פרשנות פוליסת ביטוח

ביחס לפרשנות פוליסת ביטוח בית המשפט קבע כי פרשנותה של פוליסת הביטוח נעשית, כעיקרון, על-פי הכללים הרגילים החלים ביחס לפרשנות חוזים, קרי באמצעות עמידה על אומד-דעתם של הצדדים (ראו: סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 וכן ע"א 172/98 סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה בע"מ בעמ' 326).

עם זאת חוזה הביטוח כולל מאפיינים ייחודיים, המבדילים אותו מחוזים אחרים. מבין המאפיינים הללו ניתן להזכיר, בלי למצות, את היותו של מושא הביטוח – "הממכר הביטוחי" – מוצר שאינו מוחשי, את פערי הכוחות המקצועיים והכלכליים בין המבטח למבוטח, את היכולת המוגבלת של המבוטח לעמוד על מכלול הוראותיו ומשמעויותיו של חוזה הביטוח ולהשפיע על עיצובו של חוזה זה – שהוא על-פי-רוב חוזה אחיד – ואת האינטרס הציבורי בעידוד רכישת ביטוחים (ראו ד' שוורץ, ר' שלינגר "פרשנות חוזה הביטוח: פרשנות נגד המנסח ומבחן הציפיות הסבירות של המבוטח").

בשל המאפיינים האלה הותוו בפסיקה בארץ ובשיטות משפט אחרות כללים מסוימים לפרשנות פוליסת ביטוח, ובהם הכלל שלפיו מקום שבו נוסח הפוליסה אינו בהיר וברור די צורכו, יש לפרשה כנגד מנסחה (בדרך-כלל המבטח), או הכלל שלפיו בפירוש הפוליסה יש לשאוף לכיבוד ציפיותיו הסבירות של המבוטח. כלל אחר המושמע לעתים ביחס לפרשנות פוליסת ביטוח, הוא כי "במקרה של ספק יש להעדיף את הפירוש התומך בזכאותו של המבוטח" (על כללי פרשנות אלה ואחרים ראו למשל: רע"א 3128/94 אגודה שיתופית בית הכנסת רמת-חן נ' סהר חברה לביטוח בע"מ, בעמ' 299; Lavarack v. Woods of Colchester Ltd. (1967); R.E. Keeton “Insurance Law Rights at Variance with Policy Provisions” [39], at p. 967; United Nat. Ins. Co. v. Waterfront Realty Corp. (1991) [18], at p. 257).

כללים אלה נועדו, בעיקר, "...לקרב את הממכר הביטוחי המופשט למוצר מוחשי עד כמה שניתן, וכן לגשר על הפערים המובנים שבין המבטח למבוטח הצרכני, אם לא מראש, בשעת כריתת החוזה, הרי לפחות בדיעבד, לעת ההכרעה בסכסוך" (שוורץ ושלינגר, במאמרם הנ"ל [36], בעמ' 350). (עא 5775/02 נווה גן (א.כ.) בניה פיתוח והשקעות בע"מ נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נח(2) 307, 316).

עוד ראו בע"א 1228/08 מולרם מערכות שינוי והרמה ואח' נ' ביטוח חקלאי אגודה שיתופית בע"מ ואח'. ובדברי כבוד השופט הנדל שם וכדלהלן:
".....קו פרשני זה אינו מקובל עלי ביחס להטלת חיוב תשלום בגין הנזק התוצאתי. הטעם לדבר הוא אופיו המיוחד של נזק מעין זה. בל נשכח, כי מצויים אנו בשדה הפיצוי מכח הסכם ביטוחי. לאמור – חיוב על פי דיני החוזים ולא על פי דיני הנזיקין. עסקינן כאמור בנזק עקיף, משני לנזק שנגרם למכונה.

ההלכה קבעה כלל, לפיו נדרשת קביעה מפורשת בחוזה הביטוח, טרם תיווצר חובת שיפוי גם בגין נזק תוצאתי.

דרישה זו אינה שרירותית אלא משקפת את הייחוד שבנזק מסוג זה. גישה זו נשענת על הגיון כלכלי, שכן היקף הנזק העקיף או התוצאתי אינו ברור מראש ועשוי להתבטא בשיעור גבוה. ברי שגודל מרכיב הסיכון משפיע על שיעור תשלום הפרמיה. לכן, יש לציין מפורשות בחוזה הדורש מסויימות וגמירת דעת, אם מכסה הוא נזק תוצאתי....".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בעל הפוליסה

 2. פוליסה לקצבה נדחית

 3. שינוי תנאי הפוליסה

 4. נכות מתאונה בפוליסה

 5. הגבלה בפוליסת ביטוח

 6. פרשנות פוליסת ביטוח

 7. אי הודעה על סילוק פוליסה

 8. פוליסה לכיסוי השתלות בחו"ל

 9. התיישנות פוליסת בריאות

 10. פוליסה לביטוח אש מורחב

 11. הבלטת סייג בפוליסת ביטוח

 12. פיצויי הלנה על כספי פוליסה

 13. תנאי או סייג מקפח בפוליסת ביטוח

 14. תביעות פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל

 15. פרשנות פוליסת ביטוח חבות מעבידים

 16. סעיף רכב חלופי בפוליסת ביטוח

 17. חובת הבלטת תנאי מיגון בפוליסה

 18. התראה לפני ביטול פוליסת ביטוח

 19. מיגון רכב פוליסת ביטוח גניבה

 20. החובה להבליט הגבלות בפוליסת הביטוח

 21. פרשנות פוליסת אובדן רישיון טיס

 22. דרישות חובת הבלטה בפוליסת ביטוח

 23. ביטול הפוליסה לפני מקרה הביטוח

 24. אי ידיעה על תנאי בפוליסת ביטוח

 25. ביטול פוליסה עקב אי תשלום פרמיה

 26. דרישות מיגון רכב בפוליסת ביטוח

 27. חובת חברת ביטוח להבליט הגבלות בפוליסה

 28. שמירה 24 שעות כתנאי בפוליסת ביטוח

 29. פרשנות תכליתית של הגבלות בפוליסת ביטוח

 30. מה ההגדרה של "נכות" בפוליסת ביטוח ?

 31. "האותיות הקטנות" בתנאי פוליסת ביטוח

 32. עמלות סוכן משנה בגין פוליסות ביטוח

 33. קנס על חברת ביטוח בגלל שינוי פוליסה

 34. תביעה לקבלת כסף שהצטבר בפוליסת ביטוח

 35. פיצויים בגין פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל

 36. מקרה ביטוחי 3 חודשים לפני סיום הפוליסה

 37. תביעה על פי פוליסה לפיצוי בגין נזקי פריצה

 38. אי התקנת אזעקה לרכב בניגוד לתנאי הפוליסה

 39. הגדרת נכות כ"אובדן מוחלט של איבר" בפוליסת ביטוח

 40. האם פוליסת ביטוח המכסה תאונות מכסה אוטומטית גם מחלות

 41. התיישנות פוליסה עם סעיף קביעת נכות של ביטוח לאומי

 42. מכתב דחייה מחברת הביטוח: פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 43. תביעת ביטוח הוצאות רפואיות פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל

 44. תביעה נגד חברת הביטוח בגין פוליסת נזקי צנרת ומים לדירה

 45. התיישנות פוליסת ביטוח עם סעיף קביעת נכות ע"י ביטוח לאומי

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון