תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

בשעה 11:19, חודשה פוליסת הביטוח שכבר פקעה זמן מה קודם לכן, ואילו התאונה התרחשה כשעה לאחר מכן, בשעה 12:20, היינו לאחר שנכנס כבר הכיסוי הביטוחי לתוקפו.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח:

1. מסגרת הדיון.

א. על הפרק תביעה קטנה שעניינה בנזקים שנגרמו בתאונת דרכים שאירעה ברשלנות הנתבע 1.


ב. לעניין זה ניתן ביום 25.2.2004 פסק דינו של בית משפט זה, תוך שנקבע שאחראי נתבע 1 לנזקי התובע.נ

ג. במקביל, נדונה כבר בתאריך הנ"ל שאלת הכיסוי הביטוחי של הדר חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הדר"). ואולם, טענת נתבע 1 לכיסוי ביטוחי, נדחתה על יסוד נימוקים שפורטו במסגרת פסק הדין.ב

ד. על פסיקתו של בית משפט זה ביקש הנתבע 1 לערער לבית המשפט המחוזי בירושלים. כמפורט בפסק דינה של ערכאת הערעור, הרי שטענת הנתבע 1, שנמצא אחראי לתאונה שגרמה לנזקיו של התובע - נדחתה, ואולם בכל הקשור לשאלת הכיסוי הביטוחי, הוחזר הדיון לבית משפט זה, תוך שציינה ערכאת הערעור בסעיף 6 לפסק דינה, שראוי לדון בכך מחדש, תוך מתן אפשרות לנתבע 1 להעיד את סוכן הביטוח.

ה. על הפרק, בשלב זה, שאלת הכיסוי הביטוחי של נתבע 1, והיא בלבד.ו

2. ברקע לדיון בשאלת תוקפו של הכיסוי הביטוחי, טענות הנתבע 1, לפיהן היה הוא אצל סוכן הביטוח שלו ביום קרות התאונה. בשעה 11:19, חודשה פוליסת הביטוח שכבר פקעה זמן מה קודם לכן, ואילו התאונה התרחשה כשעה לאחר מכן, בשעה 12:20, היינו לאחר שנכנס כבר הכיסוי הביטוחי לתוקפו. אשר למועד קרות התאונה, אין בין הצדדים מחלוקת כלשהי, וזאת בשים לב לדו"ח הפעולה של משטרת ישראל, המלמד על מועד התאונה, ביום 12.10.2003 בשעה 12:20. (בקליפת האגוז בלבד, אזכיר בנקודה זו את הפסיקה הראשונה לעניין זה, לפיה נדחתה טענת הנתבע 1 בשל כך שפקפק בית המשפט בגרסתו של הנתבע 1 שטען, שלמרות ששבועות מספר נסע בלא פוליסת ביטוח תקפה, אך דאג הוא לחדשה, במקרה, בדיוק שעה קלה לפני מועד התאונה).

3. מן הטעמים הבאים, הגעתי לכלל דעה שנכון אני עתה לקבוע, על יסוד עקרון מאזן ההסתברויות, אמנם - לא בלי היסוס, שנכנס הכיסוי הביטוחי לתוקפו קודם קרות התאונה. זאת, בניגוד למסקנתי בדיון הקודם ועל יסוד הראיות שהובאו בפניי עתה.נ

א. בבית המשפט התייצב סוכן הביטוח צבי הירשפלד, שתיאר את אירועיו של אותו יום, ובין היתר גרס כדלקמן:

"אחרי הרבה לחץ ושיחות, הסכים לעשות צד ג'. קודם מילאתי לו את ההצעה של צד ג', החתמתי אותו. הטופס המקורי נלקח על ידי מחלקת החקירות של הדר. אחרי שהחתמתי אותו על ההצעה של צד ג', הוא ביקש לקבל תעודת חובה משולמת. תעודת חובה משולמת יוצאת מהמחשב שלי. ברגע שאני מקיש אותה, היא יוצאת. משעת החיתום, התעודה בתוקף. כתוב שהתעודה יצאה ב- 11:19 דקות. מאותו רגע לאדם באופן רשמי יש ביטוח. איך שהבן אדם יצא מהמשרד, בערך אחרי איזה שעה, לא יודע בדיוק כמה, צלצל אלי ניסים אוחיון, היה די היסטרי ושאל האם יש לו ביטוח. אמרתי לו, מהשעה 11:19 יש לך ביטוח" [עמ' 1 שורה 11 עד עמ' 2 שורה 7 לפרוטוקול].ב

אגב עדותו, הגיש סוכן הביטוח את העתק טופס הצעת הביטוח, עליו חתם, לדבריו, הנתבע 1, והעתק מפוליסת ביטוח החובה ששולמה במקביל ושאליה אשוב להתייחס בהמשך הדברים. אשר למהימנות הסוכן אציין, שגם אם התרשמתי שראוי לנקוט מעט זהירות בעדות זאת, ובוודאי שלא יהא נכון לקבלה כלאחר יד, מהימנה היא בעיקרה. זאת, בין היתר, בשל כך שמנסיבות העניין ניתן ללמוד בנקל על כך שאין הנתבע 1 לקוח גדול, ותיק וקבוע, וקטן החשש שתיטה העדות עקב רצון הסוכן לרצות לקוח זה. בנקודה זאת אזכיר, שאין חולקין שביטוח החובה שעשה הנתבע 1 באותו יום נערך לחמישה חודשים בלבד, בהיעדר יכולת כלכלית של המבוטח לעשות ביטוח לשנה שלמה, דבר האופייני ללקוחות קטנים בלבד. עוד אזכיר את עדות הסוכן עצמו לסכומים הצנועים שיכול היה הנתבע לשלם לו בעד הפוליסה באותו מועד, גרסה שנראית לבית המשפט כמהימנה בעיקרה, לאחר שגם גובתה על ידי הסוכן בהצגת חשבונית מתאימה. נחה דעתי שקטן החשש שיבקש סוכן הביטוח לסכן את מערכת יחסיו עם חברת הדר בשביל לקוח מזדמן זה.

ב. כראיית חיזוק הוצגה לבית המשפט פוליסת ביטוח החובה שנכנסה לתוקפה ביום קרות התאונה, בשעה 11:19. אין חולקין שאין על הפרק כל שאלה של נזקי גוף, והוצגה פוליסה זו אך כראיה למועד בו היה הנתבע 1 אצל סוכן הביטוח. מצד אחד, נחזית פוליסת ביטוח החובה כאותנטית, ומן הצד השני התאפיינה גרסת נציג הדר ביחס לשאלות הרלוונטיות באי ידיעה גורפת וכללית. לא ידע הוא להשיב דבר לגבי נהלי הדפסת פוליסות דומות אצל חברת הדר ולא נקט הוא בכל גרסה שהיה בה כדי לנסות ולהפריך את הטענה כי אכן נכנסה פוליסת הביטוח לתוקפה בשעה האמורה. מצב דברים זה עומד לחובת חברת הדר, שהיא זו שיכולה היתה, ולא עשתה, להביא להפרכת הטענה שפוליסת ביטוח החובה שערך סוכן הביטוח לנתבע 1, נכנסה לתוקפה כשעה לפני מועד קרות התאונה. גם בכך יש כדי להוות חיזוק לגרסת הנתבע 1.ו

ג. אין חולקין שביקש הנתבע, באמצעות סוכן הביטוח, להתקשר עם חברת הדר בפוליסת ביטוח מסוג "צד ג'" בלבד. מוצא אני בנקודה זאת טעם של ממש בטענות ב"כ הנתבע 1, כי אילו אכן מבקש היה הנתבע 1 להתקשר בפוליסת ביטוח לאחר קרות התאונה, סביר שהיה עושה זאת בדרך של ביטוח מקיף, שהרי גם מכוניתו הוא נפגעה בתאונה. הרי, אם מבקש היה הנתבע 1 ללכת בדרך שנועדה לרמות את חברת הדר, סביר והגיוני שדואג היה כבר גם לנזקיו הוא, אך משלא עשה כן, יש בכך כדי לתמוך בסבירות גרסתו.

ד. ולבסוף, אשר לטענות חברת הדר, שביקשה להסב את תשומת לב בית המשפט כי בעל המכונית אינו הנתבע 1 אלא אחר בשם פרץ בנימין וכי תמוה שביטוח החובה נערך לחמישה חודשים בלבד - שקלתי בטענות אלה ואולם בסופו של יום לא מצאתי את משקלן ואת הרלוונטיות שלהן, כניכרות בנסיבות העניין.נ

4. סוף דבר - נכון אני לקבל את טענת הנתבע 1 ולפיה תקפה היתה במועד קרות התאונה פוליסת הביטוח שנערכה כשעה קודם לכן. בהמשך לכך, פוסק אני שתשלם חברת הדר לתובע, ולחילופין בתור צד שלישי לנתבע 1 סכומים ששולמו על ידו לתובע, אם שולמו - את הסכום שנפסק כנזקו ביום 25.2.2004, היינו את הסך של 11,523 ש"ח. אשר לדיון דנן - בשים לב לכך שדיון זה, כמוהו גם הדיון בבית המשפט המחוזי, נגרמו כולם עקב גורמים שיסודם בנתבע הנדון עצמו: נסיבות חידוש פוליסת הביטוח על ידו, והעובדה שסוכן הביטוח שנצרך כעד על ידו לא הובא לדיון הראשון, לא מצאתי לנכון לזכותו בהוצאות כלשהן. בנסיבות אלה, אין צו להוצאות.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון