כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה:

השופט עמירם רבינוביץ

1. המערער הגיש תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) לבית הדין האזורי בבאר-שבע (בל 2135/02 ; השופט משה טוינה ונציג הציבור מר ברזילי), ובה עתר להכיר, בין היתר, בכאבי הגב בהם לקה כ"פגיעה בעבודה" כמשמעות מונח זה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995, לפי תורת המיקרוטראומה.

2. ביום 10.11.2003, במהלך ישיבת ההוכחות, הגיעו הצדדים להסכמה, לפיה ימונה מומחה-יועץ רפואי מטעם בית הדין לצורך בחינת שאלת הקשר הסיבתי שבין כאבי הגב בהם לקה המערער לבין עבודתו. עוד הסכימו הצדדים כי כל החומר הרפואי שצורף לתיק בית הדין האזורי יועבר למומחה, למעט חוות הדעת של פרופ' לוי, שהוגשה מטעם המערער. להסכמה זו נתן בית הדין האזורי תוקף של החלטה

3. טרם יבשה הדיו מעל החלטתו של בית הדין האזורי, הגיש המערער ביום 11.11.2003 בקשה לבית הדין האזורי, בה התבקש בית הדין לאפשר למערער להמציא לעיונו של המומחה מטעם בית הדין את חוות דעתו של פרופ' לוי, אשר הוגשה, כאמור, מטעם המערער.נ

4. בית הדין האזורי דחה בקשה זו ונימק קביעתו במילים הבאות:

"בנסיבות אלו בהן הוגשה חוות דעת בידי אחד מהצדדים, מחייב עקרון השוויון בין המתדיינים שלא להעביר את חוות הדעת למומחה הרפואי מטעם בית הדין. כך בין אם מדובר בחוות דעת מטעם המבוטח ובין אם מדובר בחוות דעת מטעם המוסד לביטוח לאומי.ב
ראה לעניין זה : עב"ל 480/99 מרדכי דדון נ' המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם).ו
בר"ע 330/03 נאסאסרה חסין נ' המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם).נ
רק נוסיף. המנגנון באמצעות (צ.ל באמצעותו - ע.ר.) מתבררים שאלות ברפואה במסגרת תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי, הוא בדרך של מינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין אשר אינו כפוף לחוות דעת רפואיות המובאות בפניו.ב
עוד נוסיף, כי הדרך לברר סוגיות המתעוררות בעקבות חוות הדעת של המומחה הרפואי מטעם בית הדין, היא באמצעות הצגת שאלות הבהרה לאחרון.ו
בשים לב למנגנון המיוחד לבירור סוגיות שברפואה בהליכים נגד המוסד לביטוח לאומי ומכוח עקרון השוויון בין המתדיינים - אין לראות באי מתן ההיתר להמצאת חוות דעת רפואית למומחה הרפואי, מקום שאין חוות דעת נגדית ; כפגיעה בזכותם של המתדיינים".נ

5. בגין החלטה זו הגיש המערער בקשת רשות ערעור (ברע 1024/04) לבית דין זה. הרשות נתנה, ומכאן הערעור שבפנינו.ב

6. בערעורו טען המערער כי רשאי הוא להעביר חוות דעת מטעמו למומחה, זאת נוכח מעמדו של המומחה מטעם בית הדין והעדר האפשרות לחקור אותו על חוות דעתו או להעביר אליו שאלות הבהרה, אלא ברשות בית הדין ; כי אין כל פגיעה בעקרון השוויון שכן המוסד רשאי להגיש חוות דעת מטעמו וכי לא היה מקום להסתמך על פסק הדין בעניין דדון (עבל 480/99 מרדכי דדון - המוסד לביטוח לאומי, עבודה ועוד, עבודה ארצי, כרך לג(43), 30, להלן - פרשת דדון) בדחיית הבקשה.ו

7. המוסד מצידו טען כי המערער הסכים במהלך ישיבת ההוכחות כי חוות דעתו של המומחה מטעמו לא תועבר למומחה מטעם בית הדין וכי אין להתיר לו לחזור בו מהסכמה זו. עוד טען המוסד כי לאור ההלכה שנפסקה בפרשת דדון לא יכול צד להגיש חוות דעת, אלא אם כן הסכים הצד שכנגד להגשת חוות הדעת.נ

8. לאחר שעיינו בטענות הצדדים, הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל. הטעמים לפסיקתנו יובאו להלן.ב

9. אכן, הלכה פסוקה היא כי דרך המלך בבירור שאלת הקשר הסיבתי שבין אירוע מסויים לעבודה היא מינוי מומחה -יועץ רפואי מטעם בית הדין. בענייננו, לא יהיה זה מיותר לחזור על ההלכות שצוטטו בעניין זה בפרשת דדון, וזו לשונן:

"'בית הדין לעבודה מזדקק למומחה-יועץ רפואי, כי לדעתו דרך זו טובה, מביאה לייעול הדיון, מאפשרת לשני הצדדים עזרה שווה ומונעת מצב שבו צד אחד – לרוב המבוטח- אינו יכול להעזר במומחה שווה רמה שהצד השני נעזר בו, ומעמיד לרשות בית הדין ידע של מומחה אשר אינו מייצג צד להליך, על כל העולה מכך' (דב"ע לה/55-0 המוסד לביטוח לאומי – שפיגל, פד"ע ו' 379, 381).ו

אושר בבג"צ 1199/92 אסתר לוסקי נ. בית הדין הארצי לעבודה פ"ד מז(5) 734, 743 מול האות ב.נ

ובלשון דומה:

'מינוי מומחה-יועץ רפואי הוא הדרך הטובה והיעילה להליך מכוח חוק הביטוח הלאומי, עת מתעוררת שאלה מתחום הרפואה. דרך זאת מעמידה לרשות בית הדין עדות אובייקטיבית של מומחה, היא מבטיחה שוויון למתדיינים (לא קיים יותר מצב שבו רמת הרופא המעיד מטעם צד תלויה באפשרות של הצד לשאת בהוצאה) והיא מוזילה מימוש זכותו של נפגע'. (ההדגשה הוספה – ע.ר).ב
(דב"ע לו/4-0 המוסד לביטוח לאומי – מרדכי מחבובי פד"ע ז' 369, 372).ו

הדברים סוכמו במאמרו של השופט סטיב אדלר (כתוארו דאז) במאמרו "מומחים-יועצים רפואיים בבתי הדין לעבודה" משפטים ב' 199, 215:

'ו. הזמנת חוות דעת פרטית על ידי בעל דין הינה הוצאה יקרה המוסיפה על הוצאות המשפט,

ומקשה על חסרי יכולת בהתדיינות המשפטית. לפי השיטה הנהוגה בבתי הדין לעבודה, המבוטח אינו חייב להוציא סכומים נכבדים על חוות דעת פרטיות. בדרך זו חוסך גם המוסד לביטוח לאומי הוצאות מיותרות מכספי הציבור. בתחום הביטחון הסוציאלי המגמה הינה לצמצם את עלות ההליך, כדי להבטיח שמבוטח הזכאי לגמלה יקבל אותה. זאת ועוד, כאשר בעלי הדין היו חייבים להביא חוות דעת פרטית, היה הדבר מעניק למוסד לביטוח לאומי יתרון לא הוגן על המבוטח, וזאת לאור האמצעים העומדים לרשותו והרופאים המועסקים על ידו. הנוהל החדש בבית הדין מבטל את חוסר השוויון שהיה קיים בנוהל הישן, לפיו המוסד לביטוח לאומי היה יכול לשכור את שירותם של מומחים ידועים, בעוד המבוטח שאמצעיו מוגבלים נאלץ להסתפק במומחים פחות ידועים ומוכרים. לפי הנוהל החדש מוותר המוסד על היתרון שהיה לו על פי השיטה הישנה. ויתור שמונע קיפוח של מבוטחים רבים, שאין בהישג ידם לשכור מומחים בעלי שם'".נ

10. בפרשת דדון נקבע, כי צירוף "חוות דעת מטעם המוסד מבלי שהייתה בפני המומחה חוות דעת מטעם המערער ומבלי שקיים איזה שהוא סימן ראייתי שהמערער, שלא היה מיוצג הסכים לצירוף חוות דעת אך ורק מטעם המוסד" פסולה היא ופוגעת באיזון הראוי בין הצדדים המתדיינים.ב

11. מהאמור בפרשת דדון לא ניתן להסיק כי צד להליך אינו רשאי להגיש חוות דעת מטעמו, כל עוד לא הסכים לכך הצד שכנגד. פרשנות זו עלולה להביא לתוצאה בלתי סבירה, לפיה צד להליך יבחר שלא להגיש חוות דעת מטעמו וכך יחסום את דרכו של הצד שכנגד להגיש חוות דעת מטעמו. דברים אלה מקבלים משנה תוקף בתביעות בן המוסד לביטוח לאומי הוא צד להליך. בהקשר זה מן הראוי לחזור על דברים שכתבה חברתי, השופטת נילי ארד בפרשת דדון, אשר היו מקובלים על שאר חברי המותב ולפיהם:

"[בתביעה נגד המוסד לביטוח לאומי] מדברים אנו בצדדים לתביעה שאינם שווים מלכתחילה. במה דברים אמורים? כרשות ציבורית ומעצם מהותו משופע המוסד לביטוח לאומי במומחים ויועצים לרוב, בין היתר, בתחומי הכלכלה, בתחומי הרפואה והמשפט. כנגדו מתייצב, לא אחת, המבוטח הבלתי מיוצג, שאין לו עימו באמתחתו אלא את הנכות לה הוא טוען, את הזכות אותה הוא מבקש ואין לו לצידו יעוץ משפטי, יעוץ רפואי, או אחר. כך עומדים להם השניים ומביאים ענינם בפני בית הדין: מכאן המוסד לביטוח לאומי - הגוף הממלכתי האמון על הענקת הזכויות הסוציאליות על פי דין; ומכאן - המבוטח, המבקש להעניק לו זכות שנדחתה על ידי המוסד, או שלא הוכרה על ידו. במערכה זו, אין המוסד והמבוטח שווים זה לזה בכוחם וביכולתם להציג את עניינם בפני בית הדין".

12. עקרון השיוויון בכלל ובכלל זה עקרון שוויון ההזדמנויות בהתדינות פירושו מתן יחס שווה לשווים (בג"צ 720/82 אליצור איגוד ספורטיבי דתי סניף נהריה נ' עירית נהריה ואח' פ"ד לז(3), עמ' 17, 20-21). בנושא זה של היכולת להמצאת חוות דעת רפואית , אין המוסד והמבוטח, בדרך כלל, שווים, ולכן אין למנוע במקרה זה מן המבוטח להמציא חוות דעת רפואית חרף התנגדות המוסד. למוסד יש מלוא הזכות, ומן הסתם גם היכולת להמציא במקרה הנוכחי חוות דעת מטעמו, התומכת בעמדתו.

13. זאת ועוד. במקרה דנן, בקשתו של המערער להמציא את חוות הדעת מטעמו למומחה מטעם בית הדין לא נשלחה לתגובת המוסד והחלטתו של בית הדין האזורי נתקבלה מבלי שנשמעה דעתו של המוסד. סבורים אנו, כי מן הראוי היה במקרה זה לשלוח את הבקשה לתגובת הצד השני.ו

14. סוף דבר - אשר על כן ולאור האמור בסעיף 12 לפסק דין זה, דין הערעור להתקבל.נ
המוסד ישלם למערער הוצאות משפט, לרבות שכ"ט עורך דין בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון