עורך דין קרקעות

הפנקסים בהם רשומים המקרקעין | פנקס הזכויות | פנקסי השטרות | פנקס הבתים המשותפים | מה ההבדל בין קרקע מוסדרת לקרקע בלתי מסודרת | 1. תרמית קרקעות

 2. קרקעות בשטח ההפקר

 3. עסקת חילופי קרקעות

 4. סכסוך בעלות על קרקעות

 5. אכיפת הסכם להחלפת קרקעות

הפנקסים בהם רשומים המקרקעין
המקרקעין המצויים בתחום מדינת ישראל אשר נרשמו רשומים בשלושה סוגי פנקסים: פנקסי הזכויות בהם רשומים כל המקרקעין שעברו הליכי הסדר על פי פקודות הסדר זכויות במקרקעין פנקסי השטרות בהם רשומים כל המקרקעין שעדיין לא עברו הליכי הסדר על-פי פקודת הסדר זכויות במקרקעין פנקסי הבתים המשותפים בהם רשומים כל המקרקעין שלגביהם ניתן צו רישום בתים משותפים, אשר ניתן על ידי המפקח על רישום המקרקעין.


מה ההבדל בין קרקע מוסדרת לקרקע בלתי מסודרת
קרקע מוסדרת הינה קרקע שעברה הליכי הסדר ונרשמה בפנקס הזכויות, כאשר הרישום בפנקס הזכויות מהווה "ראיה חותכת" לתוכנו, אולם אם מדובר בקרקע אשר לא עברה הליכי הסדר הרישום מהווה רק "ראיה לכאורה" לתוכנו.

"מי שקיבל זכות חכירה ממינהל מקרקעי ישראל, המבקש לעשות במקרקעין שימוש שונה מזה שהותר לו לפי תכנית המיתאר שחלה עליהם בעת שרכש את זכות החכירה, או המבקש לבנות במקרקעין על פי תכנית מיתאר חדשה המגדילה את אחוזי הבנייה המרביים שהותרו בזמן החכירה, נדרש לשלם למינהל תשלום המכונה "דמי היתר". שיעורי החיוב בדמי היתר נקבעים בנהלים פנימיים של המינהל וגובהם משתנה על פי סוג ההיתר המבוקש (שינוי מטרת השימוש או תוספת בנייה) ועל פי השפעת השינוי המבוקש על ערכם של המקרקעין". (ע"א 6826/93 הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא נ' דב חייט, פ"ד נא(2) 286, בעמוד 300). (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין קרקעות).

כפי שנאמר ע"י כבוד השופט מצא בעמוד 302 לפס"ד חייט: "דמי היתר אינם מעין מס או היטל, שהחובה לשלמם אינה תלויה במישרין בסיבת הטלתם, אלא תנאי למימוש זכויות בנייה על פי תכנית נתונה, ולפיכך, רכיב חיוני לחישוב שוויין של זכויות הבניה".

כוחו של רישום בפנקסי המקרקעין מכוח סעיף 125 לחוק המקרקעין

סעיף 125 לחוק המקרקעין
"125. כוח ההוכחה של רישום

(א) רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנו, אולם אין בכך כדי לגרוע מהוראות סעיפים 93 עד 97 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], תשכ"ט–1969.

(ב) רישום בפנקסים לגבי מקרקעין לא-מוסדרים יהווה ראיה לכאורה לתכנו."

וכדברי השו' בן פורת בד"נ 28/84 מוסטפה זיידאן נ' מוחמד עלי ע'דיר, פ"ד מה(4) 661, 676 (1988):

"הרישום בפנקס על-פי הליכי הסדר הוא המבטא והמציג את הזכויות הנכונות כלפי כולי עלמא. כל המעיין בפנקס זכאי להסתמך על נכונות הרישום בו. הרישום מהווה ראיה חותכת לתוכנו (סעיף 125 לחוק המקרקעין), בכפוף רק לתיקון על-פי סעיפים 93 ו-95-97 של פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש]." (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין קרקעות).

מטרתו של הסדר מקרקעין היא לקבוע ולרשום כראוי את הזכויות המוסדרות בקרקע. תכליתו הברורה של סעיף 125 לחוק המקרקעין מתייחסת לערך הראייתי של רישום המקרקעין מתוך מטרה להבטיח את אמינות המרשם וכן את יציבותן של זכויות רשומות במקרקעין מוסדרים. ואולם, אף שככלל, הרישום של זכויות במקרקעין מוסדרים מהווה סוף פסוק, מותיר החוק פתח לתקיפת הרישום. סעיפים 93-97 לפקודת ההסדר, המגדירים את עילות התקיפה, מיועדים לספק מענה למקרים חריגים שבהם מוצדק לתקן את הרישום. הכלל כפוף אפוא לחריגים, וכפיפות זו באה לידי ביטוי בכלל גופו (ע"א 4140/97 חברת האוניברסיטה העברית בירושלים נ' הסתדרות נשים ציונית הדסה באמריקה אינק, פ"ד נג(3) 49 (1999)).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קרקע מטרוקה

 2. קרקעות מלחה

 3. זיהום קרקע דלקים

 4. טעות ברישום קרקע

 5. קרקעות בשטח ההפקר

 6. עסקת חילופי קרקעות

 7. קניית קרקע ממושכנת

 8. ייעוד קרקע לתעשיה

 9. קרקע מירי התיישנות

 10. עורך דין קרקעות

 11. פלישה לקרקע שהופקעה

 12. עסק על קרקע חקלאית

 13. הגדרת "קרקע ציבורית"

 14. התחזות לבעלים של קרקע

 15. היתר לשינוי פני קרקע

 16. הכרזה על קרקע חקלאית

 17. מגורים בקרקע חקלאית

 18. ארנונה על קרקע תפוסה

 19. סכסוך בין בעלי קרקעות

 20. סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 21. עורך דין לענייני קרקעות

 22. מכרז הקצאת קרקע במושב

 23. סכסוך בעלות על קרקעות

 24. זכרון דברים למכירת קרקע

 25. הקצאת קרקע רשות מקומית

 26. קו מתח גבוה בקרקע חקלאית

 27. תביעת בעלות על קרקע בנגב

 28. ארנונה על חניון תת קרקעי

 29. הקצאת קרקעות בקרית שמונה

 30. ערעור על צו תפיסת קרקעות

 31. עסקה סותרת בקרקע חקלאית

 32. הקצאת קרקעות באזור תעשיה

 33. בניית חממות בקרקע חקלאית

 34. הבטחה להקצאת מקרקעי ישראל

 35. מכירת קרקע לרשות ציבורית

 36. הקצאת קרקע לבניית בית ספר

 37. הסכמה שבשתיקה לשימוש בקרקע

 38. הקצאת קרקע לבעלי קרקע אחרת

 39. אולם אירועים על קרקע חקלאית

 40. צו לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 41. השכרת קרקע ללא הסכמת השותפים

 42. זיכיון על הקרקע למשך 40 שנה

 43. ארנונה על מבנים בקרקע חקלאית

 44. סכסוך קרקע בבעלות רשות הפיתוח

 45. ביטול אישור הסכם הקצאת קרקעות

 46. החלטה 1180 מינהל מקרקעי ישראל

 47. החלטה 737 מינהל מקרקעי ישראל

 48. החלטה 1101 מינהל מקרקעי ישראל

 49. בנייה לא חוקית על קרקע חקלאית

 50. בניה על קרקע ציבורית ללא היתר

 51. ניוד שטח עיקרי ממרתף לקומת הקרקע

 52. סעיף 78 לחוק הקרקעות העותומני

 53. פיצוי עבודות חפירה בקרקע פרטית

 54. הקצאת קרקע למגורים ליד ירושלים

 55. בקשה לתוספת יחידת דיור בקומת הקרקע

 56. ביטול הסכם עם מינהל מקרקעי ישראל

 57. רישום מוריש בעל זכויות בקרקע כנאמן

 58. העברת קרקע ללא תמורה - זכות קדימה

 59. מתקנים סולאריים על קרקע בייעוד תעשיה

 60. העברת קרקע ללא תמורה למועצה מקומית

 61. בניה על קרקע שהופקעה על ידי העירייה

 62. תשלום דמי היתר למינהל מקרקעי ישראל

 63. סעיף 8 לפקודת הקרקעות: צו מסירת חזרה

 64. ארנונה - שימוש לא חקלאי בקרקע חקלאית

 65. בקשה לתוספת שטח מגורים וממ"ד בקומת הקרקע

 66. ניוד שטחי בניה בין הקומות מעל ומתחת לקרקע

 67. פיצוי נמוך בגין רכישת קרקע לצורכי ציבור

 68. זכויות יורשים של בעלי קרקעות שנפטרו בחו''ל

 69. קביעת מפלס ה 0.00 לפי גובה פני הקרקע הטבעיים

 70. בקשה לפתיחת פתח יציאה בקומת קרקע לחצר משותפת

 71. אחריות מינהל מקרקעי ישראל כלפי מציעים במכרז

 72. העלאת מקומות חניה תת קרקעיים אל מעל לפני הקרקע

 73. רכב הנע בכוח מכאני על פני הקרקע - הגדרת תאונת דרכים

 74. בניית אולם אירועים בקרקע של מינהל מקרקעי ישראל

 75. החזר כספים שנגבו שלא כדין ע''י מינהל מקרקעי ישראל

 76. סמכות ועדה מקומית להפקיע קרקע ללא אישור ועדה מחוזית

 77. נטען כי שטח המריבה הינו חלק מחלקת קרקע אותה ירשו מאב לבן

 78. ערר על החלטת הועדה לדחות התנגדות לבקשה לתוספת מגורים בקומת קרקע

 79. בקשה למתן הצעת מחיר לשירותי פיקוח וניהול פרויקט בניה של יחידת דיור צמודת קרקע

 80. כל עסקה במקרקעי ישראל תעשה בידי המינהל בשם הבעלים הרשומים של הקרקע כסוכן של הבעלים

 81. האם העותר הוא "מי שיש לו ענין בקרקע" אשר רשאי להכין תכנית ולהגישה לפי סעיף 61א(ב) לחוק התכנון והבניה ?

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון