יחסי עובד מעביד לפני פירוק חברה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא יחסי עובד מעביד לפני פירוק חברה:

זהו ערעור על החלטותיו של המשיב 1 כבעל תפקיד לבדיקת תביעות חובם של המערערים הטוענים שהיו עובדי המשיבה 3 (להלן – העמותה) עובר לפירוקה.

הרקע להגשת הערעור

 1. העמותה הפעילה גנים ובית ספר יסודי בקרב העדה הדרוזית ונטען כי העסיקה את המערערים כמורים ו/או כגננות למעט המערערת 3 שהועסקה בתפקיד מזכירת העמותה (להלן – המערערים והמזכירה בהתאמה). העמותה הפסיקה פעילותה במהלך השנים 2005-2006 וביום 20.9.07 ניתן צו לפירוקה (פש"ר 551/07) . הכנ"ר מונה כמפרק זמני ומינה את המשיב 1 כבעל תפקיד מטעמו לבדיקת תביעות החוב של העובדים ובכללם המערערים (להלן – בעל התפקיד).
 2. לטענת המערערים בתביעת חובם הם עבדו בשירות העמותה גם בשנת הלימודים שהחלה ביום 1.9.2005 והסתיימה ב – 30.6.2006 (להלן - שנת הלימודים 2005/2006) וזאת מבלי שקיבלו שכר עבודה או תלושי שכר במהלכה. משכך, עתרו לתשלום שכר עבודה מלא בגין שנת הלימודים 2005/2006 ולרכיבי שכר נוספים דוגמת דמי הבראה, ביגוד, פדיון חופשה, פיצוי חלף הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, דמי חגים, תשלום שכר לחודשי הקיץ והפרשות לקופות תגמולים ופנסיה ביחס לכל תקופת עבודתם בשירות העמותה, איש איש על פי נתוניו, תביעות שסכומן הכולל נע בין 34,676 ₪ ל – 224,844 ₪.

המערערים ציינו בתביעות חובם סכומים שונים אותם קיבלו כתוצאה ממימוש פוליסות ביטוח מנהלים ו/או כתוצאה מהטלת עיקולים על חשבונות העמותה ועתרו להפחתתם מסכום החוב.

3. בעל התפקיד דחה את תביעת כל המערערים לשכר עבודה וזכויות נלוות בגינו בגין שנת הלימודים 2005/2006, פרט למזכירה, וקבע כי לא הוכח קיומם של יחסי עבודה בין העמותה והמערערים לאחר יוני 2005 שיש בו כדי לזכות המערערים בתשלום שכר עבודה. כן נדחו תביעות המערערים ברכיבי הביגוד, ההודעה המוקדמת והעבודה בחודשי הקיץ.
יתר הרכיבים (פדיון חופשה, פיצויי פיטורים, דמי חגים וכיו"ב) אושרו לכל מערער על פי תקופת עבודתו המגובה בתלושי שכר ובכפוף להוראות כל דין תוך הפחתת הסכומים ששולמו ממקורות אחרים כמתואר לעיל.

4. ביחס למזכירה קבע בעל התפקיד כי לפי תלושי שכר לחודשים ספטמבר, אוקטובר ונובמבר 2005 - הגם שנסיבות הנפקתם אינן ברורות - יאושר לה שכר העבודה כנקוב באותם תלושים ותקופת עבודתה בכללותה תחושב עד ליום 30.11.05. בעל התפקיד הדגיש בהחלטתו גבי המזכירה כי היא תהווה חריג ואין בהכרת התקופה הנ"ל ביחס אליה כדי להשליך על עניינם של יתר העובדים.

5. הערעור שבפניי נסב על שני עניינים עיקריים: הראשון - קביעת בעל התפקיד כי העמותה הפסיקה פעילותה וחדלה מהעסקת עובדים (למעט המזכירה) ביוני 2005 על כל השלכותיה של קביעה זו, והשני – סוגיה ספציפית הנוגעת לקיזוז סכומים ששולמו ממקורות שונים מתביעת החוב של המערערת 6.טענות הצדדים
6. המערערים טוענים כי הציגו בפני בעל התפקיד ראיות בדבר עבודתם בשירות העמותה בשנת הלימודים 2005/2006 מהן צריך להסיק כי העמותה הפעילה את בית הספר והעסיקה את המערערים בתקופה שבמחלוקת. עוד טענו המערערים כי החלטתו נתקבלה ללא בסיס ראייתי או עובדתי ודינה להתבטל.
לעניין המערערת 6 נטען כי ביחס לכספים שנצברו עבורה בפוליסת ביטוח המנהלים בוצע קיזוז העולה על הסך הצבור בשיעור של כ – 1,000 ₪. כן נטען שלא היה מקום להתחשב בעת אישור הסכום הסופי לתשלום בסך של 22,555 ₪ שנתקבל כתוצאה מעיקול חשבונות הבנק של העמותה מאחר ועיקול זה התייחס לסכומים המגיעים לה מעבר לאלה הנקובים בתביעת החוב.


7. המל"ל, שצורף כמשיב נוסף לערעור, תמך בעמדת בעל התפקיד וטען כי ממכלול
הנתונים בעניין המערערים ומרשומות המל"ל עולה שעבודתם בעמותה הסתיימה ביוני 2005; חלק מהמערערים טענו טענות שונות בפני בעל התפקיד ובפני בית הדין לעבודה ביחס לנסיבות סיום עבודתם; ככל שהאחריות להפעלת הגנים ובית הספר הועברה מהעמותה לגורמים אחרים הרי שגם אם המשיכו המערערים ללמד באותן מסגרות אין בכך כדי לחייב את העמותה דווקא לשאת בתשלום שכרן.
לעניין המערערת 6 עמדת המל"ל כי יש מקום להפחית את הכספים שנצברו בקופת הפיצויים על מנת למנוע מצב של כפל פיצוי.

8. בעל התפקיד ביסס תשובתו על עמדתו כפי שפורטה בהחלטה ולפיה גם אם העמותה הייתה קיימת בשנים 2005-2006 הרי שעל פי המסמכים ונתונים שונים שהוצגו לו חדלה העמותה מלהעסיק עובדים ביוני 2005 ועל כן דחה התביעות ביחס לתקופות מאוחרות למועד זה.
ביחס למזכירה הוסבר כי הגם שיו"ר העמותה סתר את גרסת המזכירה בדבר נסיבות הוצאת התלושים הרי שלפנים משורת הדין הוחלט להכיר בתקופת העבודה אליה מתייחסים התלושים וזאת כחריג.
לעניין המערערת 6 נטען שההפחתה בוצעה על פי בקשתה ובהתאם לנתונים שעמדו בפניו מטעם חברת הביטוח "הראל" ועל כן בדין יסודם.

דיון
9. מעבר לבדיקה החשבונאית המקובלת, נדרש בעל התפקיד לבחינה מהותית בשאלת עצם קיומם של יחסי עובד ומעביד בין המערערים ובין העמותה בשנת הלימודים 2005/2006. קיומם של יחסי עובד ומעביד נבחן על פי מבחנים משפטיים שפותחו בפסיקה דוגמת המבחן המעורב, מבחן ההשתלבות, מבחן הפיקוח ומבחן הקשר האישי.
השאלה העומדת לדיון הינה קיומם או היעדרם של יחסי עבודה בין המערערים ובין העמותה שבפירוק באישיותה ככזו. עצם העובדה שהמערערים עבדו בבית הספר או בגן הילדים בעיר הכרמל בשנת הלימודים 2005/2006 לא תעלה ולא תוריד לעניין הערעור אם ייקבע כי לא העמותה שבפירוק היא שהעסיקה אותם באותן מסגרות.

10. למרות ההסבר שמסרו המערערים בדבר עבודתם בלא תלושי שכר בשנת הלימודים 2005/2006 אין ראיות מספיקות התומכות בכך וגם לאמור בתצהירים - שנוסחו באופן אחיד וללא פירוט מספק - לא נמצא תימוכין.

11. מקובלת עליי עמדת בעל התפקיד כי גם אם דרש (וקיבל) תצהירים מטעם המערערים בדבר נסיבות סיום עבודתם בשירות העמותה הרי שאין בדרישה זו לבדה כדי לחייבו להיעתר לתביעת החוב כמות שהיא ובכל מקרה שמור לו שיקול הדעת להעריך את משקל התצהירים ונפקותם בין שאר הראיות שהועמדו לבחינתו.
בחינת התצהירים מעלה כי הם נוסחו באופן זהה לזה של תביעות החוב ולא היה בהם כדי לשפוך אור נוסף על נסיבות ביצוע העבודה בתקופה השנויה במחלוקת באופן שיהיה בו כדי לבסס את טענת המערערים. לדוגמא: תיאור הגורמים המקצועיים, המנהלתיים ואולי אף הורים מולם עבדו המערערים באותה שנת לימודים; את ימי העבודה ושעות העבודה של כל מערער באופן פרטני; את מספר וסוג הכיתות בהן לימדו המערערים; את זהות הגורמים אליהם פנה כל מערער בדרישה לתשלום שכר במהלך אותה שנה והעתקים של דרישות בכתב שהיה מצופה כי יהיו בנסיבות שכאלה וכיוצא באלה פרטים שהיו עשויים לצקת תוכן לאמירה הכללית בדבר קיומם של יחסי עבודה בין העמותה והמערערים בשנת הלימודים 2005-2006.

זאת ועוד: בשים לב למועד בו נערכו התצהירים (05/09) חסרה בהם גם התייחסות לסוגיית עבודתם של המערערים בשנה שלאחר מכן ובפרט לשאלה האם שבו והשתלבו בעבודת בית הספר תחת הנהלתו החדשה על כל המשתמע מכך.

12. המסמכים "החיצוניים" שהוצגו גם הם אינם עולים בקנה אחד עם טענות המערערים גבי העסקתם במסגרות החינוכיות בשירות העמותה בשנת הלימודים 2005/2006 :
בהודעה מיום 31.8.05 לתושבי עיר הכרמל עליה חתומים, בין היתר, ראש עירית הכרמל והמנהיג הרוחני של העדה הדרוזית צוין כי המוסד הדרוזי הדתי ועירית הכרמל מאמצים את התאגיד החינוכי;
סיכום ישיבת מליאת ועד העמותה מיום 21.9.05 בה הוחלט להעביר את ניהול בית הספר היסודי אלערפאן על כל הכרוך בכך לידי וועדה בראשות כבוד השייך מואפק טריף;
הודעת רואה החשבון של העמותה מיום 13.5.2007 למחלקת מעבידים במוסד לביטוח לאומי לפיה העמותה אינה מעסיקה עובדים מאז 7/2005, הודעה שנתמכה גם ברשומות המל"ל ביחס לכל מערער ומערער.
גם הודעת יו"ר העמותה מיום 15.3.2006, עליה משליכים המערערים את יהבם, אין בה כי להועיל לעניינם מאחר ויש לקרוא אותה בקונטקסט הכללי ובשים לב להודעות שקדמו לה כפי שפורטו לעיל.

13. פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה שניתן בתביעת המערערים 2, 3, 6, 8 אין בו כדי לשנות מהאמור לעיל ביחס אליהם.
פסק הדין ניתן בהעדר הגנה מצד העמותה באישיותה המשפטית הנפרדת (להבדיל מיו"ר העמותה, מר עזאם עזאם, שהתייצב להליך). על כן רשאי היה בעל התפקיד – ואף חייב - להציץ מאחורי הפרגוד ולבחון את הסכומים שאושרו בפסק הדין בפרט בנסיבות שכאלו בהן לא היו תלושי שכר או חוזי עבודה שיגבו את הסכומים הנטענים; רכיבים שונים התייחסו לשבע השנים האחרונות ולא נבעו דווקא מסיום העבודה או פירוק העמותה; רכיבים דוגמת הבראה וחופשה שנתית נתבעו על אף שהתיישנו.

14. גם רשומות המל"ל שהוגשו לאחר הדיון תומכות בעמדת המשיבים לפיה העובדים לא היו רשומים במל"ל כעובדי העמותה בשנת הלימודים 2005/2006 וחלקם אף קיבלו באותה תקופה תשלומים מגורמים אחרים.

15. בחינת מכלול הראיות שהובאו מובילה למסקנה כי קביעתו של בעל התפקיד לפיה לא הוכח קיומם של יחסי עובד ומעביד בין המערערים לעמותה בתקופה שלאחר יוני 2005 מעוגנת כדבעי ואין מקום להתערב בה. לא עלה בידי המערערים להראות כי העמותה היא שהפעילה את בית הספר ו/או גן הילדים בו עבדו, לטענתם, בשנה הרלבנטית או כי בינם לבינה המשיך להתקיים (לאחר חודש יוני 2005) קשר עבודה חוזי שהוא הבסיס החיוני והמקדמי לקביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד.

16. לעניין המערערת 6 –
מתביעת החוב כפי שצורפה להודעת הערעור עולה כי המערערת 6 ציינה בעצמה את שיעור הסכומים שיש להפחית מסכום תביעתה הכולל בגין תשלומים ששולמו לה משתי פוליסות ביטוח מנהלים בחברת הביטוח "הראל" ומעיקול שהוטל על חשבונה של העמותה (סעיפים 5, 6 לתביעת החוב).
לא ברור מדוע רק עתה, בהליך הערעור, היא מבקשת ליצור אבחנה בין כספים המגיעים לה על פי חוק הביטוח הלאומי ובין כספים שלשיטתה מגיעים לה מכוח פסק הדין של בית הדין לעבודה, שניתן בהיעדר הגנה ושכבר נקבע לעיל כי בעל תפקיד היה רשאי להציץ אל מאחוריו, כפי שאכן נעשה.
זאת ועוד: לתשובת בעל התפקיד צורפו רישומי חברת הביטוח הראל גבי הסכום שנצבר לזכות המערערת אשר עולה בקנה אחד עם סכום הקיזוז שבוצע על ידו בגין כך.
נוכח האמור לעיל ומשלא צירפה המערערת כל מסמך שיש בו כדי לתמוך בטענתה בהקשר זה - דין ערעורה להידחות.

17. סוף דבר - הערעור, על כל סעיפיו, נדחה.

בנסיבות העניין וחרף התוצאה - לא יהיה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה לפירוק חברה

 2. פירוק חברה רווחית

 3. נכס של חברה בפירוק

 4. עורך דין פירוק חברה

 5. פירוק חברה עקב סכסוך

 6. בקשת נושה לפירוק חברה

 7. ערבות לחוב חברה בפירוק

 8. עיכוב ביצוע פירוק חברה

 9. פירוק חברה חדלות פירעון

 10. היטל השבחה חברה בפירוק

 11. פטור מאגרה לחברה בפירוק

 12. פירוק חברה מטעמי צדק ויושר

 13. הגשת תביעה נגד חברה בפירוק

 14. דוח רואה חשבון בהליך פירוק

 15. התיישנות ממועד צו פירוק חברה

 16. סמכות עניינית פירוק חברת חוץ

 17. מס רווחי הון בפירוק חברה מרצון

 18. חוק גל: בקשה לפירוק חברה חקלאית

 19. פירוק חברה עקב חוב שנוי במחלוקת

 20. בקשה לפירוק חברה על ידי המנכ''ל

 21. יחסי עובד מעביד לפני פירוק חברה

 22. צו עיכוב יציאה מהארץ בפירוק חברה

 23. אי דיווח על רווח הון בפירוק חברה

 24. פירוק חברה עקב סכסוך בין מנהלים

 25. היטל השבחה מקרקעין של חברה בפירוק

 26. הגדלת כמות הזמנות לפני פירוק חברה

 27. מע''מ על חלוקת נכסים בפירוק חברה

 28. בקשה למתן צו פירוק חברה בגין חובות

 29. תביעה נגד יועץ משפטי של חברה בפירוק

 30. זכות הסירוב הראשונה בהליך פירוק חברה

 31. רישום שעבוד על רכב בהליכי פירוק חברה

 32. האם אפשר לקיים בוררות עם חברה בפירוק ?

 33. תביעה אישית נגד אורגנים של חברה בפירוק

 34. עיכוב הליכים נגד בעל מניות בחברה בפירוק

 35. זכות עיכבון של רואה חשבון - חברה בפירוק

 36. העדפת נושים אסורה בעל מניות בחברה בפירוק

 37. צו עיכוב יציאה מהארץ נגד מנהל חברה בפירוק

 38. תניית שימור בעלות בתוצרת חקלאית לחברה בפירוק

 39. קיזוז בגין יתרת חוב בחשבון בנק של חברה בפירוק

 40. ערעור על חיוב אישי של בעל מניות בחברה בפירוק

 41. האם "הימנעות מביצוע התשלום" עילה לפירוק חברה ?

 42. סמכות להורות על המשך דיון בתביעה נגד חברה בפירוק

 43. המפרק הנוכחי ביקש להגיש תביעה אישית נגד המפרק הקודם

 44. הפקדת כספים באוצר לרכישת מכוניות מחו''ל - פירוק חברה

 45. בקשת מפרק הזמני של חברה להורות לחברה זרה בהודו להעביר כספים לקופת הפירוק

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון