איסור הטעיה בעניין מהותי

מטרתו של חוק הגנת הצרכן
בית המשפט פסק כי תכלית דיני הגנת הצרכן הינה פירוט מלא, שקיפות מלאה ומתן מידע ללא סייג, על מנת שהצרכן יוכל לכלכל צעדיו בהתאם למלוא המידע המצוי ברשותו. מטרתו של חוק הגנת הצרכן היא להגן על הצרכן מפני מעשי מרמה, עושק והטעיה ולהבטיח כי בעשותו עסקה יעמוד לרשות הצרכן מידע, מלא ככל האפשר, על טיב העסקה ועל פרטיה. ההנחה העומדת בבסיסו של החוק הינה כי בהינתן מידע מלא והוגן, יוכל הצרכן לכלכל את צעדיו ולהתקשר בעסקה מטיבה ורצויה. לשם כך נכללה בחוק חובת הגילוי הרחבה, נקבע בו האיסור על כל דבר "העלול להטעות את הצרכן", איסור על ניצול מצוקתו של הצרכן, חולשתו הגופנית או הנפשית או אי ידיעתו את השפה, וכן איסור על הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו.

האיסור להטעות את הצרכן בעניין מהותי
סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן קובע כי לא יעשה עוסק דבר במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה: הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות, המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס, מועד ההספקה או מועד מתן השירות, השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם, דרכי הטיפול בנכס, זהות היצרן, היבואן או נותן השירות, השם או הכינוי המסחרי של הנכס או השירות, מקום הייצור של הנכס, תאריך הייצור של הנכס או תאריך תפוגתו, החסות, העידוד או ההרשאה שניתנו לייצור הנכס או למכירתו או למתן השירות, התאמתו של הנכס או השירות לתקן, למיפרט או לדגם, קיומם של חלפים, אביזרים או חמרים המיוחדים או המתאימים לתיקון הנכס או לשימוש בו, המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר, לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית, חוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירות, מהותם, תוצאות השימוש בהם,  והסיכונים הכרוכים בהם, השימוש הקודם שנעשה בנכס או היותו חדש או משופץ, שירות אחזקה ותנאיו, תנאי אחריות לנכס או לשירות, כמות הטובין שבמלאי מסוג נושא העסקה, היות העסקה שלא במהלך עסקים, היות מקורו של הנכס הנמכר בפשיטת רגל, בכינוס נכסים או בפירוק של חברה, תנאי הביטול של עסקה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חשש להטעיה

 2. הטעיית המבטח

 3. סעיף 14 לחוק החוזים

 4. איסור הטעיה בעניין מהותי

 5. הטעיית מציעים במכרז

 6. עבירת הטעיית הצרכן

 7. חשש להטעיית הציבור - שם מסחרי

 8. הטעיה של הבנק לגבי מטרות הלוואה

 9. ביטול זיכרון דברים דירה בגלל הטעיה

 10. ביטול פסק דין מוסכם מחמת טעות והטעיה

 11. פיצוי בגין הטעייה וכשלים בתכנון טיול

 12. הוכחת הטעיה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 13. הטעיה בעסקת היסוד או טעות לגבי כדאיות העסקה

 14. החזר כספי על כביש 6 בגלל הטעיית נהג על "עומס"

 15. הוכחת "הטעיה" / "מצג העלול להטעות" בתביעה ייצוגית

 16. האם אי גילוי עובדה בשלב מו"מ לפני כריתת חוזה מהווה "הטעיה" ?

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון