78. עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

 79. עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

 80. עתירה מינהלית בנושא נוהל מתן לווי רפואי לנכי צה"ל על ידי עובדים זרים

 81. תביעת עובד זר אזרח תושב אוקראינה לפיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון