דיני בנקאות


 1. תביעת רשלנות נגד בנק

 2. תביעה נגד בנק דיסקונט

 3. תביעה נגד בנק אוצר החייל

 4. תביעה נגד בנק לאומי לישראל

התנית שירות בשירות – סעיף 7 חוק הבנקאות - שירות ללקוח
חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תשמ"א-1981 קובע בסעיף 7 (א) כי לא יתנה תאגיד בנקאי מתן שירות בקניית שירות אחר או נכס ממנו או אדם אחר שהתאגיד ציין, אלא אם קיים קשר עסקי סביר בין השירות המבוקש לבין קיום התנאי. על פי ההלכה הפסוקה, הסכם למתן שירות שנעשה אגב התניה פסולה בטל בבחינת "חוזה אסור" מכוח סעיף 30 לחוק החוזים [חלק כללי]. בית המשפט קבע בפסיקתו כי קביעת ממצאי העובדה לעניין קיום התניית שירות פסולה עשויה להיות מושפעת מכך כי מדובר בקביעת ממצאים שנלוות להם תוצאות בתחום האזרחי והפלילי כאחד. הדבר מחייב בחינה באזמל ניתוח ראייתי חד בשים לב לתוצאות הנובעות מקביעת קיומה של התניה פסולה, השקולות להפרת החוק, כמו כן נקבע כי הוכחת תניה פסולה ואי סבירותה מוטלים על הטוען זאת, ועליו להוכיח התניית שירות בשירות על ידי התאגיד הבנקאי, העדר קשר עסקי סביר בין השירות המבוקש לקיום התנאי, וקיומו של נזק בעטייה של ההתניה. יש לציין כי בשנים האחרונות, נזהרים הבנקים מלהתנות התניות שכאלה, ובלאו הכי תביעות הבנקים לרוב מתקבלות.

בע"א 6505/97 בוני התיכון בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד נג(1) 577 עומד בית המשפט העליון על תכלית הוראת סעיף 7(א) הנ"ל וקובע:

"הרקע להתניית שירות הוא הכוח הכלכלי העדיף המופעל על-ידי הבנק כלפי הלקוח. כוח עדיף זה ביקש המחוקק לנטרל על-ידי הטלת איסור על התניית שירות בשירות (א' וינרוט, ב' אדלשטיין התניית שירות בשירות על-ידי תאגיד בנקאי [14], בעמ' 12; ע"א 4644/91 משה כובשי חברת תובלה ותעבורה בע"מ נ' בנק הפועלים [1]). הלחץ המופעל על-ידי הבנק אינו צריך לעלות כדי כפייה במובן סעיף 17 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, אלא די בלחץ "עדין" בהרבה. כפי שקובע הנשיא ו' זילר בת"א (י-ם) 143/91 בנק אמריקאי ישראלי בע"מ נ' אמפיסל נעימי יבוא ושיווק (1988) בע"מ [6]: 'בנסיבות אלה אין מדובר בלחץ ברוטלי או באילוץ פיסי; די בהסבר שההנהלה תראה בעין יפה השקעה בתכניות חיסכון, והדבר יהווה רקע נוח למתן אשראים ולמילוי שאר מישאלות של הנתבע לטובה'".

".....מילים אחדות על ההסדר החוקי: ההוראה המבטלת התניית שירות בשירות, מטרתה להגן על הלקוח במסגרת הרעיון הכללי של הגנת הצרכן. להגנה זו מימד פטרנליסטי, בשל ההתערבות ביחסים החוזיים. יצוין, כי הצורך להגן על לקוח מפני כוח כלכלי עדיף הוא בסופו של דבר על תוצאה של כֶּשֶל בשוק החופשי. לו היה השוק משוכלל, הלקוח יכול היה להינצל מלחץ בלתי הוגן על-ידי פנייה לשירותיו של בנק מתחרה. דא עקא, השוק אינו משוכלל ולכן ראה המחוקק צורך להגן על הלקוח. כפי שצוין בכמה פסקי-דין, המעבר מבנק לבנק קשור גם הוא בעלויות עיסקה (Transaction costs). "

עוד נקבע שם כי חייבת להתקיים קורלציה (מתאם) בין השירותים לגביהם נטען כי הותנו זה בזה, וכך נקבע:

"... אין ספק כי חייבת להתקיים "קורלציה", מיתאם, יחס הדדי, בין שני השירותים. ללא יחס כזה אין התניית שירות בשירות. "

כך גם נקבע כי נטל ההוכחה על הטוען להתניית שירות בשירות כדלקמן:

"מאחר שברוב המקרים עומדת טענת הלקוח מול טענת הבנק, על בית-המשפט למצוא נסיבות אובייקטיביות לתמיכה בטענת הלקוח, הנושא בנטל השכנוע לקיום היסודות של ההתניה. הצורך בראיות חיצוניות עשוי להתעורר בשל העובדה כי התניית השירות איננה חייבת, כאמור, להיות תוצאה של כפייה במובן סעיף 17 לחוק החוזים (חלק כללי), שהיא, בדרך-כלל, אירוע ממוקד. כפי שנקבע בפסיקה, לעניין התניית שירות די ביצירת אווירה של לחץ סמוי המופעל על הלקוח. אווירה מעין זו, כדי שלא תישאר עניין של תחושה אישית, חייבת להתבסס על נסיבות חיצוניות, המעידות על קיומה....יש לזכור, כי אפשר שתחושתו של לקוח שהופעל עליו לחץ לנטילת שירות, כגון פתיחת תכנית חיסכון, נוצרת בדיעבד, לאחר בדיקה חוזרת של הכדאיות הכלכלית. במיוחד קיים חשש כזה כאשר הבדיקה מתבצעת לאחר הרעה ביחסים בין הבנק לבין הלקוח. הרעה זו עשויה להיות קשורה בתביעת הבנק לתשלום חובותיו של הלקוח. לכן, על הלקוח לשכנע את בית-המשפט כי נטילת השירות, מלכתחילה, הייתה תוצאה של התניית שירות בשירות. בעניין זה יצוין, כי גם עניין הכדאיות הכלכלית של השירות האחר אינו אלא אריח אחד – אם כי מרכזי – מבין האריחים המקימים את בניין ההוכחה".

בע"א 7085/98 סרגיי ציביאק בע"מ נ' בנק לאומי לישראל פ"ד נו 493 עמד השופט לוי על הפן הראיתי של התנאי, כאשר הדבר נוגע לכדאיות הכלכלית של העסקה, כדלקמן:

"אלו נסיבות חיצוניות עשויות לסייע בידי הטוען להתניית שירות בשירות להוכיח טענתו?.... במקרים רבים נוטה בית- המשפט לבחון את הכדאיות הכלכלית שבפתיחת תוכנית החיסכון. ככל שהכדאיות הכלכלית בתוכנית החיסכון גבוהה יותר, כך סביר יותר להניח שלצורך פתיחתה לא נדרשה כפיה או התניה."

המסקנה העולה מהאמור לעיל היא כי על הטוען להתניית שירות בשירות להראות כי לא מתקיים קשר עניני בין השירות שבו חפץ ובין השירות שלכאורה נכפה עליו. את טענתו זו עליו לבסס בממצאים חיצוניים כאשר הכדאיות הכלכלית של העסקה שלכאורה נכפתה משמשת, אחת מבין אלו. (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין נגד בנקים).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בנקאי

 2. חוזה עם הבנק

 3. משכון בנקאי

 4. ארנונה על בנק

 5. חוב לבנק לאומי

 6. תרגיל עוקץ בבנק

 7. עורך דין בנקים

 8. ארנונה - בנקים

 9. עורך דין בנקאות

 10. התחזות לפקיד בנק

 11. חשבון משותף בבנק

 12. אחריות בנק מלווה

 13. הפרת הסדר עם הבנק

 14. חובת האמון הבנקאית

 15. עורך דין חשבון בנק

 16. התיישנות תביעת בנק

 17. התיישנות חוב לבנק

 18. ציפיות הלקוח בבנק

 19. הפרת החוק מצד הבנק

 20. חוזה בין הבנק ללקוח

 21. חובת האמון של הבנק

 22. מניעת פעולות בנקאיות

 23. עורך דין דיני בנקאות

 24. בונוסים למנהלי בנקים

 25. גביית יתר עמלות בנק

 26. תביעה נגד בנק החקלאות

 27. יציבות כלכלית של בנק

 28. עמלת שורה בנק הפועלים

 29. תביעה של בנק נגד ערב

 30. ערעור על תביעה של בנק

 31. מענק יובל לעובדי בנק

 32. ביטול סגירת חשבון בנק

 33. טעות בהסדר חוב עם הבנק

 34. גביית תוספת סיכון בבנק

 35. בקשה לביטול הגבלה בבנק

 36. תעריף הארנונה של בנקים

 37. קניית רכב משועבד לבנק

 38. מימוש שעבוד לבנק מלווה

 39. עמלות אופציות מעוף בבנק

 40. תביעת בנק להחזרת כספים

 41. "מכתב העברה" לעובד בנק

 42. חתימה על טופס ריק בבנק

 43. שביתת עובדי בנק דיסקונט

 44. תביעה נגד לקוח בנק לאומי

 45. פיצוי על סגירת חשבון בנק

 46. אחריות הבנק כיועץ השקעות

 47. חובת הבנק לעדכן את הערב

 48. תביעה נגד הבנק הבינלאומי

 49. אי עמידה בהסדר חוב עם הבנק

 50. גביה בלתי חוקית בחשבון בנק

 51. עורך דין תביעות נגד בנקים

 52. תביעת בנק נגד לקוח על חוב

 53. עמלת פירעון מוקדם בנק לאומי

 54. תביעה נגד בנק על הפסד במכרז

 55. תיאום גובה עמלות בין הבנקים

 56. רישום הסדר מחיקת חובות בבנק

 57. פעולות בחשבון בנק ללא הרשאה

 58. עבירות כלכליות מנהל סניף בנק

 59. חובת הקטנת הנזק של לקוח בנק

 60. תביעה של בנק המזרחי נגד לקוח

 61. תביעה של בנק דיסקונט נגד ערב

 62. זכות עכבון רכב מול שעבוד לבנק

 63. ייצוג עובדי בנק ע''י ההסתדרות

 64. חיוב לפתוח תוכניות חיסכון בבנק

 65. התנהגות בנק ברגעי משבר חריגים

 66. תביעה נגד בנק בגין הגבלת חשבון

 67. תביעה בגין הפרת יחסי בנק לקוח

 68. צ'קים חוזרים של לקוח בבנק לאומי

 69. תביעה על זכויות בכסף בחשבון בנק

 70. בעלות על רכב מעוקל על ידי הבנק

 71. הגבלת חשבון בנק בגלל סירוב צ'קים

 72. תביעת בנק נגד מורשה חתימה בחשבון

 73. תביעה נגד הבנק הבינלאומי הראשון

 74. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 75. תביעה של בנק המזרחי על חוב בחשבון

 76. מעבר בנקים לשבוע עבודה של 5 ימים

 77. תביעה של בנק הפועלים נגד לקוחותיו

 78. סגירת חשבון בנק עקב חשד להלבנת הון

 79. תביעה להחזר כסף שהופקד בבנק הדואר

 80. אי ביצוע הוראת תשלום של הלקוח בבנק

 81. משיכת כסף מכספומט - תביעה נגד הבנק

 82. אישור הסדר נושים למרות התנגדות הבנק

 83. אחריות בנק מלווה על איחור במסירת דירות

 84. תביעה נגד בנק המזרחי לחייב כיבוד צ'קים

 85. חובת הבנק למסור מידע לערבים על הסדר חוב

 86. אחריות הבנק כלפי לקוח שאינו דובר עברית

 87. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון