פירוק שיתוף במקרקעין בכפר ערבי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פירוק שיתוף במקרקעין בכפר ערבי:

1. בפני בקשה לפירוק השיתוף במקרקעין שהם חלקת קרקע הידועה כחלקה 60 בגוש 12124
מאדמות כפר קרע ששטחה הכולל הוא 4.552 ממ"ר.

2. עפ"י תוכנית המתאר החלה על החלקה, מסווגת החלקה למגורים.
תכנית המתאר המאושרת על החלקה הינה תוכנית ג 569 /א וקיימת גם תכנית מתאר מוצעת שהינה ענ/130.
עפ"י תכנית המתאר המאושרת מיועד שטח של 232 ממ"ר להפקעה וע"י תוכנית המתאר המוצעת ענ/130 מיועד להפקעה שטח של 236 ממ"ר.

3. עפ"י נסח הרישום המעודכן של החלקה, התובע הינו הבעלים הרשום של 1/4 החלקה ואילו הנתבע 1 הינו הבעלים של מחצית החלקה ואילו יתר הנתבעים (2-6) הינם הבעלים של 1/4 החלקה ולכל אחד מהם שטח השווה ל 1/20 של החלקה.
4. על החלקה קיימים מספר בנינים, כאשר חלק מבעלי אותם בנינים הקימו את בתיהם לאחר שהנתבעים 2-6 ויתרו על חלקיהם לאחיותיהם (ראה מוצגים נ/1 ו- נ/2), כאשר אחת האחיות, הנד, פלשה מעבר לשטח שהועבר לה, ואשר טרם נרשם בטאבו והקימה לבנה דירה על השטח המסומן 60/3 בהצעת החלוקה ת/3.

5. הנתבעים טענו כי מבחינה היסטורית חלקה זו היתה שייכת לשני האחים ,אחמד עבדאללה יחיא ומוסטפא עבדאללה יחיא כאשר הנתבעים 2-6 הינם בניו של אחמד ואילו נתבע 1 הינו בנו של מוסטפא.
הנתבעים 2-6 טענו כי שנים רבות, ובמשך תקופת חייהם של שני האחים, היתה חלוקת שימוש מוסכמת בין שני האחים כך שהאח אחמד קיבל את חצי החלקה הדרומי, ובמשך חייו העביר במתנה לבתו הנד חלק מהחלקה בצד הדרומי ועליו הקימה את דירתה ולאחר מכן כאמור היא פלשה צפונה והקימה דירה לבנה. האח מוסטפא החזיק בחצי הצפוני של החלקה ובחיים מכר כנראה חלקים מחלקיו לצדדי ג' אשר הקימו על החלק הצפוני שתי דירות.
אולם ההעברה מאחמד לבתו וממוסטפא לרוכשים האחרים לא נרשמה בטאבו ואף לא הוגש כל מסמך המאמת זאת, כמו כן החלוקה עצמה כפי שנטענה ע"י הנתבעים 2-6 לא הוכחה בשום מסמך בכתב ולשם הוכחתה העידו שני עדים עד הגנה מס' 2, עבדאלראוף אבו פול שהוגש בשמו תצהיר נ/6 ועליו נחקר חקירה נגדית ממנה עולה כי בשנות השישים היתה חלוקה בין האחים, אך הוא לא היה נוכח בעת שהאחים הסכימו על חלוקה אלא שמע זאת מהדודים.
בנוסף העיד מטעם ההגנה העד זכי מוחמד עבד יחיא ובשמו הוגש תצהיר (נ/7) שגם הוא לא נכח בעת ששני האחים הסכימו על חלקות שמוש אך לדעתו החלוקה בוצעה בשנת 1978 ואילו העד הראשון ציין שהחלוקה היתה בשנות השישים.
לאור העובדה ששני העדים הנ"ל לא נכחו בעת ביצוע החלוקה אם היתה כזו, ומאחר והיתה סתירה בין עדויות שני העדים הנ"ל, אני קובע כי לא הוכח שהיתה קיימת חלוקת שימוש כנטען ע"י הנתבעים לגבי החלוקה נשוא כתב תביעה זה.

6. השאלה הראשונה שביהמ"ש שואל את עצמו לאור מסכת הראיות שנפרשה לפניו היא האם ניתן לחלק את החלקה בעין?
שני הצדדים הן התובע והן הנתבעים הגישו הצעות חלוקה. התובע הגיש את התוכנית ת/3 ואילו הנתבע 1 הגיש את התוכנית נ/5. כאשר לפי שתי הצעות החלוקה ניתנת החלקה לחלוקה. סבורני כי לא יכולה להיות מחלוקת, הן לאור שתי הצעות החלוקה והן לפי חקירת כל בעלי הדין לגבי העובדה שהחלקה ניתנת ולחלוקה בעין.

7. סלע המחלוקת בין בעלי הדין הוא מיקום חלקו של התובע כאשר חלק מהחלקה הנ"ל לפי נ/5 נופל על הדירה שהקים בנה של הנד שאין לו כל זכויות בחלקה ובודאי לא הוכח שהדבר נעשה לפי הסכם עם בעל המקרקעין.
התובע מעוניין לכלול את חלקו של הנתבע 1 על גבי השטח המוחזק ע"י בנה של הנד, אשר הקים עליו דירה בחלקה ואילו הנתבע מציע עפ"י הצעת החלוקה לכלול את השטח התפוס ע"י בנה של הנד כחלקו של התובע.
משתי הצעות החלוקה ברור כי החלקה ניתנת לחלוקה בעין, ולכן פירוק השיתוף בחלקה זו יהיה בדרך של חלוקה בעין כמצוות סעיף 29 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

8. השאלה השניה היא מי משתי הצעות החלוקה עדיפה האם הצעת התובע (ת/3) או הצעת הנתבע (נ/5). שני המודדים לא רק הכינו תשריט חלוקה אלא אף הגישו כל אחד חוות דעת מטעמו והמודדים נחקרו חקירה נגדית בביהמ"ש. מטעם התובע העיד המודד עבד עסלי כי המטרה של ההצעה היתה ליתן לתובע, שהוא מבקש פירוק השיתוף, את החלק שלו כשהוא פנוי ולמעשה השטח היחידי הפנוי הוא השטח שסומן ע"י המודד 2/ 60 (ראה ת/3) כאשר השטח שמקבל התובע הינו שטח של 1019 ממ"ר שהינו שטח נטו לאחר קיזוז השטחים שאושרו עפ"י תכנית המתאר המאשורת ג 569/ א' וכן השטחים המיועדים להפקעה עפ"י תכנית מוצעת אך לא מאושרת ענ/130.
המודד ניכה את שטח המופקע והמיועד להפקעה משטח החלקה ויחלק את החלקה עפ"י השטחים שבבעלות כל אחד מבעלי הדין ע"פ נסח הרישום.

לעומת התובע, המודד יוסף מחאמיד הגיש את הצעת החלוקה נ/5 אשר דומה בחלקה הגדול לתכנית החלוקה של התובע, אלא שחלק מהמגרש שמוצע לתובע נופל על ביתו של בנה של הנד, אשר כאמור אין לו כל זכויות בחלקה.

9. מעדיף אני את הצעת החלוקה שהוצעה ע"י התובע וזאת לאור הנימוקים הבאים:
א. התובע הוא שהגיש את הבקשה לפירוק השיתוף במקרקעין והוא למעשה רכש את זכויותיו לאחר שבנה של הנד בנה על החלקה ומשום כך לא היתה לו זכות להתנגד לבניה בלתי חוקית זו, שכן כאמור לא היו זכויות בחלקה, לעומת זאת הבעלים האחרים ראו את בנה של הנד בונה ביתו בחלקה ללא הסכמתם, אך לא נקפו אצבע במיוחד הנתבע 1, אשר יש לו החלק הגדול בחלקה, לא ניסה למנוע מבנה של הנד לבנות על החלקה.
ב. הנתבע 1, הינו הבעלים של מחצית החלקה ולכן הפגיעה בו תהיה פחותה מהפגיעה בתובע, אשר כאמור רכש זכויותיו לאחרונה והוא נעשה שותף, רק בשנת 1997 וגם אם קיים הסכם בין השותפים בדבר ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם, הסכם כזה כדי לחייב את התובע שהוא כאמור שותף חדש, היה ההסכם צריך להיות רשום, ובהעדר רישום הרי ההסכם אם קיים כזה, אינו מחייב את התובע (סעיף 29 (א) לחוק המקרקעין).

לאור האמור לעיל, אני קובע כי המקרקעין ניתנים לחלוקה והחלוקה תהיה לפי הצעת החלוקה שהוכנה ע"י התובע (ת/3).
פסק דין חלוקה ינתן לאחר שהתובע יגיש את הצעת החלוקה (ת/3) לועדת התכנון והבניה - עירון ולבקש אישור הועדה לתשריט ועליה לאשר אם התסריט תואם את הוראות חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 וכל חיקוק אחר בנדון (סעיף 38 (א) לחוק המקרקעין).

על הנתבע 1 לפנות הישאם מוסטפא יחיא לפעול בהתאם לפרק ד' לחוק המקרעין שכותרתו בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת.

מאחר ואין לבנה של הנד, שהקים דירה על החלק של החלקה שסומן בהצעת החלוקה (ת/3 ) כחלק 60/3 ששטחו 500 ממ"ר כל חלק בחלקה ומאחר ועפ"י הצעת החלוק ההנ"ל החלק 60/3 נפל בחלקו של הנתבע 1 הרי שזכותו של הנתבע 1, בהיותו בעל המקרקעין, לדרוש לקיים את המחוברים בידו או לדרוש את סילוקם.
ומאחר ומדובר בדירה סביר להניח שהנתבע 1, ידרוש שהמחוברים ישארו בידו ועליו להודיע על כך לבנה של הנד, ועליו לשלם את שווי המחוברים שהקים בנה של הנד, עפ"י שוויים כיום וכפי שיוערכו ע"י שמאי מוסמך.

לאחר סיום ההליכים כמפורט לעיל, ינתן פסק דין של חלוקה כפי שהוצע בת/3.


אני מחייב את הנתבע 1 לשלם לתובע את הוצאותיו ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ ועליו מע"מ כדין.
הסכום הנ"ל ישא ריבית והפרשי הצמדה מהיום אם לא ישולמו תוך 30 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק שיתוף בנכס

 2. פירוק שיתוף במושע

 3. פירוק שיתוף במגרש

 4. פירוק שיתוף במקרקעין

 5. פירוק שיתוף בעסק המשפחתי

 6. איך עושים פירוק שיתוף

 7. שיפוי הסכם פירוק שיתוף

 8. פירוק שיתוף לאחר אירוסין

 9. מדור ספציפי פירוק שיתוף

 10. תביעה לפירוק שיתוף במשק

 11. פירוק שיתוף בקרקע בחדרה

 12. תביעה למזונות ופירוק שיתוף

 13. פירוק שיתוף במקרקעין מס שבח

 14. תביעה לפירוק שיתוף ומזונות

 15. פירוק שיתוף במקרקעין בטבריה

 16. תביעה לפירוק שיתוף נגד הבעל

 17. פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

 18. פירוק שיתוף בדירה בין בני זוג

 19. תביעה לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין

 20. תביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 21. פירוק שיתוף במקרקעין בכפר ערבי

 22. הסכם חלוקה פירוק שיתוף במקרקעין

 23. מחיקת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 24. תביעה לפירוק שיתוף לאחר הסכם חלוקה

 25. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בצפון

 26. פירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 27. סעיף 40 לחוק המקרקעין - פירוק שיתוף

 28. פירוק שיתוף בדרך מכירה וחלוקת הפדיון

 29. פירוק שיתוף בחלקה שחלקים ממנה הופקעו

 30. פירוק שיתוף בנכס על דרך רישום בית משותף

 31. סמכות בית המשפט להורות על פירוק שיתוף

 32. בקשה לפירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

 33. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 34. פירוק שיתוף במקרקעין - מחזיק שאינו הבעלים

 35. חוות דעת מומחה בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 36. פיצול הדיון בתביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 37. תביעת פירוק שיתוף בגין פלישה והתעשרות שלא כדין

 38. תביעה לפירוק שיתוף - חלוקה לפי סעיף 39 לחוק המקרקעין

 39. פירוק השיתוף על דרך של מכירה למרבה במחיר וחלוקת הפדיון בין בעלי הזכויות

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון