קניית רכב בדיקת עיקולים

משביקש התובע להעביר את הרכב על שמו במשרד הרישוי, הסתבר כי הדבר הינו בלתי אפשרי מאחר שעל הרכב רובצים עיקולים של מס הכנסה ושל בנק מסחרי בגין חובותיו של בעליו הקודמים.

התובע טען כי נגרמו לו נזקים עקב העסקה הכושלת עם הנתבעת בגין השקעות ברכב ובגין הריבית על סכום ההשקעה למשך התקופה שבין קניית הרכב ועד לביטול העסקה.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קניית רכב בדיקת עיקולים:

.1 זוהי תובענה שמהותה על פי כתב התביעה חיוב הנתבעת בתשלום
-.974, 12ש"ח. בסיכומי התובע נתבקש בית המשפט לחייב את הנתבעת בתשלום של
-.468, 9ש"ח בלבד, זאת מאחר שבמועד הגשת התביעה לא היה בידי התובע אישור של בנק דיסקונט על שערי הריבית המדויקים (סעיף 7ב' לסיכומים).
א. רקע עובדתי
.2 התובע, שהינו סוחר במכוניות משומשות, קנה מהנתבעת ביום 21.1.93רכב
מסחרי מסוג פיאט דוקאטו דיזל, מספר רישוי 05-732- 14משנת ייצור 1990(להלן:ב "הרכב"), אשר ניזוק בתאונת דרכים, תמורת -.230, 19ש"ח בצירוף מע"מ.
התשלום ניתן בשיק דחוי של התובע, שזמן פרעונו היה בסוף חודש פברואר 1993, והוסכם בין הצדדים כי הנתבעת תעביר את הבעלות על שם התובע לאחר פרעון השיק.
.3 התובע ביצע ברכב תיקונים, על מנת שיוכל להביאו למצב בו יוכל למוכרו,
ועלות התקונים הסתכמה לטענתו ב -.000, 26ש"ח בצירוף מע"מ (נספחים א1, א 2לת/1) כך שסך השקעתו ברכב היתה -.230, 45ש"ח.
.4 משביקש התובע להעביר את הרכב על שמו במשרד הרישוי, הסתבר כי הדבר
הינו בלתי אפשרי מאחר שעל הרכב רובצים עיקולים של מס הכנסה ושל בנק מסחרי בגין חובותיו של בעליו הקודמים- חברת מיידנברג (צד ג' לתביעה).
.5 ביום 19.8.93הסכימו הצדדים על ביטול העיסקה והנתבעת שילמה לתובע -.
171, 40ש"ח בצירוף מע"מ (בסה"כ -.000,47) וקיבלה את הרכב חזרה לידיה.
ב. עיקרי טיעוני הצדדים
טענות התובע
.6 לתובע נגרמו נזקים עקב העיסקה הכושלת עם הנתבעת בסך -.468, 9ש"ח
בגין השקעות ברכב ובגין הריבית על סכום ההשקעה למשך התקופה שבין קניית הרכב
ועד לביטול העיסקה ( 7חודשים).
.7 התובע לא ויתר במפורש או מכללא על זכות התביעה נגד הנתבעת לפיצוי על
מלוא נזקיו.
הנתבעת הגישה כתב הגנה כלפי התובעת והודעת צד ג':ו
טענות הנתבעת כלפי התובעת
.8 הנתבעת פטורה מכל חבות כלפי התובע מאחר שהעיסקה בוטלה בהסכמה, תוך
שהתובע מקבל את מלוא ערך הרכב על פי מחירון לוי יצחק בהתעלם מנזקי התאונה.
.9 התובע ויתר בחתימתו על ההסכם בדבר השבת הרכב לנתבעת תמורת השבת מלוא
ערך הרכב כנקוב במחירון לוי יצחק (ת/3) על כל תביעה ו/או דרישה כלפי הנתבעת
למרות שלא נכלל בהסכם סעיף ויתור מפורש.
.10 התובע לא הוכיח את נזקיו, שכן אין בחשבוניות שהוצגו על ידי כדי
להוכיח את עלות תיקון הרכב.
טענות הנתבעת כלפי צד ג':נ
.11א. באם תחויב הנתבעת בתשלום סכום כלשהוא לתובע זכאית הנתבעת כלפי הצד השלישי לפיצוי ו/או לשיפוי ו/או להשתתפות המגיעה לכדי % 100מכל סכום ו/או סעד שתחויב בו מהסיבות הבאות:ב
.1 צד ג' מכרה רכב שרובץ עליו עיקול או עיקול בהיכון.
.2 צד ג' לא דאגה להסיר את כל העיקולים על הרכב במשרד הרישוי,
ולא דאגה לשלם חובה לרשויות המס שהטילו עיקול.
.3 צד ג' הצהירה כי הרכב נקי מכל שעבוד או עיקול ולא גילתה לקונה כי על
הרכב רובץ עיקול.
.4 צד ג' פעלה באופן לא סביר וגרמה בהתנהגותה לכך שקונה הרכב לא יכול
היה להעביר את הרכב על שמו.
טענות צד ג'
.12א. צד ג' דאגה לקבל ולהעביר לנתבעת אישור פקיד השומה על מחיקת
העיקול במשרד הרישוי על הרכב.
ב. בעת קבלת התשלום בגין הרכב לא ידעה צד ג' כי רובץ עליו שעבוד נוסף
מעבר לשעבוד לטובת סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ.
ג. התובע והנתבעת גרמו בהתנהגותם הרשלנית ובמחדליהם לכך שלא יכלו
להעביר זכויות ברכב ולכל נזק שנגרם/יגרם להם בגינו.
ד. התובע השקיע סכומים גבוהים מהסכומים אשר נדרשו לשיפוץ ותיקון הרכב
בפועל.
ג. בתיק זה נשמעו הוכחות, שבמהלכן הביאו הצדדים את ראיותיהם בפני בית
המשפט (צד ג' לא הביא ראיות). בסיום הבאת הראיות סיכמו באי כח הצדדים את
טענותיהם בכתב.
ד. לאחר שקראתי את כתבי הטענות, שמעתי את ראיות הצדדים וקראתי את
סיכומיהם מסקנתי הינה כי דין התביעה להידחות וזאת מהנימוקים הבאים:ו
.13א. חתימה על ת/3:נ
התרשמתי כי יש ליתן אמון בטענת הנתבעת, כי התובע, בחתימתו על ת/ 3ביום 19.8.93, ויתר על כל תביעה ו/או דרישה כלפי הנתבעת וזאת משום שקיבל תמורת השבת הרכב לנתבעת את מלוא ערך הרכב הנקוב במחירון יצחק לוי למרות שהרכב עבר תיקון לאחר תאונת דרכים.
ב. הנזק שנגרם לרכב
1) לא שוכנעתי כי החשבוניות שהוצגו בפני (נספחים א1, א 2לת/1) אכן
מייצגות נאמנה את עלות תיקון הרכב נשוא התביעה מהנימוקים הבאים:ב
2) התרשמתי כי יש ממש בטענת הנתבעת לפיה לא סביר כי סוחר מכוניות
מקצועי ישלם עבור רכב שעבר תאונת דרכים סכום העולה בסך הכל על ערך הרכב הנקוב
במחירון.
3) חסר בחשבוניות שהוצגו בפני פירוט של המחירים בצד רוב הפריטים
ובנוסף, חשבונית א 1הוצאה רק בתאריך 11.10.93- כחצי שנה לאחר ביצוע התיקונים ובסמוך ליום הגשת התביעה ב- 25.1.94- עובדה המעלה ספק באמינותה (התאריך המצוין על תצלום חשבונית א 2איננו ברור).
4) נזקי הרכב לאחר התאונה הוערכו בחוות הדעת מטעם י. וקסלר שמאים בע"מ
עבור כלל חברה לביטוח (נ/2) בכ -.052, 21ש"ח (ללא מע"מ) ואין התאמה מלאה בין
החלקים שניזוקו לפי חוות דעת השמאים לבין החלקים שהוחלפו ברכב לפי החשבוניות.
5) התובע לא הבהיר כיצד יתכן שנדרש לשלם -.000, 16ש"ח בגין תיקון נזקי
פחחות בזמן שהעסיק פחח בתקופת התיקון (עמ' 10לפרוטוקול).
ג. נזקי ריבית
התובע לא הוכיח כי חשבונו בבנק היה ביתרת חובה וכי אכן נגרמו לו נזקי ריבית לתקופה שעד לביטול ההסכם והשבת הכסף לידיו על ידי הנתבעת ובחר להגיב בתשובה לשאלות הנתבעת לגבי מצבו בבנק בתקופה הרלבנטית לתביעה כי "אין זה מעניינה של הנתבעת" (ראה סעיף 19בתשובה לשאלון).
ד. שווי הרכב בעת מכירתו
שוכנעתי כי יש מקום ליתן משקל רב יותר לחוות הדעת שהוגשה מטעם לוי יצחק, שהינו בר סמכא בכל הנוגע להערכת שווי מכוניות, ולפיה ירד ערכו של הרכב הנדון, נכון ליום ביטול העיסקה בין בעלי הדין, בכ -.100, 7ש"ח ולעדותו של עד הגנה 2, שהעיד כי הרכב הנדון אינו נדיר באופן שיגרום לכך שמחירו יהיה גבו במיוחד לעומת עדותו של ה'קונה הפוטנציאלי' (ת/2) שהעיד מטעם התובע כי היה מעונין לרכוש את הרכב תמורת -.000, 55ש"ח.
ה. התרשלות התובע
התרשמתי כי התובע נכנס לעיסקת מכר הרכב בלי שבדק היטב את הממכר כראוי לאדם במקצועו ועל כן אין לו אלא להלין על עצמו על ביטול העיסקה.
יש מקום ליתן משקל כבד יותר לכלל הידוע "השמר הקונה" (caveat)
Emptorככל שמדובר בסוחר מכוניות מקצועי, שמנהגו הינו רכישת מכוניות ומכירתן.
.14 אשר על כן:ו
א. אני דוחה את התביעה.
ב. אני מחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של

-. 3000ש"ח בתוספת מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום התשלום בפועל.
ג. נדחית בזאת הודעת צד ג' ללא צו להוצאותלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיקול ?

 2. עיקול עצמי

 3. עיקול במשרד

 4. עיקול קופת גמל

 5. הסרת עיקול זמני

 6. אישור עיקול זמני

 7. הכבדה עיקול זמני

 8. המרת עיקול בערובה

 9. עורך דין עיקולים

 10. עיקול בבית ההורים

 11. עיקול זמני ברישום

 12. עיקול נכסים במושב

 13. בקשה לאישור עיקולים

 14. מתנה לילד לפני עיקול

 15. ערעור על אישור עיקול

 16. נכסים הניתנים לעיקול

 17. המצאת צו עיקול זמני

 18. עיקול סיוע בשכר דירה

 19. עיקול פיצויי פיטורין

 20. עיקול על דירת הגרושה

 21. בקשה להסרת עיקול זמני

 22. עיקול מכונית יד שניה

 23. בקשה לביטול עיקול רכב

 24. מאזן הנוחות עיקול זמני

 25. איחור במסירת צו עיקול

 26. עיקול משכורת אצל צד ג

 27. עיקול חנות לאחר מכירה

 28. נכסים שאינם ברי עיקול

 29. עיקול דירה רשומה במינהל

 30. החזרת עיקול זמני שבוטל

 31. אי מתן תשובה לצו עיקול

 32. בקשה למתן צו עיקול עצמי

 33. עיקול זמני במעמד צד אחד

 34. קניית קרקע עם עיקול רשום

 35. קניית רכב בדיקת עיקולים

 36. בקשה בהולה לביטול העיקולים

 37. עיקול זמני על חברת ביטוח

 38. הפרת צו עיקול של בית משפט

 39. עיקול בגין דו"ח חניה בודד

 40. ערעור על הטלת עיקול זמני

 41. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 42. עיקול נכסים של ילדי החייב

 43. עיקול זמני בבית הדין לעבודה

 44. עיקול פיצויים מחברת ביטוח

 45. עיקול חשבון בבנק דיסקונט

 46. דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

 47. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 48. פגיעה בשם הטוב מימוש עיקול

 49. מאזן הנוחות עיקולים זמניים

 50. עיקול בגין חוב דמי שכירות

 51. המרצת פתיחה להסרת עיקולים

 52. ביטול עיקול עקב חוסן כלכלי

 53. עיקול במסגרת תביעת קופת גמל

 54. עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

 55. מימוש עיקול שהטיל הבעל המנוח

 56. בקשה לביטול עיקול חשבון בנק

 57. בקשת עיקול על נכס שכבר מעוקל

 58. ביטול עיקול זמני על מקרקעין

 59. התחייבות לתת מתנה מול עיקול

 60. עיקול צד ג' בגין חוב מזונות

 61. עיקול זמני על נכסי חברה זרה

 62. פיצויים על עיקול שנעשה בטעות

 63. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 64. עיקול זמני שלא אושר בפסק דין

 65. הפרת התחייבות לא להטיל עיקול

 66. בקשת עיקול על הרשות הפלסטינית

 67. משיכת בקשה לביטול עיקול זמני

 68. חובת הגילוי בבקשת עיקול זמני

 69. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר

 70. קיזוז משכרו של עובד עקב עיקול

 71. בעלות על דירה שהוטל עליה עיקול

 72. פיצוי על נזקים בגין עיקול זמני

 73. עיקול דירה הרשומה בחברה המשכנת

 74. בקשה לביטול עיקולים על סמך הסכם

 75. קניית רכב עם עיקולים ללא ידיעה

 76. עיקול דירה בגלל רשלנות עורך דין

 77. תביעה לביטול עיקול על חשבון בנק

 78. שעבוד צף בנק מול עיקול נושה פרטי

 79. עיקול על חוב ארנונה של אדם שנפטר

 80. בקשה לביטול צו עיקול זמני שנדחתה

 81. הגדלת סכום ערובה - פקיעת צו עיקול

 82. ביטול עיקול לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 83. בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג

 84. עיקול חשבון בנק להבטחת תביעה עתידית

 85. פיצוי על עיקול במסגרת תביעה שנדחתה

 86. בקשה להטלת עיקול זמני בנושא שכר טרחה

 87. ביטול עיקול עקב עיכוב ביצוע פסק דין

 88. עיקול משכורת - עיקול פיצויי פיטורים

 89. עיקול כספי פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 90. חיוב אישי על צד שלישי שהפר צו עיקול

 91. עיקול זמני בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 92. עיקול דירת האישה בגלל חוב בעלה שנפטר

 93. עיקול רכוש האישה ע''י נושים של הגרוש

 94. עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

 95. פיצוי בגין הפרת צו עיקול בידי צד שלישי

 96. בקשה לביטול צו עיקול זמני בתביעה כספית

 97. ערעור על ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 98. ערעור על החלטת רשם לביטול עיקולים זמניים

 99. התראה לפני עיקול בדואר רגיל או דואר רשום

 100. בקשה לעיקול חשבון בנק לצורך תשלום מזונות

 101. זכות לקבל חלק מהכסף על עיקול דירה ע''י הבנק

 102. עיקול זמני עד לקיום פסק דין בבית הדין לעבודה

 103. התנגדות לעיקול נכסים שעבוד צף עם תניה מגבילה

 104. עיקול חשבונות בנק של עובד בחשד לגניבה ממעביד

 105. ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

 106. בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

 107. נקבע כי במקום צווי העיקול שבוטלו ניתן צו עיקול ברישום

 108. בקשה למתן צו עיקול זמני על דירה בבעלות רעייתו המנוחה

 109. ביטול עיקול על כספי פיצויים מחברת ביטוח על תאונת דרכים

 110. טענה כי הרכב נקנה לפני הטלת העיקולים ולכן גובר המכר על העיקול

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון