הזכויות שיש לאסיר בבית כלא

גישת בתי המשפט בארץ היא כי, עונש מאסר המוטל על אדם אינו מפקיע מאליו את זכויות האדם החוקתיות הנתונות לו מכוח יסודות השיטה החוקתית הנוהגת בישראל. זכויות אלה נגרעות מן האסיר רק במידה שהגבלתן מתחייבת באופן הכרחי משלילת חירותו עקב המאסר, ובמידה שהפגיעה בזכות מוגנת על-פי יסודות פיסקת ההגבלה שבחוק היסוד. התפיסה החוקתית המעמידה את זכויות האדם במעמד נורמטיבי עליון מקרינה על זכויות האדם הנתונות לאסיר, ועל יכולתו להגשימן בכלא. ההגנה על זכויות האדם ניתנת לאסיר, ופגיעה בהן מותרת רק מקום שאינטרס ציבורי נוגד, בעל משמעות כבדת-משקל, מצדיק זאת. בית המשפט פסק כי הפגיעה המתחייבת בזכויות האדם הנתונות לאסיר מקורה בעיקרה בהגבלת חירותו האישית, הנובעת מן המאסר. הגבלת יכולת התנועה של האסיר בכלא גוררת בהכרח גם פגיעה באותן זכויות אדם נילוות שמימושן מותנה בקיומה של חירות האדם, כגון הזכות לעיסוק במשלח יד, הזכות לפרטיות, ובמידה מסויימת גם הזכות לחופש ביטוי. פגיעה נוספת בזכות אדם של אסיר עשויה להתחייב להשגת תכלית שמירת הסדר, הביטחון והמשמעת בכלא, ולצורך הגנה על ביטחון יושביו. תתכנה גם הגבלות הנובעות מצרכים אחרים הנעוצים באינטרס ציבורי כללי כבד-משקל, כגון שיקולים כלליים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אוכל כשר בכלא

 2. תאונת עבודה בכלא

 3. התאבדות אסיר בכלא

 4. שחרור מוקדם מהכלא

 5. העברת אסיר לכלא אחר

 6. החזקת סכין בבית כלא

 7. הזכויות שיש לאסיר בבית כלא

 8. שחרור מוקדם מבית הסוהר

 9. שחרור פועלים זרים מהכלא

 10. שחרור מוקדם ממאסר ל-3 שנים

 11. אשפוז אסיר שעובד מחוץ לכלא

 12. תביעה כנגד בית כלא ברמלה

 13. הבטחת הכנסה לאישה שבעלה בכלא

 14. שחרור מוקדם מהכלא (מאסר שלישי)

 15. עתירה נגד העברת אסירים לבית סוהר אחר

 16. ועדת השחרורים איננה קשורה בדיני הראיות

 17. הגשת תביעה בתביעות קטנות ע''י אסיר בכלא

 18. סמכות וועדת השחרורים להורות על "הפקעה זמנית" של שחרור

 19. עתירה כנגד החלטת ועדת השחרורים המיוחדת שדחתה בדיון חוזר בקשה לשחרור מוקדם

 20. עתירה מנהלית בהתאם לסעיף 62א לפקודת בתי הסוהר כנגד החלטת הממונה על עבודות שירות

 21. עתירה כנגד החלטת ועדת השחרורים שדחתה את בקשת העותר להמליץ לנשיא המדינה לקצוב עונש מאסר עולם

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון