עורך דין - מומחה רפואי ומה שביניהם

עורך דין - מומחה רפואי - בקשה למינוי מומחה
בתביעות פיצויים בגין תאונות דרכים עורך דין לא יכול להוכיח טענות שברפואה. מי שמעיד על מצבו הרפואי של הנפגע הוא מומחה מטעם בית המשפט על פי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים). יש לזכור כי בהרבה מקרים שכר הטרחה של עורך דין מומחה רפואי ואגרת בית המשפט משולמות על ידי הנתבעים. מומחה הוא רופא או מי שעוסק כמומחה בנושא רפואי, לרבות בנושא דרכי שיקומו של נפגע. נפגע הטוען בכתב תביעתו לענין נכותו הרפואית או לענין כל נושא רפואי שאינו נכות, לרבות דרכי שיקומו, חייב לצרף לכתב התביעה בקשה למינוי מומחה, תצהיר בריאות, כתב ויתור על סודיות רפואית והעתק של סיכומי המחלה מתיק המוסד הרפואי שבו היה מאושפז. אם לא אושפז הנפגע במוסד רפואי או שהוא טוען לנכות או לענין נושא רפואי אחר שאינם מתבטאים בסיכומי המחלה, יצרף לכתב התביעה מסמך שנערך לצורך טיפול רפואי בו ושיש בו ראיה לענין טענותיו

עורך דין - מומחה רפואי - תשובה לבקשה
בעל דין המגיש כתב הגנה באמצעות עורך דין, יצרף אליו תשובה לבקשה למינוי מומחה והוא רשאי גם לבקש מינוי מומחה בנושא שלגביו לא נתבקש מינוי מומחה, אם לא הגיש תשובה כאמור, יראו את בעל הדין כמסכים למינוי מומחה כמבוקש. בעלי הדין יהיו רשאים להודיע לבית המשפט באמצעות עורך דין כי הסכימו ביניהם בענין הנוגע לבקשה שהוגשה ואם נעשה ההסכם בכתב הוא יצורף להודעה. בעל דין או מומחה הממציא מסמך או בקשה לפי תקנות אלה ימציא העתקים מהם לבית המשפט, למומחה ולכל בעלי הדין האחרים

עורך דין - מומחה רפואי - דיון בבקשה למינוי מומחה
בקשה למינוי מומחה לא תידון לפני תום ששים ימים מהמצאת כתב ההגנה, או האחרון שבכתבי ההגנה כשיש נתבעים אחדים או מהמצאת כתב תשובה לכתב ההגנה, לפי המאוחר. אם הוגשה בקשה לסילוק התובענה על הסף, לא תידון הבקשה למינוי מומחה לפני מתן ההחלטה בבקשה לסילוק על הסף. בית המשפט או הרשם יחליט בבקשה למינוי מומחה לאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם בענין שטרם הוסכם עליו

עורך דין - מומחה רפואי - פרוצדורה לאחר מינוי מומחה
במידה והבקשה למינוי מומחה התקבלה, בית המשפט או הרשם יורה לבעלי הדין או למי מהם, להפקיד סכומי כסף שיקבע בית המשפט או הרשם, כפיקדון להבטחת שכרו של מומחה. לאחר הפקדת הפקדון ישלח בית המשפט אל המומחה הודעה על מינויו. תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע לנפגע על מינויו של מומחה, ימציא הנפגע למומחה ולכל בעלי הדין האחרים את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לענין שבמחלוקת, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואית. תוך ארבעים וחמישה ימים מקבלת המסמכים, רשאי כל בעל דין להמציא למומחה מסמכים אשר הנפגע לא המציאם לו

עורך דין - מומחה רפואי - סמכותו של מומחה וחובותיו
המומחה רשאי לדרוש מהנפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת, וכן רשאי הוא לדרוש מכל אדם או מוסד את הרשומות הרפואיות הנוגעות לנפגע לשם עיון והעתקה. המומחה יעיין בכל המסמכים שהוגשו לו ורשאי הוא לדרוש מבעלי הדין מסמכים קיימים שלא הומצאו לו והדרושים לצורך מילוי תפקידו על פי ההחלטה שלפיה התמנה, ובלבד שלא ידרוש ולא יקבל מהם חוות דעת רפואית. מי שהומצאה לו דרישה להמצאת מסמכים רשאי להגיש לבית המשפט, תוך שבעה ימים מקבלתה, בקשה לביטולה, הוא הדין בנפגע שנדרש לעמוד לבדיקה אשר יש בה, לדעתו, כדי לפגוע בבריאותו או לסכנה, הבקשה תפרט את נימוקי ההתנגדות ותהא נתמכת בתצהיר לשם אימות העובדות. לא נענתה דרישתו של מומחה ולא הוגשה התנגדות יודיע המומחה על כך לבית המשפט ולבעלי הדין ועורכי הדין, בעל דין רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לצוות על ביצוע הבדיקה או על המצאת המסמכים. החליט בית המשפט לדחות התנגדות או ציווה על ביצוע או על המצאת מסמכים כאמור, ישלח העתקים מההחלטה למי שצריך לבצעה ולמומחה הפעולה תבוצע תוך שלושים ימים מיום המצאת ההחלטה, זולת אם קבע בית המשפט מועד אחר בעל דין שלא קיים הוראות אלו או שלא נענה לדרישת המומחה או לצו בית המשפט כאמפורט לעיל או שהיענותו היתה בלתי מספקת, ללא הצדק סביר, רשאי בית המשפט או הרשם למחוק את כתב טענותיו

עורך דין - מומחה רפואי - מועד הגשת חוות דעת המומחה
המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, זולת אם הורה בית המשפט אחרת, לחוות הדעת יצרף המומחה בקשה לקביעת שכרו והוצאותיו

עורך דין - מומחה רפואי - שאלות הבהרה וחקירת עורך דין - מומחה
בעל דין רשאי להציג למומחה שאלות בכתב להבהרת חוות דעתו, תוך שלושים ימים מקבלתה, המומחה ישיב על השאלות, בכתב, לבית-המשפט תוך חמישה עשר ימים מקבלתן, זולת אם הורה בית המשפט אחרת. על פי בקשת בעל דין יזמן בית המשפט את המומחה לחקירה על חוות דעתו והבהרותיו, ובלבד שהבקשה הוגשה ארבעים וחמישה ימים לפני המועד שנקבע לתחילת שמיעת הראיות, או תוך שבעה ימים לאחר קבלת ההודעה על המועד לפי המאוחר

עורך דין - מומחה רפואי - החלפת מומחה
אם נבצר מהמומחה לפעול בהתאם למינויו או שלא עשה, תוך זמן סביר, אחת מהפעולות המוטלות עליו, רשאי בית-המשפט, לפי בקשת בעל דין אם עורך הדין שלו ולאחר ששמע את טענות הצדדים למנות מומחה אחר תחתיו, החליט לעשות כן, יחליט גם בדבר שכרו של המומחה שהוחלף כאמור, העתק בקשה והודעה על מועד הדיון בה, יומצאו למומחה

עורך דין - מומחה רפואי - הסכמה מראש למומחה
בעלי הדין או עורך דין שמייצג אותם רשאים להודיע לבית המשפט או לרשם כי הסכימו ביניהם, לפני הגשת התובענה, על מינוי מומחה או מומחים, ועל כך שחוות הדעת של המומחה או המומחים כאמור תהא מחייבת, אם נעשה ההסכם בכתב יש לצרפו להודעהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עד מומחה

 2. בקשה להחלפת מומחה

 3. החלפת מומחה מוסכם

 4. מומחה טוקסיקולוגיה

 5. בקשה למנות מומחה בתחום הנפשי

 6. עדות מומחה בית משפט

 7. טעות מומחה חשבונאי

 8. ויתור על חקירת מומחה

 9. פסילת חוות דעת מומחה

 10. הסמכת מומחה - הסמכת בורר

 11. ערעור על חוות דעת מומחה

 12. פסילת מסמך שנשלח למומחה

 13. העברת תצהיר למומחה מוסכם

 14. עורך דין - מומחה רפואי ומה שביניהם

 15. חובת התייעצות עם רופא מומחה

 16. מתן פסק דין ללא חקירות מומחים

 17. הפגיעות פגימות הקטנות במיקרוטראומה

 18. ההבדל בין ''מומחה'' לבין בורר

 19. חקירת מומחה על גובה אחוזי נכות

 20. פטירת מומחה לפני דיון ההוכחות

 21. סוגיית "טובת הילד" על פי חוות דעת מומחים

 22. פסילת חוות דעת מומחה לחישוב חוב

 23. פגמים במרצפות - חוות דעת מומחה

 24. בקשה לפסול חוות דעת מומחה בתחום האורטופדי

 25. פסילת חוות דעת מומחה בתיק פלת''ד

 26. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה

 27. בקשה להורות למומחה להגיש חוות דעת

 28. פסיקת בית משפט על פי עדויות עורכי דין מומחים

 29. פטירת מומחה שנתן חוות דעת לבית המשפט

 30. חוות דעת מומחה בתביעה נגד ביטוח לאומי

 31. בקשה לחקור עד מומחה לאחר שמיעת הראיות

 32. צירוף חוות דעת מומחה לתצהיר עדות ראשית

 33. בקשה לבדיקה נוספת ע''י מומחה בית משפט

 34. חוות דעת מומחה לעניין מקום מושבו של אדם

 35. קביעה לפנים משורת הדין בחוות דעת מומחה

 36. בקשה לפסילת מומחה שעובד עם ביטוח לאומי

 37. בקשה להחלפת מומחה בטענה לסכסוך על שכר טרחה

 38. מכתב למומחה בית משפט הכולל טענות משפטיות

 39. תשלום עורך הדין של הלקוח על חוות דעת מומחה

 40. חוות דעת מומחה לעניין התחשבנות בין בנק ללקוח

 41. תיקון כתב תביעה לאחר חוות דעת מומחה בית משפט

 42. חוות דעת מומחה בית משפט המבוססת על מידע לא נכון

 43. מומחה רפואי מטעם בית המשפט פסק 30% נכות אורטופדית

 44. האם מומחה בית המשפט רשאי להיעזר בחוות דעת מומחה אחר

 45. תאונת דרכים - קביעת מל"ל - ביטוח לאומי / קביעת מומחה בית משפט

 46. מינוי מומחה בית הדין לעבודה שנותן שירותים לביטוח לאומי

 47. נטען שהמומחה עמו התייעצה הוועדה, אינו מומחה לפענוח CT או MRI

 48. פסילת חוות דעת מומחה שניתנה לפני חלוף המועד למשלוח מסמכים

 49. התלונן בפני הוועדה אודות אין אונות אולם לא הועמד בפני מומחה בתחום האורולוגיה

 50. נדחתה בקשת למנות מומחים רפואיים מטעם בית המשפט לפי סעיף 6א לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון