עורך דין ספורט


חובת ביטוח פעילויות ספורטיביות
האינטרס החברתי והפרטי בכך שהנהנים מפעילויות מסוכנות יחויבו בעריכת ביטוח מתאים מתקיים בין היתר ביחס לפעילות ספורטיבית, הכרוכה כאמור מעצם טיבה בסיכונים מוגברים לספורטאים. אינטרס זה קיבל ביטוי בסעיף 7(א) לחוק הספורט הקובע: אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם.
 1. פציעה באימון כדורסל

 2. תביעה נגד מדריך סנפלינג

 3. נפילה על אבן במגרש כדורגל

 4. המעמד המשפטי של איגוד הכדורסל בישראל

 5. פגיעה של אוהד כדורגל - תביעת פיצויים

 6. תקנון ההתאחדות לכדורגל - הוראות פנימיות


רשלנות עקב אי עריכת ביטוח
הגישה של בית המשפט היא כי יתכנו סיטואציות מסוימות שבהן יהא זה מן הראוי להכיר בעילת רשלנות עקב אי עריכת ביטוח גם כאשר אין חובה חקוקה לערוך ביטוח, כך למשל, בנסיבות שבהן מתקיימים בין המזיק לניזוק יחסי קירבה והסתמכות, עשויה לקום חובת זהירות מצד המזיק כלפי הניזוק ובנסיבות כאלה ניתן יהיה לראות באי ביטוחו של הניזוק על ידי המזיק מחדל רשלני.

חוק הספורט
סעיף 10 לחוק הספורט מורה:
"(א) התאחדות או איגוד יתקינו תקנונים שיסדירו את הניהול התקין של הענף או של ענפי הספורט שהם מרכזים, לרבות תקנונים בדבר משמעת, שיפוט פנימי, העברת ספורטאים..."
(ב) בתקנונים כאמור ייקבעו הוראות בעניין מתן הזדמנות שווה לפעילות נשים בספורט.
(ג) התקנונים האמורים יחייבו את אגודות הספורט, הספורטאים ובעלי התפקידים שבאותו ענף או באותם ענפי ספורט".

נקבע בהלכה כי מעמדו של תקנון התאגדות של איגוד ספורט או התאחדות לספורט, על יסוד סעיף 10 לחוק הספורט, אינו בגדר חוק ונמוך מזה של תקנת משנה. על מעמדו של תקנון התאגדות של התאחדות לספורט, עמד בית המשפט העליון בע"א 825/88 ארגון שחקני הכדורגל בישראל נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל, פ"ד מה(5) עמ' 89 בעמ' 106: (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין ספורט).

"לא הוקנה לתקנון ההתאחדות לכדורגל בישראל מעמד של חקיקת משנה בעלת פועל תחיקתי מכוח הוראה מפורשת של חוק הספורט. יתר על כן, ההתאחדות לכדורגל אינה רשות מינהלית אלא ארגון וולנטארי שלא הוקם מכוח חוק והתקנון הנ"ל הותקן ללא מעורבות פורמאלית של רשות מרשויות המדינה, בלא שאושר על ידי הכנסת או רשות מינהלית כלשהי וללא פרסומו בפרסום רשמי של המדינה".

משכך, מעמדו של תקנון המשמעת, הנמוך מזה של תקנות, וודאי שאינו יכול לסתור חוק.

ארגוני הספורט
החוק העניק לארגוני הספורט כח רב, להכריע בסכסוכים שיתגלעו, במוסדות השיפוט הפנימיים. אולם, יש לקרוא את תכנו המלא של סעיף 11 לחוק, ועמו יש לקרוא את תכנם של סעיפים 10(א)ו-10(ג) לחוק. ההנחה הגלומה בסעיפים אלה היא, כפי שנאמר, שהשיפוט הפנימי יעשה על-פי תקנונים מיוחדים לכך, שיותקנו לפי סעיף 10(א)לחוק, לאמר - תקנון משמעת ותקנון לשיפוט פנימי. הנחה זאת מוצאת את ביטויה גם בסיפא לסעיף 11 לחוק, שמדברת ב"ערכאת שיפוט עליונה". מכאן עולה, כפי שכבר נאמר, שאחת ממטרות החוק היא, שהשיפוט הפנימי יהיה לפי תקנון מיוחד, ושהוא יערך בשתי ערכאות - ראשונה ועליונה. (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין ספורט).

הוראותיו של חוק הספורט ומטרתו מחייבות שתנתן זכות ערעור על החלטתה של ערכאה ראשונה במוסד לשיפוט פנימי של ארגון ספורט. הוראות אלו מחייבות, כאמור, את ההתאחדות לספורט, והיה עליה לנהוג לפיהן. ואמנם, בתקנון המשמעת קבועה זכות הערעור בפני בית הדין העליון של ההתאחדות. משום מה, הנהלת ההתאחדות לספורט לא נהגה כך בעניננו, ושללה מן המערערים את זכות הערעור. בכך, חרגה ההתאחדות לספורט מסמכותה לפי החוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בוררות ספורט

 2. פציעה ביום ספורט

 3. סכסוכי עבודה בספורט

 4. שכירות אולם ספורט

 5. חברות בעמותת ספורט

 6. פציעה במועדון ספורט

 7. בוררות לפי חוק הספורט

 8. עורך דין דיני ספורט

 9. עורך דין פציעות ספורט

 10. כתב ספורט - יחסי עבודה

 11. פטור מארנונה לצרכי ספורט

 12. נפילה בזמן ריצה ספורטיבית

 13. התנגדות לבניית אולם ספורט

 14. סכסוך בין בעלי מועדון ספורט

 15. פיצויים על פציעה בשיעור ספורט

 16. פיצויים עקב נפילה במגרש כדורגל

 17. פציעה בשיעורי ספורט בבסיס צבאי

 18. זכויות יוצרים על צילומי ספורט

 19. אחריות מורה לספורט לתאונה בשטח בית הספר

 20. יחסי עובד מעביד בין מאמן לאגודת ספורט

 21. מזכיר התאגדות ספורט - יחסי עובד מעביד

 22. אחריות מועצה מקומית לפציעה במגרש ספורט

 23. מגרש ספורט ליד הבית - תביעה בדין מטרד

 24. נפילה במגרש כדורגל בשטח בית ספר בשיעור ספורט

 25. סמכות בית הדין לעבודה - תביעה נגד אגודת ספורט

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון