רשות חינם מקרקעין

הכלל הוא, כידוע, כי: "רשיון הניתן חינם, ללא כל תמורה, איננו הסכם במובן החוקי של המלה. רשיון כזה מתפרנס מדי רגע ברגע מרצונו החופשי של המרשה, והוא מתבטל כהרף עין עם גילוי דעתו של זה, כי אין ברצונו להמשיך בהענקת הרשיון". (ע"א 96/50 צינקי ואח' נ' ויקטור ואח', פ"ד ה'(1) 474, 479). וכדברי המלומדת פרופ' זלצמן:

"רשות גרידא אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנותנו רשאי לבטלו בכל רגע. אך כל עוד היא מתקיימת בעל הרשות הוא מחזיק כדין או משתמש כדין במקרקעין, ואין בעל המקרקעין רשאי להעלות נגדו כל טענה שההחזקה או השימוש שהוא עושה בנכס פוגעת בזכות הקניין שלו...נ
רשיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר להחזיק או להשתמש בנכס, אולם אין בו משום הענקת זכות במקרקעין. היינו אין בה הקניית זכות בנכס… אפילו מחייבות הנסיבות להכיר בתוקפה המשפטי של רשות שנוצרה בהבטחה בלתי מחייבת שנתן בעל המקרקעין, או בהסכמתו שבשתיקה להחזקה או לשימוש שנעשו בנכס, אין בכוחה של רשות מכוחו של השתק להעניק לבעליה זכות במקרקעין. כל כוחה להכיר בזכותו להחזיק ולהשתמש במקרקעין, או רק להשתמש במקרקעין, הכל לפי העניין, כלפי בעל המקרקעין.

"בר רשות מכוחה של רשות גרידא צפוי בכל רגע לדרישת סילוק יד של בעל המקרקעין, אפילו נמשכת פעולתו בנכס על פני תקופת זמן ארוכה. לא די בציפייה שנוצרה אצל מקבל הרשות להבטיח את המשך קיומה של הרשות גם בעתיד."
(פרופ' נינה זלצמן, "רשיון במקרקעין", הפרקליט מ"ב(1) 1995, 24)

למעשה יש לבחון כל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו, וכל רשות ורשות ותנאיה שלה, פעמים רשות שיש עימה תמורה ניתנת לביטול על נקלה ופעמים שרשות חינם לא ניתן לבטלה או שהפינוי בעקבות ביטול הרשות צריך להיות מותנה בתנאים שונים (ע"א 496/89 פ"ד מה(4) 343). במקרה שבו אין הדברים אמורים ברשות מפורשת שניתנה למערערים, אלא במי שלכל היותר, במקרה הטוב, הפכו לברי רשות מכללא מכח שתיקת הבעלים משך שנים כה רבות. הפיכת המערערים לברי רשות בנהסיבות כאלה אין בה כדי לשמש להם תעודת חסינות כנגד תביעה לפינויים או לסילוק ידם מהנכס, חרף השימוש הממושך בו (ראה פרופ' נינה זלצמן, שם, עמ'29)רישיון במקרקעין הפרקליט מב(א) 24, 29).

היוצרותה של רשות בלתי הדירה מתקיימת רק במצבים נדירים ביותר (פרופ' זלצמן, שם, עמ' 42, 59; ע"א (תא) 51/95 אברמצ'ק נ' סופר - לא פורסם).

בהקשר זה ראוי לאזכר את דבר הפסיקה לאמור:

"המסקנה לפיה דורש הצדק את קיום החוזה צריכה להתבסס על נסיבותיו של עניין ועניין ועל כן יש לבדוק את העובדות כדי ללמוד ולהסיק מהן ואם אכן זו המסקנה המתבקשת. לא בכל מקרה בו ניתן רשיון ובעל הנכס מבקש לבטלו דורש הצדק את המשך קיומו של הרשיון ויש מקרים בהם ניתן, למשל, להסתפק בתשלום פיצויים כפי שיש גם מקרים בהם אין הצדק דורש אפילו את תשלומם של פיצויים כלשהם; אף היפוכו של הדבר הוא הנכון, היינו, יש נסיבות בהן תשלום פיצויים בעקבות סילוק ידו של בעל הרשיון הוא דוקא שיכול לנגוד את תחושת הצדק". (ע"א 496/82 רוזן נ' עו"ד סלונים, פ"ד לט(2) 337, , 342, והשוה פסיקה בתחום זה בע"א 92/69 ח'יר נ. ח'יר פד"י כ"ג(2), 197, ע"א 31/70 כהן נ. שמאי פד"י כ"ד(2), 388, בג"צ 45/71 קרושבסקי ואח' נ. ראש העיר ת"א-יפו פד"י כ"ה(1) 792 וע"א 515/76 לוי נ. ויימן ואח' פד"י ל"א(2), 127).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות במקרקעין

 2. רישיון במקרקעין

 3. רשות חינם מקרקעין

 4. זכות חזקה במקרקעין

 5. מתחזק חוק המקרקעין

 6. חלוקת מקרקעין בעין

 7. מהי תביעה במקרקעין

 8. עסקה בחלק ממקרקעין

 9. סיום רישיון במקרקעין

 10. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 11. התחזות בעסקת מקרקעין

 12. ביטול ייעוד מקרקעין

 13. דרישת הכתב במקרקעין

 14. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 15. סעיף 71 לחוק המקרקעין

 16. פיצול תביעה במקרקעין

 17. סעיף 9 לחוק המקרקעין

 18. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 19. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 20. זכויות שביושר במקרקעין

 21. רישיון מכללא במקרקעין

 22. ביטול רישיון במקרקעין

 23. צו הפסקת שימוש במקרקעין

 24. עסקאות סותרות במקרקעין

 25. סעיף 18 ב לחוק המקרקעין

 26. תנאי מתלה בעסקת מקרקעין

 27. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין

 28. עשיית דין עצמי במקרקעין

 29. עסקת מקרקעין באזור שיקום

 30. רישיון בלתי הדיר במקרקעין

 31. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 32. זכויות העירייה על מקרקעין

 33. תביעת השבה של חוכר מקרקעין

 34. זיהוי צדדים לעסקת מקרקעין

 35. רישום הערה במרשם המקרקעין

 36. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 37. תביעה לפקיד ההסדר במקרקעין

 38. התחייבויות נוגדות במקרקעין

 39. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים

 40. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין

 41. שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

 42. רשות מכללא לשימוש במקרקעין

 43. בקשה לעריכת מדידה של מקרקעין

 44. דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

 45. הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27

 46. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 47. רכישת מקרקעין בפרוייקט הרחבה

 48. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

 49. בדיקה במינהל לפני עסקת מקרקעין

 50. שימוש במקרקעין לגידול מרעה בקר

 51. מחלוקת לגבי תאריך רכישת מקרקעין

 52. עיכוב ברישום זכויות בעל מקרקעין

 53. תביעה על בניה על מקרקעין מוסדרים

 54. רשות שימוש במקרקעין לפי חוק הנפט

 55. סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 56. תביעה של פסול דין - זכויות במקרקעין

 57. החובה להציע למוכר מקרקעין לקנות בחזרה

 58. עסקת מקרקעין לפני חקיקת חוק המקרקעין

 59. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 60. ביטול זכות הסותרת רישום בפנקס המקרקעין

 61. ביטול רישיון ללא תמורה ע''י בעל המקרקעין

 62. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 63. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 64. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 65. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 66. סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

 67. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 68. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 69. ערר על החלטה לאשר תוספת לבית מגורים משותף במקרקעין

 70. ביטול מכר מקרקעין לאחר אישור סופי של ראש ההוצל''פ

 71. סעיף 5 לחוק המקרקעין - חיזוק בתים מפני רעידות אדמה

 72. תביעה שיינתן פסק דין המצהיר סכאות להירשם כבעלים במקרקעין

 73. נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון