משמורת ילדים - קטינים

משמורת ילדים קטינים – טובת הילד
בעת קביעת טובת הילד יישקל מכלול הזכויות, הצרכים והאינטרסים של הילד. בעת קביעת טובתו של ילד מסוים יישקלו זכויותיו, צרכיו והאינטרסים שלו בין היתר לאור הגורמים הבאים:

א. רצון הילד ב. תחושותיו ג. דעותיו ועמדתו לגבי העניין הנדון
ד. שלומו הגופני והנפשי של הילד ה. גילו של הילד וכשריו המתפתחים
ו. מימד הזמן בחיי הילד ז. מינו של הילד ח. מאפייניו ותכונותיו הרלבנטיים לעניין הנדון ט. ההשפעה על חיי הילד בהווה ובעתיד כתוצאה מן ההחלטה או מן הפעולה י. קשרים ויחסים של הילד עם הוריו ועם אנשים משמעותיים אחרים בחייו יא. עמדת הורי הילד ואנשים משמעותיים אחרים בחייו של הילד על העניין הנדון יב. הידע המקצועי הרלבנטי לעניין הנדון.
יג. כל גורם אחר שנקבע בחיקוק כקשור לקביעת טובת הילד ביחס להחלטה או לפעולה בעניין הנדון או שיימצא כקשור לה על ידי הגורם המחליט.

הכרעה בדבר טובתו של ילד מסוים תנומק בכתב, תוך פירוט בדבר ההיבטים אשר נשקלו בפועל בעת קבלת ההחלטה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון