אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז: 

1. המשיבה פירסמה מכרז שחולק לשני שלבים. הזכות להגיש הצעות בשלב השני ("המסחרי") קמה רק למציע שעבר את השלב הראשון ("הטכני").
העותרת הגישה הצעה בשלב הראשון. ביום 8.2.04 הודע לה כי עברה בהצלחה את השלב הראשון וכי הודעה על השלב השני תתקבל בהמשך.
2. לטענת העותרת לא שמעה דבר מהמשיבה עד ש"עובר ליום 13.5.04", לאחר שנודע לה שהשלב השני התקיים, ביקשה לאפשר לה להגיש הצעתה באיחור. משלא נענתה, שלחו באי כחה ביום 13.5.04 מכתב למשיבה ובו נדרשה המשיבה להאריך המועד להגשת הצעות, כיוון שהעותרת לא הוזמנה להשתתף בשלב השני. המכתב מסתיים בהתראה שאם לא יוארך המועד ינקטו הליכים משפטיים.
 
3. תשובת המשיבה ניתנה רק ביום 30.5.04 ולפיה כבר ביום 31.3.04 הזמינה המשיבה את העותרת בדואר אלקטרוני (דוא"ל) להגיש הצעה בשלב השני. עוד נכתב שם שביום 13.4.04 ווידא נציג המשיבה בטלפון עם נציג העותרת דבר הגעת המסמכים, ונציג העותרת אף הבטיח לשלוח אישור חתום בפקסימיליה.
עוד נכתב במכתב כי בידי המשיבה אישור מסירה של הדוא"ל מיום 31.3.04 ורישום שיחת טלפון של נציג המשיבה לטלפון הסלולרי של נציג העותרת ביום 13.4.04 בשעה 12:55.
 
 
 
4. נדרשו לעותרת 30 ימים תמימים כדי להגיש עתירה זו ויחד עמה בקשה לצו ביניים (בש"א 20864/04).
לא ראיתי עילה לתת צו ביניים וקבעתי את העתירה לשמיעה דחופה. המועד לשמיעה נדחה בימים מספר לבקשת ב"כ המשיבה.

5. לקראת הדיון הגישה המשיבה כתב תשובה. הבוקר, במהלך הדיון הגיש ב"כ המשיבה תגובה לכתב התשובה, שהועברה בפקס למזכירות ערב הדיון. לתגובה צורף תצהיר של מנהל מערכות המידע של המשיבה, לפיו לא מצא את הדוא"ל שהמשיבה שלחה לטענתה לעותרת.
שמעתי טעוני ב"כ הצדדים.נ

6. תמצית טענות העותרת היא שבהעדר הסכמה לקיום תקשורת ביחס למכרז באמצעות דוא"ל, היה על המשיבה להעביר את החומר בדואר רשום או בהמצאה אישית. לענין זה הפנו ב"כ העותרת להוראה במכרז (נספח א' לכתב התשובה). עוד הם טוענים שהמשיבה לא פעלה די כדי לוודא שההודעה הגיעה לעותרת.ב
 
7. המשיבה טוענת כי לא היתה מניעה לעשות שימוש בדוא"ל למסירת הודעות הנוגעות למכרז, ולענין זה אף הפנתה לטופס שנדרש כל מציע לצרף להצעתו (הדף האחרון בנספח א' בתשובה) ובו עליו למלא את פרטי המציע ופרטי הסוכן המקומי או הנציג ודרכי ההתקשרות עמם. בין השאר, נדרש המציע לציין כתובת דוא"ל, הן לגביו והן לגבי הסוכן המקומי. בטופס שהגישה העותרת מופיעה כתובת הדוא"ל של נציג העותרת.
עוד טוען ב"כ המשיבה כי העותרת השתהתה שיהוי בלתי סביר, כאשר לא נקטה בהליך במועד מוקדם יותר, ולענין זה הוא מפנה לטענת העותרת לפיה נודע לה שהמועד להגשת הצעות לשלב השני חלף לפני 13.5.04.
 
8. הראיות שהציגה המשיבה מצביעות על כך שלא זו בלבד ששלחה את הדוא"ל לעותרת, על פי המען שמסר נציג העותרת בהצעה, אלא שהוסיפה שיחת טלפון אל מספר הטלפון הסלולרי של נציג העותרת, הוא המספר שנרשם בטופס הפרטים בהצעה.ו
 
 
השאלה אם התקבל הדוא"ל אצל העותרת אם לאו נראית בעיני משנית שכן די למשיבה שהיא פועלת על פי דרך התקשרות מקובלת, וממענת את ההודעה לאחת הכתובות של הנציג המקומי שנמסרו לה.נ
ההוראות במכרז לענין משלוח בדואר רשום או ביד יוחדו למקרה שבו תשנה המשיבה את דרישות המכרז.ב

9. אינני רואה כל פגם בבחירה בדוא"ל כאמצעי להעברת מסרים. הדברים מקובלים וידועים.
אינני מקבל את דברי ב"כ העותרת, לפיהם בחירה בדרך תקשורת כזו מחייבת הסכמה מוקדמת בין המזמין לבין המציע. הדוגמה של תקשורת כזאת במערכת בתי המשפט אינה ראיה. המצאת כתבי בי-דין מוסדרת בחוק ובתקנות, ואין להקיש ממנה על תקשורת בין גופים מסחריים.ו
אכן, קיימות דרכים לוודא שדוא"ל התקבל אצל שולחו (להבדיל מבדיקה אם נשלח), והמשיבה בחרה בדרך של התקשרות בטלפון ימים מספר לאחר משלוח הדוא"ל, כדי לוודא את קבלת המסמך. קיומה של שיחה כזו הוכח.
 
10. לשיהוי הבלתי סביר והבלתי מוסבר של העותרת יש משקל מכריע בדחיית העתירה. המציע מטעם העותרת לא פירט בתצהירו מתי בדיוק נודע לו כי השלב השני במכרז הסתיים כבר. בעתירה נכתב שהמידע הגיע "עובר ליום 13.5.04", ואילו במכתב מיום 13.5.04 (נספח א' לעתירה) נכתב "היום נודע למרשתי..." (ההדגשות הוספו).נ
העותרת המתינה לתשובת המשיבה למכתב עד סוף חודש מאי וכאמור, גם לאחר מכן, עיכבה משך 30 יום את הגשת העתירה.
חלוף הזמן המשמעותי הזה שינה מהותית את מעמדם של המציעים במכרז (שלא צורפו לעתירה). סביר גם שהצעותיהם נחשפו. זה מן המקרים שבהם השיהוי עצמו מצדיק דחיית העתירה.
 
11. התוצאה היא שאני דוחה את העתירה.ב
העותרת תשלם למשיבה שכר טרחת עורך דין בסך 20,000 ש"ח. הסכום ישא הפרשי הצמדה ורבית כחוק מהיום ותתווסף לו תוספת בשעור מע"מ
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון