עורך דין עיקולים

מה הדין בסוגיית עיקול שכר טרחת עורך דין ?
האם יש קדימות בין עיקולים שכר טרחת עורך דין ?

 1. מהו עיקול ?

 2. עיקול עצמי

 3. עיקול קופת גמל

 4. אישור עיקול זמני

 5. הסרת עיקול זמני


קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיקול שכר טרחת עו"ד:

עדיפות שכ"ט עו"ד
עורך הדין של הזוכים טען כי בכל מקרה הוא זכאי לסך של 22,321 ₪ מתוך הסכום אשר עוקל, אשר מהווים את יתרת שכר טרחתו, לפי הסכם שכר הטרחה אשר נכרת בינו לבין הזוכים-החייבים עם קבלת הייצוג, וזאת נוכח עדיפותו של סכום זה, על פני חובות אחרים, בהיותו סכום הוצאות גבייה בגין שכר טרחת עורך-דין.

הוחלטת כי כיוון שהזוכים טרם קבלו לידם כל סכום שהוא מכספי הערובה, ולא זכו בכל תקבול כלשהו בתיק, שהרי הוטל עיקול כדין על כספי הערובה, על פי החלטת הרשם, עוד טרם העברתם לידי הזוכים. משכך, בהיבט הקנייני, טרם צמחה לזוכים כל זכות בכספים, ומשכך לא יכולה לצמוח כל טענה לבא-כוחם בנוגע לכספים אלה. פשוט, כי אין המדובר בנכס שהנו ממסת נכסיהם. כלל יסוד הוא כי אין אדם יכול להעניק או להעביר לאחר, יותר מאשר מצוי בידו. לפיכך, משהזוכים לא זכו עדיין בכל תקבול, אזי לו מטעם זה בלבד, דין הטענה להידחות.

שנית, קדימותם של כספים וסדרי הנשייה בהוצאה לפועל, קבועים בסעיף 76 לחוק, על סעיפיו הקטנים. הסעיף, על כל רבדיו, עוסק בחלוקת כספים בין "זוכים" כדין. זוכה הנו: "מי שפסק דין ניתן לזכותו, לרבות חליפיו" (ראה: סעיף 1 לחוק). חליפות הנה חליפות כדין, בין אם מחמת ירושה ובין אם מחמת המחאת זכות תקפה ( להרחבה ראה: דוד בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, חלק ראשון,  מהדורה שביעית, עמ' 4-5). במקרה דנן, הציג ב"כ הזוכים רק את הסכם שכר הטרחה אשר נכרת בינו לבין הזוכים, לשם הייצוג בתביעה נשוא הליך הביצוע. המדובר בהסכם שכר טרחה סטנדרטי-כללי אשר קובע, בנוסף לתשלום הקבוע, שיעור שכר טרחה של 15% מכל סכום שייפסק לזוכים (ראה: 2.4 – 2.5 להסכם). יש לדוק פורתא: הסכם זה הנו הסכם חוזי אובליגטורי אשר חל בין הצדדים לו, הזוכים ובא כוחם בלבד, ואין לו תוקף קנייני כלפי כולי עלמא. הסכם זה אינו מהווה המחאת זכות כדין, כדי חילופי זוכים בתיק, וממילא, שב"כ הזוכים לא טען זאת, ואף לא עולה מן החומר שלפניי, כי זכויות הזוכים הומחו לבא-כוחם בדרך כלשהי או כי פתח הוא כנגדם תיק הוצאה לפועל לגביית המגיע לו, והפך לנושה בהם. כך שלו מטעם פורמאלי זה בלבד, היינו: העובדה שב"כ הזוכים איננו "זוכה" בתיק כהגדרתו בחוק - ובהיעדר כל הוראה חוקית אחרת, המקנה לו קדימות כלשהי בהליך על פני נושים אחרים - דין הטענה להידחות.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיקול ?

 2. עיקול עצמי

 3. עיקול במשרד

 4. עיקול קופת גמל

 5. הסרת עיקול זמני

 6. אישור עיקול זמני

 7. הכבדה עיקול זמני

 8. המרת עיקול בערובה

 9. עורך דין עיקולים

 10. עיקול בבית ההורים

 11. עיקול זמני ברישום

 12. עיקול נכסים במושב

 13. בקשה לאישור עיקולים

 14. מתנה לילד לפני עיקול

 15. ערעור על אישור עיקול

 16. נכסים הניתנים לעיקול

 17. המצאת צו עיקול זמני

 18. עיקול סיוע בשכר דירה

 19. עיקול פיצויי פיטורין

 20. עיקול על דירת הגרושה

 21. בקשה להסרת עיקול זמני

 22. עיקול מכונית יד שניה

 23. בקשה לביטול עיקול רכב

 24. מאזן הנוחות עיקול זמני

 25. איחור במסירת צו עיקול

 26. עיקול משכורת אצל צד ג

 27. עיקול חנות לאחר מכירה

 28. נכסים שאינם ברי עיקול

 29. עיקול דירה רשומה במינהל

 30. החזרת עיקול זמני שבוטל

 31. אי מתן תשובה לצו עיקול

 32. בקשה למתן צו עיקול עצמי

 33. עיקול זמני במעמד צד אחד

 34. קניית קרקע עם עיקול רשום

 35. קניית רכב בדיקת עיקולים

 36. בקשה בהולה לביטול העיקולים

 37. עיקול זמני על חברת ביטוח

 38. הפרת צו עיקול של בית משפט

 39. עיקול בגין דו"ח חניה בודד

 40. ערעור על הטלת עיקול זמני

 41. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 42. עיקול נכסים של ילדי החייב

 43. עיקול זמני בבית הדין לעבודה

 44. עיקול פיצויים מחברת ביטוח

 45. עיקול חשבון בבנק דיסקונט

 46. דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

 47. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 48. פגיעה בשם הטוב מימוש עיקול

 49. מאזן הנוחות עיקולים זמניים

 50. עיקול בגין חוב דמי שכירות

 51. המרצת פתיחה להסרת עיקולים

 52. ביטול עיקול עקב חוסן כלכלי

 53. עיקול במסגרת תביעת קופת גמל

 54. עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

 55. מימוש עיקול שהטיל הבעל המנוח

 56. בקשה לביטול עיקול חשבון בנק

 57. בקשת עיקול על נכס שכבר מעוקל

 58. ביטול עיקול זמני על מקרקעין

 59. התחייבות לתת מתנה מול עיקול

 60. עיקול צד ג' בגין חוב מזונות

 61. עיקול זמני על נכסי חברה זרה

 62. פיצויים על עיקול שנעשה בטעות

 63. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 64. עיקול זמני שלא אושר בפסק דין

 65. הפרת התחייבות לא להטיל עיקול

 66. בקשת עיקול על הרשות הפלסטינית

 67. משיכת בקשה לביטול עיקול זמני

 68. חובת הגילוי בבקשת עיקול זמני

 69. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר

 70. קיזוז משכרו של עובד עקב עיקול

 71. בעלות על דירה שהוטל עליה עיקול

 72. פיצוי על נזקים בגין עיקול זמני

 73. עיקול דירה הרשומה בחברה המשכנת

 74. בקשה לביטול עיקולים על סמך הסכם

 75. קניית רכב עם עיקולים ללא ידיעה

 76. עיקול דירה בגלל רשלנות עורך דין

 77. תביעה לביטול עיקול על חשבון בנק

 78. שעבוד צף בנק מול עיקול נושה פרטי

 79. עיקול על חוב ארנונה של אדם שנפטר

 80. בקשה לביטול צו עיקול זמני שנדחתה

 81. הגדלת סכום ערובה - פקיעת צו עיקול

 82. ביטול עיקול לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 83. בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג

 84. עיקול חשבון בנק להבטחת תביעה עתידית

 85. פיצוי על עיקול במסגרת תביעה שנדחתה

 86. בקשה להטלת עיקול זמני בנושא שכר טרחה

 87. ביטול עיקול עקב עיכוב ביצוע פסק דין

 88. עיקול משכורת - עיקול פיצויי פיטורים

 89. עיקול כספי פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 90. חיוב אישי על צד שלישי שהפר צו עיקול

 91. עיקול זמני בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 92. עיקול דירת האישה בגלל חוב בעלה שנפטר

 93. עיקול רכוש האישה ע''י נושים של הגרוש

 94. עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

 95. פיצוי בגין הפרת צו עיקול בידי צד שלישי

 96. בקשה לביטול צו עיקול זמני בתביעה כספית

 97. ערעור על ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 98. ערעור על החלטת רשם לביטול עיקולים זמניים

 99. התראה לפני עיקול בדואר רגיל או דואר רשום

 100. בקשה לעיקול חשבון בנק לצורך תשלום מזונות

 101. זכות לקבל חלק מהכסף על עיקול דירה ע''י הבנק

 102. עיקול זמני עד לקיום פסק דין בבית הדין לעבודה

 103. התנגדות לעיקול נכסים שעבוד צף עם תניה מגבילה

 104. עיקול חשבונות בנק של עובד בחשד לגניבה ממעביד

 105. ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

 106. בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

 107. נקבע כי במקום צווי העיקול שבוטלו ניתן צו עיקול ברישום

 108. בקשה למתן צו עיקול זמני על דירה בבעלות רעייתו המנוחה

 109. ביטול עיקול על כספי פיצויים מחברת ביטוח על תאונת דרכים

 110. טענה כי הרכב נקנה לפני הטלת העיקולים ולכן גובר המכר על העיקול

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון