תאונת עבודה מתנדב

מה הדין במקרה של "תאונת עבודה" של מתנדב ?
מה הדין במקרה של "תאונת עבודה" במהלך עבודות שירות ?

מתנדב, לרבות עובד עבודות שירות לתועלת הציבור המוגדר כמתנדב, שנפגע תוך כדי התנדבותו/עבודת העבודות שירות לתועלת הציבור זכאי לגמלה כאילו הינו נפגע עבודה. מימון הגמלאות הינו על חשבון אוצר המדינה. ככל שהנזק נגרם על ידי צד שלישי, רשאי המל"ל להגיש תביעת שיבוב כנגד הצד השלישי. את הפיצוי שיגבה יעביר לאוצר המדינה.

המבנה המשפטי העולה ממילות החוק הינו, כי המל"ל, בכל הקשור עם מתנדבים, מתפקד למעשה כידה הארוכה של המדינה. המל"ל אמנם דואג לשלם למתנדב שניזוק את התגמולים המגיעים לו כאילו הינו נפגע עבודה, אך הוא עושה כן בשמה של המדינה ואף זוכה לקבל ממנה בחזרה את התגמולים ששילם לרבות את הוצאותיה. המל"ל במקביל זכאי לתבוע השבת התגמולים מהמזיק. ככל שיזכה בהשבתם עליו להעבירם חזרה לידי המדינה. כספי התגמולים אינם שייכים למל"ל.

מערכת היחסים שבין מבצע העבודות שירות לתועלת הציבור למקבל השירות אינה מערכת יחסי "עבודה" במובנה המקובל של המילה. מאחר וכך היה צורך ביצירת מערכת חדשה שנוצרה מכוח החוק (פרק י"ג לחוק הביטוח הלאומי) במקום מערכת יחסי העבודה המצויה כבר בחוק הביטוח הלאומי. ללא התאמה שכזו מכוח החוק לא הכיר החוק בנוסחו הקודם בתשלומי גמלאות למתנדבים ובהם עובדי עבודות שירות לתועלת הציבור (חוק העונשין (תיקון מס' 8), תשל"ח-1978).


סעיף 287 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר את מעמדו של עובד עבודות שירות לתועלת הציבור כ"מתנדב":
"287. לענין פרק זה, "מתנדב" - אחד מאלה:
(1) ...
(2) ...
(3) ...
(4) מי שעושה עבודה ציבורית או שירות לציבור לפי סימנים ב'1 או ד'1 לפרק ו' של חוק העונשין;

סעיף 289 לחוק הביטוח הלאומי קובע את זכאות המתנדב לגמלאות עת נפגע בעת ביצוע פעולת התנדבות כדלקמן:
"289. מתנדב שנפגע תוך כדי פעולת ההתנדבות ועקב פעולה זו, יחולו עליו ועל התלויים בו, לפי הענין, הוראות פרק ה' בשינויים המחוייבים; לענין זה יראו גם פגיעה שאירעה למתנדב בדרך למקום שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנו, אף שלא ממעונו או למעונו, כפגיעה לפי הפרק האמור, ובלבד שהתקיימו שאר התנאים כאמור בסעיף 81." (הדגשה שלי א.ב)

הוראות פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי דנות ב"ביטוח נפגעי עבודה", היינו רואים המתנדב, לעניין חוק הביטוח הלאומי, כמי שזכאי לגמלאות כנפגע עבודה לכל דבר ועניין.

סעיף 291 לחוק הביטוח הלאומי קובע:

"291.אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, בשל כל הוצאה שהוציא למתן גמלאות לפי פרק זה ובשל החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובעות מביצוע הוראות פרק זה."

סעיף 292 לחוק הביטוח הלאומי קובע:
"292. זכה המוסד בפיצויים לפי הוראות סימן ד' לפרק י"ד כשהנפגע היה מתנדב, יועבר סכום הפיצויים לאוצר המדינה."

היינו, המדינה נושאת בפועל בתגמולים אותם שילם המל"ל למתנדב שנפגע במהלך ביצוע ההתנדבות. יחד עם זאת, ככל שהמל"ל יצליח לגבות את התגמולים ששולמו למתנדב בחזרה מצד ג' מזיק, יועבר סכום התגמולים שהושבו בחזרה לאוצר המדינה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון