רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

משמדובר במקרה שבו הבעלות ברכב רשומה על שם הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה - עליו הנטל להוכיח כי חרף הרישום אין הוא בעלים של הרכב (עב"ל 1030/01 אבן עאיש סלמיה - המוסד, ניתן ביום 14.10.02).

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה:

עניינה של תביעה זו תשלום גימלת הבטחת הכנסה.

רקע עובדתי
 
1. התובעת הגישה תביעה לגמלת הבטחת הכנסה בחודש 4/08 (נ/1). בתביעתה ציינה התובעת כי אין בבעלותה ו/או בשימושה כלי רכב.
 


ביום 20.4.09, הודיע הנתבע לתובעת על קיומו של חוב בסך 11,855 ₪ שנותר עקב פסילת זכאות לגמלת הבטחת ההכנסה למפרע מחודש 12/08 בנימוק - "בגין רכב בבעלות (רכב של הבן אופיר)"

 
כנגד החלטה זו עותרת התובעת בתביעתה זו. תביעת התובעת לבית הדין הוגשה ביום 15.6.09.

3. התובעת הגישה תביעה נוספת להבטחת הכנסה ביום 7.5.09 (נ/5). גם תביעה זו נדחתה ביום 14.6.09 בנימוק - " הואיל והנך בעלת רכב מס' 8818604" (נ/7).

4. מטעם התובעת העידו התובעת עצמה ואמה הגב' אביב מרים (להלן - "גב' אביב").

טענות התובעת
 
5. התובעת טענה, כי הרכב נשוא תביעה זו שייך לבנה אשר ניתן לו במתנה מסבתו ליום הולדתו ה- 18. משכך אין לשלול בגינו את הגמלה המשולמת לתובעת. לדבריה, גם אם יש קשר בין גמלת התובעת לרכב אותו מחזיק בנה הבגיר, הרי שיש לשלול רק את החלק אותו היא מקבלת עבור בנה ולא את הגמלה במלואה.
עוד טענה התובעת, כי שלילת הזכאות נעשתה שלא כדין, שכן יש להתייחס לרכב כ"נכס לפי ערכו" ומשערך הרכב הגיע רק לכדי 7,000 ₪ אין בו כדי לשלול מהתובעת את הגמלה.

לטענת התובעת, לא השתמשה כלל ברכב, והנתבעת לא הוכיחה שימוש כלשהו ברכב.

כן טענה התובעת, כי מחודש 3/08 הושבת הרכב ולא נעשה בו כל שימוש אף על ידי בנה של התובעת עד ליום מכירתו.

טענות הנתבע

6. הנתבע טען כי הוראות סעיף 9א לחוק קובעות חזקה לפיה מי שהוא בעל רכב יראוהו כמי שיש לו הכנסה לפחות בגובה הגמלה. משכך נשללה מהתובעת גמלתה.

מוסיף וטוען הנתבע כי "ילד" לפי הגדרתו בחוק הבטחת הכנסה הוא גם מי שמלאו לו 18 שנה ועיקר זמנו מוקדש לסיום לימודיו. לפיכך, יש לראות את הרכב כשייך לתובעת.
כן נטען, שאין נפקות לטענת התובעת כי הרכב לא היה בשימושה משהיה בבעלות בנה, מה גם שבטופס התביעה מיום 7.5.09, ציינה התובעת כי הרכב בשימושה ולא ציינה דבר בנוגע להשבתתו.

המצע המשפטי

7. על פי הפסיקה, תכליתו של חוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980 (להלן - "החוק") הוא להעניק גמלה למי שאין לו הכנסה וגם אינו יכול להפיק הכנסה מטעמים שאינם תלויים בו (עב"ל 1169/00 נסים חזן - המוסד, לא פורסם).
 
8. סעיף 5 לחוק קובע -
 
"(א) הגימלה לזכאי שאין לו הכנסה תהיה בסכומים המחושבים לפי התוספת השנייה, בהתאם להרכב משפחתו...
(ב) הגימלה לזכאי שיש לו הכנסה תהיה בסכום השווה להפרש שבין הגימלה, שהיה זכאי לה לפי סעיפים קטנים (א) או (ה) לולא ההכנסה, לבין ההכנסה".
 סעיף 9(א)(4) לחוק קובע, כי בגדר "הכנסה" יש לראות גם סכומים שיראו אותם כהכנסה מנכס, אף אם אין מופקת הכנסה מאותו הנכס.
 
"9(א). בחוק זה,
"הכנסה"-הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה, אף אם לא צמחה הופקה או נתקבלה בישראל, ולרבות-
...
(4) סכומים שיראו אותם כהכנסה מנכס... ואף אם אין מופקת ממנו הכנסה;
(5) סכומים שיראו אותם כהכנסה מנכס שהוא רכב כאמור בסעיף 9א." (הדגשה שלי - י.א.ש.).
 
סעיף 9א(ב) קובע שרכב ייראה כנכס שמופקת ממנו הכנסה חודשית שסכומה אינו נמוך מסכום הגמלה שהיתה משתלמת לתובע, לולא הוראות סעיף קטן זה.

9. בית הדין הארצי אשר סקר את הוראות החוק והפסיקה קבע כדלקמן -

"בהוראתו של סעיף 9א(ב) נוצרה חזקה לפיה רואים ב"...רכב כנכס אשר מופקת ממנו הכנסה חודשית...", בין אם מופקת ובין אם אין מופקת ממנו הכנסה (ראו סעיף 9(א)(4) לחוק). זאת, אף מבלי שנִדָרֵש עוד לרדת לעומקה של "זכות או טובת הנאה" המופקות מן הרכב או הצומחות הימנו לתובע...

שילוב של הוראות החוק ופסיקתו של בית-דין זה מביאים אותנו לכלל מסקנה לפיה בעלות ברכב או השימוש בו, כשלעצמם, נחשבים להיות "נכס" שהוא שווה ערך, למִצער, לסכום הגימלה החודשית. על-כן יש באֵלה בלבד כדי לשלול תשלום גימלת הבטחת הכנסה, כל עוד אינם באים בגדר הסייגים המנויים בסעיף 9א(ג) לחוק.
(עב"ל 1034/01 מועלם - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לז 836, 844) (הדגשות שלי- י.א.ש.) (ראה לעניין זה גם את עב"ל (ארצי) 94/03 ענת עמוס - המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 8.6.04).

משמע, כי מי שהינו הבעלים של רכב מנועי מכל סוג שהוא - קיימת לגביו חזקה שבדין של הפקת הכנסה חודשית מן הנכס ששיעורה כשיעור הגמלה שהיתה אמורה להשתלם לו, על כן - שיעור הגמלה שלה הוא זכאי -הוא אפס.

כן קבעה הפסיקה, כי משמדובר במקרה שבו הבעלות ברכב רשומה על שם הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה - עליו הנטל להוכיח כי חרף הרישום אין הוא בעלים של הרכב (עב"ל 1030/01 אבן עאיש סלמיה - המוסד, ניתן ביום 14.10.02).

מן הכלל אל הפרט

10. אין ממש בטענת התובעת כי משהיה בנה בן 18 יש לראותו כבגיר ומשכך אין לשלול את גימלת אמו בגין הרכב בו החזיק. סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 מגדיר מיהו ילד על פי חוק זה:

"ילד" - כל אחד מאלה:
(א) ילד כמשמעותו בהגדרה "ילד" בסעיף 238 לחוק הביטוח;

סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי{נוסח משולב}, התשנ"א-1995 קובע -

"ילד" - ילד של המבוטח לרבות נכד שכל פרנסתו על המבוטח, ובלבד שנתקיים בהם אחד מאלה:
(1) לא מלאו להם 18 שנים;
(2) לא מלאו להם 20 שנים, ובלבד שעיקר זמנם מוקדש לסיום לימודים במוסד חינוכי על-יסודי או שהם שוחרים במסגרת קדם-צבאית של צבא הגנה לישראל;

בעדותה העידה התובעת כי בתקופה הנדונה היה בנה בן 18 וכי למד בכתה י"ב. משכך, יש לראותו לעניין חוק הבטחת הכנסה כ"ילדה" של התובעת אף שלכל עניניו האחרים יכול וייחשב כבגיר.

11. הוראות סעיף 9א(א) לחוק כוללות בהגדרת רכב גם רכב המצוי בבעלות התובע או בשימוש התובע או ילדו הנמצא עמו. וכלשון החוק -

9א. (א) בסעיף זה, "רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה, שבבעלות התובע או שבשימושו של התובע או ילדו הנמצא עמו, למעט אופנוע. (הדגשה שלי - י.א.ש.)

בהנתן סעיף זה ומשקבענו כי בנה של התובעת הינו "ילד" לעניין חוק הבטחת הכנסה, הרי שיפים לעניננו דברי הפסיקה שהובאו לעיל -

שילוב של הוראות החוק ופסיקתו של בית-דין זה מביאים אותנו לכלל מסקנה לפיה בעלות ברכב או השימוש בו, כשלעצמם, נחשבים להיות "נכס" שהוא שווה ערך, למִצער, לסכום הגימלה החודשית. (עב"ל 1034/01 מועלם - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לז 836, 844) (הדגשות שלי- י.א.ש.)

אשר על כן, די בבעלות בנה של התובעת על רכב כדי לשלול את גמלת התובעת ואין צורך כלל להדרש לסוגיה מי השתמש ברכב, האם התובעת או בנה בלבד הגם שהוראות החוק נוגעות בעניין זה.

12. הוסיפה וטענה הנתבעת כי הרכב הושבת בחודש 3/08 ועל כן אין לשלול את גמלתה ממועד זה.

משלא הושבת הרכב כדין באמצעות רישום במשרד הרישוי ואף לטענת התובעת לא השתמשו בו אך בשל נזק שנגרם לו אך לאחר שנמכר חזר ונסע, הרי שבכל התקופה הנדונה נחשב שבבעלותה היה רכב (ולצורך כך לא הבחין החוק כלל בערכו הכלכלי) ואף לאחר תאריך הנזק הנטען, לא היתה זכאית התובעת לגמלה.

יתר על כן, התובעת עצמה התייחסה בתביעתה מחודש 5/09 לקבלת גימלה, לעובדה שבבעלות בנה רכב, ציינה כי הוא מצוי בשימושה ולא ציינה דבר בנוגע להשבתתו (נ/5).

סיכומו של דבר

13. משהוכח כי בנה של התובעת אשר לצורך חוק הבטחת הכנסה נחשב "ילד" של התובעת, היה בעליו של רכב בתקופה הנדונה - דין התביעה להדחות.

14. אין מקום למתן הוראות שיכנסו לתוקף לאחר פסיקת בג"ץ. היה ויסבור בג"ץ כי תחולת פסק הדין שינתן על ידו צריכה להיות רטרואקטיבית, חזקה עליו כי יורה בהתאם. משכך, אף תביעה זו דינה להידחות.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון