הבדל בין תגמולים לבין שיפוי

סוגי הכיסוי הביטוחי – תגמולים ושיפוי
נושא הביטוח הרפואי בישראל, הוסדר בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, כאשר סעיף 54 מבחין בין רכיבי ביטוח מסוג תגמול המשולמים לפי שיעור מוסכם מראש, ללא תלות בשיעור הנזק שנגרם, לבין תגמולי ביטוח מסוג שיפוי, המשולמים לפי שיעור הנזק שנגרם. על תגמולי שיפוי מחיל החוק, בין היתר, את הוראת סעיף 56 לחוק, הקובעת את העיקרון לפיו חובת השיפוי לא תעלה על שיעור הנזק שנגרם, כאשר תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המבוטח ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אילולא קרה מקרה הביטוח. חשוב להדגיש כי גם ברכיבי ביטוח מסוג שיפוי בהחלט ייתכן מצב שבו יוכל המבוטח לנצל שתי פוליסות ביטוח שונות בגין אותו נזק, וזאת כאשר הפוליסה הראשונה קובעת תקרת שיפוי, וסכום הנזק הממשי עלה על תקרה זו. במקרה זה, אין לומר על הפוליסה השניה שהיא מיותרת או חופפת את הראשונה. כך הם פני הדברים, כאשר מדובר בשיפוי בגין הוצאות השתלה או ניתוח בחו"ל. לדוגמא: כאשר פוליסה אחת מוגבלת לפיצוי בסך 50,000 דולר, יוכל המבוטח לנצל את הפוליסה השניה הקובעת פיצוי נוסף בגין אותו טיפול רפואי, או מגדילה את תקרת הפיצוי הקבועה בפוליסה הראשונה, כאשר סכום הטיפול בשתי הפוליסות הוא מצטבר ומשלים זה את זהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שיפוי בין ערבים

 2. כתב שיפוי מסויג

 3. שיפוי על השקעה במקרקעין

 4. הבדל בין תגמולים לבין שיפוי

 5. התיישנות תביעת שיפוי על חוב

 6. שיפוי בגין הוצאות הריסת מבנה

 7. תביעת שיפוי על ייצוג מול בנק

 8. שיפוי צד לחוזה עקב סיכול חוזה

 9. התיישנות תביעת שיפוי של המבוטח

 10. ההבדל בין כתב ערבות לכתב שיפוי

 11. רכב בבעלות צד ג' - שיפוי המל''ל

 12. ביטוח כפל זכות ההשתתפות וזכות השיפוי

 13. שיפוי מעסיקים בגין תאונת דרכים של עובד

 14. שיפוי בגין נזקים שנגרמו לרשת הבזק ברחוב

 15. קצבה מיוחדת לנכה עבודה תביעת שיפוי מל''ל

 16. חתימה על "כתב התחייבות ושיפוי" לנזקים לרכב

 17. תביעת שיפוי על פי סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי

 18. חישוב גובה השיפוי לו זכאי המל''ל מחברת הביטוח

 19. שיפוי המל''ל בגין הלוואה עומדת לצורך רכישת רכב

 20. שיפוי ביטוח לאומי מחברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 21. תביעת שיפוי בגין תיקונים בדירה בעקבות פיצוץ בצנרת

 22. תביעת שיפוי של המדינה נגד חברת ביטוח תאונת דרכים

 23. שיפוי על תשלום דמי פגיעה לפי חוק לתיקון הנזיקין האזרחיים

 24. שיפוי בגין נזקים מהפרת התחייבות למתן הודעה מוקדמת להפסקת חוזה

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון