הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה – ביטוח לאומי:בהחלטה מחודש ינואר 2009 הודיע פקיד תביעות למר X (להלן: "התובע") על שלילת זכאותו לגמלת השלמת הבטחת הכנסה מחודש ספטמבר 2006 ועד לחודש ינואר 2010 מהנימוק כי לתובע הכנסות מדמי שכירות, שיש בן כדי לשלול את זכאותו לגמלה כאמור.
בעקבות ההחלטה הוגשה התביעה לפסק דין זה.


3. עד שנדרש לטענות הצדדים נקדים ונביא את העובדות הבאות שהן ברקע לתביעה והן כדלקמן:

א. החל מינואר 2002 משלם הנתבע לתובע גמלת זקנה וגמלת השלמת הבטחת הכנסה.

ב. בהחלטה מחודש ינואר 2009 הודיע פקיד התביעות לנתבע כי אין הוא זכאי לגמלת השלמת הכנסה לתקופה שמיום 1/9/06 בשל העובדה כי לבת זוגתו אלעוברה מליחה הכנסות משכר דירה בסכום בסך של 1,000 ₪ לחודש, מהשכרת חדר לאחד בשם מוחמד אבו רזאק.

4. בתמצית טוען התובע, כי הטענה לפיה היו לבת זוגתו הגב' אלעוברה מליחה הכנסות משכר דירה, היא טענה משוללת בסיס. ולפיכך; החלטת פקיד התביעות מינואר 2009, לפיה אין הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה, בטעות יסודה.

5. לטענת הנתבע, אין מקום להתערב בהחלטת פקיד התביעות נשוא התביעה, ולעניין זה מפנה הנתבע להסכמי שכירות שהציג השוכר מר מחמד אבו רזאק ולעדות השוכר תומכים בעמדת פקיד התביעות.

6. נקדים ונציין כי מקובלת עלינו עמדת התובע האומרת כי אין לקבל את עדותו של מר אבו רזאק, לפיה השכירה הגב' אלעוברה מליחה חדר לעד; מהנימוקים הבאים:

א. ההיכרות בין הגב' אלעוברה מליחה לעד מר אבו רזאק, נוצרה בעקבות הוצאת ילדיו של העד מרשותו והעברתם לטיפול רשויות הרווחה ברהט. במסגרת זו הועברו ילדי העד לידי התובעת לכל המאוחר בשנת 2006. (ראה: עדותו של מר אבו רזאק עמ' 7 לפרוטוקול מיום 25/11/10 שורות 1-3).

ב. על רקע זה, ובשעה שמדובר בחברה מסורתית בהעדר קשר משפחתי קרוב בין העד לתובע, ואו לבת הזוג אלעוברה מליחה – גרסתו של מר אבו רזאק לפיה התגורר בביתה של בת הזוג של התובע איננה סבירה.

ג. בעדותה סיפרה הגב' אלעוברה מליחה כי במבנה בו היא מתגוררת, לא ניתן לשכן דייר נוסף. בהקשר זה נשאלה הגב' אלעוברה מליחה בעדותה והשיבה :

"ש: אבו רזאק היה פה והוא אמר שהוא גר אצלך מ- 06/09 ועד 1/10 ?
ת. יש לי שלוש קומות , קומה אחת זה מרתף. במרתף גר הבן. בקומת הכניסה אני ובקומה למעלה הבן שלי ושני הילדים נשואים.
ש. הוא אמר שהוא משכיר חדר אחד.
ת. תבואו ותראו אם יש מקום, במרתף יש רק חדר אחד שגר הילד שלי" (עמ' 15 לפרוטוקול מיום 18/1/11 שורות 21-25).

ד. תמונה דומה עולה מתשובות שמסר התובע עצמו (ראה עדות התובע עמ' 14 לפרוטוקול מיום ה – 18/1/11 שורות 20-24).

ה. יוצא מכאן, כי הטענה לפיה מר אבו רזאק שכר חדר במבנה בו מתגוררת הגב' אלעוברה מליחה, איננה מתיישבת עם המציאות במקום המגורים.

ו. בתמיכה לעדותו הציג מר אבו רזאק חוזי שכירות המתייחסים לשנים 2006, 2007 ו- 2008.

חוזי השכירות שהציג העד אינם עקביים בפרטים המופעים בהם ומבלי שיש לדבר הסבר סביר. כך לדוגמא חוזה השכירות משנת 2006 מתייחס לדירת מגורים בשכונה 24 ברהט מספר 99 בעוד שהחוזה המתייחס לשנת 2008 מתייחס לנכס שנמצא בשכונה 17 ברהט. חוזי השכירות אינם מתייחסים לעובדה כי המדובר בשכירות של חדר בדירה.

מעדותו של מר אבו רזאק עולה, כי החוזים נחתמו ע"י התובעת לגרסתו שלא בנוכחותו (ראה: עמ' 10 לפרוטוקול מיום 25/11/10 שם מאשר העד כי החוזה היחיד שנחתם בפניו הוא החוזה לשנת 2006, שורות 22-25 ובהמשך בעמ' 11 מספר העד כי החוזה לשנת 2006 הוצג לתובעת והוחזר חתום לאחר כשעתיים שורות 11-12 עמ' 11 לפרוטוקול מיום 25/11/10).

לכל זאת יש להוסיף, כי התובעת איננה דוברת, כותבת וקוראת עברית. לפיכך, אין לראות בהחתמתה כביכול על מסמכים אשר אין היא מודעת לתוכנם, כמשקפים את הסכמתה לאמור באותם מסמכים.

ז. למעט עדותו של מר אבו רזאק הנתמכת באותם חוזי שכירות אליהם התייחסנו לעיל – אין בפנינו עדות חיצונית היכולה לאשר את הגירסה לפיה מר אבו רזאק התגורר בדירת התובעת . כך למשל אין בפנינו אסמכתאות לתשלום דמי שכירות, או עדויות של אחרים המעידים כי מר אבו רזאק התגורר בביתה של הגב' אלעוברה מליחה.

7. משאין בידנו לקבל את עדותו של מר אבו רזאק, ולפיה שכר חדר בביתה של הגב' אלעוברה מליחה תמורת דמי שכירות בסך של 1,000 ₪ לחודש, אין לכלול בעת קביעת זכאותו של התובע לקצבת זקנה והשלמת הבטחת הכנסה, תשלום דמי שכירות בסך של1,000 ש"ח כפי שנעשה בהחלטת פקיד התביעות בחודש פברואר 2009.

8. לאור האמור לעיל, התביעה מתקבלת בהתאם על פקיד התביעות לקבוע את זכאותו של התובע לקצבת זקנה והשלמת הבטחת הכנסה לתקופה שמספטמבר 2006, מבלי להביא בחשבון דמי שכירות בסך של 1,000 ₪ אשר שולמו כביכול לבת זוגתו של התובע הגב' אלעוברה מליחה.

9. משהתקבלה התביעה – ישלם הנתבע לתובע הוצאות בסך של 2,000 ₪.

10. הערעור על פסק הדין הוא בזכות, ערעור יש להגיש לבית הדין הארצי לעבודה, בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין למבקש.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון