פסילת בורר

פסילת בורר - קשר עבודה מקצועי או קשר ידידות לאחד הצדדים
בית המשפט דן בעילה לביטול פסק בורר המושתתת על סעיף 24 (10) לחוק הבוררות – חשש ממשי למשוא פנים. הלכה היא, כי אדם יכול לבקש ביטולו של פסק בורר דרך סעיף 24 (10) לחוק הבוררות, אך הדבר מותנה בקיומם של שני תנאים : אותה עובדה לא הייתה ידועה למבקש ואף לא יכול היה לגלותה בשקידה סבירה ומדובר בעובדה חדשה שיש בה כדי לשנות את פסק הבורר מיסודו. בית המשפט פסק כי על בורר לדון בעניין הנתון להכרעתו בלא משוא פנים. עם זאת, בורר המקובל על שני הצדדים, כאשר יש לו קשר עם מי מהצדדים בין קשר עבודה ובין קשר ידידות, איננו בהכרח "פסול", וזאת בתנאי שה"פסול" ידוע מראש לצדדים והם הסכימו לכך, ובנתון לכך שיחסים אלה לא יביאו בסופו של דבר לידי משוא פנים של הבורר כלפי אחד הצדדים. בהינתן הסכמה כזו מדעת, מביע צד לבוררות את אמונו בבורר חרף ידיעה על דבר קשר קודם בינו לבין בעל דין האחר, ויקשה עליו לבסס מאוחר יותר בקשה לביטול הבוררות בטענה של משוא פנים עקב קשר קודם כזה. מכל מקום, יצטרך להביא בפני בית המשפט נתונים ספציפיים החושפים קיומו של משוא פנים מעבר לקשר מקצועי או חברי קודם

הסכמה מודעת להתדיינות בפני בורר
הסכמה מודעת להתדיינות בפני בורר, כאשר קשריו עם בעלי דין ידועים תחייב את בעלי הדין ותמנע העלאת עילת ביטול. הכלל הוא, כי גם אם הייתה ידועה לבעל דין נגיעה של הבורר והסכים למינוי, עדיין אין בכך כדי לשלול ממנו פניה לביטול המינוי או פסק הבוררות, אלא בהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת. חשד או חשש סובייקטיבי אינם מספיקים כדי להצדיק פסילה או העברת בורר מתפקידו, אלא יש צורך להצביע על אפשרות ממשית העומדת במבחנים אובייקטיבים

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פסילת בורר

 2. הבהרת פסק בורר

 3. הנמקת פסק בורר

 4. החלפת בורר שנפטר

 5. בקשה לפסילת בורר

 6. פסק בורר לא מנומק

 7. תביעה מתוקנת בורר

 8. מהו "מעין בורר" ?

 9. בקשה למינוי בורר

 10. קשרי עבודה עם בורר

 11. טעות בורר בפירוש הדין

 12. טענת קשר פסול עם בורר

 13. האם אפשר להחליף בורר

 14. בקשה להשלמת פסק בורר

 15. טענת משוא פנים של בורר

 16. אישור פסק בורר אינג'ינר

 17. אי עמידה בזמנים של בורר

 18. התנהגות בלתי הולמת של בורר

 19. אישור פסק בורר רואה חשבון

 20. טענה כי בורר לא אובייקטיבי

 21. פסק בורר כפוף לדין המהותי

 22. ביקורת שיפוטית על פסק בורר

 23. פסק בורר מנוגד לתקנת הציבור

 24. האם פסק בורר מחייב צד פורמלי

 25. פסיקת בורר על פי הדין המהותי

 26. ביטול פסק בורר של בית הדין לממונות

 27. ערעור לבית דין לעבודה על פסק בורר

 28. מה התנאים להחלפת בורר בהליך בוררות ?

 29. איחור בהגשת בקשה להעברת בורר מתפקידו

 30. עיכוב במתן תשובה ע''י בורר לבקשת הבהרה

 31. עותרים לתקן את פסק הבורר בשל טעות חשבונאית

 32. מועד להגשת התנגדות לבקשה לאישור פסק בורר

 33. בקשה לביטול פסק בורר ולמתן ארכה להגשת בקשה לביטול

 34. אי מתן פסק בוררות לאחר 6 שנים מאז מינוי הבורר

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון