מוות בתאונת עבודה


מוות בתאונת עבודה – תביעת פיצויים נגד קבלן
אדם נהרג בתאונת עבודה באתר בנייה. אלמנתו וילדיו הגישו תביעה כנגד הקבלן וכנגד חברת הביטוח שלו. בכתב התביעה נטען כי המנוח מצא את מותו בנפילה מגובה ונטען כי בנסיבות בהן פטירת המנוח אירעה עקב נפילה ממבנה המצוי בשטחו, בשליטתו ובפיקוחו של הקבלן, יש ליישם את הכללים הקבועים בסעיפים 38 ו-41 לפקודת הנזיקין ולהעביר את נטל ההוכחה לגבי אי קיומה של התרשלות שגרמה למותו של המנוח אל כתפי הקבלן. הקבלן טען, מנגד, כי בנסיבות העניין אין מקום להעביר את הנטל לביסוס אי קיומם של יסודות העוולה על כתפיו. בית המשפט העליון יישם את הכלל האמור והעביר מכוחו את נטל הראיה להעדר רשלנות אל הנתבע בנסיבות בהן פועל נפצע בנפילה מפיגום. בהקשר זה נדחתה הטענה כי עצם העובדה שקודם לנפילתו עמד הפועל על הפיגום, חוסמת בפניו את הטענה כי לא ידע ולא יכול היה לדעת את הנסיבות בהן נפגע. בנסיבות אלה, נקבע, לאור שליטתו של המעסיק בפיגום שהקים, ובהתחשב בכך שבנסיבות אלה על פני הדברים התאונה נגרמה עקב מעשה רשלני של המעסיק, הנטל עובר אל המעביד להוכיח כי התאונה לא אירעה עקב התרשלותו ובית המשפט הגיע למסקנה שהתאונה אירעה עקב התרשלותו הקבלן אשר חויב בתשלום פיצויים למשפחת המנוח.

מוות בתאונת עבודה – קצבת תלויים בביטוח לאומי
מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה למותו, ישלם המוסד לביטוח לאומי לתלויים בנפטר קצבה חודשית או מענק, ביטוח לאומי ישלם קצבה בשיעורים שיחושבו באחוזים מקצבת הנכות המלאה כמפורט להלן: לאלמנה שהיא בת 50 שנים ומעלה - 60%, לאלמנה שהיא בת 40 שנים ומעלה ועוד אינה בת 50 שנים – 40 לאלמנה שערב פטירתו של המבוטח לא היתה מסוגלת לכלכל עצמה מעבודה, כל זמן שאין היא מסוגלת כאמור, ויהא גילה אשר יהא - קצבה כאילו מלאו לה 50 שנים, לאלמנה שהיו עמה ילדים ואינם עמה עוד - קצבה כאילו מלאו לה 50 שנים. לאלמנה שעמה ילדים, ויהא גילה אשר יהא, כל זמן שהילדים עמה - קצבה ותוספת ילדים - לילד אחד – 20%, לשני ילדים – 30%, לשלושה ילדים ויותר - 40%, לילדים שהניח אחריו המבוטח ואין אלמנה זכאית לקבל בשבילם תוספת לילד אחד - 60%, לשני ילדים - 80%, לשלושה ילדים - 90%, לארבעה ילדים ויותר - 100%, לתלויים אחרים שהניח אחריו המבוטח כשלא הניח אלמנה הזכאית לקצבה או ילדים הזכאים לקצבה - 50% לתלוי אחד -, לשני תלויים - 75%, לשלושה תלויים - 90%, ו- 100% לארבעה תלויים.


מוות בתאונת עבודה – ניכוי גמלה מביטוח לאומי
אדם נהרג בתאונת עבודה. התלויים בו - אלמנתו וילדו הגישו נגד המעביד תביעת נזיקין בסמוך למועד ההתיישנות לפיצויים בגין הפסד הממון, שנגרם להם במות מפרנסם. המעביד הודה באחריותו, והמוסד לביטוח לאומי הכיר בתאונה כתאונת עבודה. בית המשפט במחוזי קבע את שיעור הפיצויים ועל קביעה זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון בטענה כי הפחתת סכום הפיצויים בשל גימלה שנשלה מאת המנוח בשל מחדלו מלשלם דמי ביטוח. בצד שירותו כעובד אצל המעביד, הייתה לו למנוח עבודה נוספת כעובד עצמאי. הוא לא שילם דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי בגין עבודה זו, ואלמנתו לא זכתה לכל גימלה מהמוסד לביטוח לאומי. עם מותו נתעוררה השאלה, אם מסכום הפיצויים, אשר המעביד מתחייב בגין אובדן הכנסה נוספת זו, יש להפחית את הגימלה, שהתלויים במנוח היו מקבלים, אילו המנוח עמד בהתחייבויותיו, אך שלא קיבלוה בשל מחדלו בית המשפט פסק לפי סעיף 82 לפקודת הנזיקין הקובע כי המבוטח לפי חלק ב' לחוק הביטוח הלאומי לרבות התלוי בו. שהיו זכאים לפי פקודה זו עקב מאורע אחד גם לפיצויים מן המעביד, וגם לגימלה לפי חלק ב' לחוק - תנוכה הגימלה מסכום הפיצויים שהיו מגיעים להם ממעבידם אילולא סעיף זה.

מוות בתאונת עבודה – האם ניתן לוותר על גמלה מביטוח לאומי
אדם נהרג התאונת עבודה, אלמנתו וילדיו ניהלו משא-ומתן הגיעו להסכם על גובה הפיצויים שישולמו להם. ההסכם היה מותנה בכך, שהם יתחייבו לא לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי תשלום גמלאות וקצבאות, וישיגו אישור מהמוסד לביטוח לאומי שאם ייתבע לא יכיר בתביעה. בית המשפט פסק כי במקרה של פטירת מפרנס הושתת הביטוח של בני המשפחה שהיו תלויים בו בפרנסתם על העקרון של תשלום קצבת חדשית ולא תשלום סכום חד פעמי. הכוונה היא להבטיח להם בדרך זו אמצעי קיום מתאימים במשך כל תקופת התלות במנוח. בתשלום סכום חד פעמי טמונה הסכנה של הוצאת הכספים ובזבוזם בבת אחת או הפסדם כתוצאה מהשקעה לא בטוחה או לא טובה וברור כי הסכם על קבלת תשלום חד פעמי המלווה בוויתור על התשלומים התקופתיים המגיעים מהמוסד על-פי החוק, שם מטרה זו לאל. עוד נקבע כי בדרך כלל, שמורה הזכות לאדם לוותר או להסכים לוותר על טובת הנאה או יתרון שמעניק לו חוק שנעשה לטובתו ולהגנתו באופן אישי. לא כן הדבר כאשר בקביל לזכות האישית של הפרס מאינטרס הציבור הוא שהזכות האישית תישמר ותקויים הלכה למעשה. במקרה כזה אין הפרט בן-חורין לעשות בה כרצונו, ברצותו מקבלה ונהנה ממנה. וברצותו מוותר הוא עליה. על אינטרס הציבור אין בכוחו לוותר. כאשר החוק מדבר בלשון ציווי מוחלט ובהתקיים התנאים הקבועים בו הוא מטיל על גוף ציבורי חובת תשלום פלוני ללא סייג. אין אפשרות לגוף לא לשלם או לשלם פחות מהמגיע, ולנהנה לוותר עליו. עובדה היא שהמוסד לביטוח לאומי. כמוסד בעל יעוד חברתי וציבורי, שוקד לפרסם ברבים ולהביא לידיעת ציבור המבוטחים והנהנים את זכויותיהם החוקיות וממריצם לממשם הלכה למעשה.

מוות בתאונת עבודה – מענק לאלמנה
אלמנה שלא מלאו לה עדיין 40 שנים ואינה זכאית לקצבה, או אלמנה שפקעה זכותה לקצבה שלא עקב נישואיה, ישלם לה המוסד מענק בסכום השווה לקצבה כפול שלושים ושש. אלמנה הזכאית למענק לא תהא זכאית לקצבה בזכותו של אותו מבוטח, ואולם אלמנה שילדה לו ילד אחרי מותו תהיה זכאית לקצבה החל ביום פטירתו של המבוטח, והמענק ששולם לה ייזקף על חשבון הקצבה.

מוות בתאונת עבודה – קצבה למפרע לבן זוג תלוי
במידה ונפטר אדם ובן זוגו חדל להיות מסוגל לכלכל עצמו תוך שנה מהפטירה, יהיה זכאי בן הזוג לקצבה מביטוח לאומי החל ביום הפטירה כל עוד אינו מסוגל ואם שולם לו מענק ייזקף המענק על חשבון הקצבה המגיעה לבן הזוג.

מוות בתאונת עבודה – מענק ליתום שהגיע למצוות
על פי חוק הביטוח הלאומי, מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה למותו, ומשתלמת מכוחו קצבת תלויים, ישלם המוסד לביטוח לאומי לילדו בהגיעו לגיל 13 שנים, ולילדתו בהגיעה לגיל 12 שנים, מענק בשיעור שני שלישים מהשכר הממוצע כפי שהיה ב-1 בינואר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מוות בתאונת עבודה

 2. מוות נערה בתאונת דרכים

 3. מוות צעירה תאונת דרכים

 4. חקירת סיבת המוות

 5. מוות מעקיצת דבורה

 6. גרימת מוות בכוונה

 7. התחשמלות למוות בעבודה

 8. חקירת נסיבות מוות - חוק

 9. מוות כתוצאה מהזרקת ווליום

 10. פתיחת תיק חקירת סיבת מוות

 11. מוות אדם צעיר בתאונת דרכים

 12. פיצויים בעקבות מוות לאחר תאונת דרכים

 13. מוות מנפילת שער חשמלי על עובד

 14. הרעלת גז – תביעת פיצויים בגין מוות

 15. תביעה נגד חברת ביטוח - מוות תאונת דרכים

 16. עתירה לבג''ץ לחקור נסיבות מוות

 17. עבודה בשחור (מס הכנסה) - מוות תאונת דרכים

 18. מוות בזמן העבודה מסיבה לא ידועה

 19. מוות בתאונת דרכים בתחרות מכוניות

 20. מוות בתאונת עבודה של עובד לא חוקי

 21. התנגדות המשפחה לבדיקת סיבת המוות

 22. בקשה של המשטרה לחקור את סיבת המוות

 23. קשר בין עבודה בחום לבין מוות מבתקף לב

 24. ערעור על גובה הפיצוי - מוות בתאונת דרכים

 25. ? מוות תאונת דרכים תביעת מיטיב - מהי תביעת מיטיבים

 26. הפסד עזרת אב / בעל בעבודות הבית - מוות תאונת דרכים

 27. מוות מהתפוצצות מוקש - תביעה נגד מדינת ישראל

 28. מוות בתאונת דרכים קיבוץ - פיצויים משפחה גרה בקיבוץ

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון