תביעה לנכות זמנית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תנאי זכאות לנכות זמנית / דחיית תביעה לנכות זמנית:

1. תביעת התובעת לנכות זמנית נדחתה ע"י הנתבע בטענה שהכנסותיה לא צומצמו בשיעור 50% והן בסכום העולה על 25% מהשכר הממוצע ולכן אינה מוגדרת כנכה לפי סעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי (להלן החוק).

2. אין חולק שהתובעת חלתה במחלה קשה ונאלצה לעבור טיפולים קשים כולל כריתת רחם ושחלות ונקבעה לה נכות זמנית בשיעור 100%, מיום 23.9.02 ועד 28.2.04, אך בכך לא סגי, כדי לזכות בגמלת נכות. השאלה במקרה דנן האם כושרה של התובעת להשתכר כמו גם השתכרותה בפועל צומצמו ב 50% או יותר, כנדרש בס"ק 195 (2) לחוק.


3. יצוין כי לתובעה תואר שני מבריה"מ שהוכר כשקול לתואר שני בארץ והנתבע הפעיל את תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות, צמצום השתכרות) תשמ"ד – 1984, (להלן התקנות).

4. המחלוקת בין הצדדים הינה כיצד לחשב את צמצום ההשתכרות בפועל, בתקופה הרלבנטית מחודש 10/02 ואילך.נ

5. התובעת הגישה תביעתה כשהיא לא מיוצגת מאחר והמחלוקת בעיקרה היתה משפטית, הורנו על הגשת סיכומים. לאחריהם בשל כך שהוספו מסמכים שונים, נדרשנו להתיחסות וקיימנו דיון נוסף ביום 11.1.04 בו השמיע התובעת דבריה בפרוטרוט ולאחר מכן הוסיפה השלמות לסיכומיה. כך עד יום 22.3.04.ב

6. פסק דין
סעיף 195 לחוק מגדיר נכה כדלקמן:
"נכה" – מבוטח, למעט עקרת בית, כשתוצאה מליקוי מתקיים בו אחד מאלה:
(1) אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלוח יד ואינו משתכר סכום השווה ל 25% מהשכר הממוצע;
(2) כשר להשתכר מעבודה ממשלח יד, וכן השתכרותו בפועל, צומצמו עקב הליקוי, בין בת אחת ובין בהדרגה, ב 50% או יותר.ו
הכל לפי כללים ומבחנים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה (לאי כושר או לצמצום הכושר כאמור יקרא להלן – אי כושר להשתכר);"

בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות) נקבעו ההגדרות הבאות:
"1. הגדרות בתקנות אלה – "פקודה" – פקודת מס הכנסה; "הכנסה מעבודה" – הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (2) לפקודה; "הכנסה ממשלח יד" – הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (1) ו (8) לפקודה, ששימשה יסוד לתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 164 לחוק; "רבעון" – תקופת רבע שנה שתחילת ב 1 בחודשים ינואר, אפריל, יולי או אוקטובר; "השכר הממוצע" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק; "התאריך הקובע" – כמשמעתו בסעיף 127 כא לחוק; "התקופה הקובעת" – כמשמעותו בתקנה 3;".נ
בתקנה 2 נקבע דרך החישוב של הצמצום בהשתכרות כדלקמן:
"לשם קביעת שיעור הצמצום בהשתכרותו של מבוטח, לענין הגדרת "נכה" שבסעיף 127 כא לחוק, תובא בחשבון הכנסתו של המבוטח מעבודה או ממשלח יד בתקופה הקובעת, וכן הכנסתו החדשית מעבודה או ממשלח יד לאחר התאריך הקובע, כדלקמן:
(1) ההכנסה שהיתה למבוטח בתקופה הקובעת תחושב באחוזים מהשכר הממוצע כפי שהיה בתוקף באותה תקופה (להלן – ההכנסה הקובעת);
(2) ההכנסה שהיתה למבוטח לאחר התאריך הקובע תחושב באחוזים מהשכר הממוצע כפי שהיה בתוקף בתקופה שבה היתה למבוטח אותה הכנסה (להלן הכנסה לאחר התאריך הקובע);
(3) שיעור הצמצום יקבע בהתאם לנוסחה הבאה:
100 X הכנסה לאחר תאריך קובע – 100
ההכנסה הקובעת

מה ההכנסה הקובעת: המונח "הכנסה" הוגדר בסעיף 195 לחוק כדלקמן:
"195" הגדרות "הכנסה" – הכנסה שהשר קבע באישור ועדת העבודה והרווחה ומתאריך שקבע, וכל זמן שלא קבע כאמור – "הכנסה" כמשמעותה בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, הכל למעט קצבת ילדים לפי פרק ד, ולמעט הענקות מכוח סעיף 40 (ב1) (2) לחוק חיילים משוחררים.ב

7. לנוכח קביעות אלה של המחוקק ומחוקק המשנה קבעה הפסיקה כי:
תשלומים ממשרד הבטחון, אף אם הם משולמים כתגמול חסד, דינם הכנסה, והוא הדין בדיוודנד מקרנות נאמנות בבנקים הפטור ממס הכנסה (תב"ע ת"א 991-0 אברהם פיצון נ' המוסד פד"ע יג צט).ו
תשלום מאת מעביד לעובדו בעד ימי חג, ימי שבת, חופשה, ימי כוננות ימי גשר וכיוצא באלה מצבים שבהם אין הוא עובד ממש, הם בגדר "שכר עבודה" (דב"ע לח 146-0 המוסד נ' לבנה נוביקוב פד"י 271; דב"ע שם/ 43-0 בנימין גולדשטין נ' המוסד פד"ע יב 23).
"הכנסה" , לענין תקנות אלה, כוללת תגמול למשרת במילואים (דב"ע נד/ 131-0 דוד רוזנלבט נ' המוסד פד"ע כט 410).נ

8. ומן הכלל אל הפרט. נציין כי תקנה 6 לתקנות אינה רלבנטית שהרי היא עוסקת רק במי שתקנה 3 אינה חלה עליו. תקנה 3 חלה על התובעת ואין צורך להיזקק לתקנה 6. בכל אופן אף אם הינו עושים כך היינו מגיעים לאותה תוצאה של דחית התביעה.

9. כאמור המחלוקת אינה כיצד לקבוע את השכר שקדם למועד הקובע, ושביחס אליו יש לבדוק את ההשתכרות. שכר זה נקבע לפי שני רבעונים שבחר המבוטח מתוך 18 החודשים קודם לתאריך הקובע. אין חולק כי הנכות נקבעה לה מיום 23.9.02 דהינו יש לקחת בחשבון 18 חודשים לפני מועד זה וראה ס' 208 (א) לחוק.ב
במקרה זה שילם המעביד לתובעת שכר ברוטו שכלל בתוכו תשלום בגין ימי מחלה עפ"י חוק דמי מחלה וכן שילם לה על חשבון ימי החופשה וזאת כדי להשלים את שכרה. השכר אותו יש לקחת בחשבון הינו השכר ברוטו, וממנו נגזר גם שכרה נטו. טענתה לפיה השכר בפועל בכל מקרה היה זהה בין אם נכלול בתוכו את פדיון ימי החופשה ובין אם לאור אינה מובנת ואינה מתיישבת עם העולה מהתלושים שצירפה.
יפה עשה מעסיקה של התובעת, שפדה למעשה ימי חופשה ושילם לה השלמה לימי מחלה, ע"י פדיון ימי החופשה כך שקיבלה שכר כמעט מלא וזאת בשעה קשה לה, כדי שלא תפגע. יחד עם זאת לדאבון הלב יש לראות זאת (פדיון ימי החופשה) עפ"י הוראות ס' 195 כחלק מהשכר אותו יש לקחת בחשבון בבואנו לבחון האם יש צמצום בהשתכרות בפועל (וזאת בשונה מדמי המחלה כאמור בסעיף 207 לחוק).ו
מעיון בטבלאות התחשיב שהוגשו ע"י הנתבע וע"י התובעת עולה כי אין צמצום בהשתכרות בשיעור העולה על 50% לעומת השכר שהיה לפני המועד הקובע.נ

10. לנוכח ההגדרות להכנסה שנקבעו ע"י המחוקק הראשי ומחוקק המשנה יש לכלול (למרבה הצער במקרה זה) את החזר פדיון ימי המחלה המופיע תחת הרכיב קזוז העדרות וכך גם את תשלום דמי המחלה כחלק מההכנסה. כיון שכך הרי שאין צמצום של השתכרות בפועל של 50% או יותר.

11. לנוכח האמור אין מנוס מדחיית התביעה.
עדותה של התובעת היתה נוגעת ללב, וניכר כי התובעת הגיעה לידי מחסור, בתקופה קשה בחייה. מצווים אנו לא להדר פני דל, ובמקרה זה אין מנוס, לנוכח הוראות הדין, למרבה הצער, לדחות התביעה.ב

סוף דבר התביעה נדחית.ו
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון