עובד זר לא חוקי שיש לו ילד מאישה ישראלית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עובד זר אב לילד
ישראלי / שוהה בלתי חוקי שיש לו ילד מאישה ישראלית:

1. בעתירה זו מבקש העותר להתיר לו להישאר בישראל מאחר והוא אב לילד ישראלי החב במזונות בנו.
לחילופין, מבקש העותר להורות למשיבים להתיר לו להיכנס באשרת תייר כל אימת שיחפוץ כדי לבקר את בנו הקטין.


העובדות:
2. בעתירתו טוען העותר כי הוא אזרח גאנה, אשר הגיע לישראל מספר פעמים ביחד עם להקה בה הופיע ברחבי הארץ.נ
לטענתו, לפני כ- 3 שנים נכנס לישראל ומאז הוא שוהה בישראל.ב
במהלך ביקוריו בישראל פגש העותר בבחורה בשם X, בין השניים נוצר קשר רומנטי ולבני הזוג נולד ביום בן.
באותיות מודגשות מציין העותר, בס' 6 לעתירה, כי מאז 17.4.03, מועד בו נעצר העותר, הוא נתון במשמורת.נ
בס' 10 לעתירה, כך לטענת העותר, כשבוע לאחר מעצרו הובא העותר בפני ביה"ד לביקורת משמורת שם נאמר לו כי עניינו ייבדק ומאז הוא ממתין להחלטה וטרם קיבל עדכון אודות מצבו.ב

3. העותר צירף פס"ד מיום 18.5.04 של בית המשפט לענייני משפחה בתמ"ש 30490/03 לפיו עליו לשלם לידי אם הקטין סכום מזונות של 1,500 ₪ לחודש.

4. לאור האמור לעיל מבקש העותר להישאר בישראל עם בנו הקטין ולחילופין להתיר לו להיכנס לישראל לבקר את בנו ללא הגבלה.ו

5. כעובדה, העותר אינו מקיים "תא משפחתי" עם אם בנו ומדברי בא כוחו, אשר הושמעו בישיבה מיום 28.9.04, עולה כי אם הקטין התחתנה לאחרונה עם "בחור ניגרי, היא אינה מגיעה לדיונים למרות שהעותר לא ראה את בנו למעלה מ- 8 חודשים."
לאור האמור לעיל ולאור פסה"ד של ביהמ"ש העליון בבר"מ 7320/04, פיליפ יון ואח' נ' משרד הפנים ואח', הצהירה ב"כ העותר, בעמ' 1 לפרוטוקול מיום 28.9.04, כי מתבטלת החלופה הראשונה אותה ביקש העותר, היינו ליתן לו מעמד בישראל עקב הימצאות בנו בישראל, והוא עומד על החלופה השניה היינו להתיר לו להגיע לישראל ולבקר את בנו בכל עת שיבקש.
בעמ' 2 לפרוטוקול הצהירה ב"כ העותר כי מקובל על העותר כי יהיה עליו להגיש בכל עת בקשה למשרד הפנים וזה ידון בה.נ
יחד עם זה מבקשת ב"כ העותר לקבוע כי העובדה לפיה מגורש העותר בעתירה זו מישראל לא תהווה נימוק אוטומטי לשלילת בקשת העותר בעתיד לבקר את בנו בישראל.ב

6. בס' 16 לעתירה מסכימים המשיבים כי העותר יוכל לבקר את בנו בישראל.ו
יחד עם זה, מוסיפים המשיבים, על האם לפנות מראש למשרד הפנים בבקשה מתאימה ובכפוף להפקדת ערבויות מתאימות, בקשתו של העותר, ככלל, תאושר.

7. העותר אינו מקבל עמדה זו של המשיבים ואין הוא מסכים כי זכותו לבקר את בנו בישראל תהא כפופה להחלטת האם.נ
על כך מגיב ב"כ המשיבים וטוען כי ללא הסדר בין העותר לאם הקטין לא יוכל העותר לראות את בנו "והוא יתחיל לתור ולחפש אותם. יצא שעוד פעם הוא יישאר בארץ."
משום כך, ואם יגיע לישראל לבקר את בנו ולא יוכל לעשות כן - הוא יישאר בישראל מבלי שהצליח לראות את בנו.ב

דיון:
8. המשיבים מתרעמים, ובצדק, על דרך הצגת העובדות ע"י העותר בעתירתו.ו
ראוי לחזור ולהזכיר כי בעתירה מנהלית יש לנהוג בתום לב, בנקיון כפיים ותוך גילוי העובדות לאמיתן.נ
בעתירתו טוען העותר כי הוא מוחזק במשמורת מאז 17.4.03 כשהוא ממתין להחלטה בעניינו.ב
עובדות אלה הן נכונות רק בחלקן וניתן היה לצפות כי מלוא העובדות יובאו במלואן ע"י העותר.
לאור העובדה לפיה מסכימים, המשיבים, למעשה, לעתירה החלופית כי אז אין מקום לפרט את מלוא העובדות כהוויתן ומשום כך מצאתי לצטט רק חלק מתגובת המשיבים המשקפת את העובדות הנכונות:
"לעותר הוצא צו הרחקה ואף תואמה עבורו טיסה. ואולם, העותר בחר לעשות דין לעצמו, ופעם אחר פעם סירב לעלות לטיסה אשר תואמה עבורו. העדר שיתוף פעולה זה מטעם העותר הביא לידי מצב בו מרצונו החופשי ועל פי החלטתו של העותר, לא ניתן להרחיקו בשלב זה ועל כן, נשאר במשמורת.ו
חבל כי העותר אינו מוצא מקום לציין בעתירתו ובבקשתו כי הינו סרבן ופועל כל פעם מחדש לסיכול הרחקתו. בכל הכבוד, הדגשת החזקת העותר במשמורת ללא שצויינה הסיבה הינה פעולה שלא בת"ל (תום לב- ש.ג.) ובחוסר נקיון כפיים" (ההדגשה במקור - ש.ג.).נ

9. בפסק הדין של ביהמ"ש לענייני משפחה, אשר צורף ע"י העותר לעתירתו, נקבע כי המשמורת של הקטין תהא בידי אימו התובעת ובשלב זה, ולאור הנסיבות, לא נקבעים הסדרי ראיה.ב
עוד נקבע כי "אם, ובככל שהנתבע יחפוץ, יוכל לפנות לביהמ"ש בבקשה מתאימה."
היינו, בשלב זה לא נקבעו הסדרי ראיה לעותר.ו

10. אי לכך ואם ירצה העותר לבקר את בנו בישראל עליו להציג הסדר בכתב בינו לבין אם הקטין לפיו יוכל לראות את בנו ובהעדר הסכמה - יוכל הוא לפנות לביהמ"ש לענייני משפחה, כפי שנקבע בפסה"ד מיום 18.5.03 בתמ"ש 30490/03.נ
כשיהיה בידי העותר הסדר בכתב, או החלטת בית המשפט למשפחה, הכל כאמור לעיל, יוכל לפנות למשרד הפנים בבקשה להתיר לו לבקר את בנו בישראל.ב

11. אשר על כן ולסיכום ובכפוף לאמור, העתירה נדחית ועל העותר לעזוב את ישראל.ו
העותר יהיה רשאי להגיש בקשה לביקור בנו בישראל, כמפורט בסעיף 10 לעיל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השאלת עובד זר

 2. הרחקת עובד זר

 3. גירוש עובדות זרות

 4. זכויות עובדים זרים

 5. גירוש עובד זר מסין

 6. מענק לידה עובדת זרה

 7. אשרת עובד זר מומחה

 8. עזרה בתשלום - העסקת עובד זר

 9. הפקדת ערובה עובד זר

 10. עורך דין עובדים זרים

 11. העסקת עובד זר בשמירה

 12. רישיון לעובד זר מומחה

 13. גירוש עובד זר מרומניה

 14. העסקת עובד זר במשק בית

 15. תביעה של עובד זר טורקי

 16. תאונת דרכים עובד זר

 17. מתורגמן סינית לעובד זר

 18. העסקה משותפת של עובד זר

 19. העסקת עובד זר במשק חקלאי

 20. זכויות עובדת זרה סיעודית

 21. נוהל תאגידים עובדים זרים

 22. רישיון תיווך עובדים זרים

 23. משכורת ברוטו עובדים זרים

 24. העסקת עובד זר תושב שטחים

 25. עובד זר מומחה - מס הכנסה

 26. ניכוי ממשכורת של עובד זר

 27. העסקה חד פעמית של עובד זר

 28. גביית עדות עובד זר בוידאו

 29. דמי פגיעה לעובד זר מהשטחים

 30. עדות מוקדמת של עובדים זרים

 31. חיוב עובד זר להפקיד ערובה

 32. עורך דין ויזות לעובדים זרים

 33. העסקת עובד זר בבית ללא היתר

 34. בקשה להפקדת ערובה עובדת זרה

 35. תמריץ אי היעדרות לעובדים זרים

 36. ערבות לשחרור עובד זר לא חוקי

 37. החלפת מקום עבודה ע''י עובד זר

 38. שלילת רישיון תיווך עובדים זרים

 39. עובד זר לא חוקי - תאונת עבודה

 40. עתירה מנהלית נגד גירוש עובד זר

 41. תנאים להעסקת עובדים זרים בבניין

 42. הארכת אשרת שהייה עובד זר סיעודי

 43. העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב

 44. זכויות עובדת זרה לא חוקית שילדה

 45. תביעה של עובד תאילנדי נגד המעסיק

 46. זיכוי מטעמי צדק העסקת עובדים זרים

 47. ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

 48. אי מתן מגורים הולמים לעובדים זרים

 49. פיצויים לעובד זר בגין כליאת שווא

 50. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 51. העסקת עובדים זרים ללא ביטוח רפואי

 52. העסקת עובדת זרה במשק בית בלי ביטוח

 53. זהות המעביד של עובד זר בענף הבנייה

 54. תביעת עובדת זר מבולגריה לתשלום שכר

 55. אישור תביעה ייצוגית של עובדים זרים

 56. פיצויי פיטורים לעובד זר בענף הבנייה

 57. הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל

 58. תביעה של עובד זר נגד משפחת אדם שנפטר

 59. תביעת עובד זר סיעודי נגד משפחת המטופל

 60. חיים משותפים עם עובדת זרה ללא נישואין

 61. העסקת עובדים זרים בעבודות שיפוץ דירה

 62. פגמים בהודעות קנס לפי חוק עובדים זרים

 63. הקצאת עובדים זרים בחקלאות מטעמי בריאות

 64. זיכוי מעבירת העסקת עובדים זרים ללא היתר

 65. מימון עובד זר ע''י קופת חולים בזמן אשפוז

 66. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 67. עובד זר לא חוקי שיש לו ילד מאישה ישראלית

 68. אחריות נושא משרה על הפרת חוק עובדים זרים

 69. אחריות מנהל חברה על העסקת עובד זר ללא היתר

 70. הוראת משרד התמ''ת בעניין תשלום לעובדים זרים

 71. חישוב פיצויים לעובדת זרה שנהרגה בתאונת דרכים

 72. יחסי עובד מעביד - העסקת עובדים זרים ללא היתר

 73. אי חידוש אשרה של עובד זר בגלל ויכוח על המשכורת ?

 74. ערובה להבטחת הוצאות תביעה של עובדת זרה פיליפינית

 75. עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

 76. האם נסיעת עובד זר לביקור בארצו מנתק את רצף העבודה ?

 77. כניסת מפקחים לבית ללא צו בית משפט / העסקת עובד זר ללא היתר

 78. עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

 79. עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

 80. עתירה מינהלית בנושא נוהל מתן לווי רפואי לנכי צה"ל על ידי עובדים זרים

 81. תביעת עובד זר אזרח תושב אוקראינה לפיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון