תקנון עמותה

לכל עמותה חייב להיות תקנון, מייסדי העמותה רשאים להגיש לרשם העמותות תקנון. אם המייסדים החרו שלא להגיש תקנון לרשם ה"תקנון המצוי" אשר הינו תקנון סטנדרטי, אשר קבוע בחוק ישמש כתקנון של העמותה. הוראות התקנון המצוי יחולו במקרים הבאים: לא נרשם תקנון: בתקנון שנרשם לא מסודר עניין אשר מסודר בתקנון המצוי או שהוא מסודר בו באופן חלקי: בתקנון שנרשם מסודר עניין באופן לקוי כך שהוא נוגד את ההוראות החוק או התקנון המצוי.

הוראות התקנון
התקנון הוא חוזה בין העמותה, לבין חבריה וכן בין חבריה ובין החברים לבין עצמם על כל המשתמע מכך לעניין הפרת התקנון. עמותה רשאית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה בהחלטה של האסיפה הכללית שהתקבלה ברוב קולות של הזכאים להצביע בה, חשוב לציין כי ההחלטה על שינוי מטרות העמותה טעונה רישום על ידי רשם העמותות. תנאי החברות בעמותה, פקיעת החברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יקבעו בתקנון אולם לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה תוך זמן סביר מראש וכן חבר יפוטר מהעמותה רק לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני חברי העמותה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון עמותה

 2. רישום עמותה

 3. סמכות רשם העמותות

 4. שכר מתנדב בעמותה

 5. סירוב לרשום עמותה

 6. בחירות לועד עמותה

 7. בג''צ עמותת שיח חדש

 8. ביטול החלטת רשם העמותות

 9. דחיית בקשת רישום עמותה

 10. חובת תשלום דמי חבר עמותה

 11. תביעה לקבלת דמי חבר בעמותה

 12. ערעור על החלטת מפרק עמותה

 13. בקשה למינוי מפרק זמני לעמותה

 14. עתירה לרישום תקנון עמותה חדש

 15. בקשה בנושא חוקיות תקנון עמותה

 16. בקשת רשם העמותות לפירוק עמותה

 17. החזרת שכר חברי ועד עמותה בפירוק

 18. מניעת השתתפות באסיפה כללית של עמותה

 19. חבר ועד של עמותה - יחסי עובד מעביד

 20. ערעור על החלטת נאמנים לביצוע הסדר נושים של עמותה

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון