תביעה בגין חסר וכן פיגור תשלום דמי שכירות

הוגשה תביעה לבית משפט השלום בגין פיגור ותשלום בחסר של דמי השכירות. התובע טען כי הנתבעים לא שילמו את דמי השכירות עבור מספר חודשים ובחודשים האחרים לא שילמו את דמי השכירות במלואם ובמועד. לטענת התובע על הנתבעים לשלם את דמי השכירות ב-1 לכל חודש עבור אותו חודש. התובע סמך טענתו לאיחור בתשלום דמי השכירות ובאי תשלומם במלואם, על טבלה בכתב ידו אותה ערך וצירף לתביעה, המפרטת את מועד התשלום החוקי, מועד התשלום בפועל, הסכום אותו הנתבעים היו אמורים לשלם על פי חוזה השכירות והתקנות, התשלום בפועל ויתרת החוב המצטבר

פסיקת בית המשפט
בית המשפט פסק כי אין בטבלה אשר נערכה על ידי התובע כדי להוכיח, כשלעצמה, פיגור בתשלום ו/או אי תשלום דמי השכירות על ידי הנתבעים, שכן היא נערכה על ידי התובע אשר בחר כיצד לערכה ואלו נתונים תכיל. בידי התובע הייתה האפשרות להוכיח את טענתו בדבר איחור בתשלום או תשלום בחסר, באמצעות קבלות אשר סופקו לו על ידי הנתבעים, שכן האחרונים שילמו את דמי השכירות החודשיים באמצעות המחאות דואר בבנק הדואר כעולה מעדות הנתבעת. עוד נקבע כי חרף העובדה שבידי התובע מצויות הקבלות האמורות, והיה ביכולתו להציגן כראייה הטובה ביותר להוכחת טענתו, בחר התובע שלא להציגן כראייה אלא לסמוך טענתו על הטבלה אשר נערכה בכתב ידו ואשר חושבו בה הסכומים וצוינו בה מועדי תשלום על פי בחירתו, בלא להניח תשתית ראייתית לכך. מבדיקת נתוני הטבלה והשוואתם לקבלות אותן בחר התובע להציג במצורף לתצהירו עלה, כי אין להסתמך על הטבלה השונה מהמציאות העובדתית כפי שעולה מהקבלות. לסיכום בית המשפט קבע כי לא עלה בידי התובע להוכיח טענותיו לפיגור מהותי מצד הנתבעים בתשלומי דמי השכירות, למצער מקום שנסמכה טענתו על הטבלה בלבד

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קביעת דמי שכירות בעסק

 2. שינוי דמי שכירות מוגנת

 3. דמי שכירות על סככה בחנות

 4. שיפוצים במקום דמי שכירות

 5. תביעה לדמי שכירות של ציוד

 6. אי תשלום דמי שכירות במועד

 7. ערעור על פסק דין דמי שכירות

 8. דמי שכירות ראויים נכס מסחרי

 9. הצהרה על הכנסות מדמי שכירות

 10. דמי שכירות למרפאת רופא שיניים

 11. האם מותר לא לשלם דמי שכירות ?

 12. תביעה לדמי שכירות דירה באילת

 13. העלאת דמי שכירות בדירות מוגנות

 14. תביעה לתשלום דמי שכירות ראויים

 15. בקשה לקביעת דמי שכירות בית עסק

 16. בקשה לקביעת דמי שכירות חופשיים

 17. תביעה נגד מועצה לתשלום דמי שכירות

 18. תשלום דמי שכירות ריאליים חופשיים

 19. העלאת דמי שכירות בבתי עסק מוגנים

 20. תביעה בגין דמי שכירות דירה בקיבוץ

 21. בקשה לשחרור דמי שכירות של בית עסק

 22. אי תשלום דמי שכירות והוצאות ארנונה

 23. קביעת דמי שכירות בבית דין לשכירות

 24. תביעה על 100 אלף ש''ח דמי שכירות

 25. תביעה נגד גן אירועים על דמי שכירות

 26. חיוב אישי של נושאי משרה בדמי שכירות

 27. דמי שכירות ראויים בגין מבנה תעשייתי

 28. פינוי מושכר ותשלום הפרשי דמי שכירות

 29. תביעה בגין חסר וכן פיגור תשלום דמי שכירות

 30. ערעור לבית המשפט העליון על גובה דמי שכירות

 31. פקיעת דיירות מוגנת עקב אי תשלום דמי שכירות

 32. תביעת פינוי ותביעה כספית לתשלום חוב דמי שכירות

 33. תביעה לסילוק יד ולתשלום דמי שכירות של נכס מסחרי

 34. התביעה נשוא תיק זה עניינה תשלום דמי שכירות ראויים

 35. תביעה ותביעה שכנגד שעניינן תשלום דמי שכירות וארנונה

 36. תביעת מוכרים בעסקת קומבינציה לתשלום דמי שכירות ראויים

 37. תביעה כספית בסדר דין מקוצר בגין חוב הנוגע לדמי שכירות

 38. תביעות לקביעת דמי שכירות ריאליים בנכס המשמש כמרכז מסחרי

 39. פינוי דייר מוגן בגלל איחור של 3 שבועות בתשלום דמי שכירות ?

 40. תביעה כספית לתשלום דמי שכירות; פיצויים מוסכמים בגין הפרת חוזה

 41. סעיף בהסכם שכירות: המשכיר לא רשאי לקזז מדמי השכירות סכום כלשהו

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון