אי החזרת צ'ק ביטחון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי החזרת צ'ק ביטחון:

בפני תביעה כספית לתשלום סך של 7,270 ₪ ,החזרת 3 שיקים על סך 8,376 ₪ כל אחד והשבת שטר בטחון.

התובעים שכרו דירה מאת הנתבע למשך שנתיים. בתאריך 13.10.1998 הם חתמו על חוזה שכירות בו התחייבו כל צד אחד כלפי משנהו.טענת התובעים כי הם ביצעו את התחייבותיהם כלפיו, אך הנתבע לא ביצע את המוטל עליו על פי החוזה.

התובעים פנו מספר פעמים לנתבע בדרישה לבצע תיקונים כמוטל עליו על פי החוזה, אך פניותיהם לא נענו, כמו כן הודיעו התובעים לנתבע שהם מבקשים ממנו להגיע לדירה המושכרת ובמעמד שני הצדדים להיווכח בליקויים שישנם בדירה, אך גם פנייתם זו נשארה ללא מענה.נ
על כן נאלצו התובעים בסיום תקופת השכירות לשלוח מפתחות הדירה בדואר רשום.ב
באשר לסכום התביעה, התובעים ערכו מכתב התחשבנות בינם לבין הנתבע , שנשלח לנתבע, בו הם מפרטים שהחובות שלהם כלפיו מסתכמים בסך של 2,501.25 ₪
ושל הנתבע כלפיהם מסתכם על סך של 3,410.82 ₪.
התובעים טוענים שהנתבע קיבל ביום חתימת החוזה פקדון במזומן על סך השווה ליום הגשת התביעה 8,180 ₪ שמהם יש לקזז את ההפרש בין החיובים ביניהם וכך החוב שהנתבע חב כלפיהם מסתכם בסכום של 7,270 ₪.

בנוסף עותרים התובעים להחזר 3 שיקים פיקדון בסך של 8,376 ₪ כל אחד ושטר חוב שנמסרו לנתבע במעמד חתימת החוזה.ו

הנתבע לא התייצב לדיון ועל כן הוחלט לדון בהעדרו.
בכתב ההגנה שהוגש לבית המשפט טוען הנתבע כי ערך חוות דעת שמאי לאחר עזיבת התובעים את הדירה והנזקים שהם גרמו לנכס המושכר מסתכמים
בסך של 21,755 ₪ . חוות דעת זו צורפה לכתב ההגנה.

כמו כן הנתבע טוען שיש בכוונתו להגיש תביעה ועל כן סכום הפקדון קוזז מסכום הנזק, אשר גרמו התובעים למושכר.נ

החלטתי לקבל את התביעה , ולהלן הנימוקים לכך:

1. אמינה עליי גירסת התובעים כי הם פנו מספר פעמים לנתבע וביקשו ממנו
לבוא ובמעמד שני הצדדים לראות את הדירה, לשמוע את טענות התובעים
ובעצמו להיווכח באם נגרם נזק למושכר.ב

2. הנתבע גם בתום תקופת השכירות ולאחר פניות רבות של התובעים לבוא לבדוק את הדירה ולקבל מפתחות, לא הגיע ולא ענה על מכתביהם ועל כן נאלצו התובעים לשלוח את המתפחות בדואר רשום

3. חובתו המחולטת של המשכיר לבוא ולבדוק את הדירה בזמן עזיבת
השוכרים את הנכס. לכן חוות דעת שמאי שנערכה בתאריך 13.12.00 ,
חודשיים לאחר עזיבתם של התובעים את המושכר וגם זאת רק לאחר הגשת התביעה מטעם התובעים בתאריך 30.10.00 נראית לי בנסיבות העניין לוקה בחוסר תום לב.ו

לפיכך, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים סך של 7,270 ₪ , הסכום ישא הפרשי
הצמדה וריבית החל מיום מתן פסק הדין ועד למועד תשלום בפועל.נ
כמו כן אני מחייב את הנתבע להחזיר לתובעים 3 שיקים על סך של 8,376 ₪ כל אחד
מספרי שיקים הם: 45925, 45926, 45927.

באם התובע תוך 3 חודשים מיום מתן פסק הדין לא יגיש תביעה כנגד התובעים
יחזיר לידי התובעים את שטר הבטחון.ב

אין צו להוצאות.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צ'ק שכר שחזר

 2. צ'ק של חברה

 3. צ'קים פגומים

 4. צ'ק חוזר בטעות

 5. עורך דין צ'קים

 6. איבוד צ'ק בנקאי

 7. ביטול צ'ק שהוסב

 8. פגם בסיחור צ'ק

 9. גניבת פנקס צ'קים

 10. צ'קים לא סחירים

 11. פנקס צ'קים נגנב

 12. עיכוב מימוש צ'ק

 13. ביטול צ'ק למוסך

 14. איבוד צ'ק שבוטל

 15. צ'ק של אדם שנפטר

 16. מחיקת למוטב בלבד

 17. צ'ק מחשבון מעוקל

 18. תביעה על צ'ק שאבד

 19. פנקס צ'קים שנגנב

 20. תביעה על צ'ק שחזר

 21. מה זה צ'ק טובה ?

 22. חובת הבנק לפרוע צ'ק

 23. גניבת צ'ק בידי עובד

 24. צ'ק דחוי למוסך שחזר

 25. חתימה על צ'ק ביטחון

 26. אי החזרת צ'ק ביטחון

 27. צ'ק בלי כיסוי למתווך

 28. צ'ק חוזר חשבון מעוקל

 29. ביטול צ'ק דחוי בהסכמה

 30. החזרת צ'ק שנשלח בטעות

 31. צ'קים ללא כיסוי בישראל

 32. צ'קים חוזרים על סחורה

 33. החזרת צ'ק לאחר אישורו

 34. צ'קים חוזרים לוועד הבית

 35. התנגדות לביצוע צ'ק סחיר

 36. גניבת צ'קים שנשלחו בדואר

 37. אחריות הבנק על איבוד צ'ק

 38. חתימה על צ'ק מחשבון צד ג

 39. העברת צ'ק ללא חתימת היסב

 40. צ'ק חוזר עקב טעות של הבנק

 41. תביעה בנושא "גלגול צ'קים"

 42. ביטול צ'ק דחוי שהופקד בבנק

 43. תביעת בנק על הפקדת צ'ק פגום

 44. חתימת מנהל חברה על צ'ק שחזר

 45. ביטול צ'קים תשלום על פרסום

 46. התנגדות לביצוע צ'ק ללא כיסוי

 47. תביעה של בנק הפועלים על צ'ק

 48. חתימה על גב הצ'ק - מה המשמעות

 49. סירוב צ'ק מחמת אי כיסוי מספיק

 50. צ'ק ביטחון על סחורה שטרם נמסרה

 51. צ'ק דחוי שחזר עבור עבודות נגרות

 52. רישום המילים לביטחון בלבד על צ'ק

 53. כתיבת מילים האוסרות על העברת צ'ק

 54. תביעה בגין בגין ערבות לפירעון צ'קים

 55. סירוב להחזיר צ'קים לאחר תשלום במזומן

 56. תביעה בגלל צ'קים שחזרו עקב חשבון מוגבל

 57. תביעה של חברת ניכיון צ'קים בגין ביטול צ'ק

 58. מה העונש על זיוף צ'קים ? כמה מקבלים על זיוף צ'קים ?

 59. טענו כי השוכר לא מסר צ'קים לשלושת חודשי השכירות האחרונים

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון