מפגע בבית ספר במודיעין

קטין שנפגע בתאונה בבית ספר הגיש באמצעות הוריו תביעה כנגד עיריית מודיעין אשר היא המחזיקה של המקרקעין בהם ממוקם בית הספר והיא מפעילה אותו וכנגד משרד החינוך. לפי הנטען בכתב התביעה השתתף התובע בשיעור חינוך גופני, במהלך השיעור תוך כדי מרוצתו, נתקל בעמוד תאורה התובע טוען כי העירייה ועל משרד החינוך חבות לפצותו בשל נזקי הגוף שנגרמו לו וזאת בעיקר בשל הצבתו הרשלנית של עמוד התאורה במקום בו הוצב. בית המשפט קבע לעניין חלוקת האחריות בין העירייה לבין המדינה כי חלוקת האחריות ביניהן תיעשה, לפי מידת האשמה המוסרית של כל אחד מהמעוולים וכי עיקר האחריות מוטלת על העירייה, אשר היה עליה להתריע ולמצוא פתרונות למצב זה בו מצוי במקרקעין שבחזקתה מפגע. העירייה היא אף זו שהפעילה את בית הספר במצבו הנוכחי ולא עשתה דבר לתיקון המפגע. מנגד, גם משרד החינוך, שאמור להיות שותף בפיקוח על ליקויי בטיחות היה צריך להתריע על המפגע במועד מוקדם יותר ולפעול לכך שיימצא פתרון

אחריות עיריית מודיעין למגרש ציבורי
אישה שטיילה בעיר מודיעין, במהלך הטיול נתקלה רגלה של התובעת במוט ברזל עקום שהיה קבור בחלקו באדמה, וכתוצאה מכך היא נפלה ושברה את קרסול רגל ימין. עקב התאונה הגישה הנפגעת תביעה בין היתר נגד עיריית מודיעין. העירייה טענה כי התובעת לא הוכיחה את נסיבות התאונה, ולפיכך דין תביעתה להידחות. בית המשפט פסק כי על העירייה הייתה מוטלת אחריות לגבי המתרחש במגרש. מדובר במגרש המצוי בשטח המוניציפלי של העיר מודיעין. המגרש איננו מגרש פרטי, אלא מגרש ציבורי, ואין ספק שאם התאונה הייתה מתרחשת לאחר שמדינת ישראל הייתה מסיימת לבנות את הפארק לא הייתה העירייה יכולה לטעון שהיא איננה אחראית לנעשה במגרש. העובדה שבמועד התרחשות התאונה החזיקה המדינה במגרש לא אמורה לשנות את התוצאה הסופית והעירייה לא יכולה להתנער מאחריותה למה שנעשה במגרש, כאשר היא ידעה שהמגרש פתוח וכאשר היא ידעה שקבלנים משליכים במגרש פסולת בניה. חובתה של העירייה מכוח פקודת העיריות ומכוח עוולת הרשלנות, למניעת מפגעים בשטחים הציבוריים שבתחום שיפוטה

תביעה של חברת ביטוח כנגד עיריית מודיעין
הוגשה תביעת שיבוב ע"י חברת ביטוח כנגד עיריית מודיעין שכן בהתאם לתנאי פוליסה שהוציאה חברת הביטוח, פיצתה היא את מבוטחה בגין נזק שנגרם לרכב המבוטח שניזוק כתוצאה מבור בעיר מודיעין.חברת הביטוח טענה כי הנסיבות שגרמו לאירוע מתיישבות יותר עם המסקנה כי העירייה, או לא נקטה זהירות סבירה. לחילופין, טענה חברת הביטוח כי האירוע נגרם כתוצאה מרשלנותה ו/או חוסר זהירותה של עיריית מודיעין או מי מעובדיה ושלוחיה, אשר לא דאגו לקיומו של כביש ונתיב תקין ופנוי, לא הציבו שלטי אזהרה המעידים על ביצוע עבודות במקום, לא דאגו לפיקוח על הנעשה בכביש, לא מנעו קיומו של מפגע בכביש ולא חסמו את קטע הכביש לתנועה. לחיזוק גרסתה, הגישה חברת הביטוח תמונות מהן עלינו להסיק כי לא הוצב שילוט או סימון או התראה על המפגע במקום אולם בית המשפט פסק כי מהתמונות לא ניתן להתרשם באיזה מועד צולמו ומאיזו זוית צילום ולכן התביעה נדחתה וחברת הביטוח חויבה לשאת בהוצאות משפט ושכ"ט עורך דין

תביעה להשבת כספים ששולמו לעיריית מודיעין
הוגשה תביעה של חברות העוסקות בייזום פרוייקטים לבנייה, להשבת כספים ששילמו לעיריית מודיעין כאגרת חיבור מים. לפי הנטען בכתב התביעה, התובעות נאלצו לשלם לעירייה, כתנאי לקבלת היתרי בנייה בתחומה המוניציפאלי, סכומים שונים כאגרת חיבור מים. לשיטת התובעות, החיובים שהושתו אינם עולים בקנה אחד עם הדין, הינם בטלים, ועל העירייה להשיבם. בכתב התביעה נטען כי סמכותה של העיריה להשית אגרת חיבור מים, קמה מכח חוק העזר מודיעין (אספקת מים), תשנ"ו – 1995 וכן מכח הוראות פקודת העיריות (אספקת מים) 1936. מוסיפות התובעות וטוענות כי על פי הפקודה, חוק העזר וכן על פי הפסיקה וכל דין מסמיך אחר, לא יכולה העיריה להשית על התובעות אגרה או היטל בגין חיבור מגרש או פרוייקט למפעל המים, כאשר לא ביצעה את החיבור בפועל. עיריית מודיעין פירטה בכתב ההגנה את ההוראות המאפשרות לגישתה את הגבייה. בית המשפט קבע כי המקרה מצדיק מתן פטור לעירייה מהשבת הסכומים נשוא התביעהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מיזוג בתי ספר

 2. סגירת בית ספר

 3. צו סגירה לבית ספר

 4. זיהום ליד בית ספר

 5. זכויות שרת בית ספר

 6. הרחקה מבית ספר פרטי

 7. תאונה בהפסקה בית הספר

 8. מפגע בבית ספר במודיעין

 9. תחנת דלק ליד בית ספר

 10. הקצאת שטחים - בתי ספר

 11. גמול ניהול למנהל בית ספר

 12. רעש מבית הספר באזור מגורים

 13. העברה יזומה של מנהל בית ספר

 14. חוב כספי של ההורים לבית הספר

 15. תקצוב בתי ספר מוכר שאינו רשמי

 16. רישום לבית ספר מחוץ לאזור רישום

 17. שיבוץ בבית ספר מחוץ לאזור רישום

 18. תקצוב בתי ספר שמפרים תנאי רישיון

 19. סגירת מעבר בין בית ספר לבין קיוסק

 20. ביטול רישיון להפעלת בית ספר חרדי

 21. חיוב ההורים לשלוח ילדיהם לבית ספר

 22. גביית כספים בבתי ספר עבור פעילות נוספת

 23. כיסוי ראש לנשים מוסלמיות בבית ספר בישראל

 24. האם מנהל בית ספר יכול להיות חבר מועצה בעירייה

 25. הסכם לבנייה ולהפעלה של מזנון בבית הספר מקיף ד' באשדוד

 26. תאונה במהלך משחק בכדור שנערך במסגרת שיעור בבית הספר ממלכתי

 27. פגיעה בשיניים לאחר נפילת ילד בבית ספר עקב ריצה והיתקלות בשולחן

 28. פטור מארנונה למוסד חינוך מוכר על פי חוק לימוד חובה או למוסדות המהווים בית ספר מקצועי

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון