תביעה של וועד בית כנגד חברת אחזקה בעיר לוד

תביעה של וועד בית כנגד חברת אחזקה בעיר לוד
הוגשה תביעה שעוסקת במערכת היחסים שבין נציגות הבית המשותף בלוד לבין חברת אחזקה וניהול המטפלת באחזקת הרכוש המשותף בבניין. התובעת עתרה למתן פיצוי כספי בעקבות הפרת חוזה מצד חברת האחזקה והניהול של הבית וכן לביטול ההתקשרות בין הצדדים והפסקת עבודת הנתבעת בבניין. לטענת התובעת, בעלי הדירות התקשרו עם הנתבעת בהסכם למתן שירותי ניהול ותחזוקה לבניין בלית ברירה, שכן עם החתימה על חוזי המכר מול חברת הקבלן הוחתמו הדיירים על הסכם הניהול, בלא מתן אפשרות להתקשר עם חברת ניהול אחרת. כך, בהתאם להסכם הניהול, קיבלה הנתבעת לאחריותה הבלעדית את שירותי הניהול וההפעלה של הרכוש המשותף בבית. לטענת התובעת, הסכם הניהול הינו חוזה אחיד כמשמעותו בחוק החוזים האחידים, התשמ"א-1981, והוא כולל בחובו סעיפים מקפחים רבים. כך, החוזה אינו מתיר בידי בעלי הדירות כל אפשרות ממשית להשתחרר מן הנתבעת ולסרב לקבלת שירותיה. עוד הוסיפה התובעת, כי יש לחייב את הנתבעת בפיצוי בגין עוגמת הנפש, באשר דיירי הבית אינם יכולים ליהנות משימוש בבית וברכוש המשותף. במקביל יש להורות, הואיל והנתבעת הפרה את החוזה, על ביטולו של החוזה. התובעת טוענת, כי הנתבעת התרשלה, במעשה ובמחדל, בתחזוקת הבית והרכוש המשותף, ונמנעה מתיקון הליקויים והכשלים שנתגלו ברכוש המשותף, גם לאחר פניותיהם של דיירי הבית בעניין. כך, כאשר ביצעה הנתבעת תיקונים בבית, לא היה בהם לפתור את הליקויים המהותיים, אשר החמירו עם הזמן ופגעו ביכולת שימוש סבירה וטובה בבית. יתרה מכך, כאשר התגלו בבית פגמים וליקויים נוספים וניכרים, המשיכה הנתבעת לענות לפניותיהם של הדיירים בלך ושוב. בכך, הפרה הנתבעת את הסכם הניהול הפרה בוטה, וחיזוק לכך מצוי בחוות הדעת של מומחה מטעם התובעת, אדריכל , אשר הצביע על "כשל מהותי ותחזוקה פושעת" של הרכוש המשותף. לטענת הנתבעת, יש לסלק את התביעה על הסף, שכן לא ידוע לנתבעת מיהי אותה נציגות הבית ומיהם חבריה, משכך אין התובעת יכולה לנהל הליך משפטי כנגד הנתבעת. כך, יש לסלק את התביעה על הסף בהעדר יריבות, שכן מרבית הליקויים אינם באחריותה של הנתבעת, אלא באחריות הקבלן או היזם של הבית ואליהם היה על התובעת להפנות את תביעתה. בית המשפט פסק כי ההסכם בו עסקינן, הינו חוזה ארוך טווח וככזה הוא מתאפיין ברגישות לקיומן של נסיבות עתידיות, בלתי ידועות, המצריכות קביעת מנגנונים המתמודדים עם מצב דברים משתנה וכן קביעת אמות מידה לחלוקה הדדית של סיכונים ודרכים לפיתרון מוסכם של מחלוקות. מבחינה זו דומה ההסכם שבפנינו לחוזה ארוך טווח מסוג אחר, הידוע כחוזה יחס המתמודד אף הוא, אם כי באופן שונה, עם אותם אתגרים, בחוזי יחס, הנמשכים זמן רב, יכולים הצדדים בעצמם, על ידי התנהגותם להביא לשינוי בתוכן החוזה גם על ידי אמנם, התובעת לא העלתה טענה שהייתה הסכמה על ידי התנהגות לביטול החוזה, אך התנהלותה של התובעת, לאורך תקופה ארוכה, העלתה מצג לפיו היא מעוניינת בביטול החוזה.

תביעה של חברת ניקיון כנגד עיריית לוד
תביעה זו עניינה עתירתה של חברת ניקיון לקבלת תמורה בגין שירותי ניקיון שניתנו לעיריית לוד, בעוד עיריית לוד טוענת כי אין מקום לתשלום זה נוכח קיומה של יתרת חובה של התובעת בגין תשלומים ביתר ששולמו במהלך שנות התקשרות הצדדים. בסמוך למועד סיום ההתקשרות שבין הצדדים, נתבקשה חברת הניקיון להמשיך את ביצוע העבודות למשך חודש נוסף ובהמשך סוכם בין הצדדים על המשך ההתקשרות לשלושה חודשים, תביעתה של חברת הניקיון מתייחסת לתשלום התמורה בגין תקופה זו של ההסכם. בית המשפט פסק לעניין טענת הקיזוז של עיריית לוד כי במקום שבו מועלית טענת הגנה שהינה בפועל טענת קיזוז, על הטוען טענה זו להוכיח הן את קיומה של הזכות, והן את היקפה, טענת הקיזוז אותה העלתה העירייה הינה לכל היותר, כללית וסתמית ובפועל לא ניתן לתת לה משקל כלשהו ועל כן התביעה התקבלה והעירייה חויבה לפצות את חברת הניקיון בתוספת הוצאות ושכר טרחת עורך דין.

אחריות עיריית לוד להצפה של רכב
חברת ביטוח אשר ביטחה בביטוח מקיף את השימוש ברכב שניזוק, הגישה תביעה כנגד עיריית לוד אשר הינה רשות מקומית האחראית לתחזוקתם של מערכות הניקוז העירוני בתחום שיפוטה ו/או לאחזקתם של הכבישים והדרכים וכן לתיקונים של מפגעים המצויים בשטח שיפוטה. לטענת חברת הביטוח חנה הרכב של מבוטחה בעיר לוד, ירדו גשמים, והגשמים שירדו נקוו ברחוב בו חנה הרכב. ברחוב זה היו פתחי ניקוז שתפקידם ותכליתם הינה לנקז ולאסוף את המים מהרחוב, אולם בשל העובדה כי פתחי הניקוז נחסמו ע"י עלים וע"י ניילונים, מי הגשמים לא נוקזו והדבר גרם להצפת הרכב. על פי תנאי הפוליסה, שילמה חברת הביטוח למבוטחה ושילמה לשמאי מטעמה שכ"ט שמאי וכעת תבעה בתביעת שיבוב, מכח סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981 את עיריית לוד. חברת הביטוח טענה כי עיריית לוד התרשלה בכל הכרוך והקשור בתחזוקתם וניקיונם של פתחי הניקוז שהיו מותקנים ברחוב בו חנה הרכב המבוטח אשר הוצף במים. בהיות הרחוב בו חנה הרכב המבוטח שהוצף במים בתחום שיפוטה של העירייה, היא נושאת באחריות ובחבות לשפות את חברת הביטוח, משלא דאגה לתחזוקתם התקינה של אותם פתחי ניקוז ובכך אף הפרה את חובתה על פי דין כרשות מקומית. בית המשפט קיבל את התביעה ופסק כי השליטה והפיקוח באשר לאיכותה ולמצבה של תשתית הניקוז העירונית מצויים בידי העירייה מתוקף סמכויותיה על פי דין. היא, אפוא, הגורם שבידיו האמצעים הטובים ביותר להכרת צורכי הניקוז בשטח המצוי בתחום שיפוטה והיא מונעת הנזק היעילה ביותר. בשל כל אלה, יכולה וצריכה עירייה סבירה לצפות כי התרשלות מצידה בביצוע הפעולות הנדרשות להקמה, לתחזוקה ולהתאמה של תשתית הניקוז העירונית, לרבות על דרך של מחדל, עלולה לגרום נזקים למבנים ולתושבים כתוצאה מהצפה. מאחר והנתבעת לא דאגה לנקיונה הסביר של העיר באותה עת, אזי צפוי היה שכל הלכלוך והניירות יתנקזו למקום הנמוך ביותר, שכן מי הגשמים יסחפו אותם למקומות אלו, וגם היה צפוי שלכלוך זה והניירות שהיו מעורבים בו יגרמו לסתימת הקולטנים.

תביעה של בזק כנגד עיריית לוד
הוגשה תביעה ע"י בזק כנגד עיריית לוד לתשלום בגין נזקים אשר נגרמו לרשת בזק בכביש עוקף לוד. בתביעתה טוענת בזק, כי בעקבות הדיווח האמור, נשלח למקום עובד התובעת אשר גילה, כי במקום מתבצעות עבודות חפירה באמצעות כלי מכני הנדסי על ידי מי מטעם או מי מעובדי עיריית לוד, וזאת לצורך תיקון ו/או התקנה של קו ביוב, ובמסגרת עבודות אלו נפגעו צנרת כבלים וכבל טלפון השייכים לתובעת ונגרמו להם נזקים. בהתאם לנוהלי בזק הוגשה תלונה במשטרה והמבצע במקום נדרש להפסיק את העבודות אשר התבצעו ללא תיאום עם התובעת, ללא היתר כנדרש בחוק וללא פיקוח מטעמה. בכתב הגנתה טענה העירייה, כי עקב פיצוצים אשר התגלו לאורך קו הסניקה הראשי של העיר לוד, נדרשה היא להחלפת קטעים בקו. עוד טענה העירייה, כי האחריות לביצוע תיאומים עם מלוא הגורמים הרלבנטיים טרם התחלתן של העבודות הוטלה על חברה חיצונית והחברה החיצונית חויבה לפצות את בזק.

תביעה של שירותי בריאות כללית כנגד עיריית לוד
הוגשה תביעה שעניינה דרישה לפיצוי בגין נזקים שאירעו לנכס מקרקעין אשר השכירה שירותי בריאות כללית לעיריית לוד, התובעת השכירה נכס מקרקעין לעירייה על פי הסכם שכירות נכס אשר הושב לחזקתה לאחר כ-4 שנים. טענת התובעת בתביעתה היתה כי הנכס הושב לידיה כשהוא טעון שיפוצים ותיקונים בעלות גבוהה וזאת על פי חוות דעת שמאי שהוגשה לה. עיריית לוד טענה כי שירותי בריאות כללית מנועה מלטעון טענתה למתן פיצוי כספי בגין נזק למושכר שכן על פי מערכת החוזים בין הצדדים. בית המשפט קבע כי על שירותי בריאות כללית לעמוד בתנאי דרישת תם הלב הנדרשים מצד לחוזה על פי סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973 ולא לפנות להוראות הסכם קודם אשר נמצאות בסתירה להסכם התוספת כמו כן צוין כי כאשר לשון ההסכם היא ברורה וחד משמעית, יש להעניק לה משקל מכריע בפירוש ההסכם והתביעה נדחתה תוך חיוב התובעת בתשלום הוצאות ושכר טרחת עורך דין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה כנה

 2. תזכיר תביעה

 3. הפרדת תביעות

 4. פגיעה בעמוד שדרה צווארי

 5. תביעה על קללה

 6. תביעה על קללות

 7. דוגמא לתביעת סרק

 8. נכות כתוצאה מתאונת דרכים

 9. דוגמא לתביעת פח

 10. תביעות ע"י עורך דין בגדרה

 11. פגיעה בשלוש תאונות דרכים

 12. תביעה על הכפשות

 13. תביעה לדמי הרשאה

 14. תביעה לדמי קבורה

 15. תביעה של רב חובל

 16. כריכת תביעת רכוש

 17. תיבת סעף - תביעה

 18. הקטנת סכום התביעה

 19. תביעה לדין קדימה

 20. תביעה להחזרת כספים

 21. תביעה להסרת קיפוח

 22. תביעה להחזרת תרומה

 23. תביעה על איכות צבע

 24. תביעה ראויה לטיעון

 25. תביעה לחזור לעבודה

 26. תביעה בשם אדם שמת

 27. תביעה על התקנת מערכת מיגון

 28. תרגיל עוקץ - תביעה

 29. כתב ויתור על תביעות

 30. עורך דין תביעה כספית

 31. ויתור התובע על תביעתו

 32. תביעה של עובד רפא''ל

 33. הפסד הנחת העדר תביעות

 34. תביעה להחזרת ספרי תורה

 35. תביעה לדמי פדיון חופשה

 36. תביעה טורדנית וקנטרנית

 37. ההבדל בין תביעה לתובענה

 38. תביעה לפדיון חופשה שנתית

 39. תביעה להחזר לפי סעיף 322

 40. תביעה על התקנת דלת פלדלת

 41. תביעה על משלוח מכתבי נאצה

 42. תביעה על החלפת טונר במדפסת

 43. פיצוי על הוצאות רפואיות בתאונת עבודה

 44. תביעה בנושא אספקת תוצרת חלב

 45. תביעה נבלעת בתגמולי המל''ל

 46. תביעה על קניית חומרי בניין

 47. תביעה לתגמולים רטרואקטיביים

 48. תביעה לחייב לשלם קצבה של חודש

 49. תביעה לשמירת מעמד יועץ משפטי

 50. תביעה של עובד שעבד פחות מחודש

 51. תביעה לסכום קצוב אך לא מוסכם

 52. תביעה ביחס למתן שירותים משפטיים

 53. מחיקת תביעה בשל סיכויים קלושים

 54. טענות סותרות בשתי תביעות שונות

 55. תביעות הדדיות בין מוכרים לקונים

 56. תביעה של וועד בית כנגד חברת אחזקה בעיר לוד

 57. תביעה בטעית התקנת סככה באופן לקוי

 58. תביעה על סמך כרטסת הנהלת חשבונות

 59. מחיקת התביעה ללא מתן אפשרות תגובה

 60. תביעה על עבודות אלומיניום וזכוכית

 61. האם ''חזרה מתביעה'' מחיקה או דחייה

 62. האם אפשר לנהל תביעה כשהתובע בחו''ל

 63. אי מחיקת התביעה למרות סיכויים נמוכים

 64. תביעה מופרזת על סכום כסף לא פרופורציונלי

 65. תביעה לתשלום עלות של הופעה שלא יצא לפועל

 66. נטען כי התביעה הוגשה תוך התעלמות מההליכים הקודמים

 67. הפסקות הינו זכות נילוות שאינה ניתנת לתביעה בדיעבד

 68. האם חייבים לגלות גם מסמכים "לא רלוונטיים" במסגרת תביעה ?

 69. נדחתה תביעה בטענת מרצפות שקועות וכי צבען השתנה לאחר שטיפה

 70. האם אפשר להגיש תביעה על פגיעה במוניטין בגלל ביטול אירוע ?

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון