עורך דין חוזה מקרקעין

חתימת שטר עסקה
חתימת שטר העסקה יכולה להיעשות בפני רשם המקרקעין או בפני עורך דין, אם חתימת השטר נעשית ע"י עורך הדין, על עורך הדין לאמת את חתימותיהם של הצדדים לעסקה, לאחר זיהויים על-פי תעודות זהות או דרכון, לסביר להם את מהות העסקה ותוצאותיה המשפטיות ולאחר מכן לוודא כי הדברים הובנו על ידי הצדדים כראוי וכי הם חתומים מרצון חופשי וללא לחץ פסול,אם החותם מוכר לרשם או לעורך-דין המאמת אישית או זהותו הוכחה לו להנחת דעתו, רשאי הרשם להחתימו ללא הצגת תעודות זהות או דרכון, אך עליו לציין זאת בגוף השטר המאומת.


מה הדין במקרה שרישום המקרקעין איננו מבוסס על תוכנית מאושרת
במקרה שרישום המקרקעין איננו מבוסס על תוכנית מאושרת לפי חוק התכנון והבניה או פקודות המדידות, יש לצרף לבקשה לרישום המקרקעין גם תוכנית שהוכנה בידי מודד או תוכנית שאושרה בהתאם לחוק התכנון והבניה. (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין חוזה מקרקעין).

כיצד רושמים עסקה במקרקעין ? לחצו כאן להסבר
 1. ביטול חוזה מקרקעין בעל פה

 2. הכחשת הסכם מכר מקרקעין

 3. השלמת פרטים בחוזה מקרקעין


דרישת הכתב בעסקת מקרקעין
סעיף 8 לחוק המקרקעין, קובע כי "התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב" (על מהותה של דרישת הכתב כדרישה מהותית ראו למשל, ע"א 7119/08 חיימי נ' שמיר, פיסקה 9 (6.9.2010) והאסמכתאות שם).

דרישת הכתב מחייבת פירוט וציון "התנאים היסודיים של העסקה" או התנאים "המהותיים והחיוניים" ובהם, זיהוי מספיק של הצדדים לעסקה, תיאור מהותו של הנכס נשוא העסקה, המחיר וכל פרט מהותי אחר שללא ידיעתו לא ניתן לבצע את העסקה [ראו: ע"א 169/74 הווארד נ' עזני, פ"ד כח(2) 726 (1974); ע"א 649/73 קפולסקי נ' גני גולן בע"מ, פ"ד כח(2) 291 (1974); ע"א 440/75 זנדבנק נ' דנציגר, פ"ד ל(2) 260, 269 (1976); ע"א 701/87 ביהם נ' בן יוסף, פ"ד מד(1) 1, 8 (1989) (להלן: עניין ביהם)]. אלא שעם השנים רוכך המבחן בפסיקה, אשר הכירה בהסכם כמסוים דיו גם כאשר לא הופיעו בו כל התנאים החיוניים לעסקה, וזאת כאשר פרטים אלו ניתנים להשלמה מכוח הוראות חוק נורמטיביות [ע"א 3380/97 תמגר חברה לבניה ופיתוח בע"מ נ' גושן, פ"ד נב(4) 673, 682 (1998)]. (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין חוזה מקרקעין).

לפיכך נפסק כי על ההצעה לכלול לפחות את "מסגרת העסקה ותחומיה, ואת הפרטים החסרים ניתן יהיה להשלים" [ע"א 5559/91 ק. צ. מפעלי גז ואנרגיה (1982) בע"מ נ' מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ, פ"ד מז(2) 642, 647 (1993), בציטוט מתוך ספרה של פרופ' גבריאלה שלו "דיני חוזים", מהדורת תש"ן]. סבורני כי הסכם המכר נשוא הערעור שלפנינו, אף אם נאמר כי אינו מפורט במידה המקובלת בחוזים מעין אלו, כולל לכל הפחות את "מסגרת העסקה ותחומיה" אם לא את כל ה"תנאים היסודיים של העסקה". כמו כן יש להוסיף ולציין, כי מקום שבו החלו הצדדים לקיים תנאים שנקבעו בחוזה, ובכך גילו דעתם כי החוזה אכן כובל אותם, תקטן הנטייה לקבל טענה שלפיה החוזה נעדר מסוימות או שאינו ממלא אחר דרישת הכתב [ראו: ע"א 4787/06 מנאע נ' עזבון המנוח חוסין סלים מנאע (26.5.2008), סעיף כ"ג לפסק הדין]. כך, בענייננו, עצם קבלת התמורה על פי ההסכם על ידי המערער מעידה כי הלה ראה עצמו מחויב בהסכם המכר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה רשות

 2. שערוך חוזה

 3. זניחת חוזה

 4. איבוד חוזה

 5. סיכול חוזה

 6. חוזה פיקטיבי

 7. חוזה על תנאי

 8. התבטלות חוזה

 9. חוזה לא חוקי

 10. חוזה עם קטין

 11. חוזה ללא תמורה

 12. חוזה להספקת נכס

 13. חוזה בלתי חוקי

 14. איך מבטלים חוזה

 15. עושק דיני חוזים

 16. חיוב לקיים חוזה

 17. חוזה מסחר בברזל

 18. חוזה למראית עין

 19. סעיף מעורפל בחוזה

 20. הסדר שלילי בחוזה

 21. חוזה התקנת דלתות

 22. חוזה שירותי שחיטה

 23. תנאים לקיום חוזה

 24. חוזה לבניית ממ''ד

 25. חוזה דירה פיקטיבי

 26. חוזה על תנאי מתלה

 27. מימוש אופציה בחוזה

 28. עורך דין חוזה מקרקעין

 29. ערעור תעבורה מחוזי

 30. סעיף אי תחרות בחוזה

 31. חתימה על טופס הצעת ביטוח

 32. סעיף 41 לחוק החוזים

 33. סעיף 34 לחוק החוזים

 34. חיובים שלובים בחוזה

 35. חוזה שירות עם מנכ''ל

 36. חתימה על חוזה תחת לחץ

 37. חוזה למראית עין יחסית

 38. חוזה על תנאי במקרקעין

 39. נוסחת הקשר דיני חוזים

 40. אי חתימה על חוזה פיתוח

 41. התנאים לקיומו של חוזה

 42. השלמת חוזה לטווח ארוך

 43. שינוי תנאי חוזה בעל פה

 44. הפרת תנאי תשלום בחוזה

 45. מו''מ לכריתת חוזה ביטוח

 46. פי סעיף 62 ד' לחוק חוזה

 47. חתימה על חוזה בלי לקרוא

 48. אי חוקיות חוזה אספקת מים

 49. חוזה בכירים שירות המדינה

 50. שערוך חוזה בשל אינפלציה

 51. הפרת תנאי תשלום לפי חוזה

 52. התחייבות בלתי סבירה בחוזה

 53. הפסקת שירות בניגוד לחוזה

 54. חוזה המבוסס על יחסי אמון

 55. חיובים שלובים חוק החוזים

 56. חוזה הסותר את תקנת הציבור

 57. השלמת פרטים בחוזה מקרקעין

 58. סעיף 10 לחוק החוזים תרופות

 59. שני חוזים נפרדים לעסקה אחת

 60. פיצויים על פגם בכריתת חוזה

 61. חובת הקטנת הנזק בדיני חוזים

 62. חוזה ללא תאריך השלמת הבניה

 63. סעיף 25 המתוקן לחוק החוזים

 64. פיצויים מוסכמים דיני חוזים

 65. נוהג הארכת חוזה רטרואקטיבית

 66. אי חוקיות הבטחת תשואה בחוזה

 67. זמן אספקה ''משוערת'' בחוזה

 68. שינוי בהתנהגות של חוזה בכתב

 69. חופש העיסוק מול חופש החוזים

 70. חוזה למראית עין - סעיף 13 חוק החוזים

 71. חוזה לביצוע עבודות אינסטלציה

 72. התקנה בניגוד למפרט נספח לחוזה

 73. שירות המדינה חוזה בכירים חוזה

 74. חוזה לסילוק חוב בין שתי חברות

 75. האם ''מכתב כוונות'' מהווה חוזה

 76. אומד דעתם של הצדדים פירוש חוזה

 77. חוזה שאינו ניתן לביטול עם המינהל

 78. התנהגות הצדדים לאחר חתימת חוזה

 79. 10 סעיפים חשובים בחוזה קניית דירה

 80. פיצויים מוסכמים בלתי סבירים בחוזה

 81. חוזה למראית עין לצורך הברחת נכסים

 82. תביעה כספית לתשלום תמורה על-פי חוזה

 83. סעיף שיפוט בישראל בחוזה עם חברה זרה

 84. תביעה לתשלום פיצויים מוסכמים בחוזה מכר

 85. חובת הקטנת הנזק בפיצויים מוסכמים בחוזה

 86. איחור של יום אחד בקיום תנאי מתלה בחוזה

 87. חוזה לקניית דירה - איחור בתשלום האחרון

 88. האם אפשר לבטל חוזה בגלל אי שיתוף פעולה ?

 89. לפי מה קובעים האם החוזה הוא "חוזה מקפח" ?

 90. השתחררות מחוזים עם מכוני כושר ויחידות נופש

 91. טענת קבלת דירה פגומה לאחר חתימה על חוזה מכר

 92. האם סעיף ויתור על תביעות עתידיות בחוזה חוקי ?

 93. תביעה כספית על פי חוזה לתשלום יתרות חוב בגין שירותי שמירה

 94. האם תניה בחוזה הקושרת לקוח לתקופה ארוכה נוגדת את תקנת הציבור ?

 95. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון