מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה:

1. העתירה נסבה על החלטת המשיבה מס' 1 (להלן – המשיבה) מיום 4.3.04 לבטל את מינויו של העותר כנציגה של המשיבה, בועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות (להלן – הועדה).נ

2. העותר הוא אחד מחברי מועצת העיריה המשיבה, והעיריה היא רשות מרחבית במובן סעיף 19 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965. במועצת העיריה 15 חברים, ומביניהם ניתן למנות 6 נציגים להיות חברים בועדה, הכל כאמור על פי הוראת סעיף 19 של חוק התכנון והבניה הקובע:

"כל רשות מרחבית תבחר, ככל שניתן, את נציגיה לועדה המקומית בהתאם להרכב היחסי של הסיעות; ואולם אם מספר הנציגים של רשות מרחבית אחת בועדה המקומית הוא ארבעה לפחות, וקיימת באותה רשות מרחבית ועדת הנהלה שלא כל הסיעות מיוצגות בה, תבחר הרשות המרחבית, לועדה המקומית, נציג אחד לפחות מסיעה שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה.      


לפי מה שנמסר על ידי הצדדים, לא הוקמה במועצת המשיבה ועדת הנהלה, אך במועד הרלוונטי לעניננו (4.3.04), נחלקת המועצה לקואליציה ואופוזיציה כדלקמן: 10 חברים בקואליציה ובהם סיעת המפד"ל ונציגה עו"ד מועלם, המשיב מס' 4. 5 חברים באופוזיציה ובהם העותר מטעם סיעת אחדות ישראל וכן עו"ד בן ארצי מטעם שינוי ו – 3 נציגים של העבודה.

תחילה, ביום 11.12.03 החליטה מועצת העיריה למנות 6 נציגים אלה לועדה: את העותר, נציג העבודה מר פרידמן, חבר הקואליציה מר דובדבני, ועוד 3 נציגים של סיעת ראש העיריה (מוצקינטו). לטענת העותר, דרש ממנו בתוקף ראש העיריה לעשות תמיד כמצוותו בעת מילוי תפקידו כחבר הועדה, אך הוא לא הסכים לכך. כתוצאה מכך, ביום 12.2.04 החליטה המועצה לבטל את מינויו של העותר, על כך הוגשה עתירה (עת"מ 2067/04) ובהסכמה, בוטלה אותה החלטה תוך שמירת האפשרות לקיים דיון מחודש במועצה שבו יתאפשר לעותר להשמיע את טענותיו. דיון זה התקיים ביום 4.3.04 ואז החליטה המועצה לבחור את עו"ד מועלם, כנציג המועצה בועדה, במקום העותר.ב

על כך העתירה.

3. העותר טוען כי ההחלטה הנוכחית מיום 4.3.04 אינה אלא המשך לנסיונו של ראש העיריה לכפות עליו לפעול כמצוותו של האחרון, ולא על פי שיקול דעתו ומצפונו כחבר הועדה. לכך נקשרו נושאים נוספים שפורטו בטיעוני הצדדים, הקושרים את ההחלטה לשיקולים פוליטיים ולמטרות שאינן ממין הענין.

בנוסף לכך, עומדת לדיון הטענה העיקרית, והיא כי השינוי האמור בבחירת נציג העיריה בועדה, אינו עומד בדרישות הייצוג כאמור בסעיף 19. אין הוא תואם את ההרכב היחסי של הסיעות, ולפיכך יש לבטלו.

4. ההחלטה מיום 4.3.04 מביאה לא רק לשינוי זהותו של נציג העיריה בועדה, כך שבמקום העותר מר דהן בא המשיב עו"ד מועלם. על ידי החלטה זו נגרם שינוי נוסף: במקום נציג של האופוזיציה (מר דהן – סיעת אחדות ישראל) נבחר לועדה נציג הקואליציה (עו"ד מועלם – סיעת המפד"ל). כיום, בעקבות אותה החלטה, נותר לאופוזיציה רק נציג אחד בועדה (מר פרידמן). שאר חמשת החברים בועדה מטעם העיריה, הם חברי הקואליציה.ו

5. מבחינה פורמלית עומד השינוי בתנאי הנדרש בסיפא לסעיף 19(א1)(1)(ג) של חוק התכנון והבניה, שכן מצוי "נציג אחד לפחות מסיעה שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה", היינו נציג סיעה מן האופוזיציה, בין נציגי העיריה בועדה. כמו כן עומדת ההחלטה בדרישת הייצוג היחסי, כאשר אנו משוים בין ייצוגה של המפד"ל לייצוגה של אחדות ישראל בועדה, לזו חבר אחד במועצה וגם לזו חבר אחד במועצה. מינוי נציג מטעמה של כל אחת מהן לועדה, אינו מפר, ביחסים בין שתיהן, את היחסיות הנדרשת.נ

6. אולם, האמור בסעיף 19 של חוק התכנון והבניה, מבטא עקרון רחב יותר ה"מתבטא בזכותו של המיעוט להיות מיוצג, ובכך להתנגד לרוב, להביע דעתו ולשכנע בצדקת דרכו." (בג"צ 1020/99 דואק נ' ז'ק, תקדין עליון 2000 (3) 54). כמוסבר שם, יש לשמור על "ייצוג הולם ופרופורציוני גם למיעוט", תוך "מתן ייצוג וביטוי להרכב היחסי של הסיעות במועצה לרבות למיעוט שבה – בהרכב הועדה המקומית." עוד נפסק שם כי "חלק זה של הסעיף נועד למנוע מצב שבו הייצוג היחסי של הסיעות ייצור עיוות שלפיו רק סיעות המייצגות את הרוב במועצת העיריה, דהיינו סיעות הקואליציה, תהיינה מיוצגות בועדה המקומית, ללא ייצוג למיעוט." עוד עולה מן האמור שם, כי הסיפא לסעיף 19 נועדה לקבוע תנאי מינימום. עמידה בכך אין בה די. הייצוג היחסי חייב להיות אמיתי.ב

7. באופוזיציה 5 חברים מתוך 15 חברים במועצת העיריה. זכאית האופוזיציה לכן, לייצוג של שני נציגים בועדה המקומית מתוך 6 נציגים. העברתו של ייצוג זה מנציג סיעת אחדות ישראל לנציג סיעת המפד"ל מפרה את האיזון ואת היחסיות בייצוג הנדרש. על כן, כך נראה לי, אין לתת קיום להחלטת מועצת העיריה מיום 4.3.04 שאיפשרה זאת.

8. זהו הנימוק לקבלת העתירה. אציין רק שבדיון עלה חשש של ממש, שההחלטה מיום 4.3.04 אינה אלא המשך לרצונו של ראש העיריה להכתיב לנציג בועדה את עמדותיו.

יש רגליים גם לשאר הטענות שהועלו בדיון, באשר לשיקולים שלא מן הענין שהביאו לאותה החלטה.


9. לאור כל האמור, אני מחליט לקבל את העתירה ולבטל את החלטת המשיבה מיום 4.3.04, באופן שתשוב למקומה ההחלטה מיום 11.12.03, לפיה נבחר העותר להיות אחד מנציגי העיריה המשיבה, בועדה לתכנון ולבניה.

המשיבים ישלמו לעותר את הוצאותיו בסך 10,000 ש"ח + מע"מ.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון