מינוי למשרת מבקר העירייה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מינוי למשרת מבקר העירייה:

השופט יגאל פליטמן

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בבאר שבע (עב 1435/02; השופט משה טוינה ונציגי הציבור מר ד' אבדור ומר ד' ברזילי), בו נפסק, כי החלטת ועדת הבחינה שהחליטה על בחירתו של המערער (הנתבע 2), X (להלן - X) למשרת מבקר עיריית רהט, בטלה בשל פגם בהליך ומשלא עמד "הנתבע 2 בדרישות הסף למי שמבקש להתמנות למשרת מבקר העירייה".


2. ביום 25.10.01 פרסמה עיריית רהט מכרז חיצוני למשרת מבקר העירייה.
לאחר התדיינות קודמת בבית הדין האזורי בבאר שבע, התכנסה ביום 30.5.02 ועדת הבחינה ובחרה כאמור בX לתפקיד המבקר.נ

התובע בבית האזורי מר עאמר אבו האני (להלן - אבו האני), שהיה אף הוא מועמד לאותה משרה טען בתביעתו, כי X לא עמד בדרישות הסף למינוי לתפקיד המבקר: דהיינו - "נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת", כנדרש בסעיף 167(ג) לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן - פקודת העיריות).ב


טענת אבו האני התקבלה על ידי בית הדין האזורי, שבחן את עברו התעסוקתי של X, ומצא, כי לא נתקיים בו אכן אותו התנאי של שנתיים נסיון בעבודת ביקורת. לפיכך קבע בית הדין האזורי, כי אבו האני "הוא המועמד המועדף בידי ועדת הבחינה לאחר פסילת ההחלטה הנוגעת לבחירתו של הנתבע 2 (X, י.פ.)".ו

3. X ערער על פסק הדין לבית דין זה, ערעור מנומק ומפורט, בו טען בין השאר לעניין: תקינות הליך הבחירה בפני ועדת הבחינה, סמכותו של בית הדין לבחון את החלטת הוועדה, ניסיונו בעבודת ביקורת ואי כשירותו של אבו האני לשמש כמבקר העירייה.נ

4. לאחר שבחנו טענות X, סבורים אנו, כי דין ערעורו לעניין אי בחירתו לתפקיד המבקר - להידחות.

בנסיבות המקרה, לאחר שעמדנו על עברו התעסוקתי ולא התעלמנו מן העובדה כי הוא עבר השתלמות מקצועית של מבקרים פנימיים, אשר כשלעצמה מאפשרת לו לכהן כמבקר פנימי בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב - 1992 (להלן - חוק הביקורת הפנימית) - לא מצאנו מקום להתערב בקביעתו של בית הדין קמא, בדבר חוסר נסיונו של X בעבודת ביקורת כנדרש בפקודת העיריות. מסקנתו זו מעוגנת היטב בחומר הראיות שהיה בפניו. מן הראוי לציין, כי התנאים הנדרשים למינוי אדם למבקר פנימי על פי פקודת העיריות, שונים מהתנאים הנדרשים בחוק הביקורת הפנימית, ומשוני זה אין אנו יכולים להתעלם.ב

משאלדבאסן לא עמד בתנאי הסף למינוי מבקר עירייה של נסיון במשך שנתיים, ועדת הבחינה לא הייתה מוסמכת לבחור בו לתפקיד, ללא כל קשר לשאלת סמכות בית הדין להעביר תחת שבט ביקורתו את החלטת ועדת הבחינה.ו

דרישת הנסיון בעבודת ביקורת חייבת להיות מותאמת לדרישות תפקיד המבקר במקום העבודה הספציפי. אין דומה למשל הנסיון הנדרש למילוי תפקיד המבקר בעירייה גדולה, לנסיון הנדרש למילוי אותו תפקיד בגוף ציבורי קטן. על פי אותו הגיון נקבע למשל בסעיף 167(ד) לפקודת העיריות, לגבי מי שלא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת המתאימה למינויו
כמבקר עירייה, כי הממונה על המחוז רשאי לאשר את מינויו לתפקיד כמבקר עירייה אם הוא רכש נסיון במשך 10 שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית.נ
משכך הם הדברים, בדין ביטל בית הדין קמא את החלטת ועדת הבחינה לעניין בחירת X למשרת מבקר העירייה.ב

5. באמור לא סגי. לבד מX ואבו האני הגיש אף המשיב מספר 3, נדב נווה (להלן - נווה), את מועמדותו לתפקיד מבקר העירייה. בהתאם לפסק דינו של בית הדין האזורי לא רק שנפסלה מועמדות אלדבאסן לאותה משרה, משלא עמד בתנאי הסף שלה, אלא אף ניתן פסק דין הצהרתי ולפיו אבו האני, הוא המועמד המועדף בידי ועדת הבחינה לאחר פסילת ההחלטה הנוגעת לבחירתו של X.ו

דא עקא, שלאחר בחינת הדעות השונות בהחלטת ועדת הבחינה כמפורט בערעור X, לא ברי דיו מי הוא שנבחר כשיר שני למשרה.נ

בהודעתו לבית הדין מיום 19.1.04 הודיע נווה עמדתו, כי "מקובלת עלי כל החלטה שתוחלט על ידי בית הדין הנכבד". לאור אותה עמדה, על מר נווה להודיע לבית הדין, עד ליום 30.04.04, האם עודו מבקש להתמנות למשרת מבקר העירייה. ככל שהתשובה לכך תהא חיובית, תכונס ועדת הבחינה ותודיע במי היא בחרה בישיבתה מיום 30.5.02 ככשיר שני לאותה משרה, בו או באבו האני. ככל שתשובת נווה תהא שלילית, תובא בחירתו של אבו האני בפני מועצת העיר, אשר תידרש לשאלת מינויו למשרת מבקר העירייה.ב6. עם קבלת הודעת נווה כאמור לעיל , תנתן החלטה משלימה. לאור הנפסק - אין צו להוצאות.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחה של 20 שנה מהעירייה

 2. סעיף 203 לפקודת העיריות

 3. מינוי למשרת מבקר העירייה

 4. התחייבות כספית בשם העירייה

 5. תקופת צינון מנכ''ל עירייה

 6. ביקורת העירייה על יריד אומנות

 7. קביעות למדריכים עובדי עירייה

 8. תביעה ייצוגית נגד עיריית חולון

 9. תביעה בגין רשלנות עיריית גבעתיים

 10. העברת שטח לעירייה לצורכי ציבור

 11. תשלום חוב לעירייה של השוכר הקודם

 12. האם העירייה יכולה להפעיל בית קפה

 13. דרישה העירייה להשיב תשלומי ארנונה

 14. התחייבות עירייה להנחה בארנונה (במכתב)

 15. מה זה גביה מנהלית על פי פקודת העיריות

 16. טעות במידע תכנוני שנמסר לאדם מהעירייה

 17. תוספת שכר לעובד עירייה לאחר תקופת ניסיון

 18. תביעת רשות מקומית לחובות לפי פנקסי עירייה

 19. חוזה הרשאה לעירייה להקים מועדון ספורט ימי

 20. עתירה להורות לעיריית רמת גן ליתן היתר בניה

 21. תביעה נגד העירייה בגין הריסת בית ללא הסכמה

 22. האם התחייבות עירייה ללא אישור הגזבר תקפה ?

 23. מה התוקף החוקי (משפטי) של "הבטחה מהעירייה" ?

 24. אחריות העיריה לנזק לרכב עקב הצבת דוקרנים בכביש

 25. טעות באישור של העירייה על כך שלא צריך לשלם היטל השבחה

 26. עתירה מנהלית לקבל מהעירייה אישור העדר חובות לרשם המקרקעין

 27. תביעה בשל נפילה בזמן הליכה על מדרכה בשטחה של עיריית אשדוד

 28. נטען כי תיק מידע מהעירייה לא מכיל את כל הדרוש -מסמכים חסרים

 29. האם יש אחריות לעיריית תל אביב על נפילה במדרכה במהלך הליכה ?

 30. ארנונה: נטען כי שהעירייה לא צירפה אסמכתא בדבר משלוח דרישת התשלום

 31. פיצוי מהעירייה בגין נזקים לרכב שנחבל מאבן במהלך נסיעה באחד משבילי העיר

 32. תביעה בטענה שהעירייה מסרה מידע תכנוני שגוי שבעקבותיו נבנו דירות מתחת למפלס

 33. לפתחו של מי מונחת העובדה כי מדיניות אכיפה של העירייה אינה מפורסמת בכל מקור שהוא ?

 34. נטען כי העירייה הוסיפה סיווגים חדשים לצו הארנונה מבלי שהגישה בקשה להוספת סיווג חדש

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון