תביעה בגין נזקי גוף כנגד עיריית קרית מלאכי

הוגשה תביעה כנגד עיריית קרית מלאכי בגין נזקי גוף שנגרמו לאישה בתאונה שארעה בעת שצעדה על המדרכה בקרית מלאכי, נתקלה במכשול במדרכה, נפלה ונחבלה, בתביעה נטען כי העירייה אחראית, מכוח פקודת העיריות (נוסח חדש) לתקינותם ואחזקתם של מדרכות ומעברים להולכי רגל בתחום שיפוטה. העירייה היתה בזמנים הרלבנטיים לתביעה זו מבוטחת בפוליסת ביטוח אשר היתה בתוקף במועד אירוע התאונה. בית המשפט מצא כי עיריית קרית מלאכי לא התרשלה שכן אינה מצווה לתור אחר בליטות או שקערוריות נקודתיות שגובהן ½1 ס"מ ובית המשפט פסק כי כי גם אם, התובעת נתקלה באריח בשל הפרשי הגובה ובגין כך ארעה התאונה העירייה לא הפרה את חובת הזהירות הקונקרטית כלפי התובעת ועל כן, תביעתה נדחתה.

תביעה כנגד עיריית קרית מלאכי בגין ביצוע צו הריסה
הוגשה תביעה כספית-נזיקית כנגד עיריית קרית מלאכי בגין ביצוע צו הריסה של מבנה שבבעלותו של התובע ונזקים שנגרמו, לטענתו, עקב עבודות שביצעה העירייה בשטח שבאחזקתו שבקרית מלאכי. לטענת התובע, הוא פנה, מספר פעמים, אל עיריית קריית מלאכי, על מנת שתבוא לבדוק את הנזקים שנגרמו למגרש, ותפצה אותו, אולם היא לא נענתה לפניותיו. בנסיבות אלה, הזמין התובע, בדיקת שמאי, אשר העריך את הנזק שנגרם למגרש. לטענת העירייה, בוצעה רק הריסה של התוספת שנבנתה שלא כדין וההריסה בוצעה בהוראת הוועדה המקומית לתכנון ובניה. הקיר שאליו הוצמדה התוספת הבלתי חוקית, נפגע במעט, עקב ההריסה, דבר שהיה בלתי נמנע עקב הצמדת התוספת הבלתי חוקית למבנה הישן. לטענתה, הקיר בנוי מבלוקים ומס' בלוקים בלבד הוסטו ממקומם ללא פגיעה במבנה כולו. כמו כן טענה העירייה כי חוות דעת השמאי מוגזמת ואין לה אחיזה במציאות. בית המשפט חייב את העירייה לשלם לתובע, פיצויים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ושכר טרחת עורך דין.

תביעה של בנק בקרית מלאכי
הוגשה תביעה ע"י בנק לאומי סניף קרית מלאכי לתשלום חוב כנגד החייב וכנגד הערבים אשר חתמו על כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום, לפיו ערבו כלפי הבנק לכל חובותיו של החייב. הנתבעים טענו כי הצהרתם במסגרת ההסדר בדבר יתרת החוב נתנה בתנאי לחץ ולמרות שחשדו כי הבנק פעל שלא כדין, וכי היתרה איננה נכונה והמתינו לסיום בדיקת החשבון ע"י חברת נצרים, אליה פנו לשם כך. הנתבעים טוענים שאין להסתמך על ההסדר ועל חתימתם עליו להוכחת החוב. בנוסף טענו הנתבעים כי הבנק התנה שרות בשרות בניגוד לסעיף 7 לחוק הבנקאות (שרות ללקוח) בכך שכפה עליהם לפתוח תוכניות חסכון כתנאי למתן שירותים בנקאיים. סעיף זה קובע בעניין החופש החוזי של הבנק במישור היחסים שבינו לבין הלקוח ואיננו מונע באופן מוחלט התניית מתן שרות בקבלת שירות אחר כאשר קיים קשר עסקי סביר בין שני השירותים. לאחר שנדחו כל טענות הנתבעים ניתן בזאת כנגד הנתבעים פסק דין המחייב אותם לשלם לבנק.

פיצויים בגין הפקעת קרקע בקרית מלאכי
הוגשה תביעה כנגד עיריית קריית מלאכי בגין התחייבויות שנטלה על עצמה לפצותו לאחר שקרקע שהייתה בבעלותו בקרית מלאכי הופקעה. בית המשפט פסק כי בהתאם לראיות שהוצגו, אשר חלקן התבססו על עדות התובע , קיבלו התובע ומשפחתו פיצוי לא מבוטל בגין הפקעת הקרקע כולה ובנוסף, לסכום שהתקבל ממנהל מקרקעי ישראל, הוא זכה במגרש וזאת תוך שקיבל פטור ממכרז לאור כל האמור לעיל, בית המשפט דחה את התביעה.

תביעות לגבי שיקום רחוב בקרית מלאכי
חברה תבעה את עיריית קרית מלאכי לשלם לה את תמורת העבודה שביצעה עבור העיריה, על פי הסכם שנכרת בין הצדדים. במהות העבודות עמד שיקומו של רחוב בעיר קרית מלאכי. העיריה, מצידה, הגישה תביעה כנגד הקבלן בה עתרה לחייבו בגין נזקים שלטענתה ארעו לה מחמת ליקויים בעבודה ואיחור מתמשך במסירתה. בית המשפט פסק כי התביעות ההדדיות התקבלו בחלקן ועל העיריה הוטל לשלם לקבלן את יתרת התמורה המגיעה לו, על פי החשבונות שאישרה, בקיזוז הפיצוי המגיעה לה בגין איחור במסירת העבודה. בנוסף, נפסק כי העירייה תישא בהוצאות בהליך זה וכן בשכ"ט עורך דין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת נזק גוף

 2. נזקי גוף - ליקוי קוכליארי

 3. נזקי גוף על רקע ריב חמולות

 4. התיישנות תביעות נזקי גוף - נזיקין

 5. חישוב בסיס השכר בתביעה לנזקי גוף

 6. נזקי גוף שנגרמו לקטין בבאר יעקב

 7. תביעה בגין נזקי גוף כנגד עיריית קרית מלאכי

 8. ערעור על תביעת נזקי גוף בתאונת עבודה

 9. פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו ביציאה מרכב

 10. דחיית תביעה בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 11. נזקי גוף עקב נפילה בהליכה על מדרכה משובשת

 12. פיצויים בגין נזקי גוף עקב נפילה על רצפת המרכול

 13. תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 14. תביעה שהוגשה בגין נזקי גוף שנגרמו עקב תאונת דרכים

 15. תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו בשתי תאונות עבודה במפעל

 16. הכרה בתאונת דרכים בביטוח רכוש - אי הכרה בנזקי גוף

 17. חתימה על ויתור על תביעות כנגד המעביד בגין נזקי גוף

 18. תביעה לפי פקודת הנזיקין בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 19. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף בשל החלקה על רצפת המרכול

 20. רשלנות של עורך דין בתביעת נזקי גוף שנמחקה מחוסר מעש ?

 21. פיצוי בגין נזק גוף שארע לתובע עת עבד עבור הנתבעת באתר בנייה

 22. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף. התובעת קטינה נפגעה בתאונת דרכים

 23. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מפגיעה בתאונת עבודה

 24. תביעת בגין נזקי גוף שנגרמו בעת שהתובע החליק ונפגע בכף ידו הימנית

 25. תביעה בגין נזקי גוף לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

 26. פיצוי התובע בגין נזקי גוף המוגשת עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 27. נזקי גוף בתאונת עבודה בעת סידור ארגזי משקה במדף נמוך - התרומם ונחבל בגב

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון