ניכוי ממשכורת של עובד זר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ניכוי ממשכורת של עובד זר:

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין עבירה על סעיף 2(ב)(9) לחוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991 (להלן – חוק עובדים זרים).

להלן עובדות המקרה:

1. הנאשם הינו בעל משק חקלאי בכפר תבור.

2. בתאריך 30.1.06, במסגרת ביקורת שערכו מפקחים מטעם המאשימה במשקו של הנאשם, נבדקו מסמכיהם ותלושי שכרם של 4 עובדים זרים, אשר אין מחלוקת כי הועסקו ע"י הנאשם.

3. לטענת המאשימה, הנאשם ניכה משכר עבודתם של העובדים הזרים בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2005, ניכויים בגין מפרעות בניגוד להוראות סעיף 25 לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958 (להלן – חוק הגנת השכר).

4. לאור האמור, הוטל על הנאשם קנס מנהלי בגינו ביקש להישפט.

טענות הנאשם:

5. בהתאם לסעיף 25(א)(7) לחוק הגנת השכר מקדמות ששולמו לעובדים, שאינן עולות על שכר של 3 חודשי עבודה אינן מחייבות רישום או חתימה של העובד.

6. העובדים הזרים חתמו בסיום עבודתם בשנת 2008, על מסמך בו הם מצהירים כי לאורך כל תקופת העסקתם שולם להם מלוא שכר עבודתם.

7. המפקחים מטעם משרד העבודה לא שאלו את מי מהעובדים הזרים בכל הנוגע לתשלום המקדמות.

8. הנאשם פעל בהתאם להוראות רואה החשבון והנחיות המאשימה כי ניכויים משכר עבודתם של העובדים הזרים לא יעלו על 25% מהשכר ברוטו, וכללו, בטעות, במסגרת אותם הניכויים גם את המקדמה ששולמה לעובדים.

9. על כן, יש לזכות את הנאשם או לחילופין לזכותו מחמת הספק.

טענות המאשימה:

10. הנאשם הודה כי הסכום המצוין בתלושי השכר כתשלום מקדמה לא משקף את המקדמות ששולמו בפועל לעובדים הזרים. על כן, על הנאשם היה לקבל את הסכמת העובדים הזרים ולהחתימם על הסכומים ששולמו להם, בהתאם לסעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר.

11. לטענת המאשימה, ניכוי המקדמה הינו ניכוי פיקטיבי, ועל כן אינו כדין.

לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

12. במשפט הפלילי, נטל השכנוע מוטל על התביעה, הנושאת בעול הוכחת האשמה ואין היא יוצאת ידי חובה זו, אלא אם כן יש בחומר הראיות כולו כדי להוכיח את כל יסודות העבירה נשוא האישום, במידה שלמעלה מספק סביר.
(ראה י' קדמי, על הראיות, חלק ג', הוצאת דיונון, מהדורה 2004, ע' 1440).
 
די בכך שהנאשם יעורר ספק סביר בגרסת המאשימה על מנת שיזוכה מכל אשמה.

13. במקרה דנן, הנאשם ציין בהודעתו למפקחים מטעם המאשימה כי הסכומים ששולמו לעובדים הזרים הם בסכומים שונים מהסכומים המפורטים בתלושי השכר, בהתאם להנחיות מטעם רואה החשבון שלו כי, סך הניכויים משכרם של העובדים הזרים לא יעלה על 25% מהשכר ברוטו.

14. רואה החשבון של הנאשם, מר רוני פלד, העיד בבית הדין כי הוא פירט בתלושי שכרם של העובדים את סך המפרעה שהנאשם הורה לו, ומוודא כי סך הניכויים, לרבות המקדמות ששולמו לעובדים, לא יעלו על 25% מהשכר ברוטו, בהתאם להנחיות המאשימה בתקופה הרלוונטית.
(ראה פרוטוקול דיון מיום 2.1.11, עמ' 11).

15. הנאשם בעדותו בבית הדין העיד כי מאחר ולעובדים הזרים אין חשבון בנק בארץ, שכר עבודתם התחלק בין כספים שהם ביקשו שישולמו להם במזומן לצורך מחייתם האישית, לבין כספים שהם ביקשו להעבירם לתאילנד.
עוד העיד הנאשם כי, "היות והם היו פונים אלי בתחילת כל חודש, כאשר נגמר להם הכסף וביקשו מקדמה, אז אני נעתרתי להם ונתתי להם מקדמות. בשלב הבא, כאשר הופיע תלוש השכר מהנהלת חשבונות...שאלתי אותם אם הם צריכים רכיב מסוים נוסף במזומן ואת השאר הייתי מעביר לתאילנד."
(ראה פרוטוקול דיון מיום 2.1.11 עמ' 12).

הנאשם הוסיף בעדותו, כי אמנם שילם לעובדים הזרים מקדמות בסכומים גבוהים יותר מהסכומים המפורטים בתלושי השכר כרכיב "מפרעה", אולם, לאור הנחיות המאשימה כי סך הניכויים משכר העובדים לא יעלה על 25% מהשכר ברוטו, צוין סכום נמוך יותר בתלושי השכר מסכום המקדמות ששולם בפועל לעובדים הזרים.
(ראה פרוטוקול דיון מיום 2.1.11 עמ' 13-14).

16. סעיף 25(א)(7) לחוק הגנת השכר מקנה למעסיק את האפשרות לנכות מהעובד מקדמות בשיעור שאינו עולה על שכר עבודה של 3 חודשים, כאשר מעבר לכך נדרשת התחייבות בכתב מהעובד.

17. בנסיבות המקרה דנן, המאשימה לא המציאה לבית הדין כל ראיה המעידה כי לא שולמו מקדמות לעובדים הזרים ו/או מה שיעורן.
המפקחים מטעם המאשימה, לא שאלו במועד עריכת הביקורת במשקו של הנאשם אף אחד מהעובדים הזרים באשר לתשלום המקדמות, ו/או תשלום שכר עבודתם, כמפורט בתלושי השכר.

כמו כן, הביקורת במשקו של הנאשם נערכה ביום 30.1.06. העובדים הזרים סיימו עבודתם בארץ בשנת 2008, כאשר כתב האישום, נשוא הכרעת הדין הנ"ל, הוגש רק בתאריך 25.10.09.
לפיכך, למעט הגשת הצהרות העובדים הזרים ממועד סיום העסקתם, על פיהן שולם להם מלוא שכר עבודתם, לא עלה בידי הנאשם להגיש לבית הדין תצהירים נוספים של העובדים הזרים בכל הנוגע לתשלום המקדמות, ולהביאם לעדות.

18. הנאשם אמנם העיד כי שולמו לעובדים הזרים מקדמות בסכומים גבוהים יותר מהמפורט בתלושי השכר, אולם, לא הוכח ע"י המאשימה, מעל לספק סביר, כי המקדמות הללו לא שולמו לעובדים או כי שיעורן של המקדמות ששולמו בפועל היה גבוה משכר של 3 חודשים, ועל כן נדרשת התחייבות בכתב של העובד לניכוין, כאמור בסעיף 25(א)(7) לחוק הגנת השכר.

19. לאור האמור לעיל, אני קובעת כי המאשימה לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח מעל לספק סביר, כי הנאשם הפר את הוראות חוק הגנת השכר.

20. אשר על כן, בנסיבות אלה אני מזכה את הנאשם מחמת הספק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השאלת עובד זר

 2. הרחקת עובד זר

 3. גירוש עובדות זרות

 4. זכויות עובדים זרים

 5. גירוש עובד זר מסין

 6. מענק לידה עובדת זרה

 7. אשרת עובד זר מומחה

 8. עזרה בתשלום - העסקת עובד זר

 9. הפקדת ערובה עובד זר

 10. עורך דין עובדים זרים

 11. העסקת עובד זר בשמירה

 12. רישיון לעובד זר מומחה

 13. גירוש עובד זר מרומניה

 14. העסקת עובד זר במשק בית

 15. תביעה של עובד זר טורקי

 16. תאונת דרכים עובד זר

 17. מתורגמן סינית לעובד זר

 18. העסקה משותפת של עובד זר

 19. העסקת עובד זר במשק חקלאי

 20. זכויות עובדת זרה סיעודית

 21. נוהל תאגידים עובדים זרים

 22. רישיון תיווך עובדים זרים

 23. משכורת ברוטו עובדים זרים

 24. העסקת עובד זר תושב שטחים

 25. עובד זר מומחה - מס הכנסה

 26. ניכוי ממשכורת של עובד זר

 27. העסקה חד פעמית של עובד זר

 28. גביית עדות עובד זר בוידאו

 29. דמי פגיעה לעובד זר מהשטחים

 30. עדות מוקדמת של עובדים זרים

 31. חיוב עובד זר להפקיד ערובה

 32. עורך דין ויזות לעובדים זרים

 33. העסקת עובד זר בבית ללא היתר

 34. בקשה להפקדת ערובה עובדת זרה

 35. תמריץ אי היעדרות לעובדים זרים

 36. ערבות לשחרור עובד זר לא חוקי

 37. החלפת מקום עבודה ע''י עובד זר

 38. שלילת רישיון תיווך עובדים זרים

 39. עובד זר לא חוקי - תאונת עבודה

 40. עתירה מנהלית נגד גירוש עובד זר

 41. תנאים להעסקת עובדים זרים בבניין

 42. הארכת אשרת שהייה עובד זר סיעודי

 43. העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב

 44. זכויות עובדת זרה לא חוקית שילדה

 45. תביעה של עובד תאילנדי נגד המעסיק

 46. זיכוי מטעמי צדק העסקת עובדים זרים

 47. ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

 48. אי מתן מגורים הולמים לעובדים זרים

 49. פיצויים לעובד זר בגין כליאת שווא

 50. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 51. העסקת עובדים זרים ללא ביטוח רפואי

 52. העסקת עובדת זרה במשק בית בלי ביטוח

 53. זהות המעביד של עובד זר בענף הבנייה

 54. תביעת עובדת זר מבולגריה לתשלום שכר

 55. אישור תביעה ייצוגית של עובדים זרים

 56. פיצויי פיטורים לעובד זר בענף הבנייה

 57. הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל

 58. תביעה של עובד זר נגד משפחת אדם שנפטר

 59. תביעת עובד זר סיעודי נגד משפחת המטופל

 60. חיים משותפים עם עובדת זרה ללא נישואין

 61. העסקת עובדים זרים בעבודות שיפוץ דירה

 62. פגמים בהודעות קנס לפי חוק עובדים זרים

 63. הקצאת עובדים זרים בחקלאות מטעמי בריאות

 64. זיכוי מעבירת העסקת עובדים זרים ללא היתר

 65. מימון עובד זר ע''י קופת חולים בזמן אשפוז

 66. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 67. עובד זר לא חוקי שיש לו ילד מאישה ישראלית

 68. אחריות נושא משרה על הפרת חוק עובדים זרים

 69. אחריות מנהל חברה על העסקת עובד זר ללא היתר

 70. הוראת משרד התמ''ת בעניין תשלום לעובדים זרים

 71. חישוב פיצויים לעובדת זרה שנהרגה בתאונת דרכים

 72. יחסי עובד מעביד - העסקת עובדים זרים ללא היתר

 73. אי חידוש אשרה של עובד זר בגלל ויכוח על המשכורת ?

 74. ערובה להבטחת הוצאות תביעה של עובדת זרה פיליפינית

 75. עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

 76. האם נסיעת עובד זר לביקור בארצו מנתק את רצף העבודה ?

 77. כניסת מפקחים לבית ללא צו בית משפט / העסקת עובד זר ללא היתר

 78. עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

 79. עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

 80. עתירה מינהלית בנושא נוהל מתן לווי רפואי לנכי צה"ל על ידי עובדים זרים

 81. תביעת עובד זר אזרח תושב אוקראינה לפיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון