תאונה במכסה ביוב בחולון

הוגשה תביעת נזיקין שעילתה נזק גוף אשר נגרם לתובעת עת הלכה, לטענתה, בחולון ונתקלה במכסה ביוב המצוי בתחום שיפוטה של עיריית חולון כתוצאה מהתאונה נפגעה התובעת בכתף הימנית ונגרמה לה נכות רפואית בכתף בשיעור של 10%. התאונה אף הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כ"תאונת עבודה", על כל הנובע מכך. בכתב הגנתה הכחישה עיריית חולון את עצם קרות האירוע כמו גם את קיומו של מכשול, את האחריות להווצרו, את הפרתה של חובת זהירות כלשהי, וכן את דבר קיומו של קשר סיבתי בין נפילת התובעת ובין אותו מכשול, ככל שקיים. לאחר שבית המשפט בחן את הראיות שהובאו בפניו, נפסק כי העירייה הפרה את חובת הזהירות כלפי התובעת במקרה זה והיא חויבה בתשלום פיצויים בתוספת שכ"ט עורך דין.

העדר ראיות בתביעה כנגד עיריית חולון
הוגשה תביעה ע"י בעלים של רכב כנגד עיריית, התובע טען כי עת נהג בנו ברכב בחולון, עלה הרכב על אי תנועה מוגבה אשר היה במקום, לטענתו, אי התנועה לא היה מסומן בכל צורה שהיא, לא על ידי סימון אזהרה ולא על ידי תמרור אזהרה, ומאחר והיה מדובר בשעת ערב חשוכה, לא ניתן היה לראות את אי התנועה המוגבה, שטח אי התנועה הינו בחזקת או בשליטה עיריית חולון, ולפיכך, טוען התובע יש להחיל במקרה דנן את הכלל בדבר "הדבר מדבר בעד עצמו" וכי על העירייה להוכיח כי לא היה בהתנהגותה ו/או במחדלה, עובר לתאונה משום התרשלות, עוד טען התובע, כי הכביש, על כל אשר מתלווה אליו הינו דבר מסוכן, וכי העירייה הינה בעליו או ממונה עליו ו/או השולטת בו, לכן על העירייה הראיה שלא היתה לגבי הדבר המסוכן התרשלות שתחוב עליה, התובע טען, כי עיריית חולון הפרה הוראות חוקיות החלות עליה מכוח פקודת העיריות, אשר נועדו לטובתו של התובע. התובע לא הביא כל ראיה תומכת לגירסתו ובית המשפט פסק כי כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר. סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים

תביעה לפינוי ולסילוק יד ממקרקעין בחולון
הוגשה תביעה לפינוי ולסילוק יד ממקרקעין שבבעלות עיריית חולון, אשר היו מוחזקים על ידי הנתבע משך למעלה משני עשורים. בתביעה, עתרה עיריית חולון להורות לנתבע לפנות את המקרקעין לאלתר ולהחזיר החזקה בהן לעירייה, כשהם פנויים מכל אדם וחפץ.ב הנתבע כפר בזכותה של העירייה לפנותו מן המקרקעין. בפסק הדין בית המשפט חזר על ההלכה הפסוקה אשר מבחינה בין רשות אשר ניתנה חינם לבין רשות בתמורה, כאשר רשות חינם הדירה היא דרך כלל וניתן לחזור ממנה בכל עת. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע, ובמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו, וליצור רישיון מכללא, שלא התקיים מלכתחיל, אין צורך להדגיש שרישיון מכללא שכזה הינו רישיון חינם גרידא, לתקופה בלתי מוגדרת, שאותו רשאי בעל המקרקעין לבטל בכל עת, ברבות השנים נתקבלה בפסיקה הדעה לפיה בנסיבות מתאימות, הרשות שניתנה הינה בלתי הדירה וצוין ע"י בית המשפט כי בשנים האחרונות התגבשה הלכה חדשה, על יסוד דיני היושר, שלפיה מונעים בתי המשפט את סילוקו של בעל הרישיון, כאשר הסכם הרישיון נותן לו זכות להשתמש בקרקע לתקופה מסוימת או אף ללא הגבלת זמן והצדק דורש את קיום החוזה בעין. ההסכם עול להיות מפורש, אך הוא יכול להשתמע מן הנסיבות. בין יתר השיקולים שנשקלו בפסיקה להיות הרשות בלתי הדירה או מתנית בפיצויים הם, ההשקעות אשר השקיע בר הרשות בקרקע ומשך התקופה בה החזיק במקרקעין. ברם השיקול הדומיננטי לבחינתה של הרשות, אם הדירה היא אם לאו, הוא מבחן הצדק, לאמור: על בית המשפט לבחון, כל מקרה על פי נסיבותיו, האם יהא זה מן הצדק לאפשר לבעל המקרקעין לבטל את הרישיון ואם כן האם יש להתנותו בתנאים ובסופו של דבר בית המשפט קבע כי שאלת הדירותה של הרשות ו/או היות ביטולה מותנית בפיצוי בעל הרישיון, תיבחן על פי נסיבותיו של כל מקרה.

אי תשלום אגרת רשיון שילוט בחולון
עיריית חולון הגישה תביעתה בסדר דין מקוצר בשל אי תשלום אגרת רשיון שילוט עבור הצבת שלטים בסמוך לעסקו של הנתבע. גדר המחלוקת בין הצדדים הייתה נעוצה בשניים. האחד, האם אופן הצבת השלטים הנו באופן בולט, או האם מדובר בשלטים המותקנים בקומת הקרקע. השני, האם הצבת השלטים על ידי הנתבע נופלים בגדר "פרסום" כפי שמוגדר בחוק העזר לחולון שילוט, התשס"ג –2003. החוק מבדיל בין שלט בולט לבין שלט רגיל. על מנת שיאמר כי שלט הנו שלט רגיל עליו להימצא בחזית מבנה העסק שאותו השלט מפרסם, כל שלט אחר יהיו תכונותיו אשר יהיו, לא יהיה שלט רגיל אלא אם כן הוגדר בחוק העזר אחרת, קרי יתכן ושלט המותקן בחזית מבנה העסק לא יהיה שלט רגיל אלא שלט בולט משום שנכנס להגדרת שלט בולט בחוק העזר.נ בית המשפט הגיע למסקנה כי השלטים אינם מהווים שלטים בולטים יחד עם זאת נפסק כי מדובר בפרסום בשטח, הנחשב לצורך העניין ציבורי, הרי שדין שלטים אלו כדין שלטים רגילים והעירייה תחייב את אגרת הרשיון בהתאם לתעריף זה.

תביעה נגד עיריית חולון בגין נזקי גשמים
התובעים הגישו תביעה כנגד עיריית חולון בגין נזקי הצפה שאירעו בדירה בבעלותם בעיר חולון, הם טענו בתביעה כי ירדו גשמים עזים והציפו את דירתם, כתוצאה מההצפה נגרם נזק רב לתחולה ולמבנה. התובעים טענו כי העירייה הפרה את חובתה כלפיהם מכוח פקודת העיריות (נוסח חדש) לדאוג לביטחון תושביה ולדאוג לניקוז הרחובות שבתחומה. העירייה התרשלה בטיפול במערכת הניקוז בעיר וכתוצאה מכך נגרמו הנזקים. התובעים הצביעו על הבעייתיות הטופוגרפית של האזור בו מצויה הדירה, שהיתה ידועה לעירייה ועל כן דרשה התייחסות וטיפול מיוחדים. העירייה טענה מנגד כי במועד ההצפה ירדו כמויות גשם חריגות ביותר אשר נצפות אחת ל - 100 שנים. המערכות העירוניות המקובלות לניקוז מי גשמים מיועדות לכמות גשמים אשר עוצמתן חוזרת על עצמה כל מספר שנים בודדות. עוצמת הגשמים שירדו באותו מועד מנתקת כל קשר סיבתי בין התנהגות העירייה לבין האירוע נשוא התביעה, כמו כן נטען כי העירייה השקיעה כספים רבים בפיתוח מערכת התיעול והניקוז בעיר וזאת במגבלות התקציב. במסגרת זו פעלה העירייה להכנת המערכת לקראת החורף לרבות ניקוי הקולטנים בכבישים. בית המשפט חייב את העירייה לשלם לתובעים סך של כ- 100,000 ₪ בתוספת שכר טרחת עורך דין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בים

 2. נפילה במטבח

 3. נפילה בחתונה

 4. נפילה בכביש

 5. נפילה במרפאה

 6. נפילה מהגלריה

 7. נפילה מנדנדה

 8. נפילה אדיופטית

 9. נפילה בבית ספר

 10. נפילת עובד מהגג

 11. נפילה מגג בניין

 12. נפילה מרכב נוסע

 13. נפילה בתחנת דלק

 14. נפילה ממכסה מנוע

 15. נפילה ברחוב ביבנה

 16. נפילת ילד בקניון

 17. פיצויים על נפילה

 18. נפילה מגג בית ספר

 19. נפילת אבן על עובד

 20. נפילה בגלל שלולית

 21. נפילה בטיול לילי

 22. נפילה ליד פח זבל

 23. פיצוי על נפילה מעץ

 24. נפילה בשטח ציבורי

 25. נפילה בגלל רוח חזקה

 26. נפילה ממתקן שעשועים

 27. נפילה על אספלט ברחוב

 28. נפילה בשביל בגלל מפגע

 29. מוות עקב נפילה מסוס

 30. נפילה על רצפת קרמיקה

 31. פציעה קשה עקב נפילה

 32. תביעה על נפילה בסופר

 33. פיצוי על נפילת תקרה

 34. נפילה בשטח בית חולים

 35. נפילה לבור ברחוב חשוך

 36. נפילה בהחלקה על הקרח

 37. נפילה בגלל בור במדרכה

 38. נפילה בכביש בגלל הצפה

 39. נפילה במהלך טיול בצפון

 40. נפילה ביציאה מהג'קוזי

 41. נפילה בזמן יציאה מהרכב

 42. נפילה במדרכה בירושלים

 43. נפילה בירידה ממיניבוס

 44. נפילת מכסה מנוע על היד

 45. נפילה בירידה מאוטובוס

 46. נפילה של חולה אפילפסיה

 47. נפילה ממכסה מנוע של רכב

 48. נפילת שער כדורגל על ילד

 49. נפילה של ילד בחצר הבית

 50. נפילה מהמיטה בבית חולים

 51. נפילת ארגז כלים על היד

 52. נפילה לאחר תאונת דרכים

 53. נפילה על הרצפה באוטובוס

 54. נפילה על הברך בזמן ריצה

 55. נפילה בחדר אמבטיה במלון

 56. נפילה בבריכה במלון באילת

 57. נפילה בגלל תאורה לא מספקת

 58. נפילת חפץ מדירה על בנאדם

 59. נפילה לאחר עליה על שולחן

 60. נפילה בירידה מגג אוטובוס

 61. נפילה בגלל שרשרת על הרצפה

 62. נפילה על קולטן מי גשם שבור

 63. הינתקות או נפילה מרכב עומד

 64. נפילה תוך כדי יציאה מהרכב

 65. נפילה בזמן נסיעה באוטובוס

 66. נפילה במרצפות מדרכה מורמות

 67. נפילה עקב רטיבות באולם ספורט

 68. נפילה מהגג כדי לתקן נזילת מים

 69. נפילה לאחר עליה על גגון טנדר

 70. נפילה בגלל חגורת בטיחות ברכב

 71. נפילה בשביל אבנים בבית הקברות

 72. נפילה בגלל חבל שהיה על הרצפה

 73. תאונה במכסה ביוב בחולון

 74. אחריות עיריית ראשל"צ לבור בסמוך למדרכה

 75. נפילה בשל הפרשי גובה ברצפת בטון

 76. פיצויים על נפילה ברחוב בבאר שבע

 77. שבר ביד עקב נפילה במהלך ריקודים

 78. נפילת הולך רגל בכביש ליד מכונית

 79. נפילה בהליכה בגלל בור במרכז הכביש

 80. נפילה בגלל אבן במדרכה עקב צפיפות

 81. נפילה באוטובוס בגלל עצירה פתאומית

 82. נפילת אבן גדולה ממבנה החומה על הראש

 83. נפילת קורה על ראש של עובד באתר בניה

 84. נפילת חפץ על הרגל - האם תאונת דרכים

 85. ? נפילה בגלל מרצפות שבורות – תביעת פיצויים

 86. תביעה נגד מכון כושר - נפילה מהליכון

 87. נפילה בכניסה לבית - תביעה נגד ועד הבית

 88. נפילה ברחוב עקב התקלות בחפץ שהיה על הרצפה

 89. החלקה ונפילה על הרצפות הרטובות של חדר האשפה

 90. נפילה בגלל מכשול במדרכה בדרך חזרה מבית הכנסת

 91. נפילה על קקי של כלב בקניון - אחריות בנזיקין

 92. חלוקת אחריות בין העירייה לקבלן - נפילה ברחוב

 93. נפילה בגלל מלכלוך רב ורטיבות שהיו על רצפת המחסן

 94. נפילה בשל מחלה או חולשה פנימית ללא סיבה חיצונית

 95. נפילה בזמן קניות בסניף מגה בגלל קצה בולט של מדף

 96. נפילה כתוצאה מהיתקלות בבור בהליכה בשטח כביש החניה

 97. נפילת עצים/ענפים מרכב לאיסוף גזם על רכב שעמד לידו

 98. נפילה מצוק גבוה בטיול כתוצאה מסחיבת משקל יתר על הגב

 99. נפילת דלת תא מטען אוטובוס על הראש - האם תאונת דרכים

 100. החלקה בסניף שופרסל על גבינה לבנה שהיתה מונחת על הרצפה

 101. נפילה בירידה במשעול המוביל אל אתר הקבר במקום בו לא מותקן מאחז יד

 102. בנסיון לבלום את נפילתו הושיט קדימה את ידו הימנית וכתוצאה מכך נחבל קשות בכף ידו הימנית

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון