רישום עמותה

עמותה הינה התאגדות של שני בני אדם או יותר, שהם בגירים למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים כספיים בין חבריה באמצעות העמותה. התנאי לכינונה של עמותה הוא רישומה בפנקס העמותות. בקשה לרישום עמותה יש להגיש על ידי המייסדים לידי רשם העמותות לצרף תקנון ולציין בה את הפרטים הבאים: שם העמותה, מטרותיה, כתובתה בישראל ושמות המייסדים, כתובתם ומספר זהותם, כמו הן לבקשה יש לצרף תצהיר חתום בידי כל המייסדים המעיד על נכונותם לייסד עמותה ולכהן בה כחברי ועד. עמותה אינה רשאית להירשם בשם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, כמו כן גם שם אשר זהה או הדומה עד כדי להטעות לשמות של תאגיד הרשום כדין בישראל או שם של תאגיד שהיה רשום כדין בישראל, רישומו בוטל וטרם חלפו כשנתיים מהביטול או שם של עמותה הנמצאת בתהליך של רישום.

רישום זמני
המייסדים רשאים לבקש משר המשפטים על בדיקת בקשת רישום עמותה ורישום זמני של עמותה תוך תקופה של תעלה על 14 יום במקרה של עמותה שמטרותיה הן גיוס כספים להצלת חיי אדם הרישום הזמני הוא לשנה אחת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון עמותה

 2. רישום עמותה

 3. סמכות רשם העמותות

 4. שכר מתנדב בעמותה

 5. סירוב לרשום עמותה

 6. בחירות לועד עמותה

 7. בג''צ עמותת שיח חדש

 8. ביטול החלטת רשם העמותות

 9. דחיית בקשת רישום עמותה

 10. חובת תשלום דמי חבר עמותה

 11. תביעה לקבלת דמי חבר בעמותה

 12. ערעור על החלטת מפרק עמותה

 13. בקשה למינוי מפרק זמני לעמותה

 14. עתירה לרישום תקנון עמותה חדש

 15. בקשה בנושא חוקיות תקנון עמותה

 16. בקשת רשם העמותות לפירוק עמותה

 17. החזרת שכר חברי ועד עמותה בפירוק

 18. מניעת השתתפות באסיפה כללית של עמותה

 19. חבר ועד של עמותה - יחסי עובד מעביד

 20. ערעור על החלטת נאמנים לביצוע הסדר נושים של עמותה

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון