ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

בית הדין לעבודה פסק כי הדיון בעניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים, בהרכב חדש, על מנת שתשקול את שיעור נכותו.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי:

1. לפני ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק") על החלטת הועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 16.2.2012.

2. הוועדה קבעה כי למערער 10% נכות בגין הפגיעה בגבו אך ניכתה לו 10% בגין מצב קודם בגין תאונה משנת 2007, כך שהלכה למעשה קבעה הוועדה כי לא נותרה נכות כתוצאה מתאונת העבודה מיום 7.10.2008.

3. הועדה שבה ודנה בעניינו של המערער בעקבות פסק דין שניתן ביום 15.1.2012 על-ידי כב' הרשמת ש. ולך בבל 22635-04-11 (להלן – "פסק הדין"). פסק הדין קבע, כדלקמן:

"עניינו של המערער יוחזר לוועדה לעררים על מנת שתשקול שוב את עמדתה לעניין ניכוי מצב קודם כאשר תשומת הלב מופנית להלכת מרגוליס אשר על פיה על מנת לנכות מצב קודם יש להצביע על ממצאים מוכחים המעידים על הגבלה ולא די בכך שבעבר צוינו תלונות על כאבים באותו איבר"

 4. יובהר, כי עניינו של המערער נדון בבית הדין מספר פעמים וזהו כבר גלגולו השלישי של התיק.

טענות הצדדים

5.         טענתו העיקרית של המערער היא כי הוועדה שגתה קשות עת חזרה שוב על קביעתה והעמידה את נכותו של המערער על 0% נכות, תוך שהיא מנכה למערער את מלוא הנכות שנגרמה לו בגין מצב קודם ובגין תאונת עבודה משנת 2007.

בהקשר לתאונה משנת 2007 מציין המערער, כי לאחר שהוא נוכח לדעת שהוועדה קובעת פעם אחר פעם כי יש לנכות 10% בגין התאונה משנת 2007 (ניכוי מצב קודם) – החליט הוא להגיש תביעה נפרדת לנכות בגין תאונת העבודה משנת 2007. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה כי בגין תאונת העבודה שאירעה למערער משנת 2007 לא נותרה לו כל נכות. דהיינו: הועדה מושא ערעור זה מחליטה לנכות למערער מצב קודם בגין התאונה משנת 2007 כאשר וועדה אחרת של המשיב מציינת כי לא נותרה כל נכות בגין תאונה זו.

6. במועד הדיון שנערך בפני הרשם סילורה הדגישה ב"כ המערער כי מדובר במקרה קיצוני שבו ועדה של המשיב למעשה פועלת בשיטת הבא ונתחכמה. פעם אחר פעם חוזרת על קביעתה לפיו בגין מצבו של המערער נותרה לו נכות 10%, אך מאידך טוענת היא כי יש לנכות לו 10% בגין מצב קודם (תאונת עבודה שעבר המערער בשנת 2007.)

לאור התנהלות הוועדה התובע הגיש תביעת נכות בגין התאונה 2007 ועמד בפני ועדה רפואית של המל"ל בתחום האורטופדי אשר קבעה באופן חד משמעי כי לתובע לא נותרה כל נכות בגין התאונה משנת 2007. לפי כללי הלוגיקה הפשוטים המסקנה היא כי למערער נותרו 10% נכות בגין התאונה משנת 2008 וכי החלטת הוועדה נשוא הערעור הינה שגוייה, פסולה ומונחית משיקולים זרים.

עוד מציינת ב"כ המערער כי הוועדה שבדקה את המערער לעניין התאונה משנת 2007 הינה וועדה תחת מסלול נפגעי עבודה וועדה אורטופדית זהה בדיוק באותו ענף לענף של הוועדה משוא הערעור.

7. לפיכך, מדובר בטעות חשבונאית גלוייה. לאור כך ולאור הילכת אליהו בינון שצוטטה בהרחבה בנימוקים, יש לשים קץ לסבלו של התובע לעשות איתו צדק ולתת לו את שמגיע לו ולקבוע כי בגין התאונה משנת 2008 נותרו לו נכות בשיעור 10%. כמו כן לפסוק למשיב הוצאות לדוגמא.

8. לחלופין ולמען הזהירות וככל שבית הדין יחליט שלא לקבוע את אחוזי הנכות, מתבקש בית הדין להחזיר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר מאחר ואין ספק כי וועדה זו שדנה בעניינו כבר שלוש פעמיים נעולה, על פני הדברים, ומקובעת בעמדתה.
 
9.         ב"כ המשיב סבור שהוועדה מילאה בצורה מלאה אחר הוראות פסק הדין ומבקש להפנות את בית הדין לפרוטוקול הוועדה עמ' 2 סעיף 21 ולאמור בו. הוועדה התייחסה לעברו הרפואי, הפנתה לממצאים הדמיתיים ובמרפאת כאב ונימקה עמדתה. יודגש, כי ע"פ ההלכה הפסוקה יתכן בהחלט כי ועדות שונות בענפים אחרים אצל המוסד תגענה לתוצאות שונות ואין בכך כל פגם. המשיב מפנה את בית הדין, בהקשר זה, לעב"ל 282/99 אבן חן יהודית נ' המל"ל.

10. משכך, סבור המשיב כי לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה.
הכרעה
11.        אקדים ואציין כי לטעמי דין הערעור להתקבל. להלן אפרט את נימוקי החלטתי.
12. על פי סעיף 123 לחוק, החלטות של ועדה לעררים ניתנות לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין אזורי לעבודה.
13.        על פי הפסיקה, משמוחזר עניינו של מבוטח על ידי בית הדין לועדה הרפואית לעררים בפסק דין עם הוראות, על הועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין ואל לה לועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (דב"ע נא/29-01, מנחם פרנקל נ' המוסד, פד"ע כד' 160).
            אם מילאה הועדה כראוי אחר הוראות פסק הדין, לא ניתן לומר כי נפלה טעות שבחוק המחייבת התערבות בית הדין בהחלטתה.
14.         כאמור, עניינו של המערער הוחזר לדיון בפני הועדה הרפואית לעררים בהתאם לפסק הדין של כב' הרשמת ולך אשר הורה, כדלקמן:

"עניינו של המערער יוחזר לוועדה לעררים על מנת שתשקול שוב את עמדתה לעניין ניכוי מצב קודם כאשר תשומת הלב מופנית להלכת מרגוליס אשר על פיה על מנת לנכות מצב קודם יש להצביע על ממצאים מוכחים המעידים על הגבלה ולא די בכך שבעבר צוינו תלונות על כאבים באותו איבר.

14.         עיינתי בפרוטוקול הדיון בוועדה מושא הערעור על מנת לבחון האם אכן מילאה אחר הוראות פסק הדין כנדרש. על פני הדברים, הוועדה אכן פועלת בהתאם להוראות פסק הדין ומפרטת בהרחבה את הנימוקים לפיהם מחליטה לנכות מצב קודם.

15. יחד עם זאת, אין חולק כי ועדה אחרת של המשיב, באותו ענף, קבעה כי בגין תאונת העבודה משנת 2007 (בגינה הועדה נשוא ערעור זה מנכה למערער 10% נכות) - לא נותרה למערער נכות. משנקבע שלמערער לא נותרה נכות בגין התאונה משנת 2007 לא אמורה הוועדה מושא ערעור זה, על פני הדברים, לנכות אחוזי נכות בגין מצב קודם.

16. התנהלות זו של המשיב אשר מחד, מנכה 10% נכות בגין מצב קודם ומאידך, קובע בוועדה אחרת כי בגין התאונה משנת 2007 לא ונתרה נכות תמוהה ביותר ומעלה סימני שאלות רבים.

17. עקרונות הצדק הטבעי ואף כללי המנהל התקין מחייבים כי החלטת הוועדה תהיה מנומקת באופן שיש בו כדי להצביע על הסיבות שהביאו את הועדה לכדי קבלת ההחלטה. ההנמקה נדרשת גם על מנת שבית הדין יוכל להפעיל ביקורת שיפוטית על ההחלטה ובמקרה דנן, לא מובן כיצד מנכים 10% נכות בגין מצב קודם (מצב קודם המתייחס לתאונה משנת 2007) כאשר ועדה אחרת של המשיב קבעה כי בגין התאונה משנת 2007 לא נותרה נכות.

18. אשר על כן, יש בהחלט מקום להורות על החזרת עניינו של המערער לוועדה, בהרכב חדש, וזאת לאחר שהוועדה מושא ערעור זה דנה בעניינו כבר פעמיים ויש חשש כי היא נעולה ומקובעת בעמדתה.

באשר לבקשת המערער כי בית הדין יקבע את שיעור הנכות אציין, כי בית הדין אינו קובע את דרגת הנכות של הנפגע וסמכות זו נתונה לוועדות הרפואיות בלבד.


סוף דבר

19. א. הערעור מתקבל.

ב. הדיון בעניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים, בהרכב חדש, על מנת שתשקול את שיעור נכותו של המערער בתחום האורטופדי כתוצאה מהתאונה מיום 7.10.2008. הוועדה תזמן את המערער ובא כוחו לטעון בפני הוועדה. מזכיר הוועדה ידאג להוצאת הפרוטוקולים הקודמים מתיק המערער.

ג. המשיב ישלם למערער הוצאות משפט בסך 500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

הצדדים רשאים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בבקשת רשות ערעור על פסק דין זה תווך 30 ימים מיום המצאתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון