המעמד המשפטי של איגוד הכדורסל בישראל

בית המשפט קבע כי איגוד הכדורסל בישראל, לאור מהותו, תפקידו ומעמדו הציבורי הוא גוף "דו מהותי". איגוד הכדורסל בישראל, על אף היותו ישות פרטית, מבחינת אופן התאגדותו, מנהל עסק בעל אופי ציבורי ענף הכדורסל. ענף זה, הינו מענפי הספורט היותר פופולריים בישראל הממקד אליו את תשומת הלב וההתעניינות של חלק ניכר מאוכלוסיית המדינה, מופעל, כולו, על כל היבטיו הציבוריים, על ידי האיגוד. יעדיו של האיגוד מכוונים לפעילות ציבורית באופיה, המתחייבת מתכלית הקמתו – פיתוח ענף הכדורסל בישראל, ריכוזו, וניהולו. לצורך מימוש הפעילות הציבורית שלו זוכה האיגוד לקבל כספי ציבור – בין מהקצבות של משרדי ממשלה ובין מתמיכות של גופים ציבוריים כמו המועצה להסדר הימורים בספורט ועוד. בשל אופיו ומהותו של האיגוד הריהו "גוף מבוקר" על ידי מבקר המדינה כמשמעות מונח זה בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ככזה, דומה האיגוד לדו-חי החי את חייו – המשפטיים – הן בים (במישור הפרטי) והן ביבשה (במישור הציבורי) ולפיכך יחולו עליו הן כללי המשפט הפרטי והן נורמות של המשפט הציבורי

חובת ההתאחדות לכדורסל לקיים מכרז למכירת זכויות שידור
בית המשפט פסק כי אין הבדל בין ההתאחדות לכדורגל לבין איגוד הכדורסל מבחינת מיהותם ומהות תפקידם. בשניהם מקור ההכנסה העיקרי והמשמעותי להם כגוף ולקבוצות המאוגדים בהם, הינו זכויות השידור. בהתחשב באופיו ובמהותו של האיגוד והפונקציה הציבורית שהוא ממלא, כמו גם במאפייני העיסקה - מכירת זכויות שידור בערך כספי רב המהווה מרכיב מרכזי בתקציבו, הרי שעל מנת למלא אחר כללי ההגינות השוויון, איסור הפלייה, סבירות ותום לב, שהינם מושכלות יסוד של משפט ציבורי, המסקנה המתבקשת הינה שעל האיגוד לקיים הליכי מכרז כל אימת שמבקש הוא למכור זכויות שידור. עוד צוין כי הציבוריות של איגוד הכדורסל מתאפיינת בזיקה כספית הדוקה לשלטון – זיקה המעניקה לו את המימד הציבורי בניהול העסקי שלו והמעמידה אותו תחת בקורתו של מבקר המדינה. לפיכך המסקנה הברורה היא – שיש להחיל את דיני המכרזים על האיגוד כל אימת שמבקש הוא לשווק או למכור את זכויות השידור שלולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון