עורך דין אגודה שיתופית
 1. תקנון אגודה שיתופית

 2. פטירת חבר אגודה שיתופית

 3. סמכויות ועד אגודה שיתופית

 4. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 5. ניגוד עניינים באגודה שיתופית


תקנון קיבוץ – אגודה שיתופית
התקנון הוא הסכם בין חבריו, ולפיכך על מנת לשנותו, כאשר הוא פוגע בזכויות קנייניות שהתקנון שריין אותן, נדרשת הסכמת כל החברים. אם לא כולם מסכימים לשינוי, הרי שלא ניתן לבצע אותו. בית המשפט העליון הורה בפסיקתו על ביטול סעיף בתקנון האגודה, המחייב את חברי האגודה השיתופית בחובות האגודה, מבלי לקבל את הסכמתם מראש לכך. בית המשפט העליון קבע, כי הוראה כזו, הפוגעת בצורה מרחיקת לכת בזכויותיהם הקנייניות של החברים, מביאה לשינוי בסיסי, המשנה את יסוד ההבנה שבין הצדדים לתקנון, ולפיכך דורשת את הסכמתו של כל אחד מהחברים באגודה. על ההלכה כי החלטת רוב חברי אגודה שיתופית אינה מספיקה לשינוי תקנון האגודה בעניינים הנוגעים ליסודות הבסיסיים ביותר של החברות באגודה, חזר בית המשפט העליון בבג"ץ אביאל נ' שר העבודה והרווחה שם נקבע כי החלטת רוב המתיימרת לשנות את התקנון אינה מספקת, ואין היא תחליף להסכמה אישית. וכי אמת הדבר, האסיפה הכללית מוסמכת בדרך כלל, בהצבעת רוב חבריה, לשנות מהוראות התקנון, אך סמכות זו אינה בלתי מוגבלת. אין היא מאפשרת שינוי המשנה באופן מהותי את בסיס ההסכמה עליו בנויה האגודה השיתופית. (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין אגודה שיתופית).

יישוב סכסוכים
בתי המשפט נתנו את דעתם לא אחת באשר להיקפם של "עסקי האגודה השיתופית" אשר לגביהם פתוחה בפני האגודה הגמישות לקבוע בתקנונה את דרכי יישובם של סכסוכים, ומתוך מגמה ברורה להרחיב סמכות זו של האגודה לקביעת דרכים חילופיות וחוץ-שיפוטיות ליישוב סכסוכים בתוך האגודה, נטו באופן ברור לפרשנות רחבה.

בסעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות, קבע המחוקק שתי דרכים חלופיות לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט: כפי שפורט כבר לעיל, בסעיף 52(1) לפקודה מוסמכת האגודה לקבוע בתקנונה כל דרך הנראית לה לפתרון סכסוכים בין החברים "בעסקי האגודה"; בעוד שבסעיף 52(2) נקבע כי ניתן להפנות את ההכרעה בסכסוכים בין חברי האגודה לידי הרשם עצמו, והרשם מוסמך להכריע בעצמו או להעביר את הסכסוך לבורר אשר ימונה על ידו.

והנה, בסעיף 65 לפקודה מוסמך השר להתקין תקנות בכל הקשור לביצוע הוראות הפקודה; ובסעיף 65(2)(יט) קבע המחוקק מפורשות כי בין יתר ההוראות אשר אותן ניתן להתקין בתקנות, בסמכותו של השר "לקבוע את שיטת המינוי של בורר או של בוררים ואת הפרוצדורה שיש להתנהג על פיה במו"מ משפטי בפני הרשם או בפני אותו הבורר או אותם הבוררים...".

לדעתו של בית המשפט בפרשת בקל הנ"ל, ניתן להסיק מהוראה זו, בין יתר ההוראות הרלבנטיות של הפקודה, "שהן מחוקק הפקודה והן מתקין התקנות ראו חשיבות בכך שבאגודה השיתופית יימצא מנגנון מיוחד ליישוב הסכסוכים. אין זאת אלא שאופייה המיוחד של האגודה והיחסים המיוחסים בין חבריה הצדיקו קביעת מנגנון בירור מיוחד לסכסוכים הנוגעים לעסקי האגודה שלא באמצעות בתי המשפט". (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין אגודה שיתופית).

מינוי בורר
מסקנה זו עולה בצורה ברורה עוד יותר בה"מ (ת"א) 11862/88 גד ביטון נ' ברכיה אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ, פ"מ תשמ"ט(3) 302. על אף שבית המשפט שם מתייחס ספציפית לתקנה חדשה אחרת, תקנה 2א(ו), מיום 30.5.88, בעניין מינוי בורר בהקשר של מושב עובדים (בעוד שאנו עסקינן בתקנה 2א(ד) מ- 1981), בית המשפט מתייחס בהחלטתו לטענת ה- ultra vires של תקנות הבוררות של אגודות שיתופיות בכללותן מול חוק הבוררות, ומסקנתו היא שאין כלל כל בעיה כזו בהתקנת התקנות האמורות:

אשר לטענה בדבר בטלותן של התקנות בדבר בוררות בסכסוכים, ובטלות התיקון דלעיל, מה-30.5.88, אין לה על מה שתסמוך: פקודת האגודות השיתופיות יוצאת דופן בסמכויות שהיא מעניקה למחוקק המשנה, הכוללות פטור כל אגודה מכל הוראה מהוראות הפקודה, או תחולתן בשינויים, שיפורטו על ידו בצו (ראה סעיף 55(1) והביקורת שנכתבה על סעיף זה במאמרה של מ. אביב, עיוני משפט יב לעיל, עמ' 557). המחוקק התיר למחוקק המשנה, התקנת תקנות ברשימה מכובדת של ענינים המפורטת בסעיף 65(2) לפקודה. אחד מאלה (יט):

"...לקבוע את שיטת המינוי של בורר או של בוררים, ואת סדרי הדין שבהם יש לנהוג בהליכים בפני הרשם או בפני אותו הבורר או אותם הבוררים".

הנה כי כן, שואב מחוקק המשנה את סמכותו הנרחבת מהוראות הפקודה ואין לבוא עליו בטרוניה בשל התקנת התקנות הדנות בהליכי בוררות בסכסוכים, במסגרת האגודות, כולל התיקון מ- 30.5.88.

עינינו הרואות, כי בית המשפט מתייחס באופן כללי לעדיפות שנתן המחוקק לפתרונות חוץ-שיפוטיים לסכסוכים שבין חברי האגודה, וכי לשם כך הסמיך את השר להתקין תקנות מתאימות, כולל הסמכת הרשם למינויים של בוררים, ולקביעת שיטת המינוי, את סדרי הדין שבהם ינהגו, וכדומה, ושוב, אין כל אבחנה בדברי בית המשפט בין הליכים שמקורם בסעיף 52(1) לפקודה לבין הליכים מכוח סעיף 52(2) לפקודה. אלא, כפי שמציין בית המשפט בסוף דבריו, "שואב המחוקק המשנה את סמכותו הנרחבת מהוראות הפקודה, ואין לבוא אליו בטרוניה בשל התקנת התקנות הדנות בהליכי בוררות בסכסוכים, במסגרת האגודות...". (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין אגודה שיתופית).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון אגודה שיתופית

 2. תיקון תקנות אגודה שיתופית

 3. עורך דין אגודה שיתופית

 4. פטירת חבר אגודה שיתופית

 5. סמכויות ועד אגודה שיתופית

 6. סכסוך בין חברי אגודה שיתופית

 7. בוררות רשם האגודות השיתופיות

 8. ניגוד עניינים באגודה שיתופית

 9. תביעה נגד אגודה שיתופית בפירוק

 10. מינוי בורר - תקנון אגודה שיתופית

 11. בוררות בפני רשם האגודות השיתופיות

 12. זכויות יורשים רווחי אגודה שיתופית

 13. אחריות אישית חברי ועד אגודה שיתופית

 14. עתירה נגד החלטת רשם האגודות השיתופיות

 15. ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות

 16. זכויות חבר אגודה שיתופית לקבל שטח חקלאי

 17. בקשה לשינוי רישום ברשם האגודות השיתופיות

 18. התערבות בשיקול דעת רשם האגודות השיתופיות

 19. המרצת פתיחה ביטול הסכם עם אגודה שיתופית

 20. ערעור על החלטת עוזר רשם האגודות השיתופיות

 21. עתירה לבג"ץ על החלטת רשם האגודות השיתופיות

 22. התערבות בית משפט בהליך פירוק אגודה שיתופית

 23. סמכות עניינית בתביעה נגד אגודה שיתופית בפירוק

 24. סמכות עניינית ביטול החלטת רשם האגודות השיתופיות

 25. סמכות ביהמ''ש לעניינים מנהליים לדון בהחלטות רשם האגודות השיתופיות

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון