חתימה מזויפת על שטר

סעיף 23(א) לפקודת השטרות קובע כי חתימה על שטר שהיא מזויפת או שומה בו שלא בהרשאת האדם שהחתימה נחזית כשלו, אין כוחה יפה כלשהו, ואין רוכשים על ידיה או על-פיה כל זכות להחזיק בשטר או להפטיר ממנו או לאכוף פירעונו על כל צד שבו, אלא אם האדם שכנגדו באים להחזיק את השטר או שעליו באים לאכוף פירעונו מנוע מלטעון טענת זיוף או היעדר הרשאה, והכל בכפוף להוראות פקודה זו. סעיף 23 מורה כי חתימה מזויפת אינה מעבירה את הקניין בשטר. כלומר כתוצאה מהחתימה המזויפת, הגנב וכל מי שבא מכוחו, אינם הופכים לבעלי קניין בשטר, ואינם זכאים לתבוע את המושך שחתם עליו לפני שזויפה החתימה, בית המשפט קבע כי בעוד זיוף אינו ניתן לאשרור, פעולה ללא הרשאה ניתנת לאשרור בדיעבד. במצב דברים זה, ההשלכות השטריות של חתימה מזויפות ושל חתימה לא מורשית הן השלכות זהות.

חובת תום הלב בדיני שטרות
סעיף 91 לפקודת השטרות [נוסח חדש] עוסק ב חובת תום הלב בדיני שטרות וקובע:
"כל שנעשה, למעשה, ביושר-לב רואים כאילו נעשה בתום-לב, כמשמעותו בפקודה זו, בין שנעשה ברשלנות ובין שלא ברשלנות".

הפסיקה קבעה כי תום לב בדיני השטרות ייבחן על פי מבחן סובייקטיבי (ראה ע"א 702/76 אלימלך נ' בנק ישראל, פד לג(3)596). כפי שנאמר ע"י פרופ' שלום לרנר בספרו דיני שטרות, מהדורה שניה, התשס"ז, עמ' 233:לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שטר לא חתום

 2. פגמים בשטר

 3. הסבת שטר חוב

 4. שטר חוב לא חוקי

 5. הודעת חילול שטר

 6. פקיעת שטר בוררות

 7. השלמת פרטים בשטר

 8. מהו שטר ביטחון ?

 9. חתימה על שטר ריק

 10. עורך דין שטר חוב

 11. רישום בפנקס השטרות

 12. התיישנות בדיני שטרות

 13. דינו של השטר כדין חוזה

 14. חתימה על שטר ע''י שלוח

 15. סעיף 29 לפקודת השטרות

 16. ביצוע שטר חוב לביטחון

 17. שטר משכנתא בדרגה ראשונה

 18. דיני שטרות במשפט האנגלי

 19. הארכת שטר ביטחון בעל פה

 20. שטר ביטחון שכירות חנות

 21. ביטול חתימה על שטר סילוק

 22. שטר חוב ללא תאריך פירעון

 23. שטר נאמנות סותר חובות נאמן

 24. קיזוז נזקים שטר חוב שכירות

 25. השלמת שטר חוב בניגוד להסכם

 26. פיצוי על חקירת משטרה רשלנית

 27. בקשה לביצוע שטר חוב על סחורה

 28. שטר חוב מותנה בהתקיימות אירוע

 29. עיון בתיק משטרה ע''י צד שלישי

 30. מימוש שטר בטחון בשכירות דירה

 31. סיחור שטר מותנה בניגוד להרשאה

 32. שינוי בהיקף האובליגו - שטר חוב

 33. התיישנות בקשה לביטול שטר משכון

 34. שטר חוב להבטחת שטר תשלומי שכירות

 35. טענת קיזוז נזקים כנגד חיוב שטרות

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון