השתחררות רשות מהסכם ארנונה שלא הוגבלה תקופתו

שינוי סיווג קרקע לצורך החיוב בארנונה בניגוד להסכם
השאלה שעמדה לדיון בבית המשפט לעניינים מנהליים היא האם רשאית הייתה מועצה אזורית לשנות את סיווג הקרקע של חברה לצורך החיוב בארנונה בניגוד להסכם בין הצדדים שקיבל תוקף של פסק דין בשנת בלי לפנות בעניין לבית משפט מוסמך. בית המשפט קבע כי נקודת המוצא היא כי לצד העיקרון הכללי כי צד לחוזה חייב לכבד את התחייבויותיו על פיו והוא הדבר לגבי רשות שלטונית כבעלת חוזה, הסכם בין צד לבין רשות שלטונית, אינו יכול לכבול את הצדדים לתקופה בלתי מוגבלת ואינו יכול לחייבם לשנות כספים עתידיות בלתי מוגבלות, כאשר יש עילה מוצדקת להשתחרר מההסכם, ובנסיבות העניין אין באי פניה מוקדמת לבית משפט בבקשה לביטול פסק הדין שנתן תוקף להסכם, כדי להצדיק התערבות שיפוטית בהחלטת המשיבה.
עילת ההשתחררות מהסכם
בנוגע לעילת ההשתחררות, פסק בית המשפט כי קיים נימוק מכריע בכיוון אישור ההשתחררות של המועצה האזורית מההסכם ומדובר בתיקון של סיווג שהתברר כבלתי נכון. בית המשפט ציין כי לחוזה בין רשות לבין הפרט, יש חשיבות מיוחדת, ויש להקפיד על יישום הדין על דקדוקיו ולדרוש מהרשות להיות ערה לעובדות של כל מקרה ולדייק בקביעת התעריפים, כמו כן הקניית זכויות יתר לנישומים מסוימים היא לרוב על חשבון כלל הציבור ואם אינה כדין אין שום הצדק להמשיכה. המשך קיומה אינו מתיישב עם צורכי ציבור חיוניים אלה. לסיכום קבע בית המשפט כי במקרה זה מדובר בעילה טובה להשתחררות מהסכם, של תיקון טעות, החורגת מטעות כלכלית גרידא ועולה כדי אינטרס ציבורי חיוני.

הסכם ארנונה שלא הוגבלה תקופתו
בית המשפט ציין כי משעסקינן בהסכם שלא הוגבלה תקופתו, נתונה לצדדים לחוזה האפשרות להשתחרר ממנו כעבור פרק זמן באמצעות הודעה שתינתן פרק זמן סביר מראש. הסכם בעניין ארנונה אפשר לראותו כהסכם המתחדש מידי תקופה והחזקה היא שבמקרים מסוג זה הצדדים לא התכוונו שהחוזה יקשור ביניהם לנצח אם יהיה שינוי בהוראות הדין באופן שההסכם נוגד לו יתרה מכך, מדובר בהסכם שנערך עם גוף שלטוני במסגרתו מפעיל הוא את הוראות הדין. אין הרשות יכולה להימנע מהפעלת סמכויותיה על פי דין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם פאושלי

 2. הסכם לידים

 3. הסכם גב אל גב

 4. תקנות מסחר ברכב משומש

 5. הסכם החלפת רכבים

 6. הסכם קניית מכונה

 7. תוקף הסכם רוטציה

 8. הסכם למראית עין

 9. הסכם אופציית put

 10. הסכם לאספקת סחורה

 11. הסכם זכות קדימה

 12. הסכם דמי רצינות

 13. הסכם ללמוד מקצוע

 14. דוגמת הסכם סולחה

 15. הסכם לרכישת מתפרה

 16. הסכם הצהרת כוונות

 17. הסכם להפעלת מזנון

 18. שינוי הסכם בהתנהגות

 19. עורך דין הסכם סודיות

 20. הסכם להתקנת מערכת גז

 21. הסכם ללא תאריך סיום

 22. הסכם התחייבות לתשלום

 23. תניית אי תחרות בהסכם

 24. סעיפים מעורפלים בהסכם

 25. הסכם להתקנת מזגן מרכזי

 26. דוגמת הסכם שימוש בנכס

 27. הסכם אספקת מיכל קירור

 28. הסכם מעונות סטודנטים

 29. הסכם העסקה רטרואקטיבי

 30. חתימה על הסכם תחת כפיה

 31. הסכם מניעת תחרות עסקית

 32. הסכם סגירת שוק עירוני

 33. הסכם בין דיירים בעל פה

 34. הסכם למתן שירותי רפואה

 35. הסכם זכות מעבר במקרקעין

 36. הסכם החזקת זקנים תשושים

 37. הסכם השילומים עם גרמניה

 38. הסכם רוטציה לראשות העיר

 39. הסכם הקצאת אופציות לעובד

 40. הסכם אופציה לרכישת דירה

 41. הסכם לביצוע עבודות פסיפס

 42. הסכם רוטציה במועצה מקומית

 43. רישום בניגוד להסכם הרכישה

 44. הזמנת עבודה ללא הסכם בכתב

 45. הסכם בעל פה עם משכיר שנפטר

 46. תביעה לקיום התחייבות בהסכם

 47. הסכם זכיינות שירותי בריאות

 48. הסכם שירות היכרויות - תביעה

 49. תנאים מקפחים בהסכם שירותים

 50. בקשה לצו לקיום הוראות הסכם

 51. הסכם ג'נטלמני - תוקף משפטי

 52. שינוי חד צדדי של הסכם ארנונה

 53. חובת קיום הסכם תאגיד בפירוק

 54. מנשר בדבר יישום הסכם הביניים

 55. דוגמא להסכם אופציה במקרקעין

 56. הסכם אופציה מחייב לקניית נכס

 57. איזה חוק חל על הסכם בינלאומי

 58. התיישנות ביחס לעבודות עפ"י הסכם

 59. הסכם התכחשות חתימה מעשה בי דין

 60. ההסכם בין המל''ל לחברות הביטוח

 61. הסכם על מכסת שעות עבודה שבועיות

 62. חתימה על הסכם קניית דירה עקב לחץ

 63. תביעה לתשלום בגין הסכם אספקת חיטה

 64. הסכם קדם נישואים בחברה המוסלמית

 65. הסכם ההעברה של עובדי משרד השיכון

 66. ביקורת שיפוטית על הסכמים פוליטיים

 67. חתימה על הסכם ויתור על תביעות הדדי

 68. הסכם קונסיגנציה לאספרת מוצרי שיש ואבן

 69. הסכם בעל פה לביצוע עבודות ציפוי שיש

 70. נקודת יציאה מהסכם עם חברת מענה אנושי

 71. הפרה נטענת של הסכם לרכישת זיכיון משנה

 72. תחולת הסכם חליפין במקרקעין על יורשים

 73. לטענתו, הסכם הזכיינות הופר באורח חד צדדי

 74. הסכם ייעוץ פיננסי מימון לעסקים (דוגמא)

 75. מחלוקת האם שולמה התמורה בהעדר הסכם מפורט

 76. הסכם למתן שירותים לוגיסטיים בין שתי חברות

 77. הסכם רכישת מנוף (תביעה בגין הפרת ההזמנה)

 78. הסכם בנייה שלא כלל ביצוע עבודות אלומיניום

 79. ביטול הטבות שכר לעובדים במסגרת הסכם הבראה

 80. האם הסכם בין בעלי דירות חל על שכנים חדשים

 81. תביעת שיבוב שהוגשה על יסוד הסכם בין הצדדים

 82. הסכם לביצוע עבודות מסגרות ורתכות בנגרייה

 83. אישור הסכם זכיה בהתמחרות ע''י ראש ההוצל''פ

 84. אישור הסכם מקרקעין עם קטין ע''י בית המשפט

 85. מהו הזמן הסביר להודעה על הפסקת הסכם הפצה ?

 86. הסכם בין יורשים מול הסכם שחתם אחד היורשים

 87. השתחררות רשות מהסכם ארנונה שלא הוגבלה תקופתו

 88. הסכם או מכרז שירותי אחזקה וניקיון במועצה אזורית

 89. תביעה בגין אספקת חול והובלתו בהתאם להסכם התקשרות

 90. העלאת מחיר רכב בגלל עדכון המע"מ לאחר חתימה על הסכם

 91. הסכם הצבעה היוצר שליטה בחברה אינו אפשרי ללא הצעת רכש

 92. נטען כי הסכם ההבנות אינו מחייב את הרב באשר הוא נכפה עליו

 93. טען שאין לחייבו על פי הסכם המסגרת, שכן איננו חתום עליו

 94. טענו כי הופר ההסכם כאשר הוצאו פריטים שונים מהדירה באופן שהותיר בה נזקים

 95. הסכם הפצה: נטען כי הפקיעה נקודות הפצה מהקו ולא השיבה אותן מבלי לתת נימוקים

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון