דוגמאות של תביעות ע"י עורך דין בגדרה

אדם נפגע בתאונת עבודה בעת שעבד כבנאי באתר בניה בגדרה, הוגשה תביעה בין היתר כנגד עיריית גדרה. התובע טען כי עיריית גדרה אחראית לתאונה, בין היתר, בשל כך שהיתה מזמינת העבודה, שמרה לעצמה את הזכות להוסיף הערות בענייני בטיחות ליומן העבודה, ומינתה מפקח שיוודא כי תקנות הבטיחות מקויימות, עיריית גדרה לעומת זאת טענה כי בהתקשרותה עם הקבלן הראשי, החובה לדאוג לקיום הוראות תקנות הבטיחות עברה אליו. כן טענה העירייה כי מינוי מפקח מטעמה לא הקנה לתובע זכות תביעה נגדה.נ בית המשפט קבע כי משהתקשרה העירייה, באמצעות החברה למשק וכלכלה, עם הקבלן הראשי ומסרה לו את ביצוע העבודה במלואה, הרי שהקבלן הראשי הינה גם "מבצע בנייה" כמשמעות המושג על פי תקנות הבטיחות והעסקת הקבלן הראשי על ידי העירייה שיחררה את העירייה מחובותיה של מבצע בניה על פי התקנות, גם העובדה שהעירייה, באמצעות החברה למשק וכלכלה, שכרה שירותי פיקוח אין בה כדי להטיל עליה חובה כלפי התובע על פי החוזה שנחתם ולאור האמור לעיל לא הוטלה אחריות בנזיקין על עיריית גדרה.

תביעה כנגד בנק בגדרה
הוגשה תביעה כנגד בנק בגדרה. התובעים ביקשו בתביעתם לקבוע, כי הם זכאים להירשם כבעלי זכויות בדירה בלשכת רישום המקרקעין כיחידה נפרדת, ולהתיר להם לרשום הערת אזהרה לטובתם המבטיחה את זכותם לכך, כי זכותם עדיפה על פני זכות הבנק בגדרה במשכנתא שנרשמה לטובתו, וכי הבנק אינו זכאי לממש את המשכנתא נגד התובעים. בית המשפט קיבל את התביעה, בכך וקבע שבמצב הקיים, הבנק אינו זכאי לממש את המשכנתא נגד התובעים. מאידך גיסא, בית המשפט דחה את תביעת התובעים לקבוע כי הם זכאים להירשם כבעלי זכויות בדירה בלשכת רישום המקרקעין, אך התיר להם לרשום הערת אזהרה לטובתם ביחס למצב זכויותיהם בדירה על פי פסק דין זה.
תביעה של קק"ל כנגד מועצה מקומית גדרה
הוגשה תביעה כספית ע"י הקרן הקיימת לישראל אשר בין פעולותיה, עוסקת בעבודות פיתוח קרקע באזורים שונים ברחבי הארץ. בין היתר כנגד מועצה מקומית גדרה, אשר טיפלה יחדיו עם מועצות אחרות בפרויקט לטיפול בשפכים. לטענת התובעת, בינה לבין המועצה המקומית בגדרה נחתם הסכם לביצוע פרויקט לטיפול בשפכים המתייחס רק לשלב ראשוני של הפרויקט ואינו חל לגבי שאר העבודות שבוצעו לאחר מכן בפרויקט, בעוד שהנתבעות טענו כי ההסכם שנחתם נוגע לכלל העבודות שבוצעו במהלך הפרויקט וכי התובעת התחייבה להשתתף בהיקף כלל הפרויקט. קרן קיימת לישראל טענה בין היתר כי בפרויקטים מסוג זה נוהגות הרשויות המזמינות לקבל מימון מנציבות המים או מהמינהל לתשתיות ביוב ועל כן, נקבע בהסכם כי התמורה תועבר לקק"ל על ידי המזמין באמצעות קו אשראי שפתח המינהל לתשתיות ביוב לטובת הפרויקט. עם זאת נקבע בהסכם כי במידה ולא יועברו הסכומים או שלא יספיקו לכסות את מלוא התמורה, הרי שהאחריות לתשלום תהיה על המזמין, על כן ומשלא שולמה מלוא התמורה, חלה על המזמין ו/או הנתבעות האחריות לתשלום. בית המשפט ציין בפסיקתו כי יש להחמיר יותר בדרישה להוכחה בכתב או הודאת הצד או פנקסיו נגד מסמך, מאשר בדרישת החלק הראשון להוכחתם המקורית של עסקאות ידועות על-ידי מסמך. הטעם לדבר הוא שכאשר הצדדים העלו את ההסכם שביניהם על הכתב, יש להניח שכך באו לסכם כל משא-ומתן שהתנהל ביניהם בעל-פה קודם לעריכת המסמך, ולמצות בכתב כל מה שהוסכם ביניהם. לפיכך אין אנו אלא נותנים תוקף לכוונת הצדדים, בדחותנו כל הוכחה המוצעת לסתירת המסמך, כי למסמך יש ערך קונקלוסיבי, ודברים שאינם כלולים בו אינם נשוא להוכחה בבית-המשפט, מפני שאינם לענין, לנוכח האמור לעיל, בית המשפט קיבל את טענת קרן קיימת לישראל.

תביעה כנגד המועצה המקומית גדרה לביטול אגרת תיעול
הוגשה תביעה כנגד המועצה המקומית גדרה למתן פסק דין הצהרתי, בו התבקש בית המשפט להצהיר כי החיובים שהטילה הנתבעת על התובעים בגין אגרת תיעול אינם כדין ובטלים מעיקרם, וכן כי התובעים פטורים מלשלם לנתבעת אגרת תיעול עפ"י חוק עזר לגדרה (תיעול), תשנ"ז-1996 התובעים היו בעלי נכסים המתגוררים בתחום שיפוטה של המועצה המקומית גדרה, המוסמכת להטיל על בעלי הנכסים שבתחום שיפוטה אגרות והיטלי פיתוח מכוח חוקי העזר שהתקינה ובכפוף להוראות הדין. התובעים קיבלו מאת הנתבעת דרישות תשלום בגין אגרת תיעול, לטענת התובעים לא התקיימו התנאים מכוח חוק העזר תיעול ו/או מכוח דין כלשהו, המזכים את המועצה המקומית גדרה לגבות מהם את אגרת התיעול. בית המשפט פסק כי בנסיבות דנן מדובר בחיוב התובעים בתשלום היטל המהווה על פניו פגיעה בזכות הקניין שלהם, יחסי הכוחות בין הצדדים אינם שווים והתובעים נתונים ל"חסדיה" של המועצה המקומית גדרה, שבידה השליטה על תיעוד ושמירת המסמכים הרלבנטיים, משכך, קבע בית המשפט כי היעדר תיעוד מתאים שיעיד על מרכיבי התחשיב אשר שימש בסיס לחיוב בהיטלי הסלילה, גורם לתובעים חוסר ביצירת תשתית ראייתית מלאה, שהם אינם אשמים בהיעדרה ואשר אין לפרשה כנגדם ואין מקום לכך שהעירייה תנסה לערפל את המציאות תוך הקמת מחסום שמקורו בדיני הראיות, בטענה שקיומו של הכביש לא הוכח, כאשר כל הנתונים מצויים בראש ובראשונה בידי העירייה. כך גם לעניין שיעורו של ההיטל, כל המידע מצוי בידי העירייה ועליה להציגו אם נתבקשה. לאור כל האמור לעיל התביעה התקבלה במובן זה שבית המשפט קבע כי התובעים פטורים מלשלם לנתבעת אגרת תיעול עפ"י חוק עזר לגדרה.

טעות בהסכם רכישת מקרקעין
אדם הגיש תביעה כנגד מועצה מקומית גדרה לאכיפת הסכם מכר במקרקעין, לרכישת חלק ממקרקעין כן ביקש התובע, כי ייפסקו פיצויים בשל הפרת אותו הסכם, המועצה המקומית גדרה טענה, כי התובע ניסה להיבנות מטעות שלה על מנת לזכות במגרש במחיר הנמוך משמעותית משוויו האמיתי ומהתמורה אשר נקבעה על ידי השמאי בחוות הדעת. כמו כן נטען כי הוסכם מפורשות בין הצדדים שללא אישור משרד הפנים הרי שההסכם בטל, ומשלא ניתן אישור משרד הפנים כל שעל הנתבעת לעשות הינו להשיב לתובע את הכספים אשר שילם. הנתבעת הציעה לעשות כן, אולם התובע הוא זה אשר סירב לקבל את כספו חזרה. בית המשפט ציין בפסיקתו כי פרשנותו של חוזה לא תעשה באופן דווקני על ידי בחינת המשמעות הלשונית של האמור בחוזה וכי יש לפרש את החוזה על פי התכלית והמטרה העומדים בבסיסו. ולכן בית המשפט קיבלת את הגרסה של המועצה המקומית גדרה, כי המדובר בטעות והתביעה נדחתה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה כנה

 2. תזכיר תביעה

 3. הפרדת תביעות

 4. פגיעה בעמוד שדרה צווארי

 5. תביעה על קללה

 6. תביעה על קללות

 7. דוגמא לתביעת סרק

 8. נכות כתוצאה מתאונת דרכים

 9. דוגמא לתביעת פח

 10. תביעות ע"י עורך דין בגדרה

 11. פגיעה בשלוש תאונות דרכים

 12. תביעה על הכפשות

 13. תביעה לדמי הרשאה

 14. תביעה לדמי קבורה

 15. תביעה של רב חובל

 16. כריכת תביעת רכוש

 17. תיבת סעף - תביעה

 18. הקטנת סכום התביעה

 19. תביעה לדין קדימה

 20. תביעה להחזרת כספים

 21. תביעה להסרת קיפוח

 22. תביעה להחזרת תרומה

 23. תביעה על איכות צבע

 24. תביעה ראויה לטיעון

 25. תביעה לחזור לעבודה

 26. תביעה בשם אדם שמת

 27. תביעה על התקנת מערכת מיגון

 28. תרגיל עוקץ - תביעה

 29. כתב ויתור על תביעות

 30. עורך דין תביעה כספית

 31. ויתור התובע על תביעתו

 32. תביעה של עובד רפא''ל

 33. הפסד הנחת העדר תביעות

 34. תביעה להחזרת ספרי תורה

 35. תביעה לדמי פדיון חופשה

 36. תביעה טורדנית וקנטרנית

 37. ההבדל בין תביעה לתובענה

 38. תביעה לפדיון חופשה שנתית

 39. תביעה להחזר לפי סעיף 322

 40. תביעה על התקנת דלת פלדלת

 41. תביעה על משלוח מכתבי נאצה

 42. תביעה על החלפת טונר במדפסת

 43. פיצוי על הוצאות רפואיות בתאונת עבודה

 44. תביעה בנושא אספקת תוצרת חלב

 45. תביעה נבלעת בתגמולי המל''ל

 46. תביעה על קניית חומרי בניין

 47. תביעה לתגמולים רטרואקטיביים

 48. תביעה לחייב לשלם קצבה של חודש

 49. תביעה לשמירת מעמד יועץ משפטי

 50. תביעה של עובד שעבד פחות מחודש

 51. תביעה לסכום קצוב אך לא מוסכם

 52. תביעה ביחס למתן שירותים משפטיים

 53. מחיקת תביעה בשל סיכויים קלושים

 54. טענות סותרות בשתי תביעות שונות

 55. תביעות הדדיות בין מוכרים לקונים

 56. תביעה של וועד בית כנגד חברת אחזקה בעיר לוד

 57. תביעה בטעית התקנת סככה באופן לקוי

 58. תביעה על סמך כרטסת הנהלת חשבונות

 59. מחיקת התביעה ללא מתן אפשרות תגובה

 60. תביעה על עבודות אלומיניום וזכוכית

 61. האם ''חזרה מתביעה'' מחיקה או דחייה

 62. האם אפשר לנהל תביעה כשהתובע בחו''ל

 63. אי מחיקת התביעה למרות סיכויים נמוכים

 64. תביעה מופרזת על סכום כסף לא פרופורציונלי

 65. תביעה לתשלום עלות של הופעה שלא יצא לפועל

 66. נטען כי התביעה הוגשה תוך התעלמות מההליכים הקודמים

 67. הפסקות הינו זכות נילוות שאינה ניתנת לתביעה בדיעבד

 68. האם חייבים לגלות גם מסמכים "לא רלוונטיים" במסגרת תביעה ?

 69. נדחתה תביעה בטענת מרצפות שקועות וכי צבען השתנה לאחר שטיפה

 70. האם אפשר להגיש תביעה על פגיעה במוניטין בגלל ביטול אירוע ?

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון