תאונת עבודה עם מכבש

הפעלת המכבש נעשית על ידי הפעלת דוושת רגל ללא מגן כיפה. על המכבש היה מורכב מבלט פתוח ללא מגן. הפעלת המכבש מתבצעת על ידי הנחת פיסת פח על שכב המכבש, הפעלת דוושת הרגל, המפעילה את הרכב-הגורם לכיפוף הפח באופן הרצוי, הרכב עולה והמפעיל מוציא מהמכבש את פיסת הפח המוגמרת.
התאונה ארעה בעת שהתובע הכניס את ידו השמאלית למכבש על מנת להוציא את
המוצר המוגמר, אז ירד הרכב פעם נוספת ומחץ את אצבעות ידו של התובע.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחיצת אצבעות בתאונת עבודה / תאונת עבודה עם מכבש:

התובע, יליד חודש יוני 1935, הועסק על ידי הנתבעת כמפעיל מכבש במפעלה החל
מחודש פברואר .1991ביום 2.4.91, עת הפעיל התובע מכבש אכסצנטרי סצטון (להלן:נ
"המכבש"), ירד הרכב (חלקו העליון של המכבש) על אצבעות ידו השמאלית של התובע וגרם לפגיעה קשה בהן (להלן:ב "התאונה").
הצדדים חלוקים ביניהם הן בשאלת האחריות והן בשאלת גובה הנזק.
שאלת האחריות:ו
הפעלת המכבש נעשית על ידי הפעלת דוושת רגל ללא מגן כיפה. על המכבש היה מורכב מבלט פתוח ללא מגן. הפעלת המכבש מתבצעת על ידי הנחת פיסת פח על שכב המכבש, הפעלת דוושת הרגל, המפעילה את הרכב-הגורם לכיפוף הפח באופן הרצוי, הרכב עולה והמפעיל מוציא מהמכבש את פיסת הפח המוגמרת.
התאונה ארעה בעת שהתובע הכניס את ידו השמאלית למכבש על מנת להוציא את
המוצר המוגמר, אז ירד הרכב פעם נוספת ומחץ את אצבעות ידו של התובע.
א. התאונה ארעה כתוצאה מרשלנותה של הנתבעת אשר התבטאה בכך שהפעילה את המכבש ללא גדור ואמצעי מיגון מתאימים (ראה דו"ח חקירת התאונה של סגן מפקח עבודה אזורי מטעם משרד העבודה מיום 20.8.91). בעדותו מסביר החוקר כי הוא ממליץ, במכונה מסוג זה, על מגן מסוג משולב, בעוד שבמכבש לא היה כלל מגן; "סוג המגן נקבע לפי סוג העבודה שהמכבש צריך לבצע. במקרה הספציפי הייתי שם מגן משולב עם הפעלת המכונה. אם מפעילים את המכונה, המגן נסגר ויורד ואז הרכב מבצע את הפעולה כאשר המגן המשולב הזה פתוח לרכב אין אפשרות לרדת". (עמוד 52שורות 26-23).
ראיה נוספת בדבר הצורך בהתקנת מגן הינה העובדה שלאחר התאונה הנתבעת התקינה
מגן למכבש.
ב. הפרת חובה חקוקה של הנתבעת בדבר אי התקנת מגן על מכונה מסוכנת; וכך
מעיד מפקח העבודה:נ
"הוצאנו צו בטיחות וראינו אח"כ שהותקן מגן על המכבש הזה".
וכך גם מעיד מנהל הנתבעת כי:ב
"עכשיו עשינו שיעבדו בזה רק בעבודות שלא צריך מגן כי לא מכניסים את היד. החלק נופל ולא צריך להכניס את היד כדי להוציא אותו".
(עמוד 67שורות 11-10)
מפקח העבודה הינו עד אובייקטיבי, נטול פניות ואני מקבלת את עדותו וחוות
דעתו במלואה.
הנתבעת ניסתה לגלגל את האחריות לפתחו של התובע בכך שהוא הכניס את היד למכבש בעת שלחץ על דוושת הרגל. התובע הכחיש זאת ובהתחשב בעובדה שהוא הפעיל מכונות מסוג מכבש מזה שנים רבות קודם לתאונה, איני רואה סיבה שלא להאמין לו. יתר על כן, מפקח משרד העבודה העיד כי במכבשים מהסוג הנדון קיימת תופעה של "מכה חוזרת", דהיינו, לאחר שהמכבש עלה, קיימת אפשרות שהוא ירד פעם נוספת גם ללא הפעלת הדוושה. עוד העיד עד זה כי בבואו למקום התאונה מסר לו מנהל העבודה של הנתבעת כי התאונה ארעה עקב מכה חוזרת (עמוד 53, שורה 10). עדות זו מתיישבת עם מוצג ת/13, תביעה לתשלום דמי פגיעה, חתום על ידי הנתבעת, ובו הודאת בעל דין כי תוך כדי הכנסת ידו של התובע למכבש "המכבש ירד פעם נוספת על אצבעות יד שמאל". וכן בנסיון נוסף לגלגל האחריות לפתחו של התובע, נשאל מפקח משרד העבודה האם התובע הפעיל את המכבש בזמן שידו הייתה בפנים ועל כך הוא משיב:ו
"הייתה הפעלה של המכבש קודם, הוא הפעיל את המכבש, הרכב ירד והוא ניסה להוציא
את המוצר המוגמר. שהרכב עלה למעלה - לו היה מגן משולב, הרכב היה מיד עוצר
ויותר אין לו אפשרות לרדת, כי המגן משולב והוא קיים.
כאן לא היה מגן, ומומחים יודעים טוב מאד, שבמכבש אקסצנטרי קיימת תופעה של מכה
חוזרת וכאן הייתה מכה חוזרת" (עמוד 55, שורות 26-20).
אני דוחה את נסיונה של הנתבעת להראות כי המכבש היה תקין הן משום שלא הובאה חוות דעת מטעמה, והן משום שמפקח משרד העבודה הוזמן לבדוק את המכונה רק מספר חודשים אחרי קרות התאונה.
מהנימוקים לעיל אני קובעת כי אחריותה של הנתבעת לקרות התאונה הינה אחריות מלאה, לא מצאתי באופן הפעלת המכבש על ידי התובע תרומת רשלנות כלשהי.
הנכות הרפואית והתפקודית:נ
מטעם התובע הוגשה חוות דעת של דר' יצחק אוטרימסקי, אורטופד, אשר קבע כי
נכותו הצמיתה של התובע היא בשעור % 23וכן הוא הפעיל את תקנה 15כך שנכותו
הועמדה על % 35לצמיתות. המומחה מטעם הנתבעת, פרופסור י. נרובאי, קבע כי לתובע
נותרה נכות צמיתה בשעור של % 14.5והוא לא הפעיל את תקנה .15
המומחים חלוקים - למעשה - רק אשר לעוצמת הפגיעה באצבע מספר 4, שעברה חבלה ומעיכה. לדעת דר' אוטרימסקי הנכות באצבע זו היא בשיעור % 10לצמיתות, לדעת פרופסור י. נרובאי אין להעניק נכות בגין הפגיעה בה. לדעת דר' אוטרימסקי טווח התנועה של אצבע ארבע הוא בין 0- 80מעלות במקום בין 0- 90מעלות, אולם לכך הוא מוסיף את העובדה שהאצבע אינה יכולה להצמד לכל היד כשהיא מכופפת ולכך הוא מוסיף גם את תלונתיו של התובע בדבר הפרעה בתחושה באצבע זו. פרופסור י. נרובאי מסכים שהפגיעה באצבעות התובע כוללת גם את אצבע מספר 4, הוא גם מסכים כי אם יש הפחתה קלה בתחושה אפשר להעניק לתובע % 5בגין כך, והוא גם מודה שטווח התנועה של האצבע חסר מעט (עמוד 69לפרוטוקול).
לאור האמור לעיל ולאחר שקילת חוות הדעת של שני המומחים, אני סבורה שיש
להעמיד את נכותו הרפואית של התובע בשעור של %.20
הואיל והתובע היה עובד כפיים, מפעיל מכבש החל משנת 1968, והואיל והפגיעה מנעה ממנו אפשרות חזרה לעבודה באותו תחום, הן אצל הנתבעת והן במקום אחר והואיל והתובע הוא איטר יד ימינו, והפגיעה היא ביד שמאל, יש להפעיל את תקנה 15ולקבוע כי נכותו הרפואית, כמו גם התפקודית, הינה בשיעור של % .30במאמר מוסגר יצויין כי אף המוסד לביטוח לאומי מצא כי התובע אינו מסוגל לחזור לעבודה ולפיכך אף הוא הפעיל את תקנה 15וקבע כי נכותו הצמיתה של התובע הינה בשעור של %.33
גובה הנזק:ב
בסיס השכר לצורך חישוב הפסד ההשתכרות;
התובע מבקש לחשב את הפסד השתכרותו לעבר ולעתיד על בסיס מחצית השכר הממוצע במשק. לטענתו, הואיל ולפני התאונה הוא השתכר כגובה השכר הממוצע במשק וכיום הוא משתכר כדי מחצית, יש לבצע חישוב מדוייק של ההפסד בפועל. אינני סבורה כי בנסיבות העניין יש לאמץ שיטת חישוב זו הן מהטעם שהיא מביאה למסקנה כי נכותו התפקודית של התובע הינה בשיעור % 50והן משום שהתובע מסוגל לבצע פעולות מסויימות חרף הפגיעה. כפי שכבר קבעתי לעיל, נכותו התפקודית של התובע הינה בשיעור % 30ולא יותר. מצילומי החוקר מצאתי כי התובע מסוגל לאחוז מטלטלין שונים בידו השמאלית, בין אם זו שקית לא כבדה ובין אם זו פיסת נייר. אין כל ספק שהתובע אינו מסוגל לחזור לעבודה כמפעיל מכבש, אולם על בסיס השכר הממוצע במשק, אני סבורה כי הפסד שכרו הוא בשעור % 30מהסכום האמור ולא בשעור %50, כפי שמבקש התובע לקבוע.
לפיכך בסיס הפסד השכר יועמד על % 30מהשכר הממוצע במשק דהיינו בסך 600,1
ש"ח (במעוגל).
הפסד שכר לעבר ולעתיד:ו
א. כתוצאה מהתאונה הנתבעת לא אפשרה לתובע לחזור לעבודה אצלה, הוא הופנה לשיקום על ידי לשכת התעסוקה למשך 4- 3חודשים ורק בחודש אוקטובר 1992מצא עבודה בחברת שמירה ושירותים. אינני סבורה שיש להעניק לתובע הפסד שכר מלא למשך התקופה שמיום התאונה ועד לתחילת העבודה במקום העבודה הראשון, לא הייתה סיבה שלא לעבוד במשך תקופה העולה על 6חודשים. לפיכך, לתובע מגיע הפסד שכר מלא למשך שישה חודשים - 200,5 6 x= 200, 31ש"ח.
ב. מאז חודש אוקטובר 1991ועד היום:נ
600,1 07 x= 000, 112ש"ח.
ג. הפסד שכר לעתיד מהיום ועד גיל 65:ב
600,1 4.43 x= 040, 55ש"ח.
240, 198ש"ח.
הפסד פנסיה:ו
לא נסתרה טענת התובע כי במקום עבודתו החדש הוא אינו זכאי להפרשות לקרן פנסיה ולמבטחים. יחד עם זאת, אין לקבל במלואו את האמור בחוות דעתו של האקטואר מטעמו הן משום שבסיס השכר הוא כמחצית השכר הממוצע במשק, הן משום שהחישוב נעשה על בסיס הגדלת השכר ובשעור של הצמדה למדד בתוספת %3, הגדלה שאינה מציאותית שכן ההגדלה היא בשעור תוספת היוקר, והן משום שהוא מבוסס על גידול ריאלי בשכר ואיני סבורה שבמשך 8שנים - בגילו של התובע - שכרו היה גדל ראלית. לפיכך, יועמד הפסד הפנסיה על סך 000, 25ש"ח.
פצוי בגין עזרת הזולת:נ
התובע לא הוכיח בקבלות כי הוא נעזר בעבר במאן דהוא. לגבי העתיד התובע אמנם יכול להעזר בביצוע פעולות יום יומיות ביד שמאל, אולם אפשר שעם ההתקדמות בגיל הדבר יקשה עליו. אני רואה לנכון לפצותו לעתיד בסכום גלובלי של 000, 10ש"ח.
נסיעות:ב
לא הוכח בפני שנכותו של התובע מצדיקה הגברת נסיעות ולפיכך אני דוחה התביעה בגין ראש נזק זה.
כאב וסבל:ו
כפל הסכום המגיע לתובע על פי חוק הפצויים לנפגעי תאונות דרכים, לפיו נכות בשעור של % 30ובצרוף ריבית מיום התאונה ועד למועד התשלום בפועל.
מהסכומים האמורים יש לנכות הסכומים ששולמו וישולמו לתובע על יד המוסד לביטוח לאומי כתוצאה מהפגיעה על פי חוות דעתו של האקטואר, שי ספיר - משוערכים להיום.

הנתבעת תישא בהוצאות התובע ושכר טרחת פרקליטו בסך השווה ל-% 20על הסכום
הפסוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון