תביעת דיבה 1. הוצאת דיבה בפקס

 2. הוצאת דיבה במכתב

 3. הוצאת דיבה טוקבקים

 4. מה נחשב הוצאת דיבה

 5. דחיית תביעת הוצאת דיבה

 6. תביעות קטנות הוצאת דיבה

 7. הוצאת דיבה בין עורכי דין

 8. הוצאת דיבה משלוח מכתב לעורך דין


תביעת דיבה - אחריות ופיצויים
המפרסם לשון הרע – הוצאת דיבה, בכוונה לפגוע, לשני בני אדם או יותר זולת הנפגע, דינו מאסר שנה אחת. פרסום לשון הרע לאדם או יותר זולת הנפגע תהא עוולה אזרחית, ובכפוף להוראות חוק איסור לשון הרע. אם הורשע אדם בעבירה לפי חוק איסור לשון הרע, רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק, חיוב בפיצוי הוא כפסק דין של אותו בית משפט, שניתן בתובענה אזרחית של הזכאי נגד החייב בו.במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק. במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע, שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע, פיצוי שלא יעלה על 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק. לא יקבל אדם פיצוי ללא הוכחת נזק בשל אותה לשון הרע, יותר מפעם אחת.

תביעת דיבה - פרסום באמצעי תקשורת
פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת, ישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון הרע, האדם שהביא את דברי לשון הרע לאמצעי התקשורת וגרם בכך לפרסומו, עורך אמצעי התקשורת ומי שהחליט בפועל על הפרסום, ובאחריות אזרחית ישא גם האחראי לאמצעי התקשורת.

תביעת דיבה - אחריות של מדפיס ומפיץ
אם פורסמה לשון הרע בדפוס, למעט בעתון בעל תדירות הופעה של ארבעים יום או פחות המוצא לאור על פי רשיון בעל תוקף, ישאו באחריות פלילית ואזרחית בהוצאת דיבה גם מחזיק בית הדפוס, שבו הודפס הפרסום, ומי שמוכר את הפרסום או מפיץ אותו בדרך אחרת, ובלבד שלא ישאו באחריות אלא אם ידעו או חייבים היו לדעת שהפרסום מכיל לשון הרע.

תביעת דיבה - הגנת אמת הפרסום
במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום עניין ציבורי, הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש.

תביעת דיבה - שלילת הגנת תום לב
פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת לא תעמוד הגנת תום לב לעורכו, למי שהחליט בפועל על הפרסום או לאחראי על אותו אמצעי תקשורת אם הנפגע, או אחד הנפגעים, דרש ממנו לפרסם תיקון או הכחשה מצד הנפגע ולא פרסם את התיקון או ההכחשה בכותרת מתאימה במקום, במידה, בהבלטה ובדרך שבה פורסמה הוצאת דיבה, ותוך זמן סביר מקבלת הדרישה ובלבד שהדרישה היתה חתומה בידי הנפגע, שהתיקון או ההכחשה לא היה בהם משום לשון הרע או תוכן בלתי חוקי אחר וארכם לא חרג מתחום הסביר בנסיבות.

תביעת דיבה - מניעת פרסום הליכים
במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע רשאי בית המשפט מיזמתו או לבקשת בעל דין, לאסור או לעכב זמנית, מנימוקים שיירשמו, פרסום ברבים של הליכי בית המשפט לרבות כתבי טענות, כתבי בי-דין אחרים, כתב אישום ודבר הגשתם של אלה ולרבות פסק דין כל עוד אינו חלוט, זאת במידה שראה צורך בכך לשם הגנה על שמו של אדם הנוגע במשפט ואולם לא יאסור בית משפט ולא יעכב זמנית את פרסום דבר פתיחתו של הליך משפטי, או את הפרסום של כתב אישום, תביעה או פסק דין, אם התנגד לכך הנפגע.

תביעת דיבה - מות הנפגע
אדם שנפגע על-ידי הוצאת דיבה ותוך ששה חדשים לאחר פרסומה מת בלי להגיש תובענה או קובלנה בשל אותה הוצאת דיבה, רשאים בן-זוגו, ילדו או הורהו, ואם לא השאיר בן-זוג, ילדים או הורים - אחיו או אחותו, להגיש, תוך ששה חדשים לאחר מותו, תובענה או קובלנה בשל אותה הוצאת דיבה.

תביעת דיבה - חובת עדכון
פורסם באמצעי תקשורת שנפתחה חקירה פלילית נגד אדם או שהוגש נגדו כתב אישום או שהורשע בעבירה, והתקבלה החלטה לסגור את התיק, לא להגיש כתב אישום או לעכב הליכים, או שזוכה האדם או התקבל ערעורו ודרש אותו אדם בכתב מאמצעי התקשורת לפרסם את ההחלטה העדכנית, יפרסם אמצעי התקשורת את ההחלטה העדכנית בתוך זמן סביר מיום קבלת הדרישה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעת דיבה

 2. הוצאת דיבה בפקס

 3. הגנת "תום לב" בהוצאת דיבה

 4. הוצאת דיבה במכתב

 5. הוצאת דיבה טוקבקים

 6. מה נחשב הוצאת דיבה ?

 7. עורך דין הוצאת דיבה

 8. פרסום תמונה ללא צנזור בעיתון

 9. פרסום הוצאת דיבה עיתון

 10. דחיית תביעת הוצאת דיבה

 11. הוצאת דיבה בעיתון הארץ

 12. תביעת דיבה נגד חבר מושב

 13. תביעות קטנות הוצאת דיבה

 14. לשון הרע איש ציבור - דמות ציבורית

 15. הוצאת דיבה בין עורכי דין

 16. תביעת דיבה נגד מנהל בית ספר

 17. תביעת דיבה נגד כתב עיתון ספורט

 18. הוצאת דיבה משלוח מכתב לעורך דין

 19. תביעה בגין השמצות בפני לקוחות פוטנציאליים

 20. תביעת לשון הרע בגין תלונה נגד עורך דין ללשכה

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון