נוסח לא ברור של מכרז


בית המשפט קבע כי ביסוד האירועים שהובילו את הצדדים לערכאות עמד הניסוח המעורפל של תנאי המכרז בדבר ההשכלה, באשר המכרז הופנה לתאגידים, ולא היה ברור מיהו הגורם בחברה שביחס אליו נדרשת תעודת השכלה מקצועית.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נוסח לא ברור של מכרז:

השופטת ד' ביניש:
1. חברת בזק (להלן - בזק), פרסמה "מכרז סגור" לבדיקות תרמוגרפיות בלוחות חשמל במתקניה. בהתאם לכך פנתה לארבע חברות, ביניהן המערערת בעע"ם 4538/02, חברת "אינפראתרם - שירותי ייעוץ ובדיקה תרמוגרפיים בע"מ" (להלן - אינפראתרם או המערערת), והמשיבה 2 באותו ערעור "עמי שפט - הנדסת חשמל בדיקות תרמוגרפיות בע"מ" (להלן - שפט). בתאריך 6.11.00 החליטה ועדת המכרזים לבחור באינפראתרם, והודיעה לה על זכייה בחוזה מסגרת לשנתיים עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות. זמן קצר לאחר מכן נכרת חוזה עם המערערת והיא החלה בביצוע העבודות. בינתיים, ביקשה שפט לקבל לידיה את מפרט שקלול הכישורים שנדרשו בהצעת המכרז כדי לבחון את החלטת ועדת המכרזים. לאחר קבלת הנתונים, טענה שפט כי נפלו במכרז שני פגמים; הפגם האחד עליו הצביעה שפט נגע לתנאי שנקבע בסעיף 5.2 לתנאי המכרז, בו נקבע כי "המציע יצרף תעודת לימודים במוסד ההשכלה הגבוהה ביותר בה למד (בארץ/בחו"ל) בתחומי: בטיחות ו/או חשמל/אלקטרוניקה", והפגם האחר התייחס לשאלת קיומו של ניסיון קודם. נוכח הפגמים הנטענים פנתה שפט לועדת המכרזים בדרישה לבטל את תוצאות המכרז ולהכריז עליה כעל זוכה. טענותיה של שפט התקבלו ביחס לשני הפגמים, וועדת המכרזים החליטה לשנות את תוצאות המכרז ולהכריז על שפט כחברה הזוכה. בעקבות החלטה זו אפשרה בזק למערערת לסיים את העבודות שהוזמנו אצלה והודיעה לה כי עם סיומן מתבטלת ההתקשרות עמה. חוזה מסגרת לשנתיים נכרת עם שפט. הרקע לשינוי עמדתה של ועדת המכרזים היה כרוך בפרשנות התנאי, שנקבע כאמור בסעיף 5.2 לתנאי המכרז, המחייב תעודת לימודים להוכחת הכשרה מקצועית. בעת שזכתה המערערת, פרשה ועדת המכרזים את תנאי המכרז כך שעל המציע להציג תעודה של עובד מקצועי בחברה, שהוא בעל ההשכלה הגבוהה ביותר מבין עובדי המציע. לפרשנות זו הייתה אחיזה ביתר תנאי המכרז משום שהיה על המציע לצרף גם את שם העובד מטעמו ואת כל פרטיו וכן לציין את השכלתו הרלוונטית, את סוג רישיון החשמל ומספר התעודה. עקב תלונתה של שפט התברר כי העובד אשר צוין על-ידי המערערת כבעל התעודה המתאימה אינו עובד של המערערת כלל, אלא עובד בחברה אחרת. בשלב הדיון מחדש קיבלה ועדת המכרזים פירוש אחר לתנאי המכרז, ולפיו ניתן לקבל כעמידה בתנאי המכרז תעודת הכשרה של בעל החברה שמציע את ההצעה. בהתאם לתעודת הכשרה שהוגשה מטעם שפט ביחס למנהלה, זכתה חברה זו במכרז.נ

2. כנגד החלטה זו הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו. בית המשפט (השופטת ר' שטרנברג-אליעז) קבע כי ביסוד האירועים שהובילו את הצדדים לערכאות עמד הניסוח המעורפל של תנאי המכרז בדבר ההשכלה, באשר המכרז הופנה לתאגידים, ולא היה ברור מיהו הגורם בחברה שביחס אליו נדרשת תעודת השכלה מקצועית. עוד קבע בית המשפט קמא כי ועדת המכרזים הפעילה בסבירות את סמכותה לדון מחדש בזכייה במכרז לאור הממצאים שהובאו לידיעתה על-ידי שפט, וכי בנסיבות העניין תוקנו הליכי הבחירה, ונקבעה התוצאה הראויה. לפיכך, דחה בית המשפט את עתירת המערערת. עם זאת, חייב בית המשפט את בזק בהוצאות גבוהות באופן יוצא דופן בסך 50,000 ? בשל חוסר הבהירות בניסוח תנאי המכרז על-ידי בזק ובשל ה"פגיעה בציפיות העותרת שזכתה בסבב הראשון".

3. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגשו שני ערעורים. המערערת הגישה ערעור כנגד אישור החלטתה השניה של ועדת המכרזים, ואילו בזק ערערה על גובה ההוצאות שלטענתה יש בהן משום מתן פיצוי למערערת מבלי שהתקיים בירור בתביעה לפיצויים. במרכז טיעוניה של המערערת לעניין תוצאות המכרז עמדה הטענה כי לא ניתנה לה הזדמנות להשמיע את טענותיה כנגד שינוי עמדת ועדת המכרזים בטרם נתקבלה ההחלטה השנייה, וכי עקב היעדר השימוע דין ההחלטה להתבטל.ב

שקלנו את טענות המערערת, ואכן מצאנו כי נפל פגם באופן קבלת החלטתה השנייה של ועדת המכרזים. ראשית, ספק אם בזק כמזמינת ההצעות רשאית היתה לשוב ולכנס את ועדת המכרזים בשלב בו החלה כבר המערערת בביצוע העבודות לאחר כריתת החוזה עימה. הנחת המוצא לדיון בהליכים השונים היתה כי ועדת המכרזים היתה מוסמכת לפתוח מחדש את הדיון בתוצאות המכרז; כנגד החלטתה זו לא הועלתה טענה של ממש, ומכל מקום הצדדים לא עמדו על טענה זו בפנינו. לפיכך, לצורך הדיון ובלא להכריע בעניין, נותיר אף אנו את הנחת המוצא על כנה, לפיה גם בשלב המאוחר בו דנה ועדת המכרזים בשינוי תוצאות המכרז, היה בסמכותה לעשות כן.

שנית, משהחליטה ועדת המכרזים להיעתר לבקשתה של שפט ולשנות את פרשנותה לתנאי המכרז, היה עליה לאפשר למערערת להשמיע את טענותיה כנגד שינוי הפרשנות האמור. ככלל, דחיית הצעה שזכתה כבר ושינוי תוצאות המכרז מבלי לתת לנפגע מההחלטה השנייה זכות להשמיע טענותיו, די בה כדי לפסול את תוצאות המכרז. משנמנעה ועדת המכרזים מלפעול כך, הרי הפגם שנפל בהליכי ועדת המכרזים יש בו כדי להצדיק את ביטול התוצאה לפיה זכתה שפט במכרז. אמנם, נסיבות העניין שלפנינו מיוחדות הן, שכן על-פני הדברים נראה כי המערערת לא עמדה בתנאי של "הצגת תעודת הכשרה מקצועית" - שהיה תנאי במכרז - לפי כל פרשנות אפשרית של תנאי זה. אשר לעובד בעל הכשרה מטעמה, נראה לכאורה כי המערערת הציגה תחילה אדם שהתברר כי הוא עובד בחברה אחרת, ואינו עובד המערערת, וכן הציגה עובד אחר אשר נתברר כי הוא עובד חברת החשמל, ולא הועסק על ידה כעובד. נראה כי בכל ההליכים שהתקיימו בפרשה זו לא נתנה המערערת הסבר מניח את הדעת לפגמים שנפלו לכאורה בהצעתה, ואף בערעור שלפנינו לא מצאתי מה היו הסברי המערערת לאופן בו הציגה את עמידתה בתנאי המכרז. אין חולק גם כי על-פי הפרשנות השנייה שנתנה ועדת המכרזים, אין המערערת עומדת בתנאי המכרז, שכן מנהל החברה אינו בעל התעודה הנדרשת. על-אף הפגמים הלכאוריים בהצעת המערערת, הרי העובדה שועדת המכרזים לא נתנה למערערת הזדמנות נאותה להסביר את עמדתה באשר לפגמים שיוחסו להצעתה בשלב המתאים לכך, היא המכריעה את הכף. מטעם זה, החלטתה של ועדת המכרזים להכריז על שפט כזוכה אינה יכולה לעמוד, ולפיכך דינה להתבטל. ניתנת בזה תקופת ביניים שלא תעלה על חודשיים, כדי לאפשר לשפט לסיים את הפעולות הנדרשות עקב ביטול החלטת הזכיה.

יצוין כי שורש הפגמים שנפלו בדרך פעולתה של ועדת המכרזים במקרה שלפנינו, נעוץ בניסוחו המעורפל של המכרז ומאי הבהירות שנפלה בתנאיו, כפי שאמנם נקבע בפסק-דינו של בית-המשפט קמא. על כן, ראוי כי אם יתעורר צורך בעבודות נוספות מאותו סוג המחייבות מכרז, תפרסם בזק מכרז חדש בו ינוסחו תנאי המכרז בקפידה ובבהירות הדרושה.ו

4. אשר לערעורה של בזק - ההוצאות אשר הוטלו עליה הן אכן גבוהות בשים לב לאופיו של ההליך השיפוטי שהתקיים, אולם לא ראינו להיעתר לערעורה, הן משום שבית משפט זה על דרך הכלל אינו מתערב בפסיקת הוצאות משפט, והן בהתחשב בחלקה בהליך הפגום שהתקיים.נ

אשר על כן, הערעור של אינפראתרם מתקבל, בכפוף לאמור בפיסקה 3 לעיל. הערעור של בזק נדחה. בנסיבות העניין, לא ראינו לעשות צו להוצאות.ב

ש ו פ ט ת

הנשיא א' ברק:

אני מסכים.

ה נ ש י א

השופטת א' פרוקצ'יה:

אני מסכימה.

ש ו פ ט ת

לפיכך הוחלט כאמור בפסק דינה של השופטת ד' ביניש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון