תביעה נגד חברה משכנת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד חברה משכנת:

 1. ביום 17.6.93 התקשרו התובעים בחוזה עם הנתבעת (להלן: שיכון ופיתוח), שהיא חברה משכנת, לפיו רכשו דירה בת שלושה חדרים בשכונת "מורדות טבריה" אשר הוקמה בעיר טבריה. שיכון ופיתוח התקשרה עם הצד השלישי (להלן: בסט) חברה קבלנית לביצוע עבודות בניין וזו מצדה המחתה את זכויותיה לצד הרביעי (להלן: סולל בונה). בישיבת בית משפט מיום 26.3.98 הודיע בא כח סולל בונה כי זו מקבלת על עצמה את כל חיוביה של בסט כך שמכאן ואילך כל התייחסות לקבלן המבצע תהא לסולל בונה בלבד.
 2. ביום 20.4.94 קבלו התובעים את החזקה בדירה. באותו יום נערך פרוטוקול מסירה בו נרשמו הליקויים שנמצאו אז בדירה. לאחר ביצוע התיקונים ומשלא שבעו נחת ממצב הדירה פנו התובעים למהנדס אביגדור פורת אשר בדק את הדירה ונתן חוות דעת לפיה קיימים ליקויים בדירה אשר עלות תיקונם נכון ליום 9.4.96 הגיעה לסך של 33,000 ₪.
 3. על כן הגישו התובעים את התובענה דנן בה תבעו פיצוי בעד הליקויים שנמצאו בדירה לפי חוות דעת המומחה מטעמם, עלות דיור חלופי בזמן התיקונים ופיצוי בגין הנזק הבלתי ממוני שנגרם להם, בעיקר עקב בעיות האיטום אשר גרמו לחדירת מים לתוך דירתם. התובעים העמידו את תביעתם על סך 34,000 ₪.4. שיכון עובדים שלחה הודעת צד שלישי נגד בסט, זו שלחה הודעה לצד רביעי נגד סולל בונה שמצדה שלחה הודעה לצד חמישי נגד האדריכל המתכנן ונגד קבלן עבודות עפר. לאחר בדיקת הדירה על ידי מומחה מטעם שיכון עובדים, בסט, סולל בונה והצדדים החמישיים הסכימו בעלי הדין על מינוי מומחה מטעם בית המשפט.נ
5. בהסכמת הצדדים מונה המהנדס ד"ר שלמה זלינגר ז"ל (להלן: המומחה או מומחה בית המשפט) אשר בדק את הדירה פעמים ומצא בה ליקויים אשר עלות תיקונם מגיע לסך של 7,750 ₪ נכון ליום 7.9.99 כולל פיצוי בגין אי-התקנת דוד שמש, שלטענת שיכון ופיתוח וסולל בונה לא הותקן באישור רשויות התכנון וכך מופיע גם במפרט הדירה, פיצוי בסך 1,000 ₪ אשר לדעת המומחה ראוי לפסוק לתובעים בשל בניית אדני חלון מבטון בניגוד למקובל – שיש או מוזאיקה, פיצוי בגין העדר מוטות חיזוק ברפפות התריסים ועלות פיקוח הנדסי. הסכום מתייחס לעלות לדייר ולא לקבלן המבצע. במקרה אחרון זה יש להקטין את הסכומים בשיעור הנע בין 15% - 20%.ב
6. בעלי הדין הסכימו כי יינתן פסק דין על סמך החומר המצוי בבית המשפט, לרבות תצהירי עדות ראשית מטעם בעלי הדין. צד חמישי 1 לא הגיש סיכומים עד עצם היום הזה.
7. התובעים חולקים על רוב קביעות המומחה. בכל אותם מקרים בהם לא מצא מומחה בית המשפט ליקוי יש להעדיף לדעתם את קביעות המהנדס פורת. יתר הצדדים סבורים כי משלא הודיעו התובעים על קיומם של ליקויים ואף לא המציאו את חוות דעת המהנדס פורת עד להגשת כתב התביעה אין הם זכאים להסתמך עליהם ואינם זכאים כלל לפיצוי. לחלופין סומכים הם את ידם על רוב קביעות מומחה בית המשפט.ו
8. ד"ר זלינגר ז"ל מונה בהסכמה ועל כן, ככלל, מן הראוי להעדיף את חוות דעתו על פני חוות דעת "מטעם". אמנם העובדה שהמינוי בהסכמה אינה מונעת העלאת ביקורת עניינית על קביעותיו והערכותיו (ראה ע"א 558/96, 1240/96 חברת שיכון עובדים בע"מ נ' חנן רוזנטל ו-32 אח' פ"ד נב(4), 563). עם זאת, חוסר שביעות רצון של בעל דין מקביעות המומחה כאשר אינן תואמות את חוות דעת המומחה מטעמו אינו בגדר ביקורת עניינית ואינו עילה לשלול את דעת מומחה בית המשפט או חלק ממנה.
במקרה דנן ביקר המומחה בדירה פעמיים, נתן חוות דעת ולאחר מכן השיב על מספר רב של שאלות הבהרה שהופנו אליו על ידי התובעים ופרט לנקודות אחדות אליהן אתייחס בהמשך יש לקבל את קביעותיו.
9. לאחר הגשת סיכומי טענותיו הגישו התובעים בקשה במסגרת בש"א 454/02 להתיר להם צרוף תצהיר משלים בצירוף צילומים עדכניים של הדירה מהם ניתן להבחין בסימני רטיבות. מי מיתר הצדדים לא הגיב לבקשה, לפיכך אני מתירה את צירוף התצהיר המשלים והצילומים אשר יהוו חלק מחומר הראיות.נ
10. טענת שיכון עובדים וסולל בונה לפיה אין התובעים רשאים להסתמך על הליקויים לאחר שלא הודיעו על קיומם עד למועד הגשת התובענה, דינה להדחות.
ראשית, גרסת התובעים לפיה הודיעו בעל פה על קיום הליקויים עוד טרם הגשת כתב התביעה, לא נסתרה. אין הכרח שהפנייה תהא בכתב.
שנית, מועד מתן ההודעה צריך שיהיה זמן סביר לאחר גילוי הליקוי. במקרה דנן ניתן היה לגלות את בעיות האיטום, הליקוי המשמעותי ביותר, רק לאחר עונת הגשמים כך שמועד הגשת התובענה אינו בלתי סביר בנסיבות. למותר לציין, כי סולל בונה בצעה תיקוני איטום לאחר הגשת התובענה.
11. גובה חלון המטבח - לפי קביעת המומחה גובה חלון המטבח נמוך מדרישות התקנות. עוד ציין כי חרף העובדה שהמטבח פתוח לכיוון הסלון אין אמצעי אוורור נוספים (לו היו לא היה פגם בגובה החלון). לגרסת שיכון ופיתוח והאדריכל המתכנן בהיות המטבח פתוח קיימים אמצעי אוורור מספיקים. כמו כן הגובה הנמוך יותר אפשר לתובעים להתקין ארונות מעל החלון.
12. נוכח קביעת המומחה כי לפי המצב הקיים אין מספיק אוורור במטבח אין לקבל את עמדת שכון ופיתוח והאדריכל שכן גם אם יש יתרונות בבניית מטבח פתוח היה על המתכנן להביא בחשבון את נושא האוורור. לחלופין היה על שיכון ופיתוח לציין מפורשות כי יש סטייה מדרישות התקנות על מנת לקבל את הסכמתם המפורשת של התובעים לסטייה מהוראות התקנות.
אני מקבלת את קביעת המומחה וקובעת כי התובעים זכאים לפיצוי. מאחר שהמדובר בליקוי בתכנון יישא האדריכל (צד חמישי 2) בתשלום.ב
13. בידוד תרמי - המומחה ציין בחוות דעתו כי לא מצא סימנים המעידים על פגם בבידוד. עמדתו מקובלת עליי.
14. רטיבות – בדירה נמצאו בעיות איטום שגרמו לחדירת מי גשם דרך מרפסת דירת השכן. סולל בונה ביצעה תיקונים לאחר הגשת כתב התביעה ולפני ביקור המומחה. בשני ביקוריו לא מצא המומחה סימני רטיבות בדירה אף כי הביקור השני היה לאחר שני ימי גשם. עם זאת מהצילומים העדכניים שהגישו התובעים ניתן להבחין בסימני רטיבות, מה שמלמד כי חרף התיקונים נותרו מוקדי רטיבות הטעונים תיקון. המומחה לא העריך את עלות התיקון כי לא מצא אותו ואילו המהנדס פורת העריך את עלות תיקון בעיות איטום טרם התיקונים בסך 50$. עלות התיקון לפי המהנדס פורת אינה מתיישבת עם חומרת הבעיה כפי שתוארה על ידי התובע בתצהירו ובכל מקרה, מאחר שבוצעו תיקונים אין בו כדי ללמד על עלות התיקון כיום. עם זאת, בהתחשב בגובה הסכום שנקבע על ידי המומחה פורת אפסוק לתובעים סך של 225 ₪ נוספים נכון למועד חוות דעת המומחה.
15. מיגון – בחוות הדעת קבע המומחה כי אם יתברר שלא הותקנו מוטות חיזוק ברפפות הפלסטיק של התריסים, יש לפסוק לתובעים פיצוי בסך 800 ₪. בביקורו השני בדירה מצא המומחה לאחר בדיקה כי הותקנו מוטות חיזוק כאמור. לכן יש להפחית מסכום חוות הדעת סך של 800 ₪.
16. אדני חלון מבטון – לפי קביעת המומחה בניית אדנים מבטון תואמת את דרישות התקנות ברם לדעתו היה על שיכון ופיתוח לציין במפרט כי האדנים יהיו מבטון ולא משיש או מוזאיקה כמקובל. לכן סבר המומחה כי מן הראוי לפסוק לתובעים פיצוי בסך 1,000 ₪. התובעים תומכים בקביעתו ואילו יתר הצדדים סבורים כי המומחה חרג מסמכותו.ו
17. אין ספק כי פסיקת פיצוי בגין ליקוי שלא ניתן לתקנו, ולא כל שכן במקרה של העדר ליקוי, מסורה לבית המשפט. לכן חרג המומחה מסמכותו כאשר המליץ על פיצוי בגין אי ציון העובדה במפרט. דעת המומחה אינה מקובלת עליי. כפי שצוין על ידו אין ליקוי בבניית אדני חלונות מבטון, גם אם מקובל יותר לבנותם משיש או ממוזאיקה.
18. יתכן כי בטון לבניית אדנים נחשב לחומר נחות עובדה המפחיתה במידת מה את ערך הדירה, ברם לא הוכח כי נתון זה לא הובא בחשבון במחיר ששלמו התובעים בעד הדירה, שהרי מלכתחילה תוכננו אדני החלון מבטון כך שסביר להניח כי שיכון ופיתוח הביאה נתון זה בחשבון בתמחור הפרוייקט ובמחיר הנדרש. לפיכך יש להפחית מהסכום הנקוב בחוות הדעת סך של 1,000 ₪.נ
19. דוד שמש – לפי המפרט התחייבה הנתבעת להתקין בדירה דוד חשמלי ולא דוד שמש. כעולה מהעתק פרוטוקול הישיבה המצורף לתצהיר מטעם סולל בונה היה סיכום לפיו בחלק מהדירות בפרוייקט, ביניהן דירת התובעים, יותקנו דודי חשמל במקום דודי שמש. לגרסתם אושר זאת על ידי ועדת התכנון והבנייה. הפרוטוקול האמור כמו גם אישור מטעם רשויות התכנון לא הוצג בפני המומחה ולכן סבר כי יש לפצות את התובעים בעלות דוד שמש, אשר הותקן בינתיים על ידם.ב
20. ההחלטה שהתקבלה בשיכון ופיתוח ביחד עם עובדת מתן טופס אכלוס (טופס 4) מהוות ראיה שרשויות התכנון אישרו התקנת דוד חשמלי במקום דוד שמש. לפיכך יש להפחית מהסכום הנקוב בחוות הדעת סך של 2,400 ₪ עלות התקנת דוד שמש.ו
21. גדר בחזית - המומחה העריך את עלות תיקון הליקוי בסך 1,200 ₪. לטענת התובעים התקינו גדר בעלות 1,800 ₪ ועל כן מבקשים לפסוק סכום זה. המומחה התייחס לכך בתשובות על שאלות הבהרה וציין כי הפתרון המוצע על ידו מספק. עמדתו מקובלת עליי. אם בחרו התובעים להתקין גדר בעלות גבוהה יותר מטעמם הם אין מקום להשית את החיוב הנוסף על הקבלן.
22. יתר קביעות המומחה מטעם בית משפט מקובלות עליי ואינן דורשות התייחסות מיוחדת.נ
23. הליקויים הקיימים אינם דורשים פינוי הדירה. למותר לציין כי גם כאשר בוצעו תיקוני איטום שהיו משמעותיים בהרבה מהליקויים הקיימים כיום, גם בתחום האיטום, לא עזבו התובעים את הדירה. לכן אין מקום לפיצוי בגין פינוי הדירה.ב
24. לולא ליקויי האיטום, שברובם תוקנו, לא הייתי פוסקת פיצוי בגין נזק בלתי ממוני. ברם מאחר שהתובעים סבלו באי נוחות עד לתיקון בעיית האיטום זכאים לפיצוי בגין נזק בלתי ממוני. אני מעריכה את הפיצוי בסך 2,000 ₪ נכון ליום מתן פסק הדין. סכום זה כולל פיצוי בגין ליקויים בלתי משמעותיים שעלות תיקונם הוערכה על ידי המומחה בסך 10 - 15 ₪.ו
25. אשר על כן זכאים התובעים לפיצוי בסך 3,775 ש"ח נכון ליום 7.9.99 וכן לפיצוי בסך 2,000 ₪ נכון ליום מתן פסק הדין.
26. אשר על כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 3,775 ש"ח כשסכום זה יישא הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה החל מיום 7.9.99 ועד התשלום המלא בפועל. כן תשלם סך של 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
כמו כן תשלם שכר טרחת עורך דין בשיעור 10% מהסכום הפסוק ומע"מ כדין וכן את אגרת התביעה באופן יחסי לסכום הפסוק.נ
סולל בונה תשפה את הנתבעת במלוא הסכום שחויבה לשלם.ב
צד חמישי 2 ישפה את סולל בונה בסך 1,600 ₪ (קרן) שנפסק בגין ליקויים תכנוניים (גובה חלון המטבח ומרזבים) והחלק היחסי של הוצאות המשפט.
ההודעה לצד חמישי נגד צד חמישי 1 נדחית.
פרט לאמור לעיל יישא כל צד בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין חברות

 2. שם חברה מטעה

 3. אישור שם חברה

 4. חתימה בשם חברה

 5. חוב לחברת ניהול

 6. מורשה של חברה זרה

 7. קיפוח המיעוט בחברה

 8. חריגה מהרשאה בחברה

 9. עורך דין הקמת חברה

 10. סעיף 191 לחוק החברות

 11. עורך דין פתיחת חברה

 12. חוב לחברת השכרת רכב

 13. תביעה נגד חברה משכנת

 14. חתימה פגומה בשם החברה

 15. הגדרת ''עובד'' בחברה

 16. חובות של חברה לעירייה

 17. תביעה נגד חברת ווב סק

 18. סעיף 232 לפקודת החברות

 19. שימוש בשם של חברה אחרת

 20. סעיף 353א לחוק החברות

 21. חובות חברה שקרסה כלכלית

 22. תביעות נגד חברות שמירה

 23. סעיף 267 לפקודת החברות

 24. מינוי הכנ''ר כמפרק חברה

 25. חיוב מנהל בחובות החברה

 26. חשבון חח''ד חוב של חברה

 27. חיוב אישי בחובות החברה

 28. חובת האמון של מנהל חברה

 29. תביעה נגזרת חברה לא פעילה

 30. חוקיות אסיפה כללית בחברה

 31. חובת חברת ליסינג לבטח רכב

 32. שינוי תקנון חברה מנדטורית

 33. העברת פעילות מחברה לחברה

 34. החלפת מעבידים בחברת שמירה

 35. העברת שליטה בחברה ציבורית

 36. מינוי מפרק זמני לחברה זרה

 37. השתת חבות על אורגנים של חברה

 38. ביטול חברות במועצה מקומית

 39. בקשה להפסקת שימוש בשם חברה

 40. דמי טיפול ארגוני חברת שמירה

 41. תביעה נגד חברת אחסון אתרים

 42. זימון לחקירה ע''י מפרק חברה

 43. הפחתת הון חברה לצורך חלוקה

 44. הגשת דוח כוזב של חברה פרטית

 45. תביעה נגד חברת הובלות על חוב

 46. תביעה נגד חברה לייצור ממתקים

 47. רישום חברת נדל''ן כעוסק מורשה

 48. התחייבות אישית על חוב של חברה

 49. חובת דיווח על חילופי משרה בחברה

 50. הון עצמי מינימלי של חברה בבורסה

 51. חברה בייסוד (טרם נרשמה) כבעל דין

 52. האם אפשר לחייב להשקיע כספים בחברה

 53. הטלת חבות אישית על אורגן של חברה

 54. "מבחן הרווח" סעיף 302 לחוק החברות

 55. חברות העירייה במרכז השלטון המקומי

 56. העברת שליטה בחברה ציבורית מיד ליד

 57. רישוי חברות לאספקת שירותי אמבולנס

 58. תביעה נגד חברת מבחני התאמה לעבודה

 59. תביעה נגד בעלים של חברה חדלת פרעון

 60. משיכת כספים מחברה ע''י אחד הבעלים

 61. תביעת חברה ממצרים נגד חברה ישראלית

 62. תביעה נגד בעלים של חברה לתשלום חוב

 63. האם חברת ניהול יכולה להיות ועד בית ?

 64. החלפת חברות כדי להתחמק מתשלום לעובדים

 65. עסק ניהול ופיתוח חברות או חברת אחזקות

 66. רישום חברה לאחזקות נדל''ן כעוסק מורשה

 67. מחיקת תביעה של חברה עקב חדלות פירעון

 68. בקשה לאישור חלוקה לפי ס' 303 לחוק החברות

 69. תביעת חברת השכרת רכב לקבלת בעלות על רכב

 70. ביצוע עסקאות סמוך לפני הפסקת פעילות חברה

 71. תביעה נגד חברה מחו''ל שאינה פועלת בישראל

 72. אישור בית משפט לרכישת חברה: תמורה בלתי הולמת

 73. האם ב"חריגה מהרשאה" אין לפעולה תוקף כלפי החברה ?

 74. עדיפות ל"אינטרס הכלל" על פני "אינטרס הפרט" בדיני חברות

 75. אישור חלוקה שלא עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון