עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

מה הדין בסוגיית עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי ?

על עיקול נכסי חייב – כללי
המחוקק לא הגדיר את המונח עיקול, וזה נקבע בפסיקה כפעולה משפטית המהווה שימת יד על נכסי החייב, אשר מכוחה מתאפשר לזוכה להיפרע מנכסים אלה את החוב המגיע לו (ראו: ע"א 533/87 ארגון מושבי הפועל המזרחי בע"מ נ' ולך, פ"ד מג (2) 864)).


שתי מסגרות לנו עת עסקינן ב-"עיקול":

האחת, עיקול זמני, על פי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, שעניינן הטלת עיקול זמני על נכסי נתבע – עוד בטרם התבררה התביעה כנגדו לגופה;

והשנייה, עיקול על פי הוראות חוק ההוצאה לפועל, וזאת לאחר מתן פסק דין, וזכויות התובע הוכרו על ידי בית משפט.

על עיקול נכסי חייב על פי הוראות חוק ההוצאה לפועל
עיקול נכסי חייב אצל צדדים שלישיים במסגרת הליכי הוצאה לפועל הוא אחד האמצעים העומדים לרשות זוכים/נושים לגביית חובותיהם.

(מאחר והמחוקק משתמש בחוקים שונים במונח "נושה/זוכה" להגדרת אותו מונח ממש, הרי לאור העובדה שחוק ההוצאה לפועל משתמש במונח "זוכה", הרי לצורך פסק דין זה אשתמש במונח זה).

על מנת להבטיח את יעילות הליך עיקול נכסי החייב אצל צד שלישי, במסגרת חוק ההוצאה לפועל, קבע המחוקק וחשף את הצד השלישי לסיכון של חיוב אישי, היה ולא יקיים את הוראות החוק המחייבות אותו, על כורחו, לסייע לזוכה לגבות את החוב.

הוראות פרק ד' לחוק ההוצאה לפועל מתייחסות לעיקול נכסים בידי צד שלישי, ועל צד שלישי להקפיד הקפדה יתירה לפעול על פי הוראות צו העיקול, וזאת על מנת שלא יהיה חשוף לחיוב אישי.

ראוי להדגיש מספר נקודות:

א. מובן שצו העיקול חל על נכסי החייב בידי צד שלישי, או שיגיעו בידו בתוך 3 חודשים מיום קבלת הצו אצל צד שלישי, משמע – היום הקובע הוא יום קבלת צו העיקול אצל הצד השלישי.

ב. על הצד השלישי להשיב לצו העיקול, ולהודיע בתוך 10 ימים מעת קבלת צו העיקול אצלו הודעה המפרטת את נכסי החייב שבידו או שלפי ידיעתו יגיעו לידיו בתוך פרק הזמן של 3 חודשי (להלן: "תשובת הצד השלישי").

ג. תשובת הצד השלישי חייבת להיות שלמה, מלאה ומפורטת – עליה לכלול ולפרט את כלל נכסי החייב שבידי צד שלישי;

ד. ככל שקיימת מניעה שהיא ביחס לעיקול והעברת כספים, בין שבדין ובין בהתאם להסכמות שבין הצד השלישי לבין החייב, יש לפרשה כראוי ולפרטה, על מנת שגם נתון חשוב זה יעמוד לפני רשם ההוצאה לפועל והזוכה שהטיל את העיקול.

היינו – ככל וקיימות זכויות קודמות בנכסים המעוקלים לטובת צד שלישי, אלה צריכים להיות ברורים ומובאים לפני הזוכה.

ה. יצוין ויודגש – צד שלישי חייב לשתף פעולה מלאה ולתאר את המצב העובדתי לאשורו, וככל שקיימת אצלו אי בהירות מסוימת ראוי שיפנה בבקשה למתן הוראות בטרם ישיב תשובה שאינה מלאה ולא מפורטת.

כאמור, על תשובת הצד השלישי להיות שלמה ונכונה, וזאת על מנת לחסוך ממנו את הטרדה בהזמנתו לחקירה על פי הוראות סעיף 46 לחוק ההוצאה לפועל.

ו. הזמנה לחקירה כאמור, תיעשה על פי בקשת זוכה שיפרט בבקשה לרשם ההוצאה לפועל מדוע יש לזמן את הצד השלישי לחקירה.

ז. הצד השלישי ימסור את הנכסים המעוקלים בהתאם להוראות צו העיקול או בצו מאוחר יותר שניתן (להלן: "צו המימוש").

צו המימוש, אינו אלא אמצעי עזר לביצוע העיקול;

העיקול חל החל מיום קבלת צו העיקול, ומאותה עת הנכסים מעוקלים וצו המימוש אינו אלא הוראה דיונית ביחס למועד ומקום העברת הנכס המעוקל; הא ותו לא.


מעמד צד שלישי ("מחזיק")
צד שלישי (המכונה בתקנות סד"א, לצרכיה, "מחזיק") הופך למעשה לגורם מעורב פסיבית בהליכים שבין הזוכה המעקל לבין החייב.

אל לו לצד שלישי להיות מעורב בפועל בסכסוך וראוי שינקוט משנה זהירות וניטרליות המתחייבת ממעמדו ככזה, על מנת שלא לחשוף עצמו לחיובו בחוב הפסוק ושלא לחשוף עצמו לעילת תביעה של הזוכה מולו ביחס להתנהלותו.

ראוי להזכיר בהקשר זה את דברי בית המשפט העליון ברע"א 1016/08 ע.א.מ קונדוס נ' אגס ירוק מסחר ושירותים בע"מ (ניתן ביום 14.1.10, פורסם באתרים משפטיים):
"צד שלישי המקבל צו עיקול הופך, גם אם בעל כרחו, לגורם מעורב בהליך – וככזה מוטלות עליו חובות שונות, ובצידן אחריות. בראיה נקודתית ניתן לומר, כי צד שלישי נקלע לסיטואציה רבת סיכונים ונטולת סיכויים: 'הצד השלישי נדרש לפעולה במסגרת סכסוך אזרחי, שאין הוא צד לו...' אף שלצד שלישי המקבל צו עיקול אין אינטרס אישי בהליך, אין הוא פטור ממילוי החובות המוטלות עליו על פי דין, וחובות – יש לקיים בתום לב...".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיקול ?

 2. עיקול עצמי

 3. עיקול במשרד

 4. עיקול קופת גמל

 5. הסרת עיקול זמני

 6. אישור עיקול זמני

 7. הכבדה עיקול זמני

 8. המרת עיקול בערובה

 9. עורך דין עיקולים

 10. עיקול בבית ההורים

 11. עיקול זמני ברישום

 12. עיקול נכסים במושב

 13. בקשה לאישור עיקולים

 14. מתנה לילד לפני עיקול

 15. ערעור על אישור עיקול

 16. נכסים הניתנים לעיקול

 17. המצאת צו עיקול זמני

 18. עיקול סיוע בשכר דירה

 19. עיקול פיצויי פיטורין

 20. עיקול על דירת הגרושה

 21. בקשה להסרת עיקול זמני

 22. עיקול מכונית יד שניה

 23. בקשה לביטול עיקול רכב

 24. מאזן הנוחות עיקול זמני

 25. איחור במסירת צו עיקול

 26. עיקול משכורת אצל צד ג

 27. עיקול חנות לאחר מכירה

 28. נכסים שאינם ברי עיקול

 29. עיקול דירה רשומה במינהל

 30. החזרת עיקול זמני שבוטל

 31. אי מתן תשובה לצו עיקול

 32. בקשה למתן צו עיקול עצמי

 33. עיקול זמני במעמד צד אחד

 34. קניית קרקע עם עיקול רשום

 35. קניית רכב בדיקת עיקולים

 36. בקשה בהולה לביטול העיקולים

 37. עיקול זמני על חברת ביטוח

 38. הפרת צו עיקול של בית משפט

 39. עיקול בגין דו"ח חניה בודד

 40. ערעור על הטלת עיקול זמני

 41. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 42. עיקול נכסים של ילדי החייב

 43. עיקול זמני בבית הדין לעבודה

 44. עיקול פיצויים מחברת ביטוח

 45. עיקול חשבון בבנק דיסקונט

 46. דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

 47. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 48. פגיעה בשם הטוב מימוש עיקול

 49. מאזן הנוחות עיקולים זמניים

 50. עיקול בגין חוב דמי שכירות

 51. המרצת פתיחה להסרת עיקולים

 52. ביטול עיקול עקב חוסן כלכלי

 53. עיקול במסגרת תביעת קופת גמל

 54. עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

 55. מימוש עיקול שהטיל הבעל המנוח

 56. בקשה לביטול עיקול חשבון בנק

 57. בקשת עיקול על נכס שכבר מעוקל

 58. ביטול עיקול זמני על מקרקעין

 59. התחייבות לתת מתנה מול עיקול

 60. עיקול צד ג' בגין חוב מזונות

 61. עיקול זמני על נכסי חברה זרה

 62. פיצויים על עיקול שנעשה בטעות

 63. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 64. עיקול זמני שלא אושר בפסק דין

 65. הפרת התחייבות לא להטיל עיקול

 66. בקשת עיקול על הרשות הפלסטינית

 67. משיכת בקשה לביטול עיקול זמני

 68. חובת הגילוי בבקשת עיקול זמני

 69. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר

 70. קיזוז משכרו של עובד עקב עיקול

 71. בעלות על דירה שהוטל עליה עיקול

 72. פיצוי על נזקים בגין עיקול זמני

 73. עיקול דירה הרשומה בחברה המשכנת

 74. בקשה לביטול עיקולים על סמך הסכם

 75. קניית רכב עם עיקולים ללא ידיעה

 76. עיקול דירה בגלל רשלנות עורך דין

 77. תביעה לביטול עיקול על חשבון בנק

 78. שעבוד צף בנק מול עיקול נושה פרטי

 79. עיקול על חוב ארנונה של אדם שנפטר

 80. בקשה לביטול צו עיקול זמני שנדחתה

 81. הגדלת סכום ערובה - פקיעת צו עיקול

 82. ביטול עיקול לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 83. בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג

 84. עיקול חשבון בנק להבטחת תביעה עתידית

 85. פיצוי על עיקול במסגרת תביעה שנדחתה

 86. בקשה להטלת עיקול זמני בנושא שכר טרחה

 87. ביטול עיקול עקב עיכוב ביצוע פסק דין

 88. עיקול משכורת - עיקול פיצויי פיטורים

 89. עיקול כספי פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 90. חיוב אישי על צד שלישי שהפר צו עיקול

 91. עיקול זמני בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 92. עיקול דירת האישה בגלל חוב בעלה שנפטר

 93. עיקול רכוש האישה ע''י נושים של הגרוש

 94. עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

 95. פיצוי בגין הפרת צו עיקול בידי צד שלישי

 96. בקשה לביטול צו עיקול זמני בתביעה כספית

 97. ערעור על ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 98. ערעור על החלטת רשם לביטול עיקולים זמניים

 99. התראה לפני עיקול בדואר רגיל או דואר רשום

 100. בקשה לעיקול חשבון בנק לצורך תשלום מזונות

 101. זכות לקבל חלק מהכסף על עיקול דירה ע''י הבנק

 102. עיקול זמני עד לקיום פסק דין בבית הדין לעבודה

 103. התנגדות לעיקול נכסים שעבוד צף עם תניה מגבילה

 104. עיקול חשבונות בנק של עובד בחשד לגניבה ממעביד

 105. ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

 106. בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

 107. נקבע כי במקום צווי העיקול שבוטלו ניתן צו עיקול ברישום

 108. בקשה למתן צו עיקול זמני על דירה בבעלות רעייתו המנוחה

 109. ביטול עיקול על כספי פיצויים מחברת ביטוח על תאונת דרכים

 110. טענה כי הרכב נקנה לפני הטלת העיקולים ולכן גובר המכר על העיקול

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון