דיני מיסים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. מס ששולם בחסר

 4. ערעור מס קניה

 5. השבת מס בולים

 6. החזר מס בולים

 7. נוסח ערעור מס

 8. החזר מס על קרקע

 9. שומת מס לאדם הלא נכון


צו תעריף המכס – סיווג טובין לצורך שיעור מכס פטור
הוגש ערעור בבית המשפט לעניין סיווג טובין המערערות ביקשו לסווג את הגלאים נשוא העניין כחלקים של "מזעיקי פריצה" לפי פרט 85.31.9000 לצו תעריף המכס ואשר המשותף להם הוא שיעור מכס פטור. המדינה מצידה טענה כי יש לסווג את הגלאים כפי שמסווגים "ממסרים", תוך אבחנה בין גלאים הכוללים אמצעי חיווי לבין גלאים שאינם כוללים אמצעי חיווי, עליהם נמנים הגלאים. בית המשפט ציין בפסק הדין כי הפסיקה הרבה בתחום סיווג הטובין מנתחת את המבחנים ואת הכלים באמצעותם יעשה הסיווג הנכון, טיבם ומהותם הפיזיים של הטובין, המטרות והשימושים האפשריים של הטובין, השימוש בפועל, השימוש הדומיננטי המשקף בצורה הקרובה ביותר את אופיין העיקרי של הטובין, וכן הלאה. כמו כן, יש להבהיר את משמעותם המשפטית ולבצע התאמה בין הטובין לבין פרט המס המתאים להם. בהינתן מספר ייעודים יקבע הסיווג לפי היעוד הדומיננטי. כאשר ניתן להשתמש בחלק של מוצר מסוים גם בצורה נפרדת עצמאית וגם כחלק ממכלול שלם של מכשיר או מערכת, יש לבדוק מהו ייעודו השימושי העיקרי הדומיננטי, ובשים לב לכך לקבוע את סיווגו.

מס על בסיס שנתי
משטר ההכנסות בישראל, בבסיסו פקודת מס הכנסה, ממסה על בסיס שנתי. כך למשל, פקודת מס הכנסה מטילה מס ב"ראייה שנתית" בלבד; ברישא לסעיף 2 לפקודה נקבע: "מס הכנסה יהא משתלם, בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים להלן ..."; בסעיף 6 לפקודה: "המס לכל שנת מס יוטל על הכנסתו החייבת של אדם באותה שנה."

זאת ועוד; הפסיקה חזרה ושנתה כי הכנסתו של אדם, לענין מס הכנסה, נמדדת לפי תקופה קצובה של שנת מס. זה היה עקרון יסוד המבוטא בסעיף 6 לפקודה. לפיכך, כל שנה הכנסותיה והוצאותיה. הכנסתו של אדם – לענין מס הכנסה וגם להרבה מטרות אחרות, נמדדת לתקופה קצובה, היינו שנת המס."

פקודת מס הכנסה
פקודת מס הכנסה מטילה מס על תקבולים ממקורות הכנסה שונים. הפקודה אינה מתנה את המס בחוקיות מקור הכנסה או בחוקיות הפקתה. אין הבחנה בין מיסוי הכנסה חוקית לבין מיסוי הכנסה לא חוקית ופעילות פלילית כמו גניבה, שוד וסחיטה עשויה להיות לא רק עבירה פלילית שעונשה בצידה כי אם גם עסק או משלח יד כמשמעותם בפקודה (על מיסוי הכנסה בלתי חוקית בהרחבה ראו: ניצה אורצקי, מיסוי הכנסה בלתי חוקית עיוני משפט יד (3) 503-536). עיון בנוסח הפקודה מראה שאין המחוקק מתנה את המס בחוקיות מקור ההכנסה.

כך לדוגמה נאמר בסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה כדלקמן:

"2. מס הכנסה יהיה משתלם בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים להלן, על הכנסתו של אדם שנצמחה, שהופקה או שנתקבלה בישראל ממקורות אלה:

(1) השתכרות או רווח מכל עסק או משלוח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעיסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי." (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין מיסים).

הכנסה מעסקה בלתי חוקית
הפסיקה הכירה בכך שהכנסה מעסקה בלתי חוקית אינה משחררת את מקבלה מתשלום מס. כך לדוגמה, נקבע בפס"ד מחוזי, עמ"ה 923/62, וסרמן אטלה נ' פקיד השומה, מיסים און-ליין ,עמ' 1 (להלן: פס"ד וסרמן) קבע בית המשפט באשר לרווחי פרוצה, כי אין אדם יכול להוציא את עצמו מחבות במס בשל הסתמכות על מעשים רעים שהוא עושה בניגוד לחוק או בניגוד למוסר:

"אין ספק בלבי שעיסוקה היה עיסוק דרך קבע בשנים 1952 עד 1959 וזה היה מקור פרנסה עיקרי וקבוע. דעתי היא כי רווחיה מעיסוק הזנות נופלים בגדר הסעיף 2(1) ("רווח מכל עסק או משלוח יד") ממש כשם שבעניין Partrige נכלל עיסוק ההימורים. אמר שם השופט דנמאן (Denman):

"I do not think 'employment' necessarily means a case in which a person is set to work by other means to earn money. A man may employ himself to earn money in such a way or to come within that definition, but I think the word 'vocation' is a still stronger word. It is admitted to be anologous to the word 'calling', which is a very large word."

לדעתי, הנשומה עשתה את מעשי הזנות שלה בתור משלח יד (calling). אין אדם יכול להוציא את עצמו מחבות במס בשל הסתמכות על מעשים רעים שהוא עושה בניגוד לחוק או בניגוד למוסר".

בפרשה אחרת שבה הואשם פסיכיאטר בקבלת כספי שוחד ומוסה בגינם פלוני נ' פקיד השומה חיפה פ"מ תשמ"ג 410 פ"מ תשמ"ג 410,עמ' 1) נאמר על ידי כבוד השופט ד' ביין כדלקמן:

"העובדה שההכנסה נובעת מעיסקה בלתי חוקית, אינה משחררת את מקבלה מחובת תשלום מס (ראה למשל ע"א 433/61 קפמן נ' פ"ש גוש דן עמ"ה 448/69 גולדברג נ' פקיד שומה ת"א)

אף המלומד אמנון רפאל גורס כי הכנסה מפעילות בלתי חוקית חייבת במס:

"פקודת מס הכנסה מטילה מס הן על פעילות כלכלית, המתבצעת בהתאם לחוק, והן על פעילות כלכלית הנוגדת את החוק[1324]. .... יש היגיון רב במיסוי רווחים, שמקורם בפעילות הנעשית בניגוד לחוק. הרי על-ידי הימנעות מהטלת המס על פעילות כזאת, היה החוטא נשכר פעמיים: פעם בשל עצם ניהול הפעילות הכלכלית הבלתי-חוקית; ופעם בשם ה"זכות" להפיק ממנה רווחים פטורים ממס. מדיניות פיסקלית נבונה שמה לעצמה למטרה מניעת אפליה בין נישום לנישום ומטילה את המס בהתאם ליכולתו הכלכלית של הנישום. הימנעות מגביית מס מהכנסה שנוצרה בפעילות כלכלית בלתי-חוקית, הייתה יוצרת אפליה מוזרה לטובת אלה הפועלים בניגוד לחוק, וממילא מעמיסה נטל מס כבד יותר על אותם אזרחים שומרי חוק, (מיסים און-ליין - אמנון רפאל, מס הכנסה (כרך א): פרק שני: מהותה של הכנסה / 2.05 בסיס המס – הכנסות שונות, עמ' 299-300). (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין מיסים).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיקול החזרי מס

 2. מה זה אמנת מס ?

 3. ביטול מס בולים

 4. מיסוי זיקת הנאה

 5. קנס מנהלי מע''מ

 6. סעיף 12 לחוק מע"מ

 7. עורך דין מס הכנסה

 8. מחדל בחקירת מע''מ

 9. מס הכנסה על טיפים

 10. מחילת חוב מס הכנסה

 11. מע''מ על היטל הטמנה

 12. עקרון ההקבלה מע''מ

 13. מיסוי עסקת מקרקעין

 14. קבלת מידע ממס הכנסה

 15. החזר קנסות מס הכנסה

 16. אי הגשת דוחות מע''מ

 17. ניכוי מס דמי שכירות

 18. זיכוי מס הכנסה באילת

 19. יגיעה אישית מס הכנסה

 20. יבוא תכשיטים מס הכנסה

 21. הארכת מועד לניכוי מס

 22. ניכוי מס על חוב עתידי

 23. תדריך כלכלי מס הכנסה

 24. מכירת חשבוניות פיקטיביות

 25. הוצאת חשבוניות פיקטיביות

 26. קניית חשבוניות פיקטיביות

 27. זכות קיזוז נזקים מחשבונית

 28. פרטים שיש לכלול בחשבונית

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון